Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 7 ze dne 19.02.2019

Usnesení č. 1

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vzít na vědomí Shrnutí investiční akce Magnetická rezonance Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí zprávu PČR o bezpečnostní situaci v regionu v roce 2018 a zprávu o činnosti Městské policie Blansko za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s pořízením revize části řešení Územní studie Z5 – Rozvoj Písečné z roku 2014 společností Trikaya Project Management a. s. v intencích původního zadání územní studie a v návaznosti na podklad předaný investorem 18.01.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí vyhodnocení Pořizovatele Územního plánu Blansko k uplatněným podnětům na pořízení změny a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení pořízení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí vyhodnocení Pořizovatele Územního plánu Blansko k podaným návrhům na pořízení změny a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení pořízení změn Územního plánu Blansko vyjma návrhů n-08, n-10, n-12, n-15 a n-17.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada zadává odboru INV zpracování územní studie pro území ul. Pražská.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2019 uplyne paní Bc. Libuši Musilové 6 leté období výkonu činnosti ředitelky Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace, a rozhodla nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí, že dnem 31.07.2019 uplyne paní Bc. Evě Wasserbauerové 6 leté období výkonu činnosti ředitelky Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, a rozhodla nevyužít svého práva na vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schválit znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

04740572

mm music s. r. o.

Klepačov 235, 678 01 Blansko

MORAVA PARK FEST 2019

150.000

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

Kostel svatého Martina v Blansku 1140-2020 – památková obnova interiéru

200.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje novou směrnici Pravidla vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit novou Obecně závaznou vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádosti o níže uvedené dotace a v případě úspěšného dotačního řízení souhlasí s jejich přijetím:

  1. žádost o dotaci na vybrané kulturní akce pořádané KSMB v roce 2019 z dotačního programu "Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019" z rozpočtu Jihomoravského kraje (max. dotace 150 tis. Kč);

  2. žádost o dotaci na Výstavu Slávy Sobotovičové z rozpočtu Nadace pro současné umění Praha a Gestor (max. dotace 100 tis. Kč).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akcí pořádaných Kulturním střediskem města Blanska v areálu zámeckého parku, a to v průběhu večerního hudebního programu dne 01.06.2019 v době od 19:00 do 23:00 hodin a v průběhu městského Gulášobraní dne 27.07.2019 v době od 09:00 do 19:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu ocenit Cenou města Blansko pana Ing. Antonína Petlacha, Blansko za přínos v oblasti vědy a techniky a pana Pavla Svobodu, Blansko za přínos v oblasti umění a doporučuje schválit jmenovaným udělení finančního daru ve výši 20.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu Zřizovací listiny Kulturního střediska města Blanska formou Dodatku č. 3.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o plnění dluhu ve splátkách s paní Jelínkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 8/2014 Pravidla postupu při poskytování ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi pro paní Šeránkovou, Bořitov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Blansko a dalšími obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na dobu neurčitou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se stanovením paušální úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejnoprávních smlouvách uzavřených s obcemi správního obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na období od 01.07.2019 takto:

Obec dle počtu obyvatel

Výše příspěvku (v Kč)

Do 200

1.000

Od 201 do 500

3.000

Od 501 do 1000

8.000

Od 1001 do 1500

12.000

Od 1501 do 2000

15.000

Od 2001 do 3000

30.000

Od 3001 do 6000

50.000

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 70 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku paní Švábové, Vavřinec-Veselice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 70 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Horáka, Blansko, paní Benešovou, Blansko a paní Hatalovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Kopkovým, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Šmídovy, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje s účinností od 01.03.2019 směrnici Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

(v Kč)

Účel dotace

Sociální poradenství

SONS ČR

65399447

2500401

30.000

Provozní a mzdové náklady

Raná péče

SPRP Brno

75094924

4123958

48.000

Provozní a mzdové náklady

Raná péče

DOTYK II, o. p. s.

29277817

9306099

33.000

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

(v Kč)

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

124.000

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

1.354.000

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

597.000

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

Charita Vyškov

65841875

9072668

150.000

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

56.000

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

355.000

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

102.000

Provozní a mzdové náklady

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

350.000

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

210.000

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6198998

94.000

Provozní a mzdové náklady

Azylový dům Centrum PRO Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

3296431

430.000

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

3977071

337.000

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

265.000

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

2474603

355.000

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

150.000

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

215.000

Provozní a mzdové náklady

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4396705

370.000

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA -–Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

377.000

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy na Blanensku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

6927954

165.000

Provozní a mzdové náklady

Sociální rehabilitace

Práh jižní Morava, z. ú.

