Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 83 ze dne 26.06.2018

Usnesení č. 1

Rada schvaluje koordinační dohodu o společném postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku uzavřenou mezi městem Blansko a Policií ČR, Krajským ředitelstvím JmK Brno.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému MP Blansko, a to přímým zadáním firmě SKS s. r. o. Blansko, Brněnská 1748/21b, IČO: 43420117.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/18 „Dodávka a instalace klimatizace na interní oddělení – Společný lůžkový fond stanice A a stanice B Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje záměr Nemocnice Blansko uzavřít smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, Blatnička, IČO: 00488518, pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019 na komoditní burze.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s převodem nájmu prostoru sloužícího k podnikání, který je pronajímaný Nemocnicí Blansko na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 61/2009 ze dne 12.05.2009 MUDr. Magdaleně Tihonové na MUDr. Petru Kocandovou, za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru oftalmologie.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. podlaží budovy polikliniky – obor: všeobecné praktické lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnost č. 3 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 26,34 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání za účelem provozu občerstvení a dále prodeje periodického a neperiodického tisku a doplňkového sortimentu, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 173,27 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/18 „Dodávka a instalace elektrochirurgického generátoru na gastroenterologickou ambulanci Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Podporu provozu nemocnice“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady, který nahrazuje vzor veřejnoprávní smlouvy schválený usnesením č. 17 přijatým Radou města Blansko na její 25. schůzi dne 24.11.2015.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2018 „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2018“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 83. schůzi konané dne 26.06.2018 usnesením č. 10 následujícím subjektům takto:

Pořadové číslo

Název subjektu

IČO

Částka (v Kč)

Účel dotace

1.

FK Blansko, z. s.

26606623

40.000

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky v Blansku a účast blanenských sportovců na Mikulášském turnaji v Legnicy (PL)

2.

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

43420567

24.000

Účast blanenských žáků na plaveckých závodech „O pohár partnerských měst – Legnická koruna 2018" v Legnici v (PL) a účast polských sportovců na Memoriálu J. Starého v Blansku

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu „Živá paměť města“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Dohody o zajišťování výuky anglického jazyka.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Křtiny ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Ráječko ve výši 33.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 41.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Olomučany ve výši 25.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 26.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Býkovice ve výši 5.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 2.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lažany ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lubě ve výši 2.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vilémovice ve výši 8.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 39.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 21/2018 a ZRR 4/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 22/2018 a ZRR 5/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky po zemřelém panu Staňkovi, Blansko ve výši 32.004 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/7 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/90470 panu Langrovi, Blansko za kupní cenu 1.128.800 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/18 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2795/68040 v následujícím pořadí:

pan Peterek, Blansko za kupní cenu 1.151.000 Kč.

