BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na zasedáních Zastupitelstva města Blanska


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 16.09.2008

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 310/10 zahrada o výměře cca 120 m2 (část, která je zakreslena ve snímku z mapy a je nyní pronajata) v k. ú. Blansko manželům Rechovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (Hořická ul.).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 89/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 paní Mgr. Ireně Szabóvé, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti a prodej bude realizován tak a za podmínek uvedených v „návrhu postupu odprodeje“ ve stanovisku INV k této věci.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, případně jejich částí parc. č. 507/5 trvalý travní porost, parc. č. 507/14 trvalý travní porost, parc. č. 507/15 trvalý travní porost, parc. č. 507/36 orná půda, parc. č. 507/37 orná půda, parc. č. 513 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 952/7, parc. č. 952/9 a parc. č. 1365/2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 1,5 ha za cenu 250 Kč/m2 společnosti LUHY REAL s. r. o, Brno, Cejl 79/č. p. 826, IČ: 60712392, přičemž prodej je podmíněn mimo jiné splněním podmínek dle Městem Blansko zveřejněného záměru prodeje pozemků. Náklady s převodem spojené hradí kupující (pozemky v lokalitě Luhy).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 298 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Hořice u Blanska Richardu Vykydalovi, Blansko za cenu 500 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek poblíž lyžařského vleku na Hořicích).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním usnesení č. 6 z 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 17.06.2008 tak, že nově celé usnesení zní:
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků parc. č. 438 (dle PK) o výměře cca 30 m2, části parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře cca 70 m2, části parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře cca 150 m2, části parc. č. 461/1 (dle PK) o výměře cca 2900 m2, části parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře cca 140 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny dle znaleckého posudku číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008 a dodatku znaleckého posudku číslo D1-3870-12/08 ze dne 09.07.2008.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 1 zastupitelstva města ze dne 20.06.2005 tak, že schválené převody nemovitostí budou realizovány dvěma samostatnými kupními smlouvami, pokud s tímto řešením vysloví souhlas i vlastník pozemku parc. č. 258 trvalý travní porost v k. ú. Olešná u Blanska. Zbývající znění usnesení zůstává v platnosti (pozemky pod objektem čp. 20 a v blízkosti objektu čp. 57 v Olešné).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 498/1 trvalý travní porost o výměře 2.061 m2, parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Těchov za cenu 100 Kč/m2 a pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha o výměře 591 m2 v k. ú. Těchov za cenu 2,20 Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků, za podmínek stanovených v materiálu odboru INV (pozemky u stávajícího hřiště na Obůrce v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 1071/6 vodní plocha o výměře 1.380 m2 v k. ú. Těchov do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za cenu 50.000 Kč s tím, že bude postupováno tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci (pozemek – vodní plocha Palava II v Těchově).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 247/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 239.360 Kč (pozemek na „Starém Blansku“ v blízkosti ZZN).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 567/56 trvalý travní porost v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 250 Kč/m2, přičemž rozsah vykupované části pozemku je stanoven projektovou dokumentací, jak je uvedena v materiálu odboru INV k této věci (pozemek při ul. Svitavská v Blansku).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s darováním části pozemku parc. č. 1363/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1118 m2 (dle dosud nezapsaného GP č. 2820-10400/2007 nově označené jako pozemek parc. č. 1363/25) do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno s tím, že náklady s převodem spojené hradí obdarovaný (areál HZS na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 424/8 ostatní plocha (dle nezapsaného geometrického plánu č. 769-255/2008 nově označené jako pozemek parc. č. 424/9) v k. ú. Těchov o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 67/1 zahrada (dle dosud nezapsaného geometrického plánu parc. č. 67/4) v k. ú. Těchov o výměře 4 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků (pozemky v k. ú. Těchov, lokalita „Na Slunku“).

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – části pozemku parc. č. 1380/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, přičemž rozsah darované části pozemku je vyznačen v materiálu odboru INV k této věci (pozemek u budovy Smetanova 3 v Blansku).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo revokuje z důvodu nezájmu společnosti OMOS, s. r. o. usnesení č. 12 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva dne 27.03.2007.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Dětská hřiště Blansko: Horní Palava, Hořická, Písečná, Podlesí malé, Salmova, Zborovce.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Dětská hřiště Blansko v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Dolní Lhota – veřejně přístupné hřiště.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Dolní Lhota – veřejně přístupné hřiště v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa v rozpočtu města na rok 2009 a 2010.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v rozpočtu města na rok 2009-2011.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje společnost Technické služby Blansko, s. r. o. jako provozovatele Novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem lyžařských vleků, frekvenčního měniče, tří stožárů včetně osvětlovacích těles v areálu Hořice a stavební buňky.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Pavelkové, Blansko.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/4 v bytovém domě na ulici Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 563/7394 žadatelům v následujícím pořadí:
1. pan Matuška, Blansko za cenu 1.322.000 Kč
2. pan Přikryl, Blansko za cenu 1.100.000 Kč
3. paní Hlavičková, Blansko za cenu 1.050.000 Kč.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2009 k zajištění financování projektu Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci a zajištění financování pro projekt Opatření na úsporu energie školských zařízení v Blansku.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě rozpočtová opatření č. RO 2008/7 až č. RO 2008/12.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ve výši 126.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, panu Stanislavu Vahalovi, bytem Klepačov čp. 79, 678 01 Blansko, na půdní vestavbu rodinného domu na Klepačově.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

Název subjektu Částka v Kč Účel Schváleno v
RM č./usn.č.
Celkem pro subjekt v Kč
43420681 TJ ČKD Blansko 15.000,- Organizace přátelského turnaje v kuželkách za účasti ESV Mürzzuschlag 33/48 449.000,-
43420567 ASK Blansko 16.000,- Ubytování + strava pro sportovce z partnerských měst na Blanenském Golemu 33/48 383.000,-

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o partnerství mezi Městem Blansko na straně jedné a Městem Bouloc a obcemi Vacquiers a Villeneuve-les-Bouloc na straně druhé.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje převod movitého majetku a technického zhodnocení nemovitého majetku vzniklého rekonstrukcí interní jednotky intenzivní péče a obnovou osobních a nákladních výtahů z majetku Města Blanska do správy Nemocnici Blansko k 01.10.2008. Nemocnice Blansko zavede tento majetek do účetnictví a bude ho odpisovat od 01.10.2008. Jedná se o navýšení hodnoty majetku svěřeného Nemocnici Blansko do správy k účelům vymezených platnou zřizovací listinou.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 15 a 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení Ing. Pavla Kubíka ze členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.