70288101

7587852

80.000

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zajištění zůstatku úvěru na nákup CZT pomocí úrokového SWAPu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření rámcové smlouvy pro obchodování na finančním trhu s Komerční bankou, a. s. se sídlem Na Příkopě 33/969 114 07 Praha.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2018 a výhled pro rok 2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje „Dohodu o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminály KB“ mezi městem Blansko a Komerční bankou, a. s. se sídlem Na Příkopě 33/969 114 07 Praha a Cataps, s. r. o. IČO: 03633144 se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje Rámcovou smlouvu (objednávka a akceptace) o přijímání platebních karet mezi městem Blansko a Cataps, s. r. o., IČO: 03633144 se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 a Wordline SA/NV se sídlem Haachtsesteenweg 1442, Belgické království.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření RO 2/2019–RO 5/2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Erbenova 13 ve výši 293 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 196 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 115 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 115 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Bourghet, Blansko dohodou k 28.02.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Crhounkové, Blansko do 30.06.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů v domě Okružní 2294/3a, b, c, Blansko, a to v souladu s § 2249 NOZ v nejvýše přípustné zákonné výši, tj. 20 %, a to mimo bytů č. 232 a 332, kde nebude nájemné zvýšeno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 160/2 v k. ú. Blansko s rodinným domkem čp. 76 na ul. Komenského 35 a garáží za kupní cenu minimálně 1.705.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s podáním výpovědi Smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 21.12.2010 JUDr. Romanu Schneiderovi, IČO: 66213321.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada ruší usnesení č. 48 ze 72. schůze konané dne 25.03.2014.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada jmenuje následující komisi pro otevírání obálek žádostí na pronájem nebytových prostor a objektů z pracovníků odboru KOM: Ing. M. Sklář, Ing. I. Peterková, M. Kučerová, H. Francová, P. Alexa.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 12 o výměře 14,55 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Mgr. Ing. Mrázkovi, Blansko za nájemné ve výši 400/Kč/m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2009/000333/KOM/OS/Pe na pronájem garážového boxu č. 12 s panem Plškem dohodou k 28.02.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s konáním závodu MTB XC horských kol v termínu 13.04.2019 v Rekreační oblasti Palava.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí předložený materiál od jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., Ing. Jiřího Charváta, MSc, MBA, kterým dává výpověď ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a oznamuje svoje odstoupení z funkce jednatele k 31.03.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada v působnosti Valné hromady pověřuje odbor KOM vypsáním výběrového řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada nesouhlasí s instalací propagační nástěnky politické strany KSČM v městské části Dolní Lhota.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje smlouvu o dílo na akci "Blansko, Těchov, oprava komunikace "Žlíbky" vč. opravy veřejného osvětlení".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje ceník palivového dříví z městských lesů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na sportoviště v celkové výši 4.288.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (část pozemku označená jako záhon č. 22 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat části pozemku parc. č. 564/1 zahrada v k. ú. Dolní Lhota o celkové výměře 876 m2, za účelem výstavby retenčních přehrážek na Dolnolhotském potoce (V sedliskách, Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 424/17 trvalý travní porost o výměře 716 m2 v k. ú. Klepačov ve vlastnictví města Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků s pozemky ve vlastnictví fyzických osob, s finančním dorovnáním, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m2 v k. ú. Klepačov (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje pronájem částí pozemku parc. č. 79/3 v k. ú. Blansko o celkové výměře 2 m2 MUDr. Střítecké a Ing. Čumové, obě bytem Blansko, za účelem zřízení a umístění 2 vyvýšených záhonů každý o rozměru 1 × 1m a jejich užívání k zahrádkářským účelům, za účelem úklidu a údržby, za nájemné v celkové výši 100 Kč/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001496/INV/OS (pozemek je travnatou plochou a nachází se mezi BD na ul. A. Skotáka v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje minimální nájemné za pronájem pozemků k zahrádkářským účelům ve výši 100 Kč/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 518/1 ostatní plocha o výměře 963 m2 v k. ú. Těchov do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 288.900 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2019/001352/INV/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 639/12 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Těchov označenou geometrickým plánem č. 1184-187/2018 z 26.11.2018, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 639/20 v k. ú. Těchov do vlastnictví města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 30.000 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2019/001338/INV/DS (pozemek v lokalitě Žižlavice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4821 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 4821 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 857/336 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko městu Blansko, od vlastníků tohoto pozemku a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení znění darovací smlouvu č. 2019/000329/INV/BF (ul. Křížkovského v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č SM-NS/80/93/Ně/Ko ze dne 17.09.1993 na užívání pozemku parc. č. 1019/36 o výměře 108 m2 v k. ú. Blansko uzavřené mezi městem Blansko a panem Pokorným, bytem Blansko, a to výpovědí ze strany pronajímatele dle čl. VIII, druhá odrážka uvedené nájemní smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2015-INV-Poz-S009/Výp-Mu ze dne 23.03.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.02.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a pí Proksovou, bytem Brno, spočívající ve změně doby výpůjčky – prodloužení doby výpůjčky o 5 let od podpisu dodatku č. 2 k uvedené smlouvě o výpůjčce (lokalita Hořice, část pozemku v blízkosti bývalého vleku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. ½ na nemovitých věcech, a to pozemcích parc. č. 172/5, hodnota v účetní evidenci 11.520 Kč a parc. č. 173/3, hodnota v účetní evidenci 1.680 Kč, v k. ú. Dolní Lhota, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/209/2019-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2019/000331/INV/BF) (pozemek k nádraží ČD v Dolní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje výběr nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa“, kterou podal uchazeč QDS Group a. s., Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 28265971 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací s tímto uchazečem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001354/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Kino Blansko, rekonstrukce elektroinstalace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje předložený návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.