Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 78 ze dne 10.04.2018

Usnesení č. 1

Rada odvolává Ing. Petru Hromádkovou z funkce zapisovatelky dopravní komise a jmenuje do této funkce Ing. Petru Drašarovou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o ekonomické situaci v Nemocnici Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizačních změnách v Nemocnici Blansko včetně vyčíslení plánovaných úspor.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 3.500.000 Kč od Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–12/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2017 a jeho přidělení ve výši 48.603,65 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/18 „Pořízení softwaru e-PACs pro přenos obrazové zdravotnické dokumentace pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, jejímž předmětem je věcný dar – rychlovarná konvice SENCOR v hodnotě 400 Kč pro potřeby nemocnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2018 až 2022 tyto občany: Zinu Černou, Sylvii Boudovou, Mgr. Danu Charvátovou, Irenu Haasovou, Václava Kunčáka, JUDr. Danu Lakotovou, PaedDr. Lenku Podsedníkovou, Pavla Podsedníka a JUDr. Bohuslava Šauera.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu při návrhu kandidátů na funkci přísedících k Okresnímu soudu v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí informaci o Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky č. j. 30 Cdo 499/2016-83 ze dne 21.02.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada, v souladu s Programem Podpory zahraničních styků pro rok 2018 schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy a na jejich základě poskytnutí dotací z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků následujícím subjektům:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka (v Kč)

Účel

1.

49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13

25.000

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ  Mürzzuschlag (AT)

2.

49463276

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

18.000

Trojsetkání 2018 – setkání žáků a učitelů základních škol Blanska, Komárna (SK) a Budapešti (HU) v Komárně

3.

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

25.000

Setkání mládeže z Blanska, Komárna (SK), Scandiana (IT) a Mürzzuschlagu (AT) v Blansku

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města následujícímu subjektu:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka (v Kč)

Účel

1.

70843040

Horizont Blansko, z. s.

30.000

Uspořádání festivalu Rajbas v listopadu 2018 v Blansku

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města následujícímu subjektu:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka (v Kč)

Účel

 2.

04551320

Muzeum Blanenska, p. o.

20.000

Uspořádání divadelního představení Rozmarný večer na zámku v Blansku

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí předloženou informaci o přípravě města Blansko na účinnost GDPR.

Rada ukládá předsedům komisí rady seznámit na nejbližším jednání s touto informací členy těchto komisí.

Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít předloženou informaci na vědomí a uložit předsedům Finančního výboru a Kontrolního výboru seznámit na nejbližším jednání s touto informací také členy obou těchto výborů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit novou Obecně závaznou vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolufinancování festivalu UNICA 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace na činnost týmu malé kopané zastoupené panem Pernicou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dne 02.06.2018 v době od 21:30 do 23:00 hodin v areálu zámeckého parku v době konání Koncertu kapely Nebe pořádané Kulturním střediskem města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska a jeho přidělení ve výši 50.000 Kč do fondu odměn a 147.745,19 Kč do fondu rezervního.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko a jeho přidělení ve výši 50.000 Kč do fondu odměn a 220.254,18 Kč do fondu rezervního.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2017 a jeho přidělení ve výši 129.675,34 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za rok 2017 a jeho přidělení ve výši 269.611,22 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za rok 2017 a jeho rozdělení ve výši 30.000 Kč do fondu odměn a ve výši 131.790,80 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace za rok 2017 a jeho rozdělení ve výši 19.000 Kč do fondu odměn a ve výši 76.224,63 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace za rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace za rok 2017 a jeho rozdělení ve výši 2.000 Kč do fondu odměn a ve výši 7.996,71 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace za rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2017 a výhled pro rok 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění změny Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 dle předloženého materiálu a její vydání.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 9/2018, RO 10/2018 a ZRR 1/2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 11/2018 – RO 13/2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti Svazku VaK za 2. pololetí 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 z oblasti sociální pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

