Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 5 ze dne 15.01.2019

Usnesení č. 1

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Blanska v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 mezi městem Blanskem a příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zapojením ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2 do projektu spolufinancovaného z Česko-německého fondu budoucnosti na výměnný pobyt v Darmstadtu v roce 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 38/2018 a ZRR 26/2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku paní Ševčíkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Horáka, Blansko a paní Benešovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1, v Blansku paní Viktorinové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlouškovou, Blansko a pana Matyáše, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti o byt pana Džudži, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.01.2019 do 31.03.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s užitím prostranství v Rekreační oblasti Palava v období 29.04.–01.05.2019 pro pořádání akce "Pálení čarodějnic".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu, pí Unčovské, bytem Kunštát na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2019/001482/INV/OS (pozemek poblíž BD Sadová č. 90).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 845/35 ostatní plocha o výměře 60 m2 a části pozemku parc. č. 845/71 ostatní plocha o výměře 70 m2 vše v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům, manželům Francovým, bytem Blansko, za cenu 520 Kč/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001483/INV/OS (části pozemků zaploceny do zahrady RD na ul. Horní Palava).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S136/NS (1017/001026/INV/OS) ze dne 01.02.2017 na pronájem částí pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha v k. ú. Blansko, přičemž změna spočívá ve změně doby nájmu z doby určité do 01.02.2019 na dobu neurčitou a schvaluje dodatek č. 1 k této nájemní smlouvě (pozemek u tratě ČD v blízkosti baseballového hřiště v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0