Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 74 ze dne 13.02.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí oznámení Mgr. Evy Kadrmasové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 o vzdání se pracovního místa ředitelky uvedené příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje text veřejného oznámení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na a pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 ve složení uvedeném v předloženém materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2018 uplyne paní Mgr. Simoně Polákové 6leté období výkonu činnosti ředitelky Základní školy Blansko, Erbenova 13 a rozhodla nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2018 uplyne paní Mgr. Miloslavě Charvátové 6leté období výkonu činnosti ředitelky Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace a rozhodla nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2018 uplyne paní Mgr. Janě Mašátové 6leté období výkonu činnosti ředitelky Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace a rozhodla nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2018 uplyne paní Jarmile Jalové 6leté období výkonu činnosti ředitelky Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace a rozhodla nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2018 uplyne panu RNDr. Pavlovi Nezvalovi 6leté období výkonu činnosti ředitele Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a rozhodl nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2018 uplyne panu Mgr. Bc. Dušanovi Krumniklovi 6leté období výkonu činnosti ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 a rozhodl nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu ocenit Cenou města Blansko za celoživotní přínos v oblasti umění pana Jiřího Poláška a za celoživotní přínos v oblasti sportu pana Jaroslava Krejčíře.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 z oblasti kultury a zájmové činnosti a z oblasti sportu a schválit znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

BambiFEST 2018

55.000

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Vánoční koncert Rastislav 2018

82.000

02137186

team agency s. r. o.

Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Blanenská desítka 2018

95.000

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Půlmaraton Moravským krasem 2018

180.000

04740572

mm music s. r. o.

Klepačov 235, 678 01 Blansko

Morava Park Fest 2018

150.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 z oblasti kultury a zájmové činnosti a znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

00386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33, 678 01 Blansko

Den pro děti v Nemocnici Blansko

31.000

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

Průvodcovská služba v kostele svatého Martina

10.000

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, Blansko 678 01

Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko

15.000

26950766

AUTOŠKOLA Pernica s. r. o.

Kotvrdovice 190, 679 07 Kotvrdovice

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (DDH Blansko)

50.000

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Podnájem prostor Dělnického domu – oslavy výročí klubu

12.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada neschvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

70920907

Záchranná stanice zvířat Zelené Vendolí ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí

Vendolí 42, Vendolí 569 14

Činnost záchranné stanice

Nedostatek volných financí

 

Štěpán Šváb

Blansko

Podpora aktivního sportovce

Nedostatek volných financí

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Vydání brožury – Věra Bušová-Gilková

Nedostatek volných financí

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Stříbrcké, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 2 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2018 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

(v Kč)

Účel dotace

Sociální poradenství

SONS ČR

65399447

2500401

20.000

Provozní a mzdové náklady

Raná péče

SPRP Brno

75094924

4123958

48.000

Provozní a mzdové náklady

Sociální rehabilitace

Práh jižní Morava, z. ú.

70288101

7587852

49.000

Provozní a mzdové náklady

Raná péče

DOTYK II, o. p. s.

29277817

9306099

6.000

Provozní a mzdové náklady

Sociální rehabilitace

DOTYK II, o. p. s.

29277817

1256727

27.000

   Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 2 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2018 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace (v Kč)

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

62.000

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

925.000

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

318.000

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9236152

101.000

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

Oblastní charita Vyškov

65841875

9072668

100.000

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

63.000

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

348.000

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

51.000

Provozní a mzdové náklady

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

300.000

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

186.000

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2198259

75.000

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2977071

306.000

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

261.000

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

2474603

351.000

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

320.000

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

216.000

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

337.000

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy – Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

5927954

162.000

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 z oblasti sociální pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

44990260

DCHB, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

Provozní a mzdové náklady sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ID 4135113

