Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 16 ze dne 25.06.2019

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pana Petra Ježka na funkci člena komise pro občanské aktivity a jmenuje do této funkce Ing. Petra Riznera.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje modernizaci Městského kamerového dohlížecího systému MP Blansko a to přímým zadáním firmě SKS s. r. o. Blansko, Brněnská 1748/21b, IČO: 43420117.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01/03/2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí informaci ozhoršené situaci v oblasti přijímání a stabilizace nelékařského personálu Nemocnice Blansko v souvislosti s nedostatkem zdravotnických pracovníků.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zavedením náborového příspěvku na podporu stabilizace a kvality v oblasti zaměstnávání zaměstnanců Nemocnice Blansko a schvaluje Podmínky poskytování náborového příspěvku v Nemocnici Blansko včetně návrhu Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se splátkami na úhradu investiční akce 03/2019 – nákup Mamografu, a to ve třech po sobě jdoucích splátkách.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/19 „Stavební úpravy – vybudování nadstandardního pokoje na oddělení IMP Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/19 „Pořízení integrovaného bezpečnostního systému budov pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/19 „Dodávka a instalace ochranných folií proti solární energii do vybraných prostor Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od fyzické osoby, jejímž předmětem je notebook v hodnotě 50.000 Kč.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od fyzické osoby, jejímž předmětem je notebook v hodnotě 50.000 Kč.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s ukončením Dohody o užívání repliky spolkového praporu RASTISLAV uzavřené v roce 2001 mezi městem Blansko a Smíšeným pěveckým sborem RASTISLAV Blansko dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s opakovanými bezplatnými výpůjčkami repliky historického praporu RASTISLAV spolku RASTISLAV Blansko, z. s., IČO: 62073541 pro potřeby spolkových aktivit, a to za těchto podmínek: max. délka jedné výpůjčky bude 14 dní, o výpůjčce bude sepsána písemná smlouva s uvedením místa, data a účelu využití praporu a závazku spolku k plné hmotné odpovědnosti za prapor v době jeho výpůjčky. Písemnou výpůjčku se spolkem vždy uzavře aktuální správce praporu  město Blansko nebo jiná právnická osoba, která bude mít v předmětné době prapor v dlouhodobé výpůjčce.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 115.000 Kč z fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 za účelem pořízení souboru s interaktivní obrazovkou.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

27028992

MAS Moravský kras z. s.

č. p. 221, 679 13 Sloup

Spolufinancování programu Malý Leader v Blansku

50.000

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 80.000 Kč z fondu investic KSMB za účelem pořízení fotoaparátu NIKON D7500 včetně příslušenství a 2 objektivů.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dvou dalších filmových dokumentů z cyklu „Živá paměť města“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s uzavřením dohody s panem Jaroslavem Šebkem, Ráječko ve vztahu k právu provést stavbu na pozemcích města.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb pro weby www.blanensko.cz, www.krasobus.cz a www.blansko.eu s firmou Shean s. r. o, se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČO: 26968479, a to k 01.07.2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Radaschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2019“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 83. schůzi konané dne 26.06.2018 usnesením č. 10 následujícímu subjektu:

IČO

Název subjektu

Částka dotace

(v Kč)

Účel dotace

26606623

FK Blansko, z. s.

45.000

Účast sportovců z partnerských měst na Turnaji mladších žáků v Blansku a Memoriálu Dana Němce v Blansku; účast blanenských sportovců na Mikulášském turnaji v Legnici (PL)

