Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 76 ze dne 06.03.2018

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s organizačními změnami na interním oddělení Nemocnice Blansko s účinností od 01.04.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada ukládá ředitelce Nemocnice Blansko předložit radě na její schůzi dne 10.04.2018 a následně zastupitelstvu na jeho zasedání dne 24.04.2018 informaci o organizačních změnách v Nemocnici Blansko včetně vyčíslení plánovaných úspor.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání promoakce hudebního festivalu be.FEST ve dnech 26.04.2018 a 03.05.2018 v době od 16:00 do 22:00 hodin na prostranství po hotelu Dukla a v době konání hudebního festivalu be.FEST dne 18.05.2018 v době od 18:00 do 24:00 hodin v areálu zámeckého parku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 135 tis. Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace za účelem rekonstrukce podlahy školní třídy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 250 tis. Kč z rezervního fondu a max. 100 tis. Kč z fondu investic Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za účelem obměny výpočetní techniky a nákup nového serveru.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 8/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje Smlouvu o zprostředkování Benefitů s firmou Sodexo Pass Česká republika a. s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, IČO: 61860476.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/000044/KOM/NS se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko; IČO: 65277333 na pronájem areálu útulku pro psy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s umístěním lunaparku na dolním parkovišti Rekreační oblasti Palava v termínu 28.03.–13.04.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí pořádáním soutěže lodních modelářů „Moravský pohár“ v Rekreační oblasti Palava v termínu 12.–13.05.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu prominout pohledávku společnosti Galaxie, s. r. o., IČO: 46975683 ve výši 81.638,21 Kč pro nedobytnost.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 1 záhon označené jako záhon č. 22 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S087/NS-Ne ze dne 17.07.2008 dohodou smluvních stran k 31.03.2018 (část pozemku na Wanklově náměstí).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S193/R-NS/Mu ze dne 05.10.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.01.2016 uzavřenou mezi městem Blansko a společností BxM TRADE s. r. o., se sídlem Blansko, Svitavská 28, IČO: 01789317, a to výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou dle čl. III, odst. 2, písm. b) smlouvy ve znění dodatku č. 1 (travnatá plocha na ul. Masarykova v Blansku, vedle parkoviště u pošty).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 300/1 orná půda a parc. č. 300/14 orná půda v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. 219/8 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska, věcným břemenem – služebnosti, která spočívá v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení – nadzemní trasový uzávěr na části pozemku parc. č. 300/1 a parc. č. 300/14, VTL plynovod včetně jeho součástí a příslušenství, oplocené plochy a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení a oplocené plochy, zřízených v rámci stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu Brno – Adamov – Blansko, IV. etapa, č. stavby 7700070323“, na dobu neurčitou, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 5.000 + platná sazba DPH za nadzemní trasový uzávěr včetně oplocené plochy a 100 Kč/m trasy + platná sazba DPH za ostatní plynárenské zařízení VTL (zřízení služebnosti – rekonstrukce VTL plynovodu Brno – Adamov – Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti průchodu a průjezdu přes obecní pozemek parc. č. 624/116 ostatní plocha v k. ú. Těchov na pozemek parc. č. 624/113 a parc. č. 624/90 v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + platná sazba DPH (lokalita Žižlavice – Těchov).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001150/INV/DS/MAZ na veřejnou zakázku: ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje stanovení jistoty na dodržení závazků z Dohody o právu provést stavbu „REKO MS Blansko ul. Čelakovského + 2 (11. etapa)“, uzavřenou se společností Mertastav, s. r. o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČO: 26247461, ve výši 70.000 Kč s tím, že její úhrada bude provedena před podpisem Dohody.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje smlouvu o dočasném právu využití pozemků, které nejsou ve vlastnictví města Blansko č. 2018/000266/INV/BF ošetřující zajištění objízdné trasy pro stavbu dopravní a technické infrastruktury na ulici Komenského, přes soukromé pozemky či jejich části parc. č. 1691/2 ostatní plocha, parc. č. 1691/11 ostatní plocha a parc. č. 271/22 ostatní plocha s vlastníkem těchto pozemků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.