Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 10 ze dne 09.04.2019

Usnesení č. 1

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek se společností IRSnet CZ, s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje darování vozidla Tatra 805 Sboru dobrovolných hasičů, Lažánky, Lažánky 133, 678 01 Blansko, IČO: 65339037.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.04.2019 do 30.06.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu po bývalém hotelu Dukla dle materiálu odboru.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 6 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, paní Matuškové, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 160/2 v k. ú. Blansko s rodinným domkem čp. 76 na ul. Komenského 35 a garáží panu Kakáčovi, Blansko za cenu 1.705.001 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo "Rekonstrukce výtahu v bytovém domě na ulici Ant. Dvořáka 4a".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S046/Výp-Mu ze dne 29.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a p. Cupem, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (bydliště) a změně doby výpůjčky – prodloužení doby výpůjčky o 5 let od podpisu dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o výpůjčce (chatová a zahrádkářská lokalita Těchov – Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře 70 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zaplocení k pozemku ve vlastnictví fyzické osoby a jeho užívání k zahrádkářským účelům (pozemek na Podlesí, v lokalitě U kamenného kříže“ v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 2 záhony označené jako záhon č. 9 a 10, před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo SM-NS/22/94/Ko ze dne 17.08.1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.1998, dodatku č. 2 ze dne 09.10.2005, dodatku č. 3 ze dne 23.04.2007 a  dodatku č. 4 ze dne 11.02.2013 dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2272 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží při ul. Vodní v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 1463/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží za budovou restaurace Punkva v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemky parc. č. 626 trvalý travní porost o výměře 1.466 m2, parc. č. 664/1 orná půda o výměře 2.071 m2, parc. č. 680/1 ostatní plocha o výměře 906 m2, parc. č. 694/2 orná půda o výměře 391 m2, parc. č. 697/1 orná půda o výměře 440 m2, parc. č. 792 orná půda o výměře 2.683 m2, parc. č. 793 trvalý travní porost o výměře 1.750 m2 a část parc. č. 770/3 orná půda o výměře 775 m2 vše v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem zemědělského obhospodařování (zemědělská půda v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/58/97/Ko ze dne 11.08.1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.08.1997, dodatku č. 2 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 3 ze dne 03.11.2003 uzavřenou mezi městem Blansko a p. Bezděkem, bytem Lažánky, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV, ve zvýšení nájemného a v upřesnění identifikačních údajů nájemce, kdy nájemcem bude Jiří Bezděk, IČO: 42348315, Lažánky 14, 678 01 Blansko (zemědělská půda v k. ú. Lažánky u Blanska, k. ú. Rudice u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S051/Výp-My (2016/000188/INV/BF) ze dne 27.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a paní Sedlákovou, bytem Blansko, přičemž změna spočívá v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami (pozemek při ul. Zborovecká, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S071/Výp-My (2016/000190/INV/BF) ze dne 29.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Němečkovými, bytem Blansko, přičemž změna spočívá v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami (lokalita Těchov – Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S053/NS-My (2017/001109/INV/OS) ze dne 31.05.2017, uzavřené mezi městem Blansko a Antonínem Nečasem, IČO: 49471643, se sídlem Vavřinec č. p. 85, 679 13 Vavřinec, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy nájemcem bude společnost – Lahůdky Nečas s. r. o., IČO: 06952542, se sídlem Vavřinec č. p. 85, 679 13 Vavřinec a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (Wanklovo náměstí, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 344/2 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Klepačov, označené geometrickým plánem č. 452-569/2019 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 344/3 v k. ú. Klepačov, do vlastnictví města Blansko, od vlastníka tohoto pozemku za cenu 15.600 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko (pozemek při ulici Polní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zatížení ½ části pozemku parc. č. 673/2 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a kabelové skříně včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko, Ve Žlíbkách – úprava DS, Ježek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce,  a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu stanovenou dle znaleckého posudku č. 2264-5/2018 ze dne 05.05.2018 ve výši 620 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh podnájemní smlouvy se společností Lesy města Brna, a. s. uzavírané za účelem realizace stavby „Rekonstrukce místní komunikace Olešná–Hořice“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí vývoj přípravy projektu "III/379 37 Blansko, přemostění a schvaluje uzavření "Smlouvy o vzájemné spolupráci" agendové číslo 2018/000311/INV/BF se Správou jeskyní České republiky, státní příspěvkovou organizací.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001416/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce Dělnického domu v Blansku – odvlhčení“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo – varianta A č. 2019/001331/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce místní komunikace Olešná–Hořice“ a návrh smlouvy o dílo – varianta B č. 2019/001331/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce místní komunikace Olešná–Hořice“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001313/INV/DS na veřejnou zakázku: „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje návrh smlouvy č. 2019/001314/INV/DS na veřejnou zakázku: „Úprava zahrady objektu MŠ Blansko, Dvorská 30“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001316/INV/DS na veřejnou zakázku: „MŠ Divišova 2 – obnova třídních přípraven jídla“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001317/INV/DS na veřejnou zakázku: „MŠ Údolní 8 – obnova přípraven jídla“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001318/INV/DS na veřejnou zakázku: „Obnova podzámčí – Zámek 2“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001319/INV/DS na veřejnou zakázku: „Veřejné prostranství Dukla – kavárna“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zapojením Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), výzvy 02_18_063 Šablony II.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace, přijala věcný dar – týpí – v hodnotě do 20 tis. Kč, a to od firmy M.S.TRADE-CZ, s. r. o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO: 25530461.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje změnu účelu již schválené programové dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti, jejímž příjemcem je Jana Skotáková, Těchov 171, 678 01 Blansko, IČO: 06083811, z původního projektu Beseda s Ladislavem Ziburou nově na projekt Beseda s cestovatelem Janem Trávníčkem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schvaluje znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko

15.000 Kč

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Vánoční koncert Rastislav 2019

40.000 Kč

26950766

AUTOŠKOLA Pernica, s. r. o.

Kotvrdovice 190, 679 07 Kotvrdovice

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Blansko – volnočasové vzdělávání na Dětském dopravním hřišti

50.000 Kč

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska a jeho přidělení ve výši 150.000 Kč do fondu odměn a ve výši 261.033,84 Kč do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko a jeho přidělení ve výši 70.000 Kč do fondu odměn a ve výši 133.499,24 Kč do fondu rezervního.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za rok 2018 a jeho přidělení ve výši 40.000 Kč do fondu odměn a ve výši 86.320,56 Kč do rezervního fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za rok 2018 a jeho rozdělení ve výši 40.000 Kč do fondu odměn a ve výši 448.538,21 Kč do rezervního fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace za rok 2018 a jeho rozdělení ve výši 10.000 Kč do fondu odměn a ve výši 49.163,63 Kč do rezervního fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace za rok 2018 a jeho rozdělení ve výši 15.000 Kč do fondu odměn a ve výši 61.586,66 Kč do rezervního fondu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 7/2019 a ZRR 3/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.