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Dohody o zajišťování výuky anglického jazyka.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada revokuje svoje usnesení č. 2 z 10. schůze RM konané dne 09.04.2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje darování vozidla Tatra 805 SH ČMS  Sboru dobrovolných hasičů Lažánky, Lažánky 7, 678 01 Blansko, IČO: 65336275 a schvaluje předloženou darovací smlouvu.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě Smlouvě o dílo na servis vstupních zařízení č. RS00071023_3840 se společností RACCOON s. r. o., se sídlem Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko, IČO: 25332716.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 090121101 o poskytování služby trvalého připojení k internetu se společností Jaromír Šebela, se sídlem Okružní 2269/17, 678 01 Blansko, IČO: 87164175.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro člena zastupitelstva, pana Ing. Jana Pořízka, a to při významných příležitostech a občanských obřadech.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o dílo na provádění čištění potoka Palava s T.J. Rapid Palava, Horní Palava č. 33a, 678 01 Blansko, IČO: 47884754, dohodou č. 2019/001509/ŽP/DS, ke dni 30.06.2019.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku paní Skoupé, ŠebrovKateřina.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Kopřivu, Blansko a paní Šedou, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Šoupalovým, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Pokorné, Blansko a manžele Sokolíčkovi, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 58 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Palátkovi, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Matyášovi, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Trtílkové, Lipůvka.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pšikalové, Blansko a panu Matalovi, Ráječko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 58, 2, 18 a 16 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlouškovou, Blansko, paní Tméovou, Blansko, paní Jirušovou, Blansko a pana Valíška, Blansko.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje a vyhlašuje 2. kolo Dotačního programu pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovinka ve výši 17.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Býkovice ve výši 5.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 2.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 4.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 41.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 54.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Habrůvka ve výši 13.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 4.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kuničky ve výši 9.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 17.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipovec ve výši ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipůvka ve výši 39.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 32.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec–Jestřebí ve výši 83.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 167.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Sloup ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 22.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Svinošice ve výši 2.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 25.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí ŠebrovKateřina ve výši 3.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 47.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi městem Blansko a p. Rudolfem Volfem, IČO: 18542786 dne 01.04.1999 ve znění pozdějších dodatků a bere na vědomí od 01.08.2019 novou cenovou kalkulaci oběda.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovina ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 20.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Černá Hora ve výši 64.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 77.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Jedovnice ve výši 50.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Milonice ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Olomučany ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 50.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Ostrov u Macochy ve výši 33.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 193.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Ráječko ve výši 39.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 56.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Rudice ve výši 40.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šošůvka ve výši 20.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 53.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žďár ve výši 12.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 17/2019, ZRR 7/2019 a ZRR 8/2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Vozihnojové, Blansko dohodou k 30.06.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.07.2019 do 30.09.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor v suterénu bývalého hotelu Dukla dle přijaté žádosti, neboť žádost neobsahovala potřebné náležitosti dle zveřejňovaného oznámení o pronájmu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada v působnosti valné hromady schvaluje po úpravě předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

