Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 85 ze dne 04.09.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–06/2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru Nemocnici Blansko za účelem financování vybudování magnetické rezonance a rekonstrukce rehabilitace a schvaluje uzavření smlouvy o úvěru mezi Nemocnicí Blansko a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 369, PSČ 114 07, IČO: 45317057, kterou se sjednává úvěr ve výši 45.000.000 Kč se splatností do 31.01.2029, bez zajištění, za pevnou úrokovou sazbu ve výši 1,75 % p. a. z jistiny úvěru, za účelem financování projektů "Magnetická rezonance" a "Rekonstrukce rehabilitace".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o jmenování provozně technického náměstka Nemocnice Blansko od 01.08.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, místnost č. 1.33 o celkové výměře 26,34 m2 v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, MUDr. Jiřímu Dandovi, s. r. o., IČO: 07254385, sídlem Havlíčkova 586/7, 678 01 Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od fyzické osoby – kávovar D0473K v hodnotě 1.200 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od fyzické osoby – radiomagnetofon v hodnotě 200 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 30.06.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje smlouvu mezi městem Blanskem a Jihomoravským krajem o spolufinancování webové aplikace Evidence závazných stanovisek orgánů územního plánování v Jihomoravském kraji.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí informaci o postupu pořizování změny Územního plánu Blansko, kterou má být zajištěn soulad Územního plánu Blansko se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, a doporučuje Zastupitelstvu města Blanska její vydání.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blanska č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání městské akce Vítání sv. Martina a Na Víno s Martinem 2018, pořádané Kulturním střediskem města Blanska v areálu zámeckého parku v sobotu 10.11.2018 v době od 13:00 do 18:00 hodin a v neděli 11.11.2018 v době od 09:00 do 18:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 37.775,67 Kč z rezervního fondu a ve výši max. 71.269,13 Kč z fondu investic Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za účelem modernizace školní třídy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 75.000 Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 za účelem pořízení 2 sestav vestavěných skříní do školních tříd.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace spolku Olympia Blansko, z. s., se sídlem Mlýnská 2457/22, Blansko, IČO: 45473790 ve výši 2.500 tis. Kč na projekt TJ – Blansko – Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou a schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 94.050 Kč z rezervního fondu Kulturního střediska města Blanska za účelem použití dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blanska č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání mezinárodního filmového festivalu UNICA 2018, pořádaném Kulturním střediskem města Blanska v prostoru před budovou městského kina, a to dne 04.09.2018 od 16:00 hodin do 22:00 hodin a od 05.09.2018 do 09.09.2018 denně v době od 08:00 do 22:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí informaci o stavu střechy na ZŠ Salmově a schvaluje výběr zadání prací opravy střechy na ZŠ Salmově 17 v Blansku společnosti Dalibor Horák, s. r. o., Havlíčkova 441/2, 664 34 Kuřim, z důvodu havárie zatečení při intenzivních deštích ze dne 01. a 02.09.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při vydání publikace uzavřené mezi městem Blanskem a Muzeem Blanenska, p. o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Metodiky financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko s účinností od 01.10.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blanskem a obcí Habrůvka ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blanskem a obcí Kotvrdovice ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 55.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blanskem a městysem Ostrov u Macochy ve výši 28.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 188.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č.19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Svobodové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Mazalové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 19 a 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Musila, Blansko, paní Benešovou, Blansko, pana Kopřivu, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Langhammerovi, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlouškovou, Blansko a pana Matyáše, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje spolupráci a distribuci Seniorské obálky za podmínek projektu „Politika stárnutí na krajích“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blanska, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč manželům Šebkovým, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč panu Přikrylovi, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění změny Obecně závazné vyhlášky města Blanska č. 10/2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 dle předloženého materiálu a její vydání.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje rozpočtová opatření RO 23/2018 a ZRR 6/2018–ZRR 9/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 24/2018–RO 27/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 28/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2a ve výši 8 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu a činnosti Svazku VaK za volební období 2014–2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada bere na vědomí zprávu o počtu bytů ve vlastnictví města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí  s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko, a to do 30.09.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí  s ukončením nájmu bytu paní Borešové, Blansko dohodou k 30.09.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Urbánkové, Blansko ve výši 15.346 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje novelu směrnice o hospodaření s byty v majetku města s účinností od 01.01.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada bere na vědomí informaci o zákonné úpravě vlastnictví silnic a schvaluje vyřazení pozemních komunikací inventární číslo 530, 609, 17487, 17488, 17489 z majetku města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada poskytuje souhlas Technickým službám Blansko, s. r. o., k prodeji nákladního vozidla Avia D 90 včetně nástavby sypače.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada poskytuje souhlas Technickým službám Blansko, s. r. o., k nákupu nového nákladního vozidla nad 3,5 tuny pro činnost letní a zimní údržby komunikací včetně nástavby sypače.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada uděluje odboru KOM výjimku ze směrnice 1/2017 Veřejné zakázky na výměnu mostovky lávky přes náhon řeky Svitavy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada nesouhlasí s odkupem telefonních kabin od společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle; IČO: 60193336.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o.,  za měsíce 1–6/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za měsíce 1–6/2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování „Energetické koncepce – část CZT“ Vysokému učení technickému v Brně, Antonínská 548/1, Brno; IČO: 00216305 (Centrum AdMaS, fakulta stavební, Purkyňova 651/139, 612 00 Brno).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o dodávce a odběru tepla č. 86807 (Sadová 2) a č. 64/11 (Ant. Dvořáka 4a) se ZT energy s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800, dohodou k 31.12.