Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 13 ze dne 21.05.2019

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 08/19 „Dodávka a instalace zařízení pro vyšetření BAEPů do ambulance EMG Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 09/19 „Dodávka a instalace chladícího boxu na odpad v Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací (poskytování dotací mimo dotační programy) ve výši 40.000 Kč spolku Horizont Blansko, z. s. na uspořádání akce Festival Rajbas 2019 a schválit přiloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Adamov ve výši 137.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 55.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Křtiny ve výši 25.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 11.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lubě ve výši 2.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Senetářov ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 50.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vilémovice ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 30.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vysočany ve výši 23.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Závist ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blansko a obcí Olomučany od 01.07.2019 na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota od jejího uzavření na dobu neurčitou za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 7. schůzi dne 19.02.2019 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schválit znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko – pořízení a instalace ochranných sítí

250.000

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schválit znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

02137186

team agency s. r. o.

Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Blanenská desítka 2019

130.000

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schválit znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Olympiáda dětí a mládeže blanenských škol

50.000

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schválit znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Půlmaraton Moravským krasem 2019

130.000

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2019. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitele Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 pana Mgr. Josefa Škvařila k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, jejímž předmětem je výpůjčka repliky praporu Rastislav.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada pověřuje starostu k udělování výjimek z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích na řádně ohlášené kulturní, sportovní a jiné společenské akce konané na veřejném prostranství "Poduklí" a v přilehlém prostoru nám. Republiky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv o účinkování v programu městských akcí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet města Blansko za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Blansko za rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit částku v celkové výši 600 tis. Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 10/2019 a ZRR 5/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 11/2019–RO 14/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na provoz Kulturního střediska města Blanska ve výši 150 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit po úpravě rozpočtové opatření RO 15/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada revokuje usnesení č. 3 z 13. schůze Rady města Blansko ze dne 21.05.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací (poskytování dotací mimo dotační programy) ve výši 55.000 Kč spolku Horizont Blansko, z. s. na uspořádání akce Festival Rajbas 2019 a schválit přiloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 31

Rada schvaluje poskytnutí daru paní Barboře Hrbatové a Jiřímu Zouharovi ve výši 20.000 Kč v souladu s přiloženou darovací smlouvou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2015/032/Výp. s Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací, Zámek 1, 678 01 Blansko, IČO: 04551320 týkající se zúžení předmětu výpůjčky věcí movitých.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje nájemní smlouvu s Kulturním střediskem města Blanska, Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 00163848 na pronájem pozemku parc. č. ¼ – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba kulturního domu čp. 199 v k. ú. Lažánky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/11 o výměře 39,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3605/244365 v následujícím pořadí:

  1. paní Krajíčková, Olomučany za kupní cenu 1.679.000 Kč,

  2. pan Ševčík, Olešná za kupní cenu 1.516.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2018 tak, jak bylo předloženo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 13/2019 tak, jak bylo předloženo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2018 tak, jak bylo předloženo a dále rada města v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2018 ve výši 1.188.208,72 Kč na účet číslo 428000 Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 13/2019 tak, jak bylo předloženo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s pořádáním tanečních zábav na Aquaparku Blansko společností LUMA gastro s. r. o., Horní Palava 308/7, Blansko 678 01, IČO: 05792100, a to v termínech 15.06.16.06.2019 v době od 20 hodin do 02 hodin a 30.08.31.08.2019 v době od 20 hodin do 02 hodin, přičemž konkrétní podmínky konání budou stanoveny v rámci podnájemní smlouvy s nájemcem Aquaparku Blansko, tj. Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na pořízení gymnastického vybavení a zajištění mzdové agendy v celkové částce 590.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 961/1 ostatní plocha a parc. č. 961/30 ostatní plocha o výměře 1450 m2 v k. ú. Blansko pro využití spolu s částí pozemků průmyslové zóny již dříve schválené radou města k pronájmu společnosti PYROTEK CZ, s. r. o. (pás pozemků mezi východní stranou cyklostezky v průmyslové zóně a pozemky již dříve schválenými k pronájmu v k. ú. Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 247/10, parc. č. 247/11, část pozemku parc. č. 247/9 a část pozemku parc. č. 258/2, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 561 m2, za účelem nabytí části pozemku parc. č. 250/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko pro realizaci stavby III/379 37 Blansko, přemostění.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S046/Výp-Mu (2016/000194/INV/BF) ze dne 29.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a panem Cupem, bytem Blansko, spočívající v úpravě bydliště u smluvní strany a v prodloužení doby výpůjčky o 5 let ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (chatová a zahrádkářská lokalita Těchov–Žižlavice).“

