Plnění programového prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2018–2022

Úvod

Rada města Blansko navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období. Jejím cílem je, aby město Blansko bylo pro jeho obyvatele městem, kde se zvyšuje kvalita jejich života.

Programové prohlášení Rady města Blansko na období 2018–2022 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Strategický plán rozvoje města, zahrnuje podstatné body programů politických stran tvořících koalici stojící v čele města.

Konkrétní cíle a projekty

Rozvoj města

 • pokračování v naplňování Strategického plánu rozvoje města;

  Splněno.

  Průběžně jsou plněny úkoly dané Strategickým plánem města Blansko. Jejich plnění je každoročně představováno Zastupitelstvu města Blansko v Monitorovací zprávě o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko.

 • vytvoření studie na řešení centra města;

  Splněno částečně.

  Město Blansko zadalo zpracování studie dočasné úpravy již materiálově a funkčně dožité části nám. Republiky, tzn. parkoviště při jižní straně bývalého hotelu Dukla a navazujících zpevněných ploch a teras. Úpravy spočívají v reorganizaci umístění a uspořádání veřejného parkoviště, za účelem důsledného oddělení motorové dopravy od ploch pochozích a shromažďovacích, dále ve  zvýšení podílu zeleně a úpravě zpevněných a klidových ploch s důrazem na odstranění bariérovosti. V současnosti probíhá legislativní povolení stavby a město hledá zhotovitele stavby.

  Komplexní řešení architektonické studie širšího centra s návazností na regulační plán středu, resp. územní plán bude předmětem práce budoucích let. Současná dočasná podoba centra města je ohraničena rokem 2031. Je tedy dostatečně dlouhá doba na řádné projednání budoucího urbanistického pojetí města.

 • zrevitalizování prostor „Předzámčí“, včetně budovy bývalé hasičky a ponechání v majetku města;

  Plněno průběžně.

  Revitalizace postupovala po celé volební období. V roce 2018 bylo provedena přípojka splaškové kanalizace pro objekty podzámčí v částce cca 0,9 mil Kč. V roce 2018 – 2019 byla provedena obnova fasády a související odvlhčení objektu ZUŠ v částce cca 5,5 mil Kč. V roce 2020 byla dokončena generální rekonstrukce budovy Zámek 2 v částce 8,6 mil. Kč vč DPH. Rekonstrukce spočívala v obnově kompletní obálky budovy a přeřešení vnitřních dispozic. V roce 2021 byla provedeno prodloužení veřejného vodovody pro objekty podzámčí a obnova splaškové kanalizace pro object Zámek 1 v částce cca 1,39 mil. Kč a kabelizace kamerového systému v částce cca 0,8 mil Kč.
  V roce 2021 byly zahájeny práce na generální rekonstrukci budovy Zámku 3, která v současné době stale probíhá – byly provedeny a ukončeny demoliční práce, výstavba nových částí by měla být dokončena na přelomu roku 2022 a 2023.

  Objekt Hasičky – je rozpracována projektová příprava.

 • realizace kavárny a návrh na využití suterénu prostoru po hotelu Dukla;

  Splněno.

  Kavárna byla úspěšně zrealizována v roce 2021 v celkovém nákladu 5,4 mil. Kč vč. DPH.

  Také proběhla rekonstrukce přilehlé parkové plochy s obnovou mlatového povrchu a vytvořením nové dopadové plochy pod některými herními prvky.

  Vedení města byly předloženy 3 návrhy na využití suterénu Poduklí, a to (a) přestavba na podzemní parkovací stání, (b) adaptace prostor ke kulturnímu využití a (c) ponechání ve stávajících stavu za účelem zázemí a skladu pro pracovníky úklidu ve středu města. Varianta (a) a (b) byly vyhodnoceny jako finančně přliš náročné, proto aktuálně suterén slouží jako skladovací prostor a zázemí pro úklid města.

 • zahájení realizace přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko ve spolupráci s krajem;

  Splněno.

