Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 79 ze dne 24.04.2018

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zapojením Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do projektu financovaného z 50 % z Česko-německého fondu budoucnosti s názvem „Jak probíhají (se slaví) advent, Vánoce, Silvestr, Nový rok, masopust a Velikonoce v Blansku a Darmstadtu“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dne 23.06.2018 v době od 12:00 do 23:59 hodin v areálu zámeckého parku v době konání hudebního festivalu Morava park fest.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 do projektu Jihomoravského kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (číslo výzvy 30_18_008), a to na pozici partnera s finančním příspěvkem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dne 13.05.2018 v době od 14:00 do 18:00 hodin v prostoru nám. Republiky v době konání závodu kočárků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 6

Rada schvaluje směrnici Informační média města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Nečasovou, Blansko dohodou k 30.04.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přechodem nájmu bytu na pana Vybíhala, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje předloženou smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v objektu č. p. 166 na Klepačově s Městskou knihovnou Blansko, Rožmitálova 2302/4, 678 22 Blansko, IČO: 47885670.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje nájemní smlouvu na pronájem kůlny na ul. Růžová na pozemku parc. č. 54 v k. ú. Blansko s organizací Junák-český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., Růžová 948/5, IČO: 71165240, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Smlouvu o dílo s firmou IKM, s. r. o., Brněnská 74/11, 678 01 Blansko, IČO: 60696656 na opravu fasády objektu K. J. Mašky 1413/2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem tenisového areálu za aquaparkem spolku TK Blansko, z. s. se sídlem Spešov 191, 679 02, IČO: 01414950 .

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bývalé požární zbrojnice společnosti REDAL AKTIV CZ, s. r. o., se sídlem Zábraní 589, 763 61 Napajedla, IČO: 03331903, za účelem užívání jako sklad technického zařízení a materiálu, který budou používat při realizaci obnovy fasád ZUŠ, za nájemné ve výši 2.000 Kč/měsíc na dobu určitou do 30.09.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pořádáním závodů Mistrovství České republiky v biketrialu v Rekreační oblasti Palava dne 05.05.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku se nacházející ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (podzemní garáž v lokalitě při ul. Úvoz, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS (2015/000666/INV/OS ) ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) uvedené nájemní smlouvy ve znění platných dodatků a schvaluje znění Dodatku č. 5 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní ujednání čl. II, odst. 5 poslední věta, ujednání čl. II, odst. 6 poslední věta (prodloužení termínů), příloha č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a příloha č. 5 se doplňuje o Dodatek č. 3 a č. 4 uvedené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích ve znění platných dodatků a doporučuje zastupitelstvu schválit znění Dodatku č. 4 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje změny nájemní smlouvy č. 2014-INV-S089//NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi společností HOPA Group, s. r. o., IČO: 29213967 a schvaluje znění dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-S089//NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 (Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o výpůjčce pro výpůjčky id. částí obecních pozemků v k. ú. Blansko zastavěných bytovými domy, které budou uzavírány s vlastníky bytových jednotek v bytových domech původně ve vlastnictví SBD Macocha.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění smlouvy kupní smlouvy č. 2018/001293/INV/OS (pozemky poblíž RD č. p. 147 v Lažánkách).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/001292/INV/OS (pozemek poblíž silnice do Vilémovic).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh dodatku č. 2 pod č. 2018/001129/INV/DS/MAZ – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo pod č. 2018/001129/INV/DS/MAZ ke stavbě: Blansko, nám. Republiky 1 – výtah pro budovu MěÚ a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001227/INV/DS/MR na veřejnou zakázku „MŠ Těchov – přístavba venkovní zastřešené terasy“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001230/INV/DS/ŠM na veřejnou zakázku „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo 2018/001228/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy kina“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/001045/INV/DS/MR uzavřené dne 16.10.2017 se společností se společností ZEMAKO, s. r. o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČO: 25504011, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Blansko, nám. Republiky – úprava zpevněných ploch a vegetace“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje podle § 127 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření IS Městského úřadu Blansko“, a to z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0