Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 17 ze dne 27.08.2019

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí informaci výsledku ústavní stížnosti ve věci dluhu obce Spešov a souhlasí s postupem navrženým oddělením PRAV.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje záměr Nemocnice Blansko uzavřít smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, Blatnička, IČO: 00488518, pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2020 na komoditní burze.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/19 „Vybudování skladu úklidových potřeb I. pod schodištěm budovy B Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2019 s tím, že technické zhodnocení bude následně převedeno do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/19 „Vybudování skladu úklidových potřeb II. pod schodištěm budovy D Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2019 s tím, že technické zhodnocení bude následně převedeno do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/19 „Stavební úpravy rozvodů ZTI, UV v zázemí lékárny v budově C Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2019 s tím, že technické zhodnocení bude následně převedeno do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16/19 „Stavební úpravy prostor v budově C – u logopedické ambulance Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2019 s tím, že technické zhodnocení bude následně převedeno do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s realizací dotačního záměru č. CZ.06.3.05/0.0/16_034/0006523 „Sdílená data prostřednictvím integrační sběrnice Nemocnice Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s tím, že technické zhodnocení investiční akce „Stavební úpravy – vybudování nadstandardního pokoje na oddělení IMP Nemocnice Blansko“ bude následně převedeno do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 30.06.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od fyzické osoby, jejímž předmětem je audio systém SONY CFD – S70 v hodnotě 2.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora sportu ve městě Blansko“ Improve Yourself z. s., se sídlem Školní 480, Mutěnice 696 11, IČO: 06831621 z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit verzi č. 3 Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023 a verzi č. 3 Metodiky pro poskytování dotací sportovním subjektům .

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit verzi č. 3 Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016–2023 a verzi č. 3 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 Junákovi-český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., se sídlem Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240 na PŘÍTMÍ 2019 ve výši 25.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje změnu účelu individuální dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti schválené dne 07.05.2019 usn. č. 11 Nemocnici Blansko, Sadová 1596/33, 678 01 Blansko, IČO: 00386634 na projekt „Den pro děti v Nemocnici Blansko 2019“ nově na projekt „NEMOden 2019“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 70.000 Kč z fondu investic Městské knihovny Blansko za účelem dofinancování nákupu licence knihovního systému Tritius.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce "Půlmaraton Moravským krasem" pořádané TJ Asociací sportovních klubů Blansko, z. s. dne 28.09.2019 v době od 12:00 do 21:00 hodin v prostoru nám. Republiky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje změnu kapacity školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 z původních 520 strávníků nově na 600 strávníků, schvaluje podání žádosti o zápis změny kapacity školní jídelny s účinností od 01.10.2019 a pověřuje ředitele školy Mgr. Bc. Dušana Krumnikla, MBA k podání žádosti o zápis změny kapacity Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 spočívající v doplnění profesního titulu MBA u jména ředitele školy pana Mgr. Bc. Dušana Krumnikla, MBA, souhlasí s podáním žádosti o zápis změny v této věci s účinností od 01.09.2019 a pověřuje Mgr. Bc. Dušana Krumnikla, MBA k podání této žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko podala žádost o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení tzv. BIBLIOBOXU s tím, že v případě úspěšného dotačního řízení je knihovna v případě nutnosti spolufinancování projektu oprávněna na tyto účely čerpat max. 27.000 Kč z fondu investic.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje Kupní smlouvu na koupi obrazu Zdeňka Táborského od pana Špičáka, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje hodnotící kritéria pro veřejnou zakázku „Zajištění dodávky obědů pro klienty Městského klubu důchodců a Pečovatelské služby města Blansko“, a návrh smlouvy o zajištění dodávek stravy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s vyhlášeným 2. kolem dotačního řízení Dotačního programu pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ subjektu Hnutí humanitární pomoci, se sídlem L. Janáčka 2184/15, Blansko, IČO: 545678 na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  • denní stacionář, identifikátor 8559032 ve výši 41.000 Kč a

  • chráněné bydlení, identifikátor 8269535 ve výši 50.000 Kč

a doporučuje schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko č. 2019/001409/SOC/DS-IK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s vyhlášeným 2. kolem dotačního řízení Dotačního programu pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ subjektu Diecézní charita Brno, Oblastní charitě Blansko, se sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260 na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  • pečovatelská služba, identifikátor 2826680 ve výši 57.000 Kč a