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s provedením technického zhodnocení v kotelně K331 provozovatelem topné soustavy ZT energy, s. r. o., Svitavská 424/10, 678 01 Blansko; IČO: 60731800 a s následným odepisováním tohoto technického zhodnocení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 1444 ostatní plocha o výměře 432 m2 v k. ú. Blansko, za účelem přístupu k pozemku parc. č. st. 571 v k. ú. Blansko, údržby pozemku a sečení trávy (pozemek při ul. Hybešova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1834/5 ostatní plocha o výměře cca 34 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění parkovacího stání (pozemek při ulici 9. května v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemky parc. č. 1034/2 trvalý travní porost o výměře 245 m2, parc. č. 1036/12 trvalý travní porost o výměře 637 m2, parc. č. 1064/186 orná půda o výměře 80 m2 a parc. č. 1064/187 orná půda o výměře 384 m2 vše v k. ú. Rudice u Blanska a parc. č. 2450/16 orná půda o výměře 351 m2 v k. ú. Jedovnice, za účelem zemědělského obhospodařování. (zemědělská půda v k. ú. Rudice u Blanska a k. ú. Jedovnice).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/65/97/Ko ze dne 06.10.1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.1999, dodatku č. 2 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 3 ze dne 04.11.2003 uzavřenou mezi městem Blansko a společností AGRIS JEDOVNICE s. r. o, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného (zemědělská půda v k. ú. Lažánky u Blanska, k. ú. Rudice u Blanska, k. ú. Jedovnice a k. ú. Vilémovice u Macochy).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře max. 750 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za pozemek 1406/2 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k. ú. Blansko s případným finančním dorovnáním, za účelem nabytí pozemku pro realizaci stavby III/379 37 Blansko, přemostění (lokalita Nad Žlíbkem a poblíž trati ČD).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 786  m2, parc. č. st. 4443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2 (na pozemku je stavba cizího vlastníka, která není předmětem směny), část parc. č. 1022/6 ostatní plocha o výměře cca 65 m2, část parc. č. 1022/2 ostatní plocha cca 112 m2, část parc. č. 1022/23 ostatní plocha o výměře cca 62 m2 vše v k. ú. Blansko s finančním dorovnáním, za účelem využití pozemků v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (pozemky při ul. Poříčí) za části pozemků a parkoviště (11 stání) při ulici Pražská, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 269/1 ostatní plocha o výměře 2.058 m2 v k. ú. Blansko (pozemek v blízkosti trati ČD).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/17 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování odpočinkového prostoru, které spočívá v umístění dřevěných laviček a dřevěného kříže, jeho úklidu a údržby (část pozemku na sportovním ostrově, při cyklostezce k baseballovému areálu, vedle RC dráhy, před společností EXPAL v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 31 m2 v k. ú. Blansko, pí Jičínské, bytem Hradec Králové k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 155 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001377/INV/OS (pozemek – 1 záhon označený jako záhon č. 1 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje pacht pozemku parc. č. 900/9 trvalý travní porost o výměře 147 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům s možností sklízet ovoce, p. Varnerovi, bytem Kunčice, za pachtovné ve výši 588 Kč/kalendářní rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou tak, aby skončil koncem pachtovního roku = kalendářního roku a schvaluje znění pachtovní smlouvy č. 2018/001400/INV/OS (pozemek připlocený k parc. č. 900/12 v lokalitě Zborovec).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č. 707/4, parc. č. 707/13, parc. č. 707/15, parc. č. 707/49, parc. č. 707/51, parc. č. 707/53, vše ostatní plocha a parc. č. 620/54 orná půda, vše v k. ú. Blansko městem Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 30 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2018/001250/INV/OS (pozemky na Písečné).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2018/001265/INV/DS (výkup pozemků na Češkovicích).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2018/000299/INV/BF (přijetí daru – bezúplatný převod pozemku ve Zborovcích).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné zřízení služebností stezky, jak jsou specifikovány v prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti a ve smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy materiálu k této věci a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu, prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti a smlouvu o zřízení služebnosti č. 2018/001263/INV/OS (výkup pozemků v k. ú. Klepačov).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S047/NS-Mu ze dne 27.05.2016 uzavřenou mezi městem Blansko a p. Kopáčkem, bytem Klepačov, IČO: 02759560, a to tak, že se mění účel nájmu, snižuje se výměra předmětu nájmu – pozemků parc. č. st. 4 a parc. č. 5/4 z původních 155 m2 na 37 m2 a v souvislosti s tím dojde také ke snížení výše nájemného následovně: 30 m2 za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci v Dělnickém domě v Klepačově, za nájemné ve výši 150 Kč/měsíc (plnění osvobozeno od DPH) s tím, že nájemné bude hrazeno jen za měsíce květen až srpen příslušného roku a 7 m2 za účelem skladování palivového dříví pro otop v Dělnickém domě za nájemné ve výši 419 Kč/rok (plnění osvobozeno od DPH). Nájemné v obou případech bude zvyšováno o oficiální míru inflace (pozemek při hlavní komunikaci u Dělnického domu, v Klepačově).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2018/001378/INV/OS (pronájem části pozemku vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1058/2 o výměře 401 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou tomu ze tří stávajících žadatelů, který nabídne nejvyšší nájemné za 1m2/rok za pronájem pozemku s tím, že minimální výše nabízeného nájemného činí 3 Kč/m2/rok (pozemek v lokalitě za zimním stadionem, u Salmova mlýna v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/103/99/Ko ze dne 18.10.1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 (PK) – po digitalizaci označený jako část pozemku parc. č. 746/36 o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, s panem Rychnovským, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2018 (část pozemku se nachází v blízkosti BD Erbenova 19–21 v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej část pozemku parc. č. 394/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Dolní Lhota, manželům Sehnalovým, bytem Dolní Lhota, z důvodu zastavění části pozemku schodištěm a zastřešeným vstupem do objektu RD na pozemku parc. č. 439 v k. ú. Dolní Lhota a jeho užívání, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.400 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 394/1 v k. ú. Dolní Lhota o výměře 55 m2, panu Sehnalovi, bytem Dolní Lhota, za účelem parkování vozidla, úklidu a údržby části pozemku, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 24, parc. č. 25 a parc. č. 38 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem vybudování biologické čistírny odpadních vod a zřízení technologie pro zachytávání a využívání srážkové vody, současně pro investice do oprav a úprav budovy na pozemku parc. č. 23, úprav okolí a přístupových cest (pozemky při hlavní komunikaci v blízkosti Penzionu U Ježků v Lažánkách).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. st. 4642/1 a parc. č. st. 4644/1 v k. ú. Blansko a pozemky označených jako ostatní plocha parc. č. 1017/95, parc. č. 1017/96, parc. č. 1017/97, parc. č. 1017/106, parc. č. 1017/107 v k. ú. Blansko, z důvodu spojení všech nemovitostí a vytvoření tak jednotného funkčního celku (areál KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada neschvaluje zatížení pozemků parc. č. 1429/10, parc. č. 1429/40 vše v k. ú. Blansko služebností stezky a cesty, která by spočívala v právu chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou, přicházet a odcházet k oprávněné osobě a jezdit přes služebné pozemky (vjezd do areálu KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. 346/6 ostatní plocha o výměře 3.706 m2 v k. ú. Blansko, společnosti Kalcit s. r. o., se sídlem Brno, IČO: 26245311, z důvodu jeho užívání jako součást dobývacího prostoru Blansko III – Mošna, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 448.725 Kč + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (lokalita Staré Blansko, pískový lom).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 86

