Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 1 ze dne 13.11.2018

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 2018/001284/MP/DS mezi městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 049726/18/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Boudové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlouškovou, Blansko a pana Matyáše, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Šnajdrové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace FK Blansko, z. s., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 26606623, ve výši 8.000 Kč na akci Memoriál Dana Němce v Blansku s účastí sportovců z Legnice (Polsko) v termínu 23.11.–24.11.2018 a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster se společností Ticketmaster Česká republika, a. s.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2019“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje návrh Smlouvy o zajištění úklidu pro výběrové řízení na dodavatele.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 32/2018 a ZRR 13/2018 – ZRR 15/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 16/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zveřejněním změny Smlouvy o výpůjčce č. 2015/032/Výp. s Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1, IČO: 04551320 týkající se prodloužení výpůjčky movitých věcí do 31.12.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí zprávu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2005-KOM-S053/Pe
a využitím této kanceláře pro potřeby Městského úřadu Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušení účelového fondu města Blansko s názvem Fond údržby – Zámek Blansko, k 31.12.2018 a schvaluje zapojení zůstatku fondu k 31.12.2018
do rozpočtu města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada stanovuje nájemné na 12 let za schránky v kolumbáriu na hřbitově v Blansku takto:
na schránku pro 1 urnu 2.500 Kč, pro 2 urny 3.000 Kč a pro 3 urny 3.500 Kč počínaje dnem 1. prosince 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předloženou smlouvu o nájmu technologie se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi společností Služby Blansko, s. r. o., nám Svobody 32/3, Blansko, IČO: 65277333 a ZT energy, s. r. o., Svitavská 434/10, Blansko, IČO: 60731800 a pověřuje Ing. Charváta, jednatele Služeb Blansko, s. r. o. podpisem této smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S145/NS-Ne ze dne 17.09.2008 na pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku označená jako záhon č. 28 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010, ve znění dod. č. 1 ze dne 30.09.2011, ve znění dod. č. 2 ze dne 30.12.2013 a ve znění dod. č. 3 ze dne 30.06.2016 uzavřené mezi městem Blansko a Mateřským centrem Veselý Paleček, o. s., se sídlem K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ: 678 01, IČO: 22838015, spočívající v prodloužení doby výpůjčky o dalších 5 let (část pozemku parc. č. 79/15 za budovou bývalé MŠ na ulici K. J. Mašky v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemku parc. č. 79/3 v k. ú. Blansko o výměře 2 m2, za účelem zřízení a umístění 2 vyvýšených záhonů o rozměru 1 × 1 m a schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 79/3 o výměře 4 m2, za účelem umístění pískoviště o rozměru 2 × 2 m, za účelem úklidu a údržby částí pozemku (pozemek je travnatou plochou a nachází se mezi BD na ul. A. Skotáka v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2011-INV-Poz-S072/NS-Ne ze dne 30.06.2011 uzavřenou mezi městem Blansko a společností JON.CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, IČO: 27918076, spočívající ve změně sídla společnosti a prodloužení doby nájmu do r. 2031 (část pozemku u místní komunikace k chatové lokalitě na Hořicích).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 76/2 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, panu Peřinovi, bytem Brno, za účelem přístupu na pozemky parc. č. 63, parc. č. 64 a parc. č. 60 v k. ú. Hořice u Blanska a za účelem úklidu a údržby, na dobu určitou 5 let od podpisu smlouvy a schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 2018/000314/INV/BF (k. ú. Hořice u Blanska, zahrádkářská lokalita).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001468/INV/OS (pronájem části pozemku v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 1117/1 trvalý travní porost o výměře cca 105 m2 v k. ú. Těchov, za účelem využití pozemku v souladu s územním plánem, společnosti Euroregion, a. s., sídlem Hudcova 78, Brno, IČO: 25331256 za cenu 324 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (lokalita Češkovice – poblíž hotelu Panorama).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje nájemci prominutí povinnosti hradit nájemné za užívání části pozemku parc. č. 33/3 zahrada v k. ú. Blansko pro rok 2019 ve výši 70 Kč dle nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S089/NS-Ne ze dne 14.07.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2011, z důvodu nemožnosti pozemek v roce 2019 užívat (pozemek v blízkosti ZUŠ Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 18.12.2017 a ve znění Dodatku č. 5 ze dne 16.05.2018 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně termínu počátku hrazení nájemného dle uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků z 01.01.2019 na 01.01.2020, ve změně přílohy č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a ve změně přílohy č. 1 Situační výkres OC Blansko, ul. Poříčí (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 16.05.2018, uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů), ve změně přílohy č. 1 Situační výkres OC Blansko, ul. Poříčí a příloha č. 5 se doplňuje o Dodatek č. 5 uvedené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích ve znění platných dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/74-14/97/Ko ze dne 05.05.1998 ve znění dodatku č. 1 dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2018 (pozemek ve Sloupečníku v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 610/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Volf“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě č. 2018/001294/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa – projekt“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje hodnotící kritéria do zadávacího řízení na zpracovatele projektu a provedení inženýrské činnosti u akce ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben – projekt pro stavební povolení a provedení stavby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS – DODATEK 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001087/INV/DS na veřejnou zakázku: „Obnova fasád objektů p. č. 35/3 a 35/7“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1, agendové číslo 2017/000254/INV/BF/1, mezi “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952, a městem Blansko související s realizací a financováním stavby „Vavřinec – napojení na SV Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada ukládá starostovi zaslat volebním stranám zastupitelstva výzvu k předložení návrhů na obsazení členů komisí rady města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje Dodatek č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0