44990260

DCHB, Oblastní charita Rajhrad

Rajhrad, Jiráskova 47

Příspěvek na Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Nesoulad s vyhlášeným dotačním programem

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kotlánové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kotasovou, Dlouhá Lhota a paní Pavlouškovou, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 42 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/42 o výměře 27,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2750/244365 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 1.306.603 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 54 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/54 o výměře 43,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 4325/244365 panu Lórovi, Blansko za kupní cenu 1.535.000 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s neprodloužením smlouvy o nájmu bytu č. 1 na ul. Údolní 23, Blansko, s panem Bláhou, Blansko, a to z důvodu neužívání bytu a pronajímání bytu bez souhlasu města.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.04.2018 do 30.06.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s prominutí poloviny úroku z prodlení paní Romaňákové, Blansko ve výši 6.716 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 11 ve II. podzemním podlaží bytového domu na ul. Okružní 1b s paní Pernicovou, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 ze dne 10.06.2014 a schválit nové znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, IČO: 65277333.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ 678 01, IČO: 26286173 ze dne 10.06.2014 a schválit nové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, IČO: 26286173.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s pořádáním soutěže Českého poháru v zimním plavání v Blansku, v Rekreační oblasti Palava v termínu 03.11.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje smlouvu o údržbě zařízení (smlouvu o dílo) č. 2018/001226/KOM/DS (HS 61211 E) na provádění servisu výtahu na nám. Republiky 1, Blansko se společností Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČO: 27127010 s účinností od 11.04.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o podání výpovědi ze smlouvy č. 2018/001226/KOM/DS (HS 61211 E) na provádění servisu výtahu na nám. Republiky 1, Blansko se společností Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČO: 27127010 v případě započetí rekonstrukce výtahu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku označená jako záhon č. 16 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 671/23 trvalý travní porost o výměře 370 m2 a části pozemku parc. č. 671/30 orná půda o výměře 175 m2, vše v k. ú. Blansko a schvaluje nájemní smlouvu č. 2018/001224/INV/DS (zahrádkářská lokalita nad Písečnou, Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 1327/41 orná půda v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko za cenu 35.400 Kč od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2018/001219/INV/DS.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 4889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manž. Přibylovým, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2018/001284/INV/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko–město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/74-18/97/Ko ze dne 05.05.1998 dohodou smluvních stran k 30.04.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S010/NS-Ko ze dne 14.02.2011 ve znění dodatků č. 1 ze dne 11.02.2013 a dodatku č. 2 ze dne 29.05.2017 dohodou smluvních stran ke dni pozbytí vlastnictví ke garáži na pozemku stojící nájemcem (pozemek pod garáží při ul. Úvoz v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S003/Ko-Výp ze dne 10.01.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.04.2017, uzavřenou mezi městem Blansko a společností Bustec production s. r. o., IČO: 63485354, spočívající v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami a schvaluje dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (pozemky v areálu průmyslových objektů na ul. Brněnská v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 711/1 trvalý travní porost o výměře 1567 m 2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem výstavby RD, p. Bacíkovi, bytem Blansko, za kupní cenu 581 Kč/m2 + platná sazby DPH s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a k odprodeji pozemku by došlo až po vydání územního rozhodnutí nebo obdobného dokladu umožňujícího stavbu umístit (pozemek poblíž silnice do Vilémovic).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 1 přijatého na 16. zasedání zastupitelstva města dne 05.12.2017 tak, že nově zní: Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 v k. ú. Blansko dle geometrického plánu č. 4885-38/2018, panu Mrázkovi, bytem Blansko za cenu 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené, a to za podmínky, že kupující bude v době odprodeje vlastníkem budovy č. p. 550 (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2018/001285/INV/OS.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2018/001217/INV/DS (pozemky v k. ú. Olešná).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 16 přijatého na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017 tak, že nově zní: Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 52/4 v k. ú. Klepačov o výměře 19 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko za cenu 9.500 Kč s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje předložené znění kupní smlouvy č. 2018/001220/INV/DS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 uzavřené se společností HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967 a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 (Písečná).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko ze dne 11.03.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.1999, dodatku č. 2 ze dne 06.11.2001 a dodatku č. 3 ze dne 21.09.2009, která je uzavřena mezi městem Blansko a Tělovýchovnou jednotou Olympia Blansko, IČO: 45473790, a to tak, že dojde ke změně názvu a adresy na straně vypůjčitele dle aktuálního stavu, dále ke změně úvodních ustanovení, předmětu a účelu výpůjčky a ke změně s tím souvisejících ujednání smlouvy, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této záležitosti a schvaluje znění dodatku č. 4 k výše uvedené nájemní smlouvě ve znění platných dodatků (baseballový areál v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 2018/001207/INV/DS/SVO na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko – ulice Krajní, přeložka vodovodu“ ve výši 1.595.145,12 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952 na dokrytí nákladů stavby „Blansko – ulice Havlíčkova – oprava vodovodu, kanalizace a místní komunikace“ ve výši 723.202,05 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 2017/001034/INV/DS o účasti města Blansko na financování díla „Blansko – ulice Havlíčkova – oprava vodovodu, kanalizace a místní komunikace“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada neschvaluje investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., řešící rozvoj vysokorychlostní optické sítě v pozemcích města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada souhlasí v návaznosti na usnesení č. 14 přijatém na 65. schůzi rady dne 19.09.2017 s uzavřením smlouvy č. 2017/000109/INV/PR/STE umožňující realizaci projektu „Informační systém obsazenosti P+R Blansko“, realizovaný společností KORDIS JMK, a. s., se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26298465, situovaným na parkoviště v Blansku, ul. Edvarda Beneše, parkoviště P+R u železniční stanice.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001222/INV/DS/MAZ na veřejnou zakázku: ZŠ Dvorská – oprava povrchu sportoviště a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada schvaluje obecný návrh smlouvy o dílo na veřejné zakázky stavebních prací pro ZŠ Dvorská – učebna cizího jazyka, učebna informatiky I. a II.; ZŠ Salmova – učebna chemie a přírodopisu, fyziky, jazyková učebna a modul hygienického zázemí; ZŠ TGM – rekonstrukce družiny a ZŠ Erbenova – učebna cvičné kuchyně, informatiky, přírodopisu, WC pro OTP a rekonstrukce elektroinstalace ve 2. NP a pověřuje starostu uzavřít smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu areálu biatlonu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka městem Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 86