  Práce byly zahájeny v průběhu roku 2021 s předpokládaným ukončením do listopadu 2022. Vlastní konstrukce mostu má být vysunuta v prvních dnech měsíce srpna 2022. Kontinuálně s touto stavbou probíhá výstavba nového podchodu na ulicích Rožmitálova – Komenského a zrušení tamního přejezdu pro motorová vozidla, výstavba nových parkovacích ploch, osvětlení, zeleně a zázemí pro cestující.

 • podpora reálných požadavků občanských aktivit v jednotlivých částech města;

  Splněno.

  Každý rok dostávají občanské aktivity přidělenu částku z rozpočtu města na volnočasové aktivity a podporu rozvoje a společenské soudržnosti.

  Kromě toho se město každý rok snaží skloubit potřebu obnovy technické infrastruktury na celém území města s požadavky občanů.

 • podpora rodin a jejich spokojeného života ve městě.

  Splněno.

  Město má plnou občanskou vybavenost. Veškeré investice z rozpočtu města jsou vynakládány na vytváření kvalitních podmínek pro život rodin – kvalitní školy, široká nabídka sportovišť, vybavenost veřejného prostoru, nabídka kulturního a společenského vyžití, bytová politika, městská nemocnice apod.

Hospodaření města

 • kontrola hospodaření města s důrazem na vyváženost a efektivnost vynakládaných prostředků;

  Splněno.

  Hospodaření města je předmětem každoročního přezkoumání hospodaření auditorem. Dosud nebyly zjištěny nedostatky a zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města bez výhrad. Hospodařením města se zabývá FV, a to na každém zasedání podává vedoucí odboru FIN informaci o vývoji hospodaření za předcházející období a odpovídá na dotazy členů FV. Roční hospodaření města je předmětem kontroly členů FV; zpráva je součástí zápisu FV. 

 • využití v maximální míře dostupné dotační programy pro snížení finanční zátěže města;

  Splněno.

  Přehled nejvýznamnějších dotací, které město obdrželo od listopadu 2018 dosud:

  Blansko, ul. Mlýnská – sportoviště ASK – dotace z JMK – realizace 2020
  V rámci dotace byly realizovány 3 stavební objekty a to rekonstrukce oplocení a stávající tribuny a realizace el. rozvodů NN pro zásuvkové rozvaděče. Celkové výdaje 4.499.000,00 Kč, z toho dotace 1.000.000,00 Kč. 

  ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně – realizace 2020-2022
  Akce je rozdělena na 2 etapy – I. etapa (nová stavba): SO 01 nová kuchyně a jídelna a SO 02 spojovací krček a II. etapa (upravy ve stávající budově):  SO 03 zádveří, SO 04 šatny, SO 05 odstranění přístavby KORD, SO 06 hlavní vstup.
  V rámci první etapy, je zastřešení stavebního objektu SO 01 provedeno „zelenou střechou“ – extenzivní zelená střecha. Součástí projektu v rámci klimatických změn je i vybudování 2 retenčních nádrží, do kterých bude dešťová voda ze stávajících i nově budovaných ploch/střech sváděna s přepadem do kanalizace. Na „zelenou střechu“ a retence město Blansko požádalo o dotaci v roce 2020. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je v režimu „čeká na přijetí“.
  Celkové náklady na celou akci jsou dle smlouvy o dílo 79.738.784,62 vč. DPH, celkové výdaje na „zelenou střechu“ jsou 4.959.413,00 Kč, předpokládaná dotace z OPŽP je 1.003.217,00 Kč.

  Podpora infrastruktury ZŠ  - I. etapa – akce realizovaná 2019
  Jednalo se o realizaci školních učeben a to:
  ZŠ Dvorská – 2 učebny informatiky
  ZŠ Salmova – učebna jazyků, fyziky a chemie, součástí projektu byla realizace bezbariérové toalety
  ZŠ Erbenova – učebna informatiky, přírodovědná učebna a kuchyňka, součástí projektu byla realizace bezbariérové toalety
  V rámci projektu byla ve školách zřízena konektivita a na ZŠ Dvorská byla realizována nová mobilní schodišťová plošina
  Celkové náklady 29.512.000,00 Kč, z toho dotace 23.018.000, Kč.

