Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 70 ze dne 05.12.2017

Usnesení č. 1

Rada odvolává z členství v komisi pro investice a územní rozvoj pana Romana Kyselu a jmenuje do této funkce pana Davida Velikovského.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada jmenuje za členy komise pro zahraniční styky Mgr. Petr Krylovou a Ing. Ivo Stejskala.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8217170034 mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.01.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s organizačními změnami na Provozně technickém úseku Nemocnice Blansko s účinností od 01.03.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 přijala finanční dar ve výši 3.000 Kč na úhradu dopravy žáků do Brna od společnosti Keramservis s. r. o., se sídlem Dolní Lhota 104, 678 01 Blansko, IČO: 25514245.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 36/2017 a ZRR 15/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 (2. aktualizace) příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace na provoz ve výši 180 tis. Kč pro rok 2018 pro společnost JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 00032221.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce Úpravy dětských hřišť a zahrad při MŠ a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3,2 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 1,7 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 1,5 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 16/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Smlouvu o plném servisu a údržbě – FSMA se společností SPIN SERVIS s. r. o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČO: 25583735.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s nákupem užitkového vozidla Opel Vivaro 1,6 Biturbo od společnosti Auto Palace Spořilov s. r. o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČO: 48591149.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT energy, s. r. o. pro rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za období 1–9 roku 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za období 1–9 roku 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pořádáním Závodů Českého poháru v MTBO v Rekreační oblasti Palava ve dnech 20. – 21.10.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad každou o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 3 záhony označené č. 25, 26, 27 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 523/96 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 1260 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska na dobu určitou 2 roky ode dne účinnosti nájemní smlouvy, za účelem vybudování odstavné plochy, panu Pokladníkovi, Blansko, IČO: 49471091, za nájemné 12 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2017/001220/INV/OS. Nabytím účinnosti nájemní smlouvy bude nájemci poskytnuta veřejná podpora v režimu „de minimis“ ve výši odpovídající rozdílu nájemného sjednaného a nájemného obvyklého stanoveného znaleckým posudkem (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v průmyslové zóně)“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 90 m2 panu Senkyrovi, Königswinter, za účelem údržby pozemku, za nájemné 360 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje nájemní smlouvu č. 2017/001229/INV/OS (pozemek u RD čp. 78).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S002/NS-Ne ze dne 22.01.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.12.2014, uzavřenou mezi Městem Blansko a manž. Cupovými, bytem Blansko, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, a s tím souvisejícím poměrným snížením nájemného z důvodu nižší výměry předmětu nájmu a schvaluje Dodatek č. 2 k uvedené nájemní smlouvě (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č. 700/31, parc. č. 700/32, parc. č. 700/33, parc. č. 700/34, parc. č. 700/66, parc. č. 700/67, parc. č. 700/68 a části pozemků parc. č. 712/47 o výměře 220 m2, parc. č. 700/16 o výměře 3 m2, parc. č. 700/17 o výměře 7 m2, parc. č. 700/18 o výměře 30 m2, parc. č. 700/19 o výměře 18 m2, parc. č. 700/28 o výměře 2 m2, parc. č. 700/29 o výměře 1 m2, parc. č. 700/35 o výměře 5 m2, parc. č. 700/36 o výměře 9 m2 a parc. č. 700/44 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Blansko, společnosti ČKD Blansko Engineering, a. s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, IČO: 25305034 za účelem jejich údržby, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 8.310 Kč/rok s tím, že nájemné bude pravidelně, každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje nájemní smlouvu č. 2017/001230/INV/OS (pozemky a části pozemků v areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, na ul. Čapkova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování přístupového schodiště a sociálního zázemí k budově č. p. 550 v k. ú. Blansko, panu Mrázkovi, bytem Blansko za cenu 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené, a to za podmínky, že kupující bude v době odprodeje vlastníkem budovy č. p. 550 (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej příslušných spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2437, 2445, 2851, 2834, 2836, 2837, 2838, 3318/5, 3453/1, 3903, 3904, 3906/1, 4030/1, 4050, 4364, 4366, 4369, 4371, 4374, 4384, 4389, 4395, 4396, 4451, 4452 a 4453/1, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům příslušných jednotek v bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích za cenu 30 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2016/001010/INV/OS ze dne 14.12.2016, uzavřené mezi Městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., se sídlem Rájec-Jestřebí, IČO: 25564854, která spočívá ve změně doby nájmu uvedené nájemní smlouvy – prodloužení doby nájmu o 1 rok, tzn. do 31.12.2018 a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS (2015/000666/INV/OS) ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017 uzavřené mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění termín počátku hrazení nájemného dle uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků z 01.01.2018 na 01.01.2019 a schvaluje Dodatek č. 4 k uvedené nájemní smlouvě ve znění dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001030/INV/DS/Šm na akci „Blansko, Češkovice – místní komunikace“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „III/37937 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost“, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001023/INV/DS/MAZ na akci „DPS Blansko, Pod Javory 32, stavební úpravy jídelny“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001042/INV/DS/MAZ na akci „Blansko, ZŠ Erbenova – oprava tělocvičny“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042852/17/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0