Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 81 ze dne 22.05.2018

Usnesení č. 1

Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Josefa Škvařila na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 s účinností ode dne 1. srpna 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0