  • týdenní stacionář, identifikátor 8427601 ve výši 84.000 Kč

a doporučuje schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko č. 2019/001410/SOC/DS-IK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Krejčířové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Zvěřinovou, Blansko, pana Kopřivu, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Šeránkové, Bořitov, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje Zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za období leden–srpen 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 10 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 104/01 MUNI AAPM uzavřené dne 18.07.2001 s J&T BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit financování ztráty z podnikatelské činnosti při provozování obchodu se smíšeným zbožím v místní části Lažánky formou dotace pro COOP JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, IČO: 00032221, se sídlem nám. 9. května 2136/10, Boskovice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada ukládá příspěvkové organizaci Městská knihovna Blansko odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 500.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 18/2019, ZRR 9/2019 a ZRR 10/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 19/2019 a RO 20/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 11/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 21/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Okresní agrární komoře Blansko, Poříčí 1569/18, Blansko, IČO: 49449320 na pořádání XIV. Dožínkové slavnosti a schvaluje přiloženou darovací smlouvu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko; IČO: 26286143 za měsíce 01–06/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko; IČO: 65277333 za měsíce 01–06/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada nesouhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí paní Tiché, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s vyčleněním bytu č. 26 v domě Bezručova 5, Blansko pro potřeby zajištění bydlení zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných městem Blansko. Tento byt bude na základě jejich doporučení přidělen radou mimo pořadí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 15, v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro MUDr. Kupkovou, Šumperk, a to v souladu s usnesením č. 17 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 26.03.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 20, v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro MUDr. Prudkou, Vísky, a to v souladu s usnesením č. 17 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 26.03.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti o byt paní Šenkýřové, Blansko do pořadníku z důvodu dluhu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Jančíkové, Blansko z důvodu nenahlášení změny bydliště.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 8.953,90 Kč po zemřelém panu Procházkovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky ve výši 24.159 Kč po zemřelé paní Barkóczyové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky ve výši 74.629 Kč po zemřelém panu Rosolowském, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávky ve výši 30.045 Kč po zemřelém panu Miadikovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 43,40 m2 v I. nadzemním podlaží bytového domu na ul. Chelčického 32, Blansko dle přijatých žádostí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje po úpravách Oznámení záměru pronajmout objekt pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo se společností ZT energy s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko; IČO: 60731800 na výměnu hořáků v kotelnách K302, K314 a K317.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada bere na vědomí stanovisko odboru komunální údržby ve věci prošetření stížnosti Ing. Karla Plcha bez výhrad.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2017/001187/INV/OS ze dne 11.09.2017 uzavřenou mezi městem Blansko a společností Litostroj Engineering a. s., Čapkova 2357/5, Blansko, IČO: 25305034, spočívající ve změně doby nájmu – prodloužení doby nájmu o 5 let (část pozemku před vjezdem do areálu společnosti Litostroj Engineering, křižovatka ul. Čapkova, Sušilova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 847/20 ostatní plocha o výměře 85 m2 a část pozemku parc. č. 1442/1 o ostatní plocha výměře cca 30 m2 vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za část pozemku parc. č. 847/24 ostatní plocha přibližně stejné výměry ve vlastnictví OC Sever s. r. o., IČO: 07147201, Dvorská 1960/32, Blansko, za účelem výstavby parkovacích stání a parkovacího domu pro objekt OC Sever (pozemky v lokalitě při ul. Dvorská).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 1649/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat části pozemku parc. č. 255 ostatní plocha o celkové výměře cca 31 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů (pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska, kolem budovy bývalé restaurace).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Lhota (pozemek poblíž malé vodní elektrárny v Dolní Lhotě).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1846 ostatní plocha o výměře 457 m2 v k. ú. Blansko (pozemek odstraněné stavby při ul. Purkyňova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS-43/98/Ne ze dne 29.10.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.04.2007 a dodatku č. 3 ze dne 21.01.2013 dohodou smluvních stran ke dni pozbytí vlastnictví garáže na pozemku parc. č. 4821 v k. ú. Blansko stojící (lokalita při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4821 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 58 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 78 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek u RD čp. 85).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje zveřejnění záměru zřídit právo stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na pozemcích případně jejich částech parc. č. 707/1 orná půda, parc. č. 707/33 ostatní plocha, parc. č. 707/32 ostatní plocha, parc. č 639/53 ostatní plocha, parc. č. 707/39 orná půda, parc. č. 707/38 orná půda, parc. č. 639/29 ostatní plocha, parc. č. 642/2 ostatní plocha, parc. č. 642/3 ostatní plocha, parc. č. 1376/4 ostatní plocha, parc. č. 1379/1 ostatní plocha, parc. č. 646/2 ostatní plocha, parc. č. 647 ostatní plocha, parc. č. 642/6 ostatní plocha, parc. č. 642/11 ostatní plocha, parc. č. 644 ostatní plocha, parc. č. 639/57 ostatní plocha, parc. č. 642/13 ostatní plocha, parc. č. 639/5 ostatní plocha, parc. č. 639/55 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, o výměře, která bude odpovídat ploše zastavěné budovami (bude vymezeno geometrickým plánem), za účelem výstavby bytových domů a potřebných souvisejících staveb a ploch (ploch pro parkování, komunikací, chodníků, zřízení zeleně apod.), za stavební plat min. 67 Kč/m2 a rok + platná sazba DPH + každoroční navyšování o oficiální míru inflace (Blansko Písečná). Předpoklad zpoplatňované plochy (plochy užívané při realizaci stavby při maximálním využití všech zveřejňovaných pozemků) cca 18.200 m2, jak jsou vyznačeny v příloze (záměr Blansko Písečná).