Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 9 ze dne 26.03.2019

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro školství a vzdělávání Ing. Jaromila Richterjörka.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje směrnici Informační média města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 06/19 „Dodávka a instalace elektrického odsávacího přístroje na jednotku intenzivní péče neurologického oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 07/19 „Odkoupení 2 ks dialyzačních monitorů na oddělení hemodialýzy Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.04.2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada ruší usnesení č. 52 z 13. schůze rady konané dne 22.06.1995.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada ruší usnesení č. 59 z 8. schůze rady konané dne 13.04.1995.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s tím, aby ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 přijala finanční dar ve výši 3.000 Kč od České spořitelny za účelem projektu "Abeceda peněz".

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k podnájemní smlouvě mezi Kulturním střediskem města Blanska a Soukromou základní uměleckou školou Blansko, spol. s r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 6/2019, ZRR 1/2019 a ZRR 2/2019.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na pořízení klimatizace v budově č. p. 1991, která je součástí pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú. Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí pro záchrannou stanici volně žijících živočichů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, panu Toufarovi, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, v Blansku panu Horákovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku, paní Benešovou, Blansko a paní Hatalovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s vyčleněním 4 bytů ve 2. nadzemním podlaží bytového domu Chelčického 1186/56, Blansko, pro potřeby zajištění bydlení zaměstnanců příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Tyto byty budou na základě doporučení Nemocnice Blansko přidělovány radou mimo pořadí.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu č. 11 v domě Bezručova 5 o velikosti 1+1. Byt má výměru 39,25 m2 (včetně lodžie) a nachází se ve 3. nadzemním podlaží. Dle Prohlášení vlastníka se jedná o bytovou jednotku č. 1559/11 o výměře 36,05 m2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku ve výši 3605/244365 s minimální kupní cenou 1.000.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů mezi městem Blansko a společností EKO-PF s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada v působnosti Valné hromady jmenuje Ing. Zdeňka Grünwalda, MBA do funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333, s účinností od 01.04.2019 a schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1389/2 a část pozemku parc. č. 1390/2 o celkové výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Otisky, Staré Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1389/2 a část pozemku parc. č. 1390/2 o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zaplocení k pozemku parc. č. 1390/4 ve vlastnictví fyzických osob, jeho užívání a za účelem úklidu a údržby (lokality Otisky, Staré Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zaplocení k pozemku ve vlastnictví fyzických osob a jeho užívání k zahrádkářským účelům (pozemek ve Sloupečníku v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2015-INV-Poz-S235/NS-Mu ze dne 21.12.2015 na pronájem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko se společností ERGIN CZ s. r. o., IČO: 01445499 se sídlem Brno, dohodou smluvních stran k 30.04.2019 (část pozemku před restaurací KEBAB, Wanklovo nám. v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umisťování stolků, židlí a slunečníků pro letní posezení k restauraci KEBAB na Wanklově nám. v Blansku (část pozemku před restaurací KEBAB, Wanklovo nám. v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1350/41 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko (lokalita řadových garáží u trati ČD).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1350/36 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko (lokalita řadových garáží u trati ČD).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/26/2001/Ko ze dne 27.09.2001, uzavřenou mezi městem Blansko a manž. Benkeovými, bytem Blansko, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy bude nájemcem paní Benkeová (pozemek v zahrádkářské lokalitě Ve Žlíbkách).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2015-INV-Poz-S009/Výp-Mu ve znění dodatku č. 1, uzavřenou mezi městem Blansko a pí Proksovou, bytem Brno, spočívající ve změně doby výpůjčky – prodloužení doby výpůjčky o 5 let od podpisu dodatku č. 2 k uvedené smlouvě o výpůjčce a schvaluje dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o výpůjčce (lokalita Hořice, část pozemku v blízkosti bývalého vleku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům paní Nahodilové, bytem Blansko, za nájemné ve výši 70 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (část pozemku označená jako záhon č. 22 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2018/001475/INV/OS ze dne 18.01.2018, uzavřené mezi městem Blansko a p. Nahodilovou, bytem Blansko, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (část pozemku označená jako záhon č. 22 před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 5411 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Rychtaříkovi, bytem Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu a schvaluje nájemní smlouvu č. 2019/001510/INV/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada potvrzuje znění usnesení č. 60 přijatého na 7. schůzi rady města konané dne 19.02.2019 (zveřejnění záměru – směna pozemku k. ú. Klepačov) s tím, že podmínkou směny je vypořádání služebností na okolních pozemcích patřících panu Vinklerovi se zápisem do katastru nemovitosti.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemku parc. č. 564/1 zahrada v k. ú. Dolní Lhota o celkové výměře 876 m2 (dle geometrického plánu č. 490-89/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 564/17 zahrada o výměře 333 m2, parc. č. 564/18 zahrada o výměře 311 m2 a parc. č. 564/19 zahrada o výměře 232 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota), za účelem výstavby retenčních přehrážek na Dolnolhotském potoce, státnímu podniku Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO: 42196451, za cenu 48.390 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (V sedliskách, Dolní Lhota).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s konáním veřejné sbírky za účelem „Pomoc rodině s řešením následků kamionem poničeného domu v Lažánkách“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.