Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 86 ze dne 25.09.2018

Usnesení č. 1

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit doplnění rozpočtového opatření RO 28/2018.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 29/2018 a ZRR 10/2018.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 30/2018 a ZRR 11/2018.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kulířov ve výši 4.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Milonice ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vavřinec ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 22.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č.19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory ve výši 6.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Spešov ve výši 16.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 5.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada ruší usnesení č. 21 z 85. schůze Rady města Blansko konané dne 04.09.2018.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 68 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Musilovi, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 70 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Prečanovi, Kulířov.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 68 a 70 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Horáka, Blansko, paní Burgrovou, Blansko, pana Kopřivu, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Polákové, Blansko dohodou k 30.09.2018.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Vykydalové, Blansko dohodou.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada nesouhlasí s udělením výjimky pro zařazení žádosti do pořadí žadatelů o pronájem bytu pro pana Krupku, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.10.2018 do 31.12.2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/005/N-Pe a panem Kopáčkem, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje nové znění nařízení rady města Blansko 3/2018, které stanovuje plán zimní údržby chodníků.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje navýšení ceny pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách firmou FCC Česká republika, s. r. o. na r. 2019 o 8 %.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska předložený firmou SUEZ Využití zdrojů, a. s. na r. 2019 o 8 %.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh cen na r. 2019 předložený společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. o 7 %.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje vyřazení pozemních komunikací inventární číslo 819, 431, 409, 509 z majetku města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1117/1 trvalý travní porost o výměře cca 105 m2 v k. ú. Těchov, za účelem využití pozemku v souladu s územním plánem (lokalita Češkovice – poblíž hotelu Panorama).

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. INV-Výp/8/97/Ne ze dne 28.09.1998 uzavřenou mezi městem Blansko a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Těchov, IČO: 65336615, spočívající v aktualizaci celé smlouvy o výpůjčce tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV (pozemky u KD v Těchově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 76/2 ostatní plocha o výměře cca 45 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem přístupu na pozemky parc. č. 63, parc. č. 64 a parc. č. 60 v k. ú. Hořice u Blanska a za účelem úklidu a údržby (k. ú. Hořice u Blanska, zahrádkářská lokalita).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 o výměře cca 258 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice Josefa Lady).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plocha o výměře 110 m2, části pozemku parc. č. 1022/6 ostatní plocha o výměře 55 m2, části pozemku parc. č. 1022/23 ostatní plocha o výměře 61 m2 (dle geometrického plánu č. 4942-147/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 1022/32, parc. č. 1022/33 a parc. č. 1022/34), části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 416 m2, vše v k. ú. Blansko za cenu 1.900 Kč/m2 + platná sazba DPH a části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 370 m2 a pozemku parc. č. st. 4443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2 (na pozemku se nachází stavba cizího vlastníka, která není předmětem směny), vše v k. ú. Blansko za cenu 3.000 Kč/m2 + platná sazba DPH ve vlastnictví města Blansko za část pozemku parc. č. 1006/66 orná půda o výměře 98 m2, část pozemku parc. č. 1006/70 ostatní plocha o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 1006/71 ostatní plocha o výměře 158 m2 (dle geometrického plánu č. 4944-148/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 1006/123, parc. č. 1006/124 a parc. č. 1006/126), vše v k. ú. Blansko, a to pozemky včetně stavby parkoviště, za cenu 3.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán společností KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČ0: 25596781 městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrických plánů hradí strany rovným dílem. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky při ul. Poříčí a při ul. Pražská).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje znění Dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S047/NS-Mu (pozemek při hlavní komunikaci u Dělnického domu v Klepačově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s uzavřením trojstranné smlouvy 2018/000304/INV/BF (SÚS JMK: 854/2018) mezi “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 700932581 a městem Blansko související s realizací a financováním stavby „Blansko – Staré Blansko, vodovod a kanalizace v ulici Komenského“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada posoudila možnosti parkování na ulici Pražská u řadových rodinných domů, a na základě tohoto posouzení souhlasí s instalací parkovacích zábran, na dobu neurčitou, na těch parkovacích stáních před řadovými rodinnými domy na ulici Pražská, které jsou řádně povoleny a uvedeny do užívání, a to s možností odvolání souhlasu města v případě dopravních kolizí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2018/001242/INV/DS na veřejnou zakázku „Vzduchotechnika – Dělnický dům“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO – DODATEK 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Blansko, ul. Komenského – Brněnská, veřejné osvětlení“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 2 smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 385, parc. č. 381/81 a parc. č. 52/4 vše v k. ú. Klepačov, věcným břemenem – služebností, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby: VPIC Blansko-Klepačov lok. Na Příhoně, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále jen CETIN), Olšanská 2681/6, Praha IČO: 04084063, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.