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky případně jejich části parc. č. 707/1 orná půda, parc. č. 707/33 ostatní plocha, parc. č. 707/32 ostatní plocha, parc. č. 639/53 ostatní plocha, parc. č. 707/39 orná půda, parc. č. 707/38 orná půda parc. č. 639/29 ostatní plocha, parc. č. 642/2 ostatní plocha, parc. č. 642/3 ostatní plocha, parc. č. 1376/4 ostatní plocha, parc. č. 1379/1 ostatní plocha, parc. č. 646/2 ostatní plocha, parc. č. 647 ostatní plocha, parc. č. 642/6 ostatní plocha, parc. č. 642/11 ostatní plocha, parc. č. 644 ostatní plocha, parc. č. 639/57 ostatní plocha, parc. č. 642/13 ostatní plocha, parc. č. 639/5 ostatní plocha, parc. č. 639/55 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, které budou zastavěny budovou (budovami), přičemž výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem dle skutečné výměry pozemků zastavěných budovou (budovami), za kupní cenu za 1 m2 prodávaných pozemků, stanovenou jako cenu obvyklou (tržní), jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem, dle předpisů platných v době odprodeje + platná sazba DPH, min. však za cenu 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH (Blansko Písečná).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, p. Bartkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001651/INV/OS (pozemek – 2 záhony označené jako záhon č. 9 a 10 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o celkové výměře 35 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, pí Přibylové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001650/INV/OS (pozemek – 2 záhony označené jako záhon č. 12 a 15 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře 170 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, panu Hegerovi, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001649/INV/OS (část pozemku u BD Křížkovského v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, panu Popelkovi, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001648/INV/OS (část pozemku u BD Křížkovského v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1019/36 o výměře 108 m2 v k. ú. Blansko, panu Korčákovi, bytem Blansko, za účelem jeho užívání jako pomocná obslužná plocha k nemovitosti parc. č. st. 2727, jehož součástí je stavba čp. 1891 ve vlastnictví fyzické osoby a za účelem úklidu a údržby, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2019/001647/INV/OS (proluka za garážemi a areálem KAMENA na ul. Divišova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 7,2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umisťování přenosných stolků a židlí pro venkovní posezení před kavárnou na náměstí Svobody, společnosti CoCo Coffee Company s. r. o., IČO: 05109019, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 500 Kč/m2/ rok, přičemž nájemné bude hrazeno jen za dobu provozu a od roku 2020 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001635/INV/OS (část pozemku před kavárnou na náměstí Svobody v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1352/20 ostatní plocha o výměře 6,4 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umisťování přenosných stolků a židlí pro venkovní posezení před prodejnou „Matějovo pekařství“ a části pozemku parc. č. 1352/20 ostatní plocha o výměře 3,2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění boxu na prázdné pekařské přepravky, společnosti Pekárny Blansko a. s., IČO: 27165906, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 500 Kč/m2/ rok, přičemž nájemné bude hrazeno jen za dobu provozu a od roku 2020 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001634/INV/OS (části pozemku před prodejnou „Matějovo pekařství“ při ul. Bezručova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje pacht pozemku parc. č. 801/2 zahrada o výměře 867 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům s možností sklízet ovoce a užívat zahradní domek umístěný na pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou tomu ze dvou stávajících žadatelů, který nabídne nejvyšší pachtovné za m2/rok za propachtování pozemku s tím, že minimální výše nabízeného pachtovného činí 3 Kč/m2/rok (pozemek v blízkosti parkoviště nad Nemocnicí Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 424/17 v k. ú. Klepačov, panu Vinklerovi, bytem Lipůvka, za účelem spásání trávy hospodářskými zvířaty, úklidu a údržby pozemku, a to na dobu určitou 1 rok a schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 2019/000369/INV/BF (lokalita Klepačov, nad „ředitelstvím“ ČKD Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívajícího v povinnosti Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, jako vlastníka pozemků parc. č. 512/20 lesní pozemek a parc. č. 512/70 ostatní plocha, oba v k. ú. Těchov a jako obtíženého strpět zřízení a provozování výústního vedení dešťové vody včetně vsaku – odtoku včetně přístupu za účelem provozování, užívání, oprav či údržby na pozemku parc. č. 512/70 ostatní plocha a na části pozemku parc. č. 512/20 lesní pozemek, oba v k. ú. Těchov v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 937-2282/2012 ve prospěch města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 2019/001415/INV/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen – služebností č. 2018/001289/INV/DS (cyklostezka podél náhonu v blízkosti mlýna v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/101/96/Ne ze dne 09.12.1996, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Peprnovými, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy bude nájemcem pan Peprna, bytem Blansko a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (pozemek v zahrádkářské lokalitě u trati ČD).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št Ne ze dne 14.09.2016 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá ve snížení rozsahu předmětu nájmu a s tím souvisejícím poměrným snížením celkového nájemného a schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št Ne ze dne 14.09.2016 (pozemky při ul. Poříčí).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada schvaluje nové znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/001230/INV/OS uzavřené mezi městem Blansko a společností Litostroj Engineering, a. s., se sídlem Blansko, IČO: 25305034 (pozemky v areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu obecních pozemků parc. č. 247/10 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 247/11 ostatní plocha o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 247/9 ostatní plocha o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 258/2 ostatní plocha o výměře 466 m2, označené geometrickým plánem č. 5049-91/2019 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako díl „a“ a díl „b“, vše v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 250/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 561 m2, ve vlastnictví společnosti PORTA SPES, a. s., Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 29369886, za účelem nabytí části pozemku parc. č. 250/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko pro realizaci stavby III/379 37 Blansko, přemostění.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 86

