Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 73 ze dne 30.01.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k ubytování o celkové výměře 53,16 m2 v I. podlaží budovy Zahradní 1107/2, 678 01 Blansko, postavené na pozemku parc. č. 1089 v obci a k. ú. Blansko, společnosti OLMAN SERVICE, s. r. o., IČO: 26793102, sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko v roce 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/18 „Dodávka a instalace plošinové váhy na oddělení nefrologie Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje po úpravě nový Ceník krátkodobých podnájmů 2018 a Ceník za půjčení inventáře 2018 Kulturního střediska města Blanska s účinností od 01.02.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 600 tis. Kč na financování pořadatelství světového festivalu neprofesionálních filmů UNICA 2018 v Blansku, a v případě úspěšného dotačního řízení souhlasí s přijetím těchto dotačních prostředků.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s termínem zápisu k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro šk. rok. 2018/2019 na úterý 10. dubna 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin, vč. náhradního termínu ve středu 11. dubna 2018 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok. 2018/2019 na čtvrtek 3. května 2018 v době od 09:00 do 16:00 hodin, na pracovišti mateřské školy v Dolní Lhotě v době od 13:00 do 16:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s rozpisem provozu mateřských škol na území města Blansko v letních měsících červenec a srpen 2018 dle předloženého materiálu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s tím, aby ZŠ Blansko, Erbenova 13 přijala finanční dar ve formě knižní poukázky v hodnotě 2.000 Kč od dárce PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, se sídlem V Zahradách 400, 679 71 Lysice, IČO: 03722163.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2/2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje pořízení územní studie pro plochu přestavby P9 dle Územního plánu Blansko, v plochách souvisejících s areálem ADAST s tím, že náklady pořízení ponese iniciátor změn v území.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí zprávu o počtu bytů města v domech společenství vlastníků.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko do 31.03.2018. Pokud bude hrazeno běžné nájemné a splacen dluh, bude nájem prodloužen automaticky do 30.06.2018. Pokud nebude hrazeno nájemné a dluh nebude uhrazen, končí nájem 31.03.2018 a rada již nebude znovu prodloužení nájmu projednávat.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s užitím prostranství v Rekreační oblasti Palava dne 30.04.2018 pro pořádání akce „Pálení čarodějnic“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s umístěním lunaparku na dolním parkovišti Rekreační oblasti Palava v termínu od 23.04.–06.05.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje ukončení monitoringu bývalé skládky TKO Olešná.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s vybudováním 4 hřišť na pétanque na pozemku parc. č. 1060/4 v k. ú. Blansko za ubytovnou na ul. Mlýnská, Blansko, a to pouze za podmínky, že nájemce pozemku Služby  Blansko, s. r. o. (IČO: 65277333), které by vlastní vybudování zajišťovaly, obdrží na vybudování dotaci. Rada ukládá odboru KOM a INV stanovit přesné umístění hřišť na výše uvedeném pozemku tak, aby nekolidovalo s ostatními plánovanými akcemi a aktivitami.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti chůze a jízdy po id. ¼ části obecního pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko jako práva osobního, ve prospěch paní Ratislavové, bytem Blansko, jako oprávněné osoby, s tím, že veškeré náklady se služebností spojené hradí oprávněná osoba (lokalita Zborovce).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S062/Ko-R-NS ze dne 09.06.2003 uzavřenou mezi Městem Blansko a p. Svobodou, IČO: 72364335, Blansko, která spočívá v upřesnění identifikačních údajů a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (nad opěrnou zdí při ul. Masarykova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce číslo výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15.07.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.06.2006, dodatku č. 2 ze dne 30.05.2007, dodatku č. 3 ze dne 28.05.2008, dodatku č. 4 ze dne 20.05.2009 a dodatku č. 5 ze dne 12.07.2010, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Svobodou, bytem Blansko, dohodou smluvních stran k 15.02.2018 (pozemky při ul. Hybešova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. st. 27/2 zastavěná plocha a části pozemku parc. č. 1352/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Blansko o výměře cca 123 m2 manželům Pernicovým, bytem Šošůvka a Blansko, za cenu 275.141,90 Kč včetně platné sazby DPH, za účelem zajištění přístupu k sousednímu rozestavěnému objektu a pro vybudování parkovacích stání (pozemek v Dolní Palavě v blízkosti rozestavěného objektu na pozemku parc. č. st. 27/1).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh rámcové dohody na administraci veřejných zakázek pro Město Blansko v roce 2018 (ev. č.: 2018/000265/INV/BF) a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001083/INV/DS/MAZ na veřejnou zakázku: DDH Blansko, rekonstrukce SSZ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: "Blansko, ul. Komenského – Brněnská, veřejné osvětlení" a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001086/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „Obnova fasád objektů parc. č. 35/3 a 35/7“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 30.000 Kč od Raiffesenbank, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901 na dofinancování nového přístroje EKG pro Nemocnici Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0