Financování z Individuálního projektu Jihomoravského kraje

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2018 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 Zaměstnaneckého fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit po doplnění rozpočtová opatření RO 3/2018 – RO 7/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 255 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 170 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 100 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 100 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek investice ve výši 30 tis. Kč na dofinancování pořízení nového přístroje EKG příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Pod Oborou 88, Hájek, 104 00 Praha, IČO: 27006891 a doporučuje zastupitelstvu schválit přiloženou darovací smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit spolufinancování akce „Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou – Blansko“ do výše 2,5 mil. Kč v případě poskytnutí dotace z MŠMT spolku Olympia Blansko, z. s., se sídlem Mlýnská 2457/22, Blansko, IČO: 45473790.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje poskytnutí dotace organizaci Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Blansko, se sídlem Kamnářská 1986/1, 678 01 Blansko, IČO: 49464302 ve výši 10.000 Kč na ozdravný pobyt pro diabetiky a schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 27006891.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zněním smlouvy o zajištění výkonu zadavatelské činnosti na zakázku „Zajištění dodávek tepelné energie pro město Blansko“ s advokátní kanceláří Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o., Drobného 306/34, 602 00 Brno a pověřuje jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o. jejím podpisem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytování služeb pro zajištění provozu a dodávek tepelné energie pro město Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s udělením výjimky pro zařazení žádosti o byt paní Weatherly, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 27 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/27 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/112720 paní Musilové, Blansko za kupní cenu 1.077.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/4 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/68550 panu Ševčíkovi, Jedovnice za kupní cenu 1.201.090 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/13 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68545 paní Vítkové, Letovice za kupní cenu 1.115.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 ve II. PP budovy čp. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko, paní Bastlové, Blansko, za nájemné ve výši 600 Kč/ m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 18000939 (včetně příslušejících dokumentů dle materiálu odboru) na dodávku a montáž výkladců a vstupních dveří nebytového prostoru na nám. Svobody 6, Blansko se společností Okna Macek a. s., Nádražní 1071, Dubňany, IČO: 26906724.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na sportoviště na akce dle návrhu odboru v celkové výši 8.768.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na Rekreační oblast Palava na akce dle návrhu odboru v celkové výši 570.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 711/1 trvalý travní porost o výměře 1567 m 2 v k. ú. Lažánky u Blanska formou nabídkového řízení, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a k odprodeji pozemku by došlo až po vydání územního rozhodnutí nebo obdobného dokladu umožňujícího stavbu umístit, za minimální kupní cenu 578 Kč/m2 + platná sazba DPH, přičemž minimální výši kupní ceny schválí zastupitelstvo (pozemek poblíž silnice do Vilémovic).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 711/1 trvalý travní porost o výměře 1567 m 2 v k. ú. Lažánky u Blanska zveřejňovaný k odprodeji za účelem výstavby RD, ve výši 578 Kč/m2 + platná sazba DPH (pozemek poblíž silnice do Vilémovic).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 961/30 ostatní plocha o výměře 8779 m2 v k. ú. Blansko na dobu určitou do 30.06.2019, za účelem využití pro sportovní účely – trénink Freestyle Motocrossu (pozemek v průmyslové zóně Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita řadových garáží u trati ČD v Blansku v blízkosti zastávky Blansko – město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů svěřit radě obce pravomoc rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje, aby Město Blansko jako podnájemce uzavřelo podnájemní smlouvu s Lesy města Brna, a. s., Křížkovského 247, Kuřim, IČO: 60713356 na užívání pozemku parc. č. 322/3 lesní pozemek v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem provozování hřiště, za nájemné 2.798 Kč/rok, a to na dobu určitou do 31.12.2022 s tím, že smlouva bude dle potřeby prodlužována a schvaluje nájemní smlouvu č.2018/001085/INV/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2018/001255/INV/OS a kupní smlouvu č. 2018/001256/INV/OS (prodej pozemků zastavěných garážemi).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev.  garáže stojící na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada potvrzuje usnesení č. 47 přijaté na 63. schůzi rady města dne 22.08.2017 (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko ze dne 11.03.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.1999, dodatku č. 2 ze dne 06.11.2001 a dodatku č. 3 ze dne 21.09.2009, která je uzavřena mezi Městem Blansko a TJ Olympia Blansko, IČO: 45473790, a to tak, že dojde ke změně názvu a adresy na straně vypůjčitele dle aktuálního stavu a dále ke změně předmětu a účelu výpůjčky a ke změně s tím souvisejících ujednání smlouvy, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této záležitosti (baseballový areál v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje úhradu částky za užívání pozemků parc. č. 620/54 orná půda a parc. č. 707/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko za období 01.08.2015 až 31.01.2018 ve výši 14.427 Kč a úhradu částky za užívání pozemků parc. č. 707/4, parc. č. 707/51, parc. č. 707/53, parc. č. 707/15 a parc. č. 707/49 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za období 01.02.2017 až 31.01.2018 ve výši 3.060 Kč městem Blansko vlastníku těchto pozemků (pozemky na Písečné).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje vzory Dohod o dočasném užití pozemků města (vzor 23012018INV a 23012018KOM) k účelům:

