Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 22 ze dne 05.11.2019

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro školství a vzdělávání Bc. Emila Pernicu, DiS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 17/19 Pořízení instrumentária v rámci nové odbornosti – urologie“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada uděluje předběžný souhlas k přijetí finančního daru do vlastnictví Nemocnice Blansko, dle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Podporu provozu nemocnice“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků č. 2019/001570/MP/DS mezi městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 17/2019 a ZRR 18/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 25/2019 a ZRR 19/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK057338/19/OSV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žernovník ve výši 7.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 20.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Brťov – Jeneč ve výši 11.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 17.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Růžičky, Blansko, s ukončením nájmu bytu paní Kamenářové, Blansko, a to dohodou k 30.11.2019 a dále rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu č. 20 v domě 9. května 24, Blansko mimo pořadí panu Růžičkovi, Blansko a s výměnou bytu – přidělením bytu č. 52 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko mimo pořadí paní Kamenářové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku kotelen dle materiálu odboru pro vítěze koncesního řízení na Zajištění provozu CZT pro město Blansko, tj. společnost ZT energy s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČO: 60731800 na dobu určitou v souladu se Smlouvou o nájmu technologie č. 2019/001704/KOM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 182/2 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění přístřešku pro chov drůbeže, p. Šustkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 550 Kč/m2/rok (plnění osvobozené od DPH) a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001716/INV/OS (Staré Blansko při ul. Hořická).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 4821 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko, p. Vychodilovi, bytem Blansko, z důvodu sjednocení užívacích a vlastnických vztahů a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 39.600 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 27.03.2019 do dne předcházejícímu dni podání návrh na vklad práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2019/001640/INV/OS (pozemek pod garáží při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemku parc. č. 255 ostatní plocha o celkové výměře cca 31 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů, společnosti CERGO s. r. o., Tišnov, IČO: 02478820, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.050 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska, kolem budovy bývalé restaurace).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS z 12.04.2017, přičemž změna spočívá v prodloužení doby pro vydání územního rozhodnutí, termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy o 2 roky a v revizi kupní ceny v souladu s článkem VI. této smlouvy (pozemky v areálu bývalého Agrostavu v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2018/001249/INV/DS/Maz na akci „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě číslo 2019/001382/INV/DS/Maz na akci „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky I“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě číslo 2019/001498/INV/DS/Maz na akci „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky III“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo 2019/10660 s firmou Česká pošta s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0