Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 87 ze dne 09.10.2018

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 173,27 m² v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko (na pozemku p. č. 2325 zast. pl. k. ú. Blansko), společnosti Lahůdky Nečas, s. r. o., IČO: 06952542, sídlem Vavřinec 85, 679 13 Sloup, za účelem provozování občerstvení, prodeje periodického a neperiodického tisku a doplňkového sortimentu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.01.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje dodatek č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené dne 07.08.2013 s příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí změnu termínu zahájení provozu pracoviště magnetické rezonance.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o hospodaření Nemocvičny Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání městského adventu na nám. Republiky v období od 30.11.2018 do 01.01.2019 pořádané Kulturním střediskem města Blanska, a to denně v době od 08:00 do 22:00 hodin (nebo do hodiny začátku zkrácené doby nočního klidu).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 40.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace za účelem dokrytí provozních nákladů školy, s převodem max. 120.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic téže školy a s jejich následným použitím na nákup 2 ks interaktivních tabulí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 100.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace za účelem modernizace školních tříd a dovybavení školní zahrady.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na natočení dokumentu z cyklu „Živá paměť města“ o Erichu Roučkovi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 31/2018 a ZRR 12/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipovec ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Rudice ve výši 40.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 8/2014 „Pravidla postupu při poskytování ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi“ pro paní Tichlerovou, Ježov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Tichlerové, Ježov, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením č. 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/3 o výměře 39,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 358/7394 paní Hradecké, Blansko za kupní cenu 1.321.500 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/7 o výměře 30,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/116330 paní Doskočilové, Blansko za kupní cenu 1.265.265 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/18 o výměře 31,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68430 panu Stejskalovi, Blansko za kupní cenu 1.203.305 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/15 o výměře 31,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2875/68550 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 1.213.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje předloženou smlouvu o dílo  na zpracování „Energetické koncepce – část CZT“ s Vysokým učením technickým v Brně, Antonínská 548/1, Brno; IČO: 00216305 (Centrum AdMaS, fakulta stavební, Purkyňova 651/139, 612 00  Brno).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu technologie č. 2017/001110/KOM/OS ze dne 22.06.2017 se společností  ZT energy s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800 dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit 2 části pozemku parc. č. 9 ostatní plocha v k. ú. Klepačov o výměře 3 m2 a 4 m2, za účelem získání částí pozemků parc. č. 23/1 zahrada a parc. č. 25/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Klepačov, které budou dotčeny stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“, do vlastnictví města Blansko (pozemky při ulici Dlouhá v Klepačově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada nedoporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1327/17 v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání jako zahrada (lokalita Staré Blansko, ulice J. Lady).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 506/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Klepačov za účelem výstavby pumptracku a jeho užívání k nácviku a zdokonalování techniky jízdy na horském kole, za účelem údržby a úklidu části pozemku (část Klepačov, za sportovním hřištěm).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 683/40 ostatní plocha v k. ú. Těchov městem Blansko, od vlastníka tohoto pozemku, na dobu určitou do 31.12.2023, za nájemné 10,54 Kč/m2/rok, které bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace, přičemž město Blansko uhradí částku 3.921 Kč za bezesmluvní užívání pozemku v období 01.01.2018–31.12.2018 a schvaluje nájemní smlouvu č. 2018/001281/INV/DS (pozemek v Palavě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 1444 ostatní plocha o výměře 432 m2 v k. ú. Blansko, panu Mrázkovi, bytem Blansko, za účelem přístupu k pozemku parc. č. st. 571 v k. ú. Blansko, údržby pozemku a sečení trávy na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2018/000308/INV/BF (pozemek při ul. Hybešova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/17 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování odpočinkového prostoru, které spočívá v umístění dřevěných laviček a dřevěného kříže, jeho úklidu a údržby, na dobu určitou 5 let a schvaluje znění smlouvy č. 2018/000309/INV/BF (část pozemku na sportovním ostrově, při cyklostezce k baseballovému areálu, vedle RC dráhy, před společností EXPAL v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1058/2 o výměře 401 m2 v k. ú. Blansko, manželům Charvátovým, bytem Blansko, tzn. žadatelům, kteří nabídli nejvyšší nájemné za m2/rok, za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 4.005 Kč/rok (plnění osvobozeno od DPH) a schvaluje smlouvu č. 2018/001423/INV/OS (pozemek v lokalitě za zimním stadionem, u Salmova mlýnu v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SM-NS/65/97/Ko ze dne 06.10.1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.1999, dodatku č. 2 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 3 ze dne 04.11.2003 uzavřenou mezi městem Blansko a společností AGRIS JEDOVNICE s. r. o, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného na částku ve výši 20.837 Kč/kalendářní rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od roku 2019 a schvaluje dodatek č. 4 k uvedené nájemní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Lažánky u Blanska, k. ú. Rudice u Blanska, k. ú. Jedovnice a k. ú. Vilémovice u Macochy).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S249/NS-Ne ze dne  27.07.2011 dohodou smluvních stran ke dni pozbytí vlastnictví předmětu nájmu městem Blansko (pozemek na Podlesí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Dětské dopravní hřiště Blansko, rekonstrukce světelného signalizačního zařízení“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou je podpořen projekt „III/37937 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 2018/001149/INV/DS jímž se prodlužuje doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro umístění stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“ o 4 měsíce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/001086/INV/DS – DODATEK 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001086/INV/DS na veřejnou zakázku: „Stezka pro chodce a cyklisty na sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/001227/INV/DS – DODATEK 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001227/INV/DS na veřejnou zakázku: „MŠ Těchov – přístavba venkovní zastřešené terasy“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 smlouvy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM – DODATEK 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM na veřejnou zakázku: „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 2 smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001282/INV/DS/ na veřejnou zakázku: „Oprava kanalizace MŠ v ulici Rodkovského“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800090454_1/BVB/P ve věci přeložky NTL plynovodu a plynovodních přípojek při II. etapě regenerace sídliště Zborovce, ul. Kamnářská a pověřuje vedoucího odboru investičního a územního rozvoje k uzavřením smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2018/001285/INV/DS/MAZ na veřejnou zakázku: ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben – projekt pro stavební povolení a provedení stavby a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada nesouhlasí s návrhem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS – DODATEK 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001087/INV/DS na veřejnou zakázku s názvem „Obnova fasád objektů p. č. 35/3 a 35/7“ předloženým zhotovitelem a pověřuje odbor investičního a územního rozvoje dalším jednáním se zhotovitelem v dané záležitosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv č. 2012/00092/OHS/DS uzavřené mezi městem Blansko a společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČO: 63077639 (licence programu ASPI).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0