paní Matušková, Blansko za kupní cenu 1.136.800 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/23 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68545 panu Svobodovi, Blansko za kupní cenu 1.360.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/24 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2850/68545 panu Peterekovi, Blansko za kupní cenu 1.261.111 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Hájkové, Blansko dohodou k 30.06.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.07.2018 do 30.09.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s manželi Keprtovými, Blansko dohodou k 30.06.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s panem Batilem, Blansko dohodou k 30.06.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s přidělením (výměnou) bytu č. 15, Údolní 19, Blansko mimo pořadí pro manžele Keprtovy, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s přidělením (výměnou) bytu č. 332, Okružní 3c, Blansko mimo pořadí pro pana Batila, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Drahonského, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK v roce 2018“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada souhlasí po úpravě s uzavřením smlouvy o spolupráci s Jihomoravským krajem při realizaci akce „100 lip – 100 oslav“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci pro nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno pro období od 01.01.2019 do 31.12.2019 s obcí Blatnička, IČO: 00488518, Blatnička 163, 696 71 Blatnička.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje smlouvu o údržbě zařízení č. 2018/001248/KOM/DS (9180026) na provádění servisu výtahu na nám. Republiky 1, Blansko se společností Schindler CZ, a. s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, IČO: 27127010.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s uspořádáním taneční zábavy v areálu Aquaparku v termínu od 31.08.2018 od 20.00 hodin do 01.09.2018 do 02.00 hodin, kterou bude pořádat společnost LUMA gastro s. r. o., zastoupená jednateli Martinem Jirků a Lubošem Klimešem, se sídlem Horní Palava 308/7, 678 01 Blansko, IČO: 05792100.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2018/000087/KOM/NS s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 900/9 trvalý travní porost o výměře 147 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům s možností sklízet ovoce (pozemek připlocený k parc. č. 900/12 v lokalitě Zborovec).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 860/1 zahrada o výměře 1015 m2 v k. ú. Těchov, za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 862 v k. ú. Těchov (lokalita Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 862/24 ostatní plocha a parc. č. 859/1 ostatní plocha o celkové výměře 38 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem rozšíření zahrady k zahrádkářské činnosti manželům Musilovým, bytem Blansko, za nájemné ve výši 114 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001350/INV/OS (části pozemků při ul. Sloupečník, lokalita Zborovce).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SM-NS/126/95/Ko ze dne 01.12.1995, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Pařilovými, bytem Blansko, spočívající ve změně označení předmětu nájmu, z toho vyplývající zvýšení rozsahu předmětu nájmu (o 5 m2) a z toho vyplývající úpravě nájemného na výši 1.419 Kč/rok a schvaluje dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (pozemek v blízkosti Salmova mlýna).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SM-NS/1/96/Ko ze dne 14.06.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.1997, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Dyčkovými, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy bude nájemcem p. Dyčka a snížení předmětu nájmu (o 5 m2) a z toho vyplývající úpravě nájemného na výši 750 Kč/rok a schvaluje dodatek č. 2 k uvedené nájemní smlouvě (pozemek v blízkosti Salmova mlýna).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S006/R-NS/Ne ze dne 09.02.2011, uzavřenou mezi městem Blansko a panem Pokladníkem, IČO: 49471091, Blansko na pronájem části pozemku parc. č. 523/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to dle čl. III, odst. 2, písm. b) uvedené nájemní smlouvy (část pozemku u odbočky z komunikace Blansko – Rájec, směrem k Horní Lhotě a Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S047/NS-Mu ze dne 27.05.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a p. Kopáčkem, bytem Klepačov, IČO: 02759560, a to tak, že se snižuje výměra předmětu nájmu a v souvislosti s tím se snižuje výše nájemného (pozemek při hlavní komunikaci u Dělnického domu v Klepačově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit znění Směnné smlouvy a Prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti č. 2018/000288/INV/BF (pozemky na ul. 9. května v Blansku, nad Autodílnou Procházka).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o celkové výměře 55 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, panu Musilovi, bytem Blansko za účelem zřízení přístupu k RD a rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226 o výměře 40 m2 za nájemné ve výši 200 Kč/rok, parkování osobního vozidla na 15 m2 včetně drobných stavebních úprav za nájemné ve výši 450 Kč/rok + platná sazba DPH a oplocení celé části pozemku živým plotem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zrušení věcných práv města zřízených dle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ze dne 05.04.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 06.04.2006 (V-828/2006-701), a to na části panujícího pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko označené geometrickým plánem č. 4885-38/2018, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako díl „a“ o výměře 56 m2 a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dohody o zrušení věcných břemen – služebností a kupní smlouvy č. 2018/001351/INV/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2018/001249/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje Dohodu o započtení pohledávek č. 2018/000289/INV/BF, a pověřuje starostu k uzavření této dohody.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada svěřuje starostovi rozhodování o závazném návrhu smluv a dodatků k uzavřeným smlouvám na veřejné zakázky vypisované prostřednictvím odboru investičního a územního rozvoje v období od 27.06.2018 do 03.09.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada svěřuje starostovi rozhodování o výběru nejvýhodnějších nabídek zadávacích řízeních vypisovaných prostřednictvím odboru investičního a územního rozvoje v období od 27.06.2018 do 03.09.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s uzavřením trojstranné dotační smlouvy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč pro Kulturní středisko města Blanska na akci UNICA 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 73.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za účelem opravy povrchu školního hřiště.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 200.000 Kč z fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 za účelem pořízení souborů s interaktivní obrazovkou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, na počet 210 míst, a to s účinností od 01.09.2018. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností STARLIT s. r. o., Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, IČO: 18383769.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0