Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 18 ze dne 10.09.2019

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Tesaře na členství v komisi dopravní a jmenuje do této funkce Ing. Bc. Juráňovou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Informaci k problematice vzdělávání lékařů Nemocnice Blansko dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu vyzvat ministra zdravotnictví ČR k řešení problematiky vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů ve vztahu k Nemocnici Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu požádat Jihomoravský kraj a jeho orgány k podpoře města Blanska ve věci získání akreditace ve vzdělávání lékařů v základních kmenech lékařů v Nemocnici Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 121,37 m2 v I. podzemním podlaží budovy čp. 149 (bývalá vinárna + soc. zařízení v přízemí) na ul. Sadová 2, která je součástí pozemku parc. č. st. 174 – zast. plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální nájemné 8.000 Kč/měsíc + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu změnit usnesení č. 24 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva 11.06.2019 tak, že nově bude znít:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 160/2 v k. ú. Blansko, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 76 v k. ú. a obci Blansko (ul. Komenského 35), včetně všech součástí a příslušenství panu Kakáčovi, Blansko za cenu 1.705.001 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. st. 160/2, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 76 v k. ú. a obci Blansko (ul. Komenského 35), včetně všech součástí a příslušenství s panem Kakáčem, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. st. 160/2, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 76 v k. ú. a obci Blansko (ul. Komenského 35) ve prospěch Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324 v souvislosti s kupní smlouvou s panem Kakáčem, Blansko a schválit znění Zástavní smlouvy k nemovitosti v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Smlouvu o dílo – opravy povrchu asfaltových chodníků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Smlouvu na nákup sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001417INV/DS/Maz na akci „Komunikace Údolní – stavební úpravy komunikace a novostavba parkovacích stání“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3555 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 3555 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 586/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska z důvodu umístění dřevěné boudy ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání Ing. Tesákovi, bytem Brno, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001653/INV/OS (svah za RD č. p. 76 v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření smlouvy, agendové č. 2019/000370/INV/BF, na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952, pro zajištění doplnění technologie „Kanalizační ČS 3.1 Dolní Lhota – doplnění technologie o strojní separaci shrabků“, ve výši 619.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o naplňování regulačního plánu středu města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0