Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 12 ze dne 07.05.2019

Usnesení č. 1

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od společnosti Glenmark Pharmaceuticals Distribution, s. r. o., IČO: 04727339, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – kávovar NESPRESSO Krups Citiz XN760B10 v hodnotě 4.999 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko obdržela od společnosti Tichý svět, o. p. s., IČO: 26611716, se sídlem Staňkovská 378, Hostavice, 198 00 Praha 9, věcný dar – tablet SAMSUNG Galaxy Tab 3 3b v hodnotě 1.200 Kč v rámci projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2018 a jeho přidělení ve výši 19.908,11 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada uděluje předběžný souhlas k přijetí finančního daru do vlastnictví Nemocnice Blansko, dle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Podporu provozu nemocnice“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků v max. výši 200 tis. Kč z fondu investic ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 za účelem pořízení zabezpečovacího čipového vstupního systému školy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blanska č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání benefičního koncertu "Jedeme v tom s Vámi" pro NFDO Krtek dne 31.08.2019 v areálu "Poduklí" v době od 12:00 do 22:00 hod., jejímž organizátorem je paní Lenka Skotáková, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blanska č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce dukla.FEST dne 08.05.2019 v areálu "Poduklí" v době od 15:00 do 22:00 hod., jejímž pořadatelem je Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blanska č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání hudebního festivalu be.FEST dne 17.05.2019 v areálu zámeckého parku v době od 17:00 do 24:00 hod., jejímž pořadatelem je Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje znění dotační smlouvy a poskytnutí individuální dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti ve výši 33 tis. Kč Nemocnici Blansko, Sadová 1596/33, 678 01 Blansko, IČO: 00386634 na projekt Den pro děti v Nemocnici Blansko 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje znění dotační smlouvy a poskytnutí individuální dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti ve výši 18 tis. Kč Římskokatolické farnosti Blansko, Komenského 14, 678 01 Blansko, IČO: 62075829 na projekt Průvodcovská služba ve věži kostela svatého Martina.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada revokuje usnesení o schválení poskytnutí programové dotace z oblasti sportu pro rok 2019 žadatelce Mgr. Barboře Holánové, se sídlem nám. Svobody 9/13, 678 01 Blansko, IČO: 76163822 ve výši 7.700 Kč, a to z důvodu odchodu nadpoloviční většiny původní členské základny kroužku juniorského bowlingu do nově vzniklého Bowlingu Blansko, z. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Hatalové, Blansko dohodou k 31.05.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje nájemné u nově pronajímaných bytů ve výši 57,18 Kč/m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada uděluje výjimku ze směrnice 1/2017 Veřejné zakázky na dodávku a montáž prvků dětských hřišť pro firmu Hřiště CZ, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pořádáním triatlonového závodu "Blanenský plecháč" v Rekreační oblasti Palava v termínu 23.06.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blansko a obcí Bukovina od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blansko a obcí Lipůvka od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bořitov ve výši 39.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 24.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Holštejn ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kotvrdovice ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 55.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Spešov ve výši 16.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 9/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje smlouvu s Československou obchodní bankou a. s., IČO: 1350 o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám o bankovních službách.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce číslo č. INV-Výp/3/99/Ne ze dne 04.08.1999 na bezplatné užívání části pozemku parc. č. 332 v k. ú. Lažánky u Blanska s Ing. Tesákem, bytem Brno, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska z důvodu umístění dřevěné boudy ve vlastnictví žadatele a jejího užívání (svah za RD č. p. 76 v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 332 o výměře 72 m2 v k.  ú. Lažánky u Blanska za účelem zajištění přístupu k nemovitostem č. p. 112 a č. p. 76 a obnovy schodiště k RD č. p. 76, za účelem úklidu a údržby části pozemku (k. ú. Lažánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 643/36 ostatní plocha o výměře 554 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za účelem údržby pozemku (pozemek v průmyslovém areálu poblíž Spešova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2018/000268/INV/BF ze dne 17.04.2018, uzavřenou mezi městem Blansko a p. Špičákem, bytem Blansko, přičemž změna spočívá v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou do 31.12.2019 (pozemek v průmyslové zóně Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S051/Výp-My (2016/000188/INV/BF) ze dne 27.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a paní Sedlákovou, bytem Blansko, spočívající v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (pozemek při ul. Zborovecká, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S071/Výp-My (2016/000190/INV/BF) ze dne 29.