Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 67 ze dne 17.10.2017

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 3.000 Kč od společnosti MEDITES PHARMA, spol. s r. o., IČO: 45194815, 1. Máje 2625, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s navýšením ceny investiční akce č. 18/16 „Dodávka a instalace konvektomatu na stravovací provoz Nemocnice Blansko“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada ruší usnesení č. 11 přijaté na 60. schůzi rady dne 27.06.2017.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 3.500.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce rehabilitace Nemocnice Blansko“ a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce rehabilitace Nemocnice Blansko“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program pro rok 2018 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blanska definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Kučerovi, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Hédlovým, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Liznové, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Mynaříkové, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou 9. Května 1 v Blansku paní Benešovou, Blansko a paní Bednářovou, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Sehnalovou, Blansko a paní Musilovou, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou 9. Května 1 v Blansku paní Jirušovou, Blansko a pana Šafránka, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR na akci Zlaté slunce Blansko 2018 ve výši 140.000 Kč a v případě úspěšného dotačního řízení schvaluje přijetí těchto finančních prostředků Kulturním střediskem města Blanska.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR na akce „Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2018“ ve výši 370.000 Kč, „Nadstandardní výstavní projekt“ ve výši 80.000 tis. Kč a na vydání neperiodické publikace „Vtip v současném výtvarném umění“ ve výši 140.000 tis. Kč, a v případě úspěšného dotačního řízení schvaluje přijetí těchto finančních prostředků Kulturním střediskem města Blanska.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí ukončení smluv o podnájmu prostor v budově městského kina uzavřených dne 20.01.2014 mezi Kulturním střediskem města Blanska a Českou republikou – Kancelář Poslanecké sněmovny a dne 23.01.2014 mezi Kulturním střediskem města Blanska a Českou stranou sociálně demokratickou, a souhlasí s uzavřením nové smlouvy o podnájmu prostor mezi Kulturním střediskem města Blanska a Českou stranou sociálně demokratickou s účinností od 01.11.2017 dle podmínek uvedených ve smlouvě.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2017 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

Záchranný archeologický výzkum – lokalita u kostela sv. Martina v Blansku

50.000 Kč

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada svěřuje starostovi města Blanska rozhodování o uzavírání smluv s Úřadem práce České republiky týkajících se veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada po zapracování připomínek MPSV schvaluje příslušný návrh vzorové smlouvy o zajištění vzdělávání zaměstnanců města Blanska zařazených do MěÚ Blansko v rámci projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při vydání publikace mezi městem Blanskem a Muzeem Blanenska ve věci vydání publikace.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2017 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 28/2017 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 10/2017.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 29/2017 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 11/2017.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada ruší směrnici č. 2/2003 Zajišťování pokladních operací s účinností od 01.11.2017.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 935/47 orná půda o výměře cca 75 m2 a části pozemku parc. č. 935/48 orná půda o výměře cca 45 m2 oba v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě Březinky).

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 1366/1 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Blansko, paní Burgetové, bytem Blansko, za účelem údržby a sečení trávy, na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2017/000257/INV/BF (pozemek při ul. Zborovecká).

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 853/65 o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, manželům Vychodilovým, bytem Blansko, za cenu 1.500 Kč + platná sazba DPH, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení, a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel. Odprodej bude realizován po kolaudaci přeložek inženýrských sítí. Veškeré náklady s převodem pozemku spojené hradí žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001021/INV/DS/MAZ na akci „ZŠ T. G. M. – oprava tělocvičny“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001025/INV/DS/MAZ na akci „ZŠ Dvorská – oprava tělocvičny“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 639/1, parc. č. 639/28, parc. č. 639/48, parc. č. 582/9, parc. č. 1378/5, parc. č. 582/4, parc. č. 1376/2, parc. č. 1380/28, parc. č. 576/1, parc. č. 582/10, parc. č. 1378/1, parc. č. 620/77, parc. č. 639/26, parc. č. 639/27 v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení – posilovací regulační zařízení (PRZ) na pozemku parc. č. 639/1, STL plynovod, NTL plynovod včetně jeho součástí a příslušenství, zpevněné plochy a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení a zpevněné plochy zřízených v rámci stavby „Reko MS Blansko – Žižkova +2, číslo stavby: 7700100300“, na dobu neurčitou, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 5.000 + platná sazba DPH za posilovací regulační zařízení a zpevněnou plochu a 100 Kč/m trasy + platná sazba DPH za ostatní plynárenské zařízení STL a NTL (zřízení služebnosti – rekonstrukce sítě na ul. Žižkově v Blansku).

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s úpravou termínů dokončení stavebních prací a díla na akci „SC 03 CYKLOSTEZKA – úsek Autobusové nádraží“ do 15.11.2017.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Dadokové, Blansko dohodou k 31.10.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 45 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1 paní Čumové, Blansko za nájemné 123 Kč/m2/měsíc + vrátí byt v majetku města.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi ze smlouvy č. 2017/000036/KOM/NS ve znění Dodatku č. 1 se společností NIKITO shop s. r. o, se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 05894735.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2017/000036/KOM/NS ve znění Dodatku č. 1 se společností NIKITO shop s. r. o, se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 05894735 k datu 28.02.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 18/99/Ku se společností BEVE, spol. s r. o., Havlíčkova 7, Vyškov, IČO: 46995412 dohodou k 31.10.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí objektu Sadová 149/2, Blansko o výměře 120,40 m2 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČO: 00426288 za účelem ošetřovatelské a pečovatelské služby za nájemné ve výši 3.622 Kč/měsíc.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0