  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb,
  • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje,
  • umístění reklamních zařízení,
  • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
  • pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl,
  • shromáždění, průvody,
  • svatební obřady a podobné oslavy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje, že Město Blansko, jako vlastník pozemků v Blansku na nám. Republiky, Wanklově nám., ul. Rožmitálova, nám. Svobody a v zámeckém parku nebude dávat souhlas k umístění reklamních automobilů, či obdobných nosičů reklamy a přenosné reklamy nad 4 m2 reklamní plochy déle jak na 3 týdny před propagovanou akcí a déle jak 2 dny po ukončení propagované akce, kumulativně do 29 dnů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001117/INV/DS/ELA na veřejnou zakázku „Blansko – ulice Poříčí, Mlýnská rekonstrukce křižovatky a VO“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001118/INV/DS/ŠM na veřejnou zakázku „Blansko, Těchov – chodník podél silnice III/374 41, II. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001119/INV/DS/ŠM na veřejnou zakázku „Blansko, ulice Sadová – zastávka IDS + přechod pro pěší“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko – Staré Blansko, vodovod a kanalizace v ulici Komenského“ ve výši 5.709.996 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ – „změna k 08/2017“ pro Skupinový vodovod Blansko a skupinový vodovod Jedovnice, ÚC Blansko dle dokumentace zpracované firmou AQUATIS, a. s., č. zak. 17122541.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky nebo části parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha, a parc. č. st. 35/2 zastavěná plocha včetně objektu čp. 5 vše v k. ú. Blansko (stávající objekt č. p. 5 (bez pozemku pod tímto objektem) je označen dále jen jako Hasička), o výměře cca 500 m2, jak jsou vyznačeny v příloze, za účelem demolice Hasičky a následné výstavby nového objektu nebo za účelem rekonstrukce Hasičky a za účelem vybudování potřebných souvisejících staveb a ploch (ploch pro parkování, komunikací, chodníků, zřízení zeleně apod.), za nájemné 350 Kč/m2 a rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodat pozemky či jejich části parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha, zbořeniště a parc. č. st. 35/2 zastavěná plocha včetně objektu čp. 5 vše v k. ú. Blansko (stávající objekt č p. 5 (bez pozemku pod tímto objektem) je označen dále jen jako Hasička), které budou zastavěny budovou, přičemž výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem dle skutečné výměry pozemků zastavěných budovou, za kupní cenu za 1 m2 prodávaných pozemků, stanovenou jako cenu obvyklou (tržní), jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem, dle předpisů platných v době odprodeje s tím, že celková cena bude povýšena o cenu Hasičky (2.510.000 Kč) + platná sazba DPH, min. však za cenu 3.500 Kč/m2 s tím, že celková cena bude povýšena o cenu Hasičky (2.510.000 Kč) + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky případně jejich části parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, o výměře cca 4100 m2, jak jsou vyznačeny v příloze, za účelem výstavby polyfunkčního objektu(ů) a potřebných souvisejících staveb a ploch (ploch pro parkování, komunikací, chodníků, zřízení zeleně apod.), za nájemné 350 Kč/m2 a rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace (Blansko – střed).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodat pozemky případně jejich části parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, které budou zastavěny budovou (budovami), přičemž výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem dle skutečné výměry pozemků zastavěných budovami (budovou), za kupní cenu za 1 m2 prodávaných pozemků, stanovenou jako cenu obvyklou (tržní), jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem, dle předpisů platných v době odprodeje + platná sazba DPH, min. však za cenu 3.500 Kč/m2 + platná sazba DPH (Blansko – střed).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu a prodeje týkající se volných pozemků v průmyslové zóně Blansko, o ploše pro zástavbu průmyslovými areály cca 42 000 m2, popsaných v záměru č. j. MBK 4913/2018/INV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/001045/INV/DS/MR uzavřené dne 16.10.2017 se společností se společností ZEMAKO, s. r. o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO: 25504011, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Blansko, nám. Republiky – úprava zpevněných ploch a vegetace“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí rezignaci Ing. Karla Krause na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko ke dni 08.02.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje předložený návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.