Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 71 ze dne 19.12.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje odpisový plán pro rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje plán investic pro rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Nemocnici Blansko za účelem financování vybudování magnetické rezonance.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, místnost č. 31, 28(1), 28(2) a podíl místnosti 68+69 o celkové výměře 41,35 m² v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, MUDr. Heleně Kotlánové, Nad Žlíbkem 17, 678 01 Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti Chiesi CZ, s. r. o., se sídlem: Na Květnici 33, 140 00 Praha 4, IČO: 61679381, jejímž předmětem je věcný dar – 3 ks Fonendoskop Littmann cardiology IV a 1 ks skener Epson Perfection V370, pro potřeby interního oddělení SLF C Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k ubytování v I. podlaží budovy č. p. 1107, na pozemku p. č. 1089 v obci k. ú. Blansko (budova na ul. Zahradní 2), který je zapsán na listu vlastnictví 10001 pro k. ú. a obec Blansko, o celkové výměře 53,16 m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s tím, aby společnost Služby Blansko, s. r. o., vypsala veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění provozu a dodávek tepelné energie pro město Blansko“ s předpokládaným termínem ukončení plnění veřejné zakázky do 31.12.2023, a to formou užšího řízení a pověřuje společnost Služby Blansko, s. r. o., k přípravě podkladů pro výběrové řízení a administraci této veřejné zakázky ve spolupráci s advokátní kanceláří.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Skoupé, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Jarůškové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Benešovou, Blansko a paní Kotasovou, Dlouhá Lhota.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Svobodovou, Blansko a pana Horáka, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, panu Juříkovi, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blanska, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje záměr vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v roce 2018 a ukládá odboru ŠKOL zajistit veškeré administrativní úkony související s tímto konkurzním řízení tak, aby na schůzi rady města v únoru 2018 mohlo být konkurzní řízení řádně vyhlášeno a současně jmenováni členové konkurzní komise.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o výmaz školní družiny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na adrese Dolní Lhota 177 z rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 01.02.2018, pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17  Mgr. Evu Kadrmasovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s vyřazením plynového konvektomatu Rational, inv. číslo SAL-IN-72 z majetku města předaného do správy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 a jeho likvidací z důvodu neupotřebitelnosti (neopravitelné poškození).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 60.000 Kč z fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 za účelem pořízení nábytkové sestavy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci na Ministerstvo kultury ČR v rámci dotačních programů VISK 3 a Knihovna 21. století Městskou knihovnou Blansko, jmenovitě na projekty „Modernizace veřejných PC stanic“, „E-knihy pro každého čtenáře“, „100 let republiky – besedy a zamyšlení, tvůrčí dílny“, „Lehotéka – soubor didaktických pomůcek pro děti se specifickými potřebami“ a „Hlavolamy, logické a společenské hry“ a v případě úspěšného dotačního řízení s přijetím dotačních finančních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada bere na vědomí nové znění Knihovního řádu Městské knihovny Blansko ve znění účinném od 02.01.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s přijetím věcných darů, a to 46 ks knih darovaných veřejností v celkové odhadnuté částce 3.931 Kč a jejich zařazením do knižního fondu Městské knihovny Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 75.000 Kč z fondu investic Kulturního střediska města Blanska za účelem pořízení nového zálohovacího serveru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Státní fond kinematografie do dotačního titulu „Festival s národním a mezinárodním významem“ Kulturním střediskem města Blanska na projekt „Světový festival neprofesionálního filmu UNICA 2018“ a v případě úspěšného dotačního řízení s přijetím dotačních finančních prostředků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje text a uzavření Smlouvy o partnerství pro rok 2018 mezi městem Blanskem a Muzeem Blanenska, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s tím, že město Blansko nebude podávat žádost o dotaci na realizaci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Blansko v rámci výzvy OP VVV č. 02_17_047 a nemá námitek, aby nositelem projektu byla MAS Moravský kras, z. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Městská knihovna Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 37/2017 a ZRR 17/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 38/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje směrnici Majetek města a jeho evidence.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Barkóczyové, Blansko do 31.03.2018, v případě placení nájmu a splácení dluhu bude nájem automaticky prodlužován o další 3 měsíce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Berkové, Blansko do 30.06.2018, v případě řádného plnění smlouvy bude nájem automaticky prodlužován o dalších 6 měsíců.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Zavadilové, Blansko dohodou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s ponecháním prostor bývalé ordinace v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko, pro potřeby Městského úřadu Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na nám. Svobody 6, Blansko – nebytová jednotka č. 1817/106 – o celkové výměře 66,59 m2 panu Zouharovi, Blansko, IČO: 16338430, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny dámské obuvi a kožené galanterie za nájemné ve výši 18.800 Kč/měsíc + platná sazba DPH.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada nesouhlasí se snížením nájmu společnosti NIKITO shop, s. r. o, se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 05894735 ve smlouvě č. 2017/000036/KOM/NS ve znění Dodatku č. 1.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s podáním výpovědi Smlouvy o údržbě zařízení (smlouvy o dílo) č. 2017/000985/KOM/DS na údržbu výtahu na nám. Republiky 1, Blansko se společností Schindler CZ, a. s., Řevnická170/4, 155 21 Praha 5, IČO: 27127010, a to z důvodu realizace nového výtahu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje Příkazní smlouvu č.: 171129 se společností AJL, s. r. o., Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 26933179.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění úklidu s firmou FORCORP GROUP, spol. s r. o., Hamerská 812/17a, 772 06 Olomouc – Holice, IČO: 27841031.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 58 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 78 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek u RD čp. 85).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 639/7 trvalý travní porost o výměře 34 m2 a parc. č. 640/5 ostatní plocha o výměře 311 m2 oba v k. ú. Dolní Lhota, za účelem zajištění svahu proti sesunutí (průmyslový areál v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 721/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování garáže (lokalita při ul. Údolní).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 54