    Rada v působnosti valné hromady schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby, s. r. o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada uděluje souhlas TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s., IČO: 43420567, s vybudováním zpevněné plochy pro dopadovou matraci pro skok o tyči na sportovním stadionu na ulici Mlýnská 19, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada v souladu se Zakladatelskou listinou souhlasí s převedením celého hospodářského výsledku společnosti Služby Blansko, s. r. o., za rok 2018 ve výši 771.754,61 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje po úpravách předloženou Smlouvu o poskytování služeb energetického managementu se společností Amper Savings, a. s., se sídlem Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČO: 01428357.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek  2 záhony označené jako záhon č. 9 a 10 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/101/96/Ne ze dne 09.12.1996, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Peprnovými, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy bude nájemcem pan Peprna, bytem Blansko (pozemek v zahrádkářské lokalitě u trati ČD).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 207/13 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, za účelem vybudování vedlejšího vstupu do budovy č. p. 500, za část pozemku parc. č. st. 539 o výměře cca 20 m2 v k .ú Blansko (lokalita u „zámečku“, ul. Svitavská v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 801/2 zahrada o výměře 867 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům s možností sklízet ovoce a za účelem užívání zahradního domku umístěného na pozemku (pozemek v blízkosti parkoviště nad Nemocnicí Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje zveřejnění záměru darovat pozemek parc. č. 415/24 ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Klepačov za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek „pod“ silnicí v k. ú. Klepačov).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 332 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem přístupu k pozemku parc. č. 319 ve vlastnictví fyzické osoby, umístění čistírny odpadních vod a dešťové jímky (k. ú. Lažánky).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží poblíž BD Sadová č. 90).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada schvaluje zveřejnění záměru zřídit právo stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na pozemcích případně jejich částech parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, o výměře, která bude odpovídat ploše zastavěné budovami (bude vymezeno geometrickým plánem), za účelem výstavby polyfunkčního objektu (ů) a potřebných souvisejících staveb a ploch (ploch pro parkování, komunikací, chodníků, zřízení zeleně apod.), za stavební plat min. 360 Kč/m2 a rok + platná sazba DPH + každoroční navyšování o oficiální míru inflace (Blansko – střed). Předpoklad zpoplatňované plochy (plochy užívané při realizaci stavby) cca 4100 m2, jak jsou vyznačeny v příloze.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky případně jejich části parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, které budou zastavěny budovou (budovami), přičemž výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem dle skutečné výměry pozemků zastavěných budovou (budovami), za kupní cenu za 1 m2 prodávaných pozemků, stanovenou jako cenu obvyklou (tržní), jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem, dle předpisů platných v době odprodeje + platná sazba DPH, min. však za cenu 3.600 Kč/m2 + platná sazba DPH (Blansko – střed).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada schvaluje změnu usnesení č. 58 přijatého na 80. schůzi rady města dne 15.05.2018, přičemž změna spočívá v úpravě (zvýšení) výměry pozemků schválených k pronájmu z 42000 m2 na 43450 m2schvaluje nájemní smlouvu č. 2018/001393/INV/OS (lokalita Vojánky v k. ú. Blansko a v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku parc. č. 424/17 trvalý travní porost o výměře 716 m2 v k. ú. Klepačov ve vlastnictví města Blansko, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m2 v k. ú. Klepačov ve vlastnictví fyzických osob s tím, že náklady na správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Směna bude realizována za předpokladu, že dojde k vypořádání služebností na okolních pozemcích ve vlastnictví fyzických osob (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvu č. 2017/001230/INV/OS uzavřenou mezi městem Blansko a společností Litostroj Engineering, a. s., se sídlem Blansko, IČO: 25305034, spočívající ve snížení předmětu nájmu a s tím související snížení výše nájemného a schvaluje dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (areál společnosti ČKD Blansko Engineering, ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu č. 2005-ŠKOL-S051/Mu o nájmu a provozování zdroje tepla 9/2005 spočívající v úpravě názvu a sídla nájemce, předmětu nájmu a tomu odpovídající úpravě výše nájemného (tepelné zdroje a rozvody v objektech ZŠ a MŠ v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada  souhlasí s prodloužením termínu úhrady nájemného v roce 2019 dle smlouvy č. 2005-ŠKOL-S051/Mu o nájmu a provozování zdroje tepla 9/2005, a to z „do 30.06.2019“ na „do 30.09.2019“ (tepelné zdroje a rozvody v objektech ZŠ a MŠ v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 86

Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2005-ŠKOL-S051/Mu o nájmu a provozování zdroje tepla 9/2005 spočívající v úpravě názvu a sídla nájemce, předmětu nájmu a tomu odpovídající úpravě výše nájemného (tepelné zdroje a rozvody v objektech ZŠ a MŠ v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada svěřuje starostovi rozhodování o závazném návrhu smluv a dodatků k uzavřeným smlouvám na veřejné zakázky vypisované prostřednictvím odboru investičního a územního rozvoje v období od 26.06.2019 do 26.08.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada svěřuje starostovi rozhodování o výběru nejvýhodnějších nabídek zadávacích řízeních vypisovaných prostřednictvím odboru investičního a územního rozvoje v období od 26.06.2019 do 26.08.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 89

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2019/001500/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 90

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2019/001508/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ Salmova – oprava střechy III. etapa.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 91

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/00____/INV/DS na veřejnou zakázku „Splašková kanalizační přípojka pro objekty podzámčí".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 92

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/00____/INV/DS na veřejnou zakázku „ZUŠ Blansko – oprava kanalizace".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 93

Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 2019/001507/INV/DS na veřejnou zakázku: "Blansko  Klepačov  chodník na ulici Dlouhá".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 94

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001384/INV/DS/MAZ na akci „Fotbalové hřiště na Sportovním ostrově – vodovodní přípojka“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 95

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001356/INV/DS/MAZ na akci „ZŠ TGM – školní družina „A“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 96

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy ev. č. 2019/001475/INV/DS/Maz pro výukové pomůcky na veřejnou zakázku „Podpora infrastruktury základních škol – výukové pomůcky“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 97

Rada bere na vědomí úpravy schválené kupní smlouvy ev. č. 2019/001498/INV/DS/Maz pro konektivitu na veřejnou zakázku „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky III“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Ing. Jiří Crha

starosta