Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 8 ze dne 12.03.2019

Usnesení č. 1

Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Kulturního střediska města Blanska za podmínek uvedených v textu inzerátu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada ruší usnesení č. 57. ze 7. schůze Rady města Blanska konané dne 19.02.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 na sportoviště ve výši 4.288.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska v této věci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada v působnosti valné hromady jmenuje členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o., Ing. Miloše Poláka, Ing. Jiřího Míšenského, Ing. Radmila Štěrbu, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Františka Ladiče, Vladimíra Novotného a Ing. Mgr. Jana Hrnčíře, MBA, LL.M., s účinností od 25.05.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada v působnosti valné hromady jmenuje členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., Jiřího Dražila, Ing. Jiřího Píchu, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Josefa Vrbu, Stanislava Kováře, Martina Muchu a Ing. Lukáše Němce, s účinností od 25.05.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu se spolkem TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s., IČO: 68685190 na pronájem sálu v KD Lažánky za účelem konání plesu dne 23.03.2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S053/NS-My (2017/001109/INV/OS) ze dne 31.05.2017, uzavřenou mezi městem Blanskem a Antonínem Nečasem, IČO: 49471643, se sídlem Vavřinec č. p. 85, 679 13 Vavřinec, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy nájemcem bude společnost – Lahůdky Nečas s. r. o., IČO: 06952542, se sídlem Vavřinec č. p. 85, 679 13 Vavřinec (Wanklovo náměstí, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění směnné smlouvy č. 2019/001488/INV/OS (lokalita Nad Žlíbkem a poblíž trati ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada prohlašuje, že výstavba mimoúrovňových křižovatek Kuřim, Podlesí, Kuřim, východ a Lipůvka na silnici I/43 výrazně zlepší dopravní a ekologickou situaci na této pro město Blansko důležité komunikaci a přípravu a stavbu dle navrženého řešení jednoznačně podporuje. Rada města Blanska dále žádá, aby mimoúrovňová křižovatka Kuřim, Podlesí byla dále řešena podle varianty 1 z důvodů podstatně vyšší dopravní účinnosti a příznivějšího vlivu na životní prostředí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat tento materiál týkající se informací o obsazenosti průmyslové zóny Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Blansko–Zborovce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit následující skutečnosti týkající se akce "Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa" ve věci žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vypsaného prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení: 1) aktualizaci Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 2) dofinancování Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných, 3) podání žádosti o dotaci a 4) realizaci/provedení příslušné etapy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada nesouhlasí se zahájením jednání vedoucí k  převodu objektů a souvisejících nemovitostí na pozemcích parc. č. st. 229/2, st. 5210, 1759, st. 5209 vše v k. ú. Blansko, včetně těchto pozemků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada nesouhlasí s přeložkou kanalizace nyní vedené na pozemcích parc. č. st. 791, 857/56 oba v k. ú. Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku parc. č. 598/14 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje smlouvu č. 2019/001499/INV/OS o umístění veřejné komunikační sítě (pozemek k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2019/001384/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „Fotbalové hřiště na sportovním ostrově – vodovodní přípojka“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo ev. č. 2019/001356/INV/DS/Maz na veřejnou zakázku „ZŠ TGM – školní družina „A“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku: „Kino Blansko, vstupní schodiště a terasa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001315/INV/DS na veřejnou zakázku: „Cyklostezky na Sportovním ostrově, etapa I. SO 06 veřejné osvětlení trianglu“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh kupní smlouvy ev. č. 2019/001382/INV/DS/Maz pro část vybavení nábytkem a kupní smlouvu ev. č. 2019/001383/INV/DS/Maz pro část mobilní plošina a schodolez na veřejnou zakázku „Podpora infrastruktury základních škol – dodávky I“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce „Blansko – ul. Údolní, novostavba parkovacích míst a stavební úpravy místní komunikace“ v roce 2019 s tím, že na financování akce budou použity finanční prostředky na účtu města k 31.12.2018, které budou rozpočtovým opatřením zařazeny do rozpočtu města po výběru zhotovitele.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na město Blansko za rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.