Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 80 ze dne 15.05.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci paní Krausové na členství v komisi sociální a komisi kulturní.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 19.600 Kč od společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o., se sídlem: Karla Engliše 3201/16, 150 00 Praha.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 88.000 Kč z rezervního fondu (resp. fondu investic) Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 za účelem pořízení nových pylonových tabulí a elektrické vodní fritézy do školní kuchyně.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 do čerpání finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání formou tzv. Šablon II v rámci projektu Edukace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada uděluje s účinností od 01.09.2018 v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů výjimku z nejvyššího počtu žáků v kmenových třídách 6.–9. ročníku školy na max. počet 34 žáků ve třídě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se změnou závazných ukazatelů u Městské knihovny Blansko, a to v položce maximální limit mzdových prostředků ad hoc pracovníků formou DPP/DPČ navýšením o částku 70.000 Kč s tím, že organizace bude zvýšené náklady na tuto položku sanovat z vlastních zdrojů a ostatní hodnoty závazných ukazatelů zástávají nezměněny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 15.000 Kč na činnost spolku Dechová hudba Blansko, o. s., se sídlem Blansko, Hybešova 1, Dělnický dům, IČO: 22674683 a schvaluje znění dotační smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2018. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Adamov ve výši 115.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 31.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bořitov ve výši 32.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 32.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Závist ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku manželům Kuncovým, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Nejezchlebové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 27 a 28 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlouškovou, Blansko a paní Viktorinovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 47 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Strakovým, Brťov – Jeneč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 47 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželé Doleželovy, Rájec-Jestřebí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje s účinností od 01.07.2018 nová Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje s účinností od 01.07.2018 novou vzorovou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje s účinností od 01.07.2018 nový Ceník pečovatelské služby, který nahrazuje Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 18 na 29. schůzi Rady města Blansko konané dne 09.02.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci při ochraně osobních údajů a o zpracování osobních údajů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 14/2018 a ZRR 2/2018 a ZRR 3/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 15/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s udělením výjimky pro zařazení žádosti o byt pana Juříka, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Součka, Blansko ve výši 12.930 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Dvořáčkové, Blansko ve výši 140 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Jarůškové, Blansko ve výši 3.681 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky po zemřelém panu Balážovi, Blansko ve výši 186.610 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Bastla, Blansko o další rok dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru, a to pouze u bytů, kde ještě není nájem ve výši 56 Kč/m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bývalé požární zbrojnice společnosti REDAL AKTIV CZ, s. r. o., se sídlem Zábraní 589, 763 61 Napajedla, IČO: 03331903, za účelem užívání jako sklad technického zařízení a materiálu, který budou používat při realizaci obnovy fasád ZUŠ, za nájemné ve výši 2.000 Kč/měsíc na dobu určitou do 30.09.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje SOD na akci Havlíčkova (Wolkerova – Erbenova, LS) – oprava chodníku, výměna stávajícího asfaltového chodníku za dlažbu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2017 tak, jak byla předložena.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2017 tak, jak bylo předloženo, a dále Rada města v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2017 ve výši 757.563,64 Kč na účet číslo 428000 Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pořádáním triatlonového závodu „Blanenský plecháč 2018“ v Rekreační oblasti Palava v termínu 17.06.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada bere na vědomí předloženou analýzu sportovišť města Blanska ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o., aby investiční potřeby „Analýzy sportovišť města Blansko ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o.“ byly rozpracovány do časového harmonogramu dle priorit a s finančním vyjádřením těchto investic.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o. připravit projektovou dokumentaci pro instalaci přetlakové tenisové haly na pozemcích stávajících kurtů za halou ASK.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 346/6 ostatní plocha o výměře 3706 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu jeho užívání jako součást dobývacího prostoru Blansko III – Mošna (lokalita Staré Blansko, pískový lom).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 277/1 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem přístupu k RD a rozšíření předzahrádky k parc. č. 226 o výměře 40 m2, parkování osobního vozidla na 15 m2 včetně drobných stavebních úprav a oplocení předmětné části pozemku živým plotem (pozemek vedle kaple, při hlavní komunikaci v Lažánkách).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha o výměře cca 71 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem údržby, oprav a z důvodu zastavění části pozemku přístřeškem na auta a jeho užívání (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 394/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Dolní Lhota, z důvodu zastavění části pozemku schodištěm a zastřešeným vstupem do objektu RD na pozemku parc. č. 439 v k. ú. Dolní Lhota a jeho užívání (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 394/1 v k. ú. Dolní Lhota o výměře 55 m2 za účelem parkování vozidla, úklidu a údržby pozemku (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 862/24 a parc. č. 859/1 o celkové výměře 38 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady k zahrádkářské činnosti (části pozemků při ul. Sloupečník, lokalita Zborovce).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1116/2 vodní plocha o výměře cca 2195 m2 v k. ú. Těchov včetně veškerých zařízení, za účelem opravy výpustného zařízení, s tím že případný kupující musí respektovat schválený manipulační řád vodní nádrže Češkovice a s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného pro město Blansko za stejnou kupní cenu na dobu neurčitou pro případ převodu nemovité věci třetí osobě (lokalita Češkovice – rybník u hotelu Panorama).