Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 19 ze dne 24.09.2019

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 200.000 Kč od společnosti Dopravní stavby Brno, s. r. o., se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČO: 45474281.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–06/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 žadatelce A. Bednářové, Blansko z důvodu nesouladu předloženého projektu se záměry dotační podpory města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar – školní pomůcky v hodnotě 18 tis. Kč od společnosti MK Fruit s. r. o., Blanická 388/6, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 25551213.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci o využití poskytnutých dotací z rozpočtu města pro rok 2018 v oblasti sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání adventních a vánočních akcí pořádaných Kulturním střediskem města Blanska v prostoru nám. Republiky dne 29.11.2019 v době od 08:00 do 22:00 hodin, ve dnech 30.11.2019 – 31.12.2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 01.01.2020 v době od 15:00 do 22:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje servisní smlouvu č. 873/2019, se společností MONET+, a. s., Za Dvorem 505, 763 14 Zlín – Štípa, IČO: 26217783.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 22/2019, ZRR 12/2019 a ZRR 13/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 14/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lažany ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 6.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program pro rok 2020 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 26, v domě Bezručova 5, Blansko mimo pořadí pro Bc. Jakšíka, Třebíč, a to v souladu s usnesením č. 46 ze 17. schůze Rady města Blansko ze dne 27.08.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti o byt pana Krupky, Blansko do pořadníku z důvodu nesplnění podmínky čl. 4, odst. 4.1., písm. b) směrnice o hospodaření s byty č. 1/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem garáže č. 5 o výměře 16,50 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 2294/3c, Blansko panu Špačkovi, Blansko za nájemné ve výši 736 Kč/m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku parc. č. st. 55/1 v k. ú. a obci Blansko, jehož součástí je budova čp. 20 – objekt Růžová 20/7, Blansko, za účelem práce s mládeží – klubovna na dobu určitou 15 let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje předloženou smlouvu o dílo na obnovu fasády kulturního domu v Lažánkách s vítěznou firmou STAVOS – PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 29314453.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada v působnosti Valné hromady souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice 2/2019 – Zadávání zakázek malého rozsahu společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 674/85 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko za účelem vytvoření záhonu s okrasnými rostlinami a jeho údržby (lokalita Podlesí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 316/1 o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 405/17 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska (část Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 182/2 ostatní plocha o výměře 88 m2 a části pozemku parc. č. 182/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Blansko (Staré Blansko při ul. Hořická).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 182/2 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění přístřešku pro chov drůbeže (Staré Blansko při ul. Hořická).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 582/3 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 582/4 v k. ú. Blansko (lokalita při ul. Husova, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada neschvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1378/5 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností pro účely parkování (lokalita při ul. Husova, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 2019/001327/INV/DS/SVO – DODATEK 1 ke stavbě s názvem „Opěrná gabionová stěna v Horní Lhotě – Na Strážném“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2019/001311/INV/DS na veřejnou zakázku „MŠ Rodkovského 2a – fasáda, střecha“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.