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2018/001380/INV/OS (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada schvaluje zřízení služebnosti spočívající v umístění a provozování stavby výústního objektu včetně přístupu oprávněného a jím pověřených osob za účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby na části služebného pozemku parc. č. 1395/1 v k. ú. Blansko v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4876-139/2018 DPH, na dobu určitou, tj. na dobu existence stavby, za jednorázovou úplatu ve výši 6.480 Kč + platná sazba DPH ve prospěch města Blansko jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí částku za bezesmluvní užívání a schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 2018/001266/INV/DS (výústní objekt kanalizace u sportovního ostrova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 1352/26 vodní plocha o výměře 1071 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 66.430 Kč včetně nákladů s uzavřením smlouvy spojených a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2018/001267/INV/DS (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 89

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 425/8 ostatní plocha o výměře 1117 m2 v k. ú. Klepačov do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 55.850 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2018/001264/INV/DS (pozemek poblíž komunikace („serpentin“) v Klepačově).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatný převod pozemků parc. č. 460/75 ostatní plocha a parc. č. 463/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska městem Blansko, od vlastníků těchto pozemků a schvaluje darovací smlouvu č. 2018/000295/INV/BF (pozemky v Horní Lhotě).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků dotčených stavbou chodníku, a to části pozemku parc. č. 814 trvalý travní porost v k. ú. Těchov o výměře 1 m2 a výkup části pozemku parc. č. 821 orná půda v k. ú. Těchov o výměře 2 m2 do vlastnictví města Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/000302/INV/BF a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/000301/INV/BF (pozemky poblíž mateřské školy v Těchově).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 92

Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001062/INV/DS/MAZ na akci „Realizace úspor energie veřejné budovy – Domov s pečovatelskou službou, Pod Javory 32, Blansko“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 93

Rada, na základě výsledku podaných nabídek dle zveřejněného záměru ze dne 28.02.2018, kdy bylo zjištěno, že záměr je podmíněn projednáním změny Regulačního plánu Blansko – střed města a není dostatečně konkrétní z hlediska vlivů záměru na okolí, s přihlédnutím k doporučení investiční komise, doporučuje zastupitelstvu neschválit prodej pozemků či jejich částí parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha, zbořeniště a parc. č. st. 35/2 zastavěná plocha včetně objektu č. p. 5 vše v k. ú. Blansko s tím, že v roce 2019 bude zahájeno obecné prověření možností celého souvisejícího území.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 94

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Kupní smlouvu číslo 2018/001269/INV/DS/VIT, a to za vybudování komunikace (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 95

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Kupní smlouvu číslo 2018/001268/INV/DS/VIT, a to za vybudování dešťové kanalizace (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 96

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Kupní smlouvu číslo 2018/001270/INV/DS/VIT, a to za vybudování veřejného osvětlení (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 97

Rada souhlasí s projektem Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa, souhlasí s předložením projektu vč. žádosti o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení v roce 2018 a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 98

Rada schvaluje návrh dodatku smlouvy o projektové přípravě č. 2017/001056/INV/Šm na akci Blansko – most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 99

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2018/001119/INV/DS/Šm na akci Blansko, ulice Sadová – zastávka IDS + přechod pro pěší a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 100

Rada neschvaluje za současných dotačních podmínek podání žádosti o dotaci na nástavbu sociálních bytů u bytového domu Údolní 23 v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 101

Rada bere na vědomí informace o hluku z hřiště umístěného při ulici Jasanová a nesouhlasí se zrušením hřiště.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 102

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2018/001271/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku: „ZŠ Erbenova – elektroinstalace IV. etapa, 2019“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 103

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2018/001249/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, 2019“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 104

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy ev. č. 2018/001272/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny a ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny – nábytek“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 105

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM – DODATEK 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM na veřejnou zakázku: „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 106

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu o právu provést stavbu „Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko-Skalní mlýn (1. etapa) s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 1516/1, 1536/1, 1536/5 a 1621/1 v katastrálním území Blansko. Po úředním odsouhlasení užívání předmětné stavby město Blansko požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených nemovitostí do svého vlastnictví.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 107

Rada schvaluje návrh smlouvy č. 4000217262 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících ke stavbě „Blansko, ulice Kamnářská, rekonstrukce místní komunikace“ a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 108

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO – DODATEK 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Blansko, ul. Komenského – Brněnská, veřejné osvětlení“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 109

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o právu provést stavbu na akci „Blansko, Těchov – Stavební úpravy stávající autobusové zastávky“ s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 177/1 v katastrálním území Těchov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 110

Rada schvaluje vybraného dodavatele Metaltrend Slovakia, s. r. o., Tř. Maršála Malinovského 884, Sady, 686 01 Uherské Hradiště na dodávku a montáž šatních skříněk s grafickým motivem pro ZŠ Erbenova 13 v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 111

Rada schvaluje podání žaloby na určení neplatnosti Dohody o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích), stavbě (-ách), objektu (-ech) či zařízení (-ch) ve vlastnictví města Blanska č. SMBK- 25397/2017/INV ze dne 24.07.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 112

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 2018/000298/INV/BF na úhradu části přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Kanalizační ČS K 1 – doplnění technologie o strojní separaci shrabků“ ve výši 178.000 Kč hrazených z plusovosti rozpočtu Svazku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 113

Rada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy ev. č. 2018/001273/INV/DS, projekt registrační č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726 a název: „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova“ uzavíranou mezi městem Blansko a společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem: Jánská 448/10, Brno, PSČ 602 00, IČO: 25597001.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 114

Rada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy ev. č. 2018/001274/INV/DS, projekt registrační č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726 a název: „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova“ uzavíranou mezi městem Blanskem a společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem: Jánská 448/10, Brno, PSČ 602 00, IČO: 25597001.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 115

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 116

Rada schvaluje předložený návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0