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit darování pozemku parc. č. 415/24 ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Klepačov Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO: 70888337, za účelem majetkoprávního vypořádání a doporučuje schválit darovací smlouvu č. 2019/000363/INV/BF (pozemek „pod“ silnicí v k. ú. Klepačov).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko, p. Unčovské, bytem Kunštát, z důvodu sjednocení užívacích a vlastnických vztahů a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 34.200 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2019/001640/INV/OS (pozemek pod garáží poblíž BD Sadová č. 90).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 196 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Lhota (dle geometrického plánu č. 504-189/2019 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označený nově jako pozemek parc. č. 196/2) do vlastnictví města Blansko za cenu 17.700 Kč od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2019/001543/INV/DS .

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 89

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nově předložené znění kupní smlouvy č. 2019/001495/INV/DS (výkup pozemků na Zborovcích při ulici Okružní).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků parc. č. 399/5 ostatní plocha a parc. č. 413/1 trvalý travní porost v k. ú. Klepačov o výměře cca 15 m2 městem Blansko od vlastníka pozemků, za cenu 300 Kč/m2 a doporučuje schválit znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2019/000361/INV/BF (pozemky v lokalitě Na Přihoně v Klepačově).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2019/001639/INV/OS (odprodej části pozemku v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 92

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2019/001642/INV/OS (lokalita Češkovice – poblíž hotelu Panorama).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 93

Rada schvaluje odpověď na „Reakci na záměr zřídit právo stavby a následně odprodat pozemky“ od Mgr. Kavky ke zveřejněnému záměru týkajícího se středu města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 94

Rada nesouhlasí se zařazením „Reakce na záměr zřídit právo stavby a následně odprodat pozemky“ od Mgr. Kavky na program jednání zastupitelstva.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 95

Rada schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13014212 (agendové číslo města 2019/001541/INV/DS) vyvolanou stavbou III/379 37 Blansko, přemostění se společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 96

Rada schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 2019/001549/INV/DS/SVO k projektované stavbě „Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko – Skalní mlýn“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 97

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu o právu provést stavbu ev. č. 2019/001550/INV/DS/SVO k projektované stavbě „Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko – Skalní mlýn“ (II. etapa) s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 1516/1 v katastrálním území Blansko. Po úředním odsouhlasení užívání předmětné stavby město Blansko požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených nemovitostí do svého vlastnictví.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 98

Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 05931861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou bude podpořen projekt „ZŠ Erbenova, úprava zahrady“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 99

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvám o dílo ve variantě A a B ev. č. 2019/001331/INV/DS/SVO – DODATEK 1 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace Olešná–Hořice“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 100

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě ev. č. 2018/001294/INV/DS/SVO – DODATEK 1 na veřejnou zakázku „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 101

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 2019/001368/INV/DS/SVO – DODATEK 1 na veřejnou zakázku „Kino Blansko, vstupní schodiště a terasa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 102

Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 06011862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou je podpořen projekt „Úprava zahrady objektu Mateřské školy Blansko, Dvorská 30".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 103

Rada schvaluje po úpravách předložený návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 104

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že po rezignaci pana Pavla Blaty na mandát člena zastupitelstva města se stala členkou Zastupitelstva města Blansko paní Marta Gronová za volební stranu ANO 2011 dnem 28.08.2019.

Rada ukládá tajemníkovi předat paní Martě Gronové osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0