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Němečkovými, bytem Blansko, spočívající v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (lokalita Těchov – Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko manželům Vaňkovým, bytem Blansko, z důvodu zaplocení k pozemku ve vlastnictví fyzických osob a jeho užívání k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 100 Kč/rok (plnění osvobozeno od DPH) a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001541/INV/OS (pozemek ve Sloupečníku v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko společnosti ERGIN AZADI, s. r. o., Brno, IČO: 05655552, za účelem zřízení a provozování letního posezení, které spočívá v umístění restauračních stolků, židlí a slunečníků pro letní posezení k restauraci KEBAB na Wanklově nám. v Blansku, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 4.389 Kč/za měsíce provozu květen až září roku s tím, že od roku 2020 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2019/001542/INV/OS (část pozemku před restaurací KEBAB, Wanklovo nám. v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1389/2 a části pozemku parc. č. 1390/2 o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Blansko, manželům Křenkovým, Blansko, z důvodu zaplocení k pozemku parc. č. 1390/4 ve vlastnictví fyzických osob, jejich užívání a za účelem úklidu a údržby, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok a schvaluje smlouvu č. 2019/001543/INV/OS (lokality Otisky, Staré Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje pronájem pozemek parc. č. st. 1463/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, pí Ištvánkové, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 01.01.2019 do 31.05.2019 částku ve výši 137 Kč a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001539/INV/OS (pozemek pod garáží za budovou restaurace Punkva v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, pí Matalové, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 01.01.2019 do 31.05.2019 částku ve výši 223 Kč a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001540/INV/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2272 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, p. Šmerdovi, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 04.02.2019 do 31.05.2019 částku ve výši 202 Kč a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001538/INV/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží při ul. Vodní v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2017-INV-Poz-S117/NS-My (2017/001212/INV/OS) ze dne 16.10.2017 dohodou smluvních stran ke dni 15.05.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemku parc. č. 1369/22 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání schodišť umístěných na částech předmětného pozemku ve vlastnictví města (části pozemku před budovou restaurace „U Štěpánků“ při ul. Dvorská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/26/2001/Ko ze dne 27.09.2001, uzavřené mezi městem Blansko a manž. Benkeovými, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy bude nájemcem paní Benkeová a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (pozemek v zahrádkářské lokalitě Ve Žlíbkách).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 865/22, parc. č. 865/24, parc. č. 865/25, parc. č. 865/28, parc. č. 865/29, parc. č. 865/30, parc. č. 865/31 a parc. č. 865/34, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, do vlastnictví města Blansko, od vlastníků těchto pozemků za cenu 415.000 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko (pozemky při ulici Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného osvětlení včetně osazení stožáru na části pozemku parc. č. st. 130 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4989-20/2018, bezúplatně, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněného města Blansko a schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 2019/001371/INV/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 712/47 ostatní plocha o výměře 217 m2 (geometrickým plánem č. 5028-55/2019 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí nově označené jako pozemek parc. č. 712/63) v k. ú. Blansko společnosti Litostroj Engineering, a. s., IČO: 25305034, se sídlem Blansko, z důvodu zaplocení části pozemku do areálu společnosti Litostroj Engineering, a. s., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.283 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (areál společnosti Litostroj Engineering, a. s., ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 18.12.2017, ve znění Dodatku č. 5 ze dne 16.05.2018 a ve znění Dodatku č. 6 ze dne 19.12.2018 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) – areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 16.05.2018, uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) – areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje u zakázky na stavební práce s názvem „Veřejné prostranství Dukla – kavárna“ postup výběru zhotovitele spočívající v možnosti jednání o nabídkách uchazečů a v možnosti hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a pověřuje v tomto smyslu odbor INV zajištěním výběru zhotovitele.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001492/INV/DS na veřejnou zakázku: "Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje vypsání zadávacího řízení na akci "Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 2019/001486/INV/DS na veřejnou zakázku: "Sportovní areál Blansko Olešná".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 2019/001494/INV/DS na veřejnou zakázku: "Blansko – ul. 9.  května, stavební úpravy místní komunikace".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0