Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 21 ze dne 22.10.2019

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Ministerstvo kultury do dotačního programu "Kulturní aktivity" na projekt "Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2020" ve výši 600 tis. Kč, a v případě přidělení dotace souhlasí s jejím přijetím.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje dodatek č. 6 ke Smlouvě o plném servisu a údržbě č. 12-FSMA-036 se společností SPIN SERVIS, s. r. o., Škaroupkova 3018/62, 636 00 Brno, IČO: 25583735.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2007 Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zrušení Fondu rozvoje bydlení Města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit převedení zůstatku Fondu rozvoje bydlení Města Blansko a neuhrazených pohledávek k 31.12.2019 do rozpočtu města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí informaci o projektech postupujících do veřejného hlasování o projekt, který bude realizován z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 24/2019 a ZRR 15/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 16/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 9 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro MUDr. Tůmovou, Brno, a to v souladu s usnesením č. 17 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 26.03.2019 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena podle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou na její 63. schůzi dne 22.08.2017 usnesením č. 74 a bude doplněna o výpovědní důvod – ukončení pracovněprávního vztahu s Nemocnicí Blansko s výpovědní dobou 1 měsíc, počítanou od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 12 v domě Chelčického 56, Blansko mimo pořadí pro paní Uherovou, DiS., Kroměříž, a to v souladu s usnesením č. 17 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 26.03.2019 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena podle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou na její 63. schůzi dne 22.08.2017 usnesením č. 74 a bude doplněna o výpovědní důvod – ukončení pracovněprávního vztahu s Nemocnicí Blansko s výpovědní dobou 1 měsíc, počítanou od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku RSST Blansko, z. s., IČO: 26558882 na adrese Purkyňova 1328/5, 678 01 Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření smlouvy na pronájem kompostárny se společností Fertia, s. r. o. a schvaluje ukončení původní nájemní smlouvy se společností VIAALTA, a. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje smlouvu o vypořádání závazků z Příkazní smlouvy č. 2019/001527/KOM/DS s OLH Karlem Dufkem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 620/67 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vytvoření záhonu s okrasnými rostlinami a jeho údržby (část pozemku před BD Pod Javory 8 v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/10/2002/Ko ze dne 28.02.2002 uzavřené mezi městem Blansko a bytovým družstvem SOUŽITÍ, IČO: 25335286, Blansko na pronájem částí pozemku parc. č. 857/66 o výměře 162 m2 a o výměře 96 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran k 31.12.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/66 zahrada o výměře 162 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku u BD Křížkovského v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/147/99/Ne ze dne 16.11.1999 uzavřené mezi městem Blansko a pí Ohnoutkovou, Blansko na pronájem částí pozemku parc. č. 79 (PK), nyní označeného jako pozemek parc. č. 1362/7, o výměře 26 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran k 31.12.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě: o zřízení věcného břemene – služebnosti a o uzavření nájemní smlouvy ev. č. 2019/000375/INV/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1012/1 ovocný sad a parc. č. 1013 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního elektro kabelu včetně práva vstupu na tyto pozemky, na dobu neurčitou, ve prospěch p. Žálka, bytem Ostrava a pí Žálkové, bytem Adamov, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pachtovní smlouvu č. 2019/001703/INV/OS (pozemek poblíž parkoviště nad Nemocnicí Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2017/001220/INV/OS z 02.01.2018, přičemž změna spočívá v prodloužení doby nájmu o 2 roky (pozemek v lokalitě Vojanky v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) ze dne 23.07.2013 ve znění dodatků č. 1 a 2, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2021 a s tím souvisejících změn smlouvy a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS), (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S097/NS-Ko (2013/000104/INV/OS) ze dne 03.06.2013 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro dokončení a uvedení do užívání, a to do 31.12.2020 a schvaluje znění dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S097/NS-Ko (2013/000104/INV/OS), (pozemek při ul. Mahenova v  Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/30/99/Ko NS-Ko z 31. května 1999 ve znění platných dodatků dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2019 (pozemek v lokalitě garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změn schválených usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015, usnesením č. 10 přijatém na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017, usnesením č. 3 přijatém na 19. zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2018, a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 31.12.2021, pozbývají tato usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 až č. 3, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 31.12.2021 a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 až č. 3 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 332 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska Ing. Tesákovi, bytem Brno, za účelem jeho užívání jako přístupu k pozemku parc. č. 319 ve vlastnictví fyzické osoby, umístění čistírny odpadních vod a dešťové jímky, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 766 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 207/13 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek parc. č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH, s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán příslušnou stranou. Náklady s převodem pozemků spojené hradí strany rovným dílem (lokalita při ulici Svitavská v Blansku, „zámeček“).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 16 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva dne 11.06.2019 (bezúplatné nabytí nemovitých věcí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parc. č. 598/18 (hodnota v účetní evidenci 53.657 Kč) a pozemková parc. č. 610/5 (hodnota v účetní evidenci 1.230 Kč), v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blanska, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými v čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000350/INV/BF a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000350/INV/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje smlouvu o překládce telekomunikačního zařízení pod označením VPIC Blansko III_379 37 přemostění (agendové číslo města 2019/001562/INV/DS) vyvolanou stavbou III/379 37 Blansko, přemostění, se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0