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 307/5 trvalý travní porost a parc. č. 304/12 trvalý travní porost oba v k. ú. Blansko (lokalita při ul. Pod Strání na Starém Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada neschvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2004-INV-Poz-S023/Ko-Výp ze dne 05.04.2017 uzavřené mezi městem Blanskem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blansko, ev. č. 601013, IČO: 62073150, 678 01 Blansko na výpůjčku pozemku parc. č. 903/1, za účelem zajištění zavlažování zahrad v lokalitě Zborovce a údržby pozemku včetně vodní plochy – rybníčku (lokalita Zborovce, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1364/45 ostatní plocha, parc. č. 1364/57 ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením a názvem: „16010-043903 VPIC_BK_optim.autobus.terminálu_SO 0113“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH (služebnost inženýrské sítě, lokalita autobusové nádraží).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 342/1 ostatní plocha, parc. č. 342/15 ostatní plocha, parc. č. 342/16 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením a názvem: „16010-043998 VPIC_BK_Lažánky_zpevněné_plochy_na_návsi“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH (služebnost inženýrské sítě, lokalita Lažánky, na návsi).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2017/000262/INV/BF (věcné břemeno průchodu a průjezdu).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: Blansko, nám. Republiky 1 – výtah pro budovu MěÚ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001046/INV/DS/Šm na akci „Blansko, rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná – Hořice, III. etapa“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001062/INV/DS/MAZ na akci „Realizace úspor energie veřejné budovy – Domov s pečovatelskou službou, Pod Javory 32, Blansko“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Veřejné prostranství Dukla, Blansko – kavárna“ dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (z důvodu jediného účastníka v řízení).

PRO 4, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 63

Rada schvaluje Organizační řád Městského úřadu Blansko s účinností od 01.01.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada v působnosti valné hromady schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada v působnosti valné hromady schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0