  ZŠ Erbenova – úprava zahrady – akce realizovaná 2019 
  Realizace venkovní učebny a jabloňového sadu
  Celkové náklady 729.000,00 Kč, z toho dotace SFŽP 497.555,00 Kč.

  ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družinu a ZŠ Dvorská – odborná jazyková učebna – realizace 2018
  V rámci projktu ZŠ TGM byly modernozovány družiny  vč. vybavení nábytkem a pořízení vybavení – 3D tiskárna, keramická pec atd., a dále na ZŠ Dvorská byl adaptován původní kabinet, na novou jazykovou učebnu, jejíž součástí bylo vybavení nábytkem, IT vybavením atd.
  Celkové náklady  3.779.000,00 Kč, z toho dotace IROP 3.269.000,00 Kč.

  MŠ Dvorská 30 – úprava zahrady – akce realizovaná 2019 
  Realizace venkovní zahrady a přírodních prvků
  Celkové náklady akce cca 1.430.000,00 Kč, z toho dotace SFŽP 500.000,00 Kč.

  Obnova podzámčí – Zámek 2
  Realizace obnovy objektu podzámčí – Zámek 2 a jeho adaptace pro využití Muzeem Blanenska.
  Celkové náklady akce cca 8.556.000,00 Kč, z toho dotace JMK 3.000.000,00 Kč.

  Obnova podzámčí – Zámek 3
  Realizace obnovy objektu podzámčí – Zámek 2 a jeho adaptace pro využití Muzeem Blanenska a ZUŠ. V současné době v probíhající rekonstrukci.
  Poskytnutá dotace JMK 3.000.000,00 Kč.

  Azylový dům Sladkovského 2b – bez realizace
  V rámci akce měla být realizována kompletní rekonstrukce celé budovy vč. přístavby. Projekt řešitl veškeré rozvody ZTI, elektro, zateplení domu, novou vazníkovou střechu,…součástí projektu mělo být vybavení nabytkem.
  Předpokládané náklady byly stanoveny na 42 mil. Kč, dotace z IROP měla být 22.407.000,00 Kč.

  Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A
  Realizace nového úseku cyklostezky za atletickým stadionem na sportovním ostrově.
  Celkové náklady akce cca 2.706.000,00 Kč, z toho dotace cca JMK 1.023.000,00 Kč.

  Čištění cyklostezek – dotační program JMK
  Byly využity dotace v letech a ve výši: 
  2018 – 59 815,- Kč
  2019 – 59 815,- Kč
  2021 – 66 500,- Kč

  Město Blansko obdrželo v roce 2020 dotaci na pořízení kontejnerů na bioodpad ve výši 1 553 035,- Kč.  

  Dotace na likvidaci škod po kůrovci byla ve výši 44 349,- Kč.

  Přemostění na Staré Blansko – přes původní předpoklady se podařilo vyjednat minimální finanční spoluúčast města.

 • vytvoření veřejného dlouhodobého plánu oprav a rekonstrukcí;

  Splněno.

  Příprava investičních akcí je nastaveno 3stupňově. Zmapuje se potřeba – prověří se legislativní, finanční a technické možnosti – dle prioritizace se zařadí do rozpočtu.

  Veřejnost má možnost výčet investičních akcí vždy na daný kalendářní rok najít na webu města, a to v tomto rozsahu:
      a) obecné informace s předpokládanými náklady jsou obsaženy v rozpočtu města
      b) investiční mapa provázaná s rozklikávacím rozpočet
      c) informace pro investory a občany obsahující záložku „plánované akce“, „právě realizované“, „zrealizované akce“ konkrétního roku 

 • vytvoření participativního rozpočtu – zapojení veřejnosti do procesu rozhodování s vyčleněním částky z rozpočtu na projekty, které si vyberou sami občané.

  