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/126/95/Ko ze dne 01.12.1995, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Pařilovými, bytem Blansko, spočívající ve změně označení předmětu nájmu, z toho vyplývající zvýšení rozsahu předmětu nájmu (o 5 m2) a z toho vyplývající úpravě nájemného (pozemek v blízkosti Salmova mlýna).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/1/96/Ko ze dne 14.06.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.1997, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Dyčkovými, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy bude nájemcem p. Dyčka a snížení předmětu nájmu (o 5 m2) a z toho vyplývající úpravě nájemného (pozemek v blízkosti Salmova mlýna).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS (č. 2017-INV-S017/BKS) ze dne 16.03.2018 uzavřenou mezi městem Blansko jako budoucím prodávajícím a společností ATONA s. r. o., Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 jako budoucím kupujícím tak, že se zvětší předmět budoucího prodeje z výměry 7030 m2 pozemků na výměru 7914 m2 pozemků (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v lokalitě Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřenou se společností HOPA Group s. r. o., se sídlem Klepačov 235, 678 01, IČO: 29213967, na nájem části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko tak, že počátek hrazení nájemného dle čl. IV., odst. 1 nájemní smlouvy se mění tak, že počátek hrazení nájemného nastane dnem faktického dotčení pozemků nebo dnem nabytí právní moci stavebního povolení či dnem vydání obdobného dokladu umožňujícího stavby realizovat, a to dnem, který nastane dříve (lokalita Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/29 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Blansko o výměře 1 m2 za účelem zajištění přístupu k sousednímu rozestavěnému objektu a pro vybudování parkovacích stání. Jedná se o dozveřejnění rozdílu výměry mezi již dříve zveřejněným záměrem odprodeje a výměry dle zpracovaného geometrického plánu (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům paní Nahodilové, bytem Blansko, za nájemné ve výši 85 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001306/INV/OS (část pozemku označená jako záhon č. 16 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům paní Šenkové, bytem Blansko, za nájemné ve výši 70 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001305/INV/OS (část pozemku – 1 záhon označený jako záhon č. 22 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) ze dne 23.07.2013, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2019 a s tím souvisejících změn smlouvy a v úpravě ujednání smlouvy v souvislosti se změnou právních a daňových předpisů a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S097/NS-Ko (2013/000104/INV/OS) ze dne 03.06.2013, přičemž změna spočívá zejména v posunutí termínu pro dokončení a ohlášení stavby, a to do 31.12.2018 a v úpravě ujednání smlouvy v souvislosti se změnou právních a daňových předpisů a schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S097/NS-Ko (2013/000104/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změny schválené usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015 a včetně jeho změny schválené usnesením č. 10 přijatém na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017, a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 31.12.2019, pozbývají tato usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 31.12.2019 a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).“

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků případně jejich částí průmyslové zóně v k. ú. Blansko a v k. ú. Horní Lhota u Blanska specifikovaných ve zveřejněném záměru MBK 4913/2018/INV o výměře cca 42000 m2, za cenu 435 Kč/m2 + platná sazba DPH, společnosti PYROTEK CZ, s. r. o., se sídlem Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko, IČO: 25326287, za účelem zastavění průmyslovým areálem spočívající ve vybudování výrobních hal, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí a to při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje pronájem pozemků případně jejich částí v průmyslové zóně v k. ú. Blansko a v k. ú. Horní Lhota u Blanska specifikovaných ve zveřejněném záměru MBK 4913/2018/INV o výměře cca 42000 m2, společnosti PYROTEK CZ, s. r. o., se sídlem Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko, IČO: 25326287, za účelem zastavění průmyslovým areálem spočívající ve vybudování výrobních hal, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí, za nájemné, jak bylo uvedeno ve zveřejněném záměru uvedeném výše, a to vše při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, bude-li prodej pozemků schválen zastupitelstvem.

Pokud bude nájemce splňovat podmínky pro poskytnutí veřejné podpory v režimu „de minimis“ a bude hradit sjednané nájemné 12 Kč/m2/rok, bude rozdíl mezi tímto sjednaným nájemným a nájemným obvyklým podporou v režimu de minimis poskytnutou nájemci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada vyzývá zájemce o objekt hasičky, kteří podali nabídku na základě zveřejněného záměru ze dne 28.02.2018, k dopracování a předložení 3D vizualizací cílových řešení objektu hasičky a projektů navazujících investic, včetně požadovaného návrhu řešení změny regulačního plánu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje návrh smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2018/001308/INV/OS, jejímž předmětem je zatížení částí pozemků parc. č. 998/19 ostatní plocha, o výměře 32 m2, parc. č. 998/20 ostatní plocha, o výměře 13 m2, parc. č. 1006/40 ostatní plocha, o výměře 123 m2, parc. č. 1006/61 ostatní plocha, o výměře 149 m2, parc. č. 1006/74 ostatní plocha, o výměře 64 m2 a parc. č. 1754/35 ostatní plocha, o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti PYROTEK CZ, s. r. o. se sídlem Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko, IČO: 25326287 právem oprávněného (města Blansko) zřídit a provozovat na částech služebných pozemků cyklostezku s názvem „Blansko, cyklostezka v průmyslové zóně podél silnice II/374, SO 104“ na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 38.200 Kč a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2018/001234/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Salmova – oprava střechy II. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy č. 2018/001233/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ T. G. M. – dodávka konvektomatu a mycí linky“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ev. č. 2018/001192/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1, ke Smlouvě o dotačním managementu, projekt registrační č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726 a název: „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova“ uzavíranou mezi městem Blansko a společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem: Jánská 448/10, Brno, PSČ 602 00, IČO: 25597001.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje po úpravě Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko s účinností od 01.06.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.