Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 77 ze dne 20.03.2018

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala věcné dary – 1 ks plyšové hračky SNOOPY od Moneta Money Bank v odhadnuté ceně 300 Kč a 12 knih od veřejnosti v odhadnuté ceně 1.775 Kč a se zařazením knih do knižního fondu knihovny.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada pověřuje 1. místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu k udělování výjimek z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích na řádně ohlášené kulturní, sportovní a jiné společenské akce konané na veřejném prostranství v prostoru nám. Republiky vč. prostranství po Dukle.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 400 tis. Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace za účelem údržbových zahradních prací a rekonstrukce sborovny.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory do zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Modernizace HW a SW TC ORP Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory do zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rozšíření IS Městského úřadu Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Mikuláškovým, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Kuncovy, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko,
za rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje předloženou aktualizovanou nájemní smlouvu na pronájem zimního stadionu, krytých lázní, letního koupaliště, restaurace a ubytovny se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem kůlny na ul. Růžová na pozemku
parc. č. 54 v k. ú. Blansko za účelem jejího vyklizení a užívání k uskladnění dřeva na topení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2012/032/N-Pe na pronájem garážového stání č. 11 ve II. podzemním podlaží budovy č. p. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko, s panem Bc. Hanákem, Blansko, dohodou k 30.04.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 11 ve II. podzemním podlaží byt. domu na ul. Okružní 1b s paní Pernicovou, Blansko a ukládá odboru KOM předložit Dohodu ke schválení na příští schůzi rady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 ve II. podzemním podlaží budovy č. p. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko, dle pořadí:

   paní Hejlová, Blansko, za nájemné ve výši 455 Kč/m2/rok,

paní Kohútová, Blansko, za nájemné ve výši 425 Kč/m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí, aby na základě § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů, technické zhodnocení ve výši 1.098.891,02 Kč provedené nájemcem na nemovitosti č. p. 2453 na pozemku parc. č. st. 2149 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, odepisoval nájemce nemovitosti, tj. Technické služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 26286173 a dále rada prohlašuje, že město Blansko o tuto částku nezvýší cenu nemovitosti a uvedené technické zhodnocení nebude město Blansko odepisovat.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pořádáním závodů v duatlonu a triatlonu v Rekreační oblasti Palava v termínech 20.05.2018 a 24.06.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 135/2 ostatní plocha, parc. č. 135/3 ostatní plocha a parc. č. 140/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko za cenu 80.000 Kč od vlastníků těchto pozemků s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S003/Ko-Výp ze dne 10.01.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.04.2017, uzavřenou mezi městem Blansko a společností Bustec production, s. r. o., IČO: 63485354, přičemž změna spočívá v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami (pozemky v areálu průmyslových objektů na ul. Brněnská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze  dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) uvedené nájemní smlouvy ve znění platných dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní ujednání čl. II, odst. 5 poslední věta, ujednání čl. II, odst. 6 poslední věta (prodloužení termínů), příloha č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a příloha č. 5 se doplňuje o Dodatek č. 3 a č. 4 uvedené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích ve znění platných dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje, že město Blansko neuplatní sankce vůči nájemci dle článku VI., odst. 1 třetí odrážky nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 za nedodržení lhůt (a to lhůty zahájení stavby I. etapy a lhůty vybudování prvního podlaží a dalších podlaží stavby I. etapy) dle článku V., odst. 1, písm. d) nájemní smlouvy, a to v souladu s článkem V., odst. 1, písm. e) nájemní smlouvy, jelikož nebylo způsobeno vinou nájemce (lokalita Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje, zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-S090/Ma-BKS ze dne 04.03.2015, přičemž změna spočívá ve změně harmonogramu výstavby I., II. a III. etapy, ve změně termínů podání výzev k uzavření vlastních kupních smluv a termínů uzavření vlastních kupních smluv a s tím souvisejících úprav nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (lokalita Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej pozemků parc. č. 639/7 trvalý travní porost o výměře 34 m2 a parc. č. 640/5 ostatní plocha o výměře 311 m2 oba v k. ú. Dolní Lhota, za účelem zajištění svahu proti sesunutí, p. Šulcovi, bytem Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek parc. č. 639/7 a za cenu 160 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek parc. č. 640/5 oba v k. ú. Dolní Lhota s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení znění kupní smlouvy č. 2018/001280/INV/OS (průmyslový areál v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S177NS-Ma ze dne 19.12.2013 ve znění 3 dodatků dohodou smluvních stran ke dni pozbytí vlastnictví předmětu nájmu městem Blansko (pozemek v Dolní Palavě v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 961/30 ostatní plocha o výměře 8.779 m2 v k. ú. Blansko, panu Špičákovi, bytem Blansko, za účelem využití pro sportovní účely, konkrétně pro trénink Freestyle Motocrossu, na dobu určitou do 30.06.2019 a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2018/000268/INV/BF (pozemek v průmyslové zóně Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje úhradu přímých nákladů z plusovosti města “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 494 68 952 za vyhotovení analýzy „Hydrotechnické posouzení vodovodní sítě města Blanska“ ve výši 300.000 Kč, a schvaluje smlouvu ev. č. 2018/000267/INV/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada ruší usnesení č. 20 přijaté na 76. schůzi dne 06.03.2018 a schvaluje smlouvu o dočasném právu využití pozemků, které nejsou ve vlastnictví města Blansko č. 2018/000266/INV/BF ošetřující zajištění objízdné trasy pro stavbu dopravní a technické infrastruktury na ulici Komenského, přes soukromé pozemky či jejich části parc. č. 1691/2 ostatní plocha, parc. č. 1691/11 ostatní plocha a parc. č. 271/22 ostatní plocha s vlastníkem těchto pozemků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy ev. č. 2018/001192/INV/DS, Smlouva o dotačním managementu, projekt registrační č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726 a název: „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova“ uzavíranou mezi městem Blansko a společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem: Jánská 448/10, Brno, PSČ: 602 00, IČO: 25597001.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 pod č. 2018/001129/INV/DS/MAZ – DODATEK 1 ke smlouvě o dílo pod č. 2018/001129/INV/DS/MAZ ke stavbě: Blansko, nám. Republiky 1 – výtah pro budovu MěÚ a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.