Rada ruší usnesení č. 16 ze 76. schůze rady města ze dne 06.03.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 300/1 orná půda a parc. č. 300/14 orná půda v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. 219/8 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska, věcným břemenem – služebnosti, která spočívá v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení – nadzemní trasový uzávěr na části pozemku parc. č. 300/1 a parc. č. 300/14, VTL plynovod včetně jeho součástí a příslušenství, oplocené plochy a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení a oplocené plochy, zřízených v rámci stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu Brno–Adamov–Blansko, IV. etapa, č. stavby 7700070323“, na dobu neurčitou, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 3.000 + platná sazba DPH za nadzemní trasový uzávěr včetně oplocené plochy a 100 Kč/m trasy + platná sazba DPH za ostatní plynárenské zařízení VTL (zřízení služebnosti – rekonstrukce VTL plynovodu Brno–Adamov–Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada schvaluje přímý výběr zhotovitele Carl Stahl & spol, s. r. o. na zastřešení stávající ocelové pergoly stojící na nám. Republiky, v místech po odstraněném hotelu Dukla.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 89

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit pro volební období 2018–2022 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 90

Rada schvaluje předložený návrh programu 18. zasedání zastupitelstva města.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku města Blansko pro TJ FIDES Brno, z. s., oddíl zimního a dálkového plavání, Dornych 129/57, 617 00 Brno, IČO: 70436215.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.