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, pí Jičínské, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001557/INV/OS (pozemek  2 záhony označené jako záhon č. 9 a 10 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného města Blansko zřídit, provozovat, provádět údržbu, opravy a odstranění kabelového vedení veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 1389/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5023-20/2018, za úplatu 14.257 Kč včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2019/001372/INV/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit doplněníúpravu usnesení č. 9 přijatého na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2010 a upraveného na 5. zasedání zastupitelstva města dne 23.06.2015 usnesením č. 26, přičemž úprava spočívá v doplnění následujícího textu do usnesení. „Zastupitelstvo schvaluje, že v druhé  poslední etapě vykupuje pozemky parc. č. 1185/5 ostatní plocha, parc. č. 1189/1 orná půda, parc. č. 1189/27 orná půda, parc. č. 1189/66 ostatní plocha, parc. č. 1189/83 ostatní plocha a parc. č. 1189/84 ostatní plocha, komunikaci na pozemcích parc. č. 1189/66, parc. č. 1189/83, parc. č. 1213/3 a parc. č. 1213/4, zbývající část veřejného osvětlení a dešťovou kanalizaci včetně retenční nádrže, vše v k. ú. Těchov za cenu 500 Kč + platná sazba DPH, do vlastnictví města Blansko od vlastníka pozemků a staveb (lokalita Lesní město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2019/001520/INV/OS (prodej pozemků – lokalita V sedliskách, Dolní Lhota).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2019/001495/INV/DS (výkup pozemků na Zborovcích při ulici Okružní).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2018/001294/INV/OS (lokalita Vojánky v k. ú. Blansko a Horní Lhota u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. INV-NS/2/2000/Ko ze dne 03.02.2000 na pronájem pozemků parc. č. st. 4642/1, parc. č. st. 4644/1, parc. č. 1017/96 a části pozemku parc. č. 1017/95 o výměře 145 m2 v k. ú. Blansko se společností KAMENA v. d. Brno, IČO: 00030449, dohodou smluvních stran, a to ke dni předcházejícímu dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy na uvedené pozemky do katastru nemovitostí (pozemky v areálu společnosti KAMENA, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce číslo č. INV-Výp/37/2000/Ko na užívání pozemku, parc. č. 1017/97 a části pozemku parc. č. 1017/95 o výměře 697 m2 v k. ú. Blansko se společností KAMENA v. d. Brno, IČO: 00030449, dohodou smluvních stran, a to ke dni předcházejícímu dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy na uvedené pozemky do katastru nemovitostí (pozemky v areálu společnosti KAMENA, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smluvní zřízení práva stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k částem pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 2166 m2, na kterých budou umístěny 3 bytové domy a garáže, označených geometrickým plánem č. 5033-188/2019, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 639/58, parc. č. 639/59, parc. č. 639/60, parc. č. 639/61 a parc. č. 639/62, vše orná půda v k. ú. Blansko v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ve znění platných dodatků a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ve znění platných dodatků a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o zřízení práva stavby č. 2019/000345/INV/BF.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 2019/000344/INV/BF.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje smlouvu o společném postupu realizace stavby parkoviště „za radnicí“ na pozemku parc. č. 79/3 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Blansko, (agendové číslo 2019/000346/INV/BF), se společností SP Mainoffice s. r. o., se sídlem: nám. Svobody 1711/8b, 678 01 Blansko, IČO: 04178807.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2018 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 5 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje předložený návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s výpůjčkou haly Mlýnská pro Policii České republiky dne 24.05.2019 v době od 07–15 hod.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.