Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 68 ze dne 31.10.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Býkovice ve výši 5.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mez Městem Blansko a Obcí Milonice ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada svěřuje starostovi Města Blansko rozhodování o uzavírání licenčních smluv v souvislosti s pořádáním hudebních produkcí na interních akcích pro zaměstnance města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši max. 150 tis. Kč z fondu investic ZŠ TGM za účelem koupě nového plynového varného kotle do školní kuchyně.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Škárkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Škárky, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s ponecháním kanceláře č. 84 v zadním křídle budovy radnice – nám. Svobody 32/3, Blansko, pro potřeby Městského úřadu Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor na nám. Svobody 6 – nebytová jednotka č. 1817/106 – o celkové výměře 66,59 m2 s minimální měsíční částkou za pronájem ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se změnou Ceníku poplatků za parkování schváleného Radou města Blansko na její 63. schůzi ze dne 22.08.2017 usnesením č. 86 tak, že na vyhrazených místech pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na placených parkovištích v Blansku je cena 0 Kč, a to s účinností od 01.11.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/001033/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. st. 27/2 zastavěná plocha a část pozemku parc. č. 1352/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Blansko o výměře cca 123 m2 za účelem zajištění přístupu k sousednímu rozestavěnému objektu a pro vybudování parkovacích stání (pozemek v Dolní Palavě v blízkosti rozestavěného objektu na pozemku parc. č. st. 27/1).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2002-INV-S11/Ma-NS ze dne 30.10.2002 ve znění platného dodatku dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového nájemního vztahu (pozemek k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 90 m2 za účelem jeho údržby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 2437, 2445, 2851, 2834, 2836, 2837, 2838, 3318/5, 3453/1, 3903, 3904, 3906/1, 4030/1, 4050, 4364, 4366, 4369, 4371, 4374, 4384, 4389, 4395, 4396, 4451, 4452 a 4453/1, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansku za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S002/NS-Ne ze dne 22.01.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, uzavřenou mezi Městem Blansko a manž. Cupovými, bytem Blansko, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, a s tím souvisejícím poměrným snížením nájemného z důvodu nižší výměry předmětu nájmu (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování přístupového schodiště a sociálního zázemí k budově č. p. 550 (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 1444 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování parkovacích stání (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku 404/6 ostatní plocha o výměře 2.729 m2 a spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha o výměře 311 m2 vše v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě Nad Cihelnou).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektové přípravě stavby číslo 2016/000769/INV/DS na akci „Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko – Skalní Mlýn“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrhy smluv o dílo na veřejné zakázky: „Veřejné prostranství Dukla, Blansko – kavárna“, a „Obnova fasád objektů p. č. 35/3 a 35/7 a pověřuje starostu uzavřením smluv s vítěznými uchazeči.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se stanovením vratné finanční jistoty za splnění závazků z uzavřené Dohody o provedení stavby pod názvem „Oprava odvodnění pod chodníkem“ se Společenstvím vlastníků domu Dvorská 90, Blansko, IČO: 26248239, ve výši 5.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání akce Vítání sv. Martina ve dnech 11.11.2017 v době od 12:00 do 20:00 hodin a 12.11.2017 v době od 09:00 do 20:00 hodin v areálu zámeckého parku s tím, že žadatel o výjimku a současně pořadatel akce Kulturní středisko města Blanska bude při organizaci akce a nabídky možnosti konzumace alkoholu v průběhu jejího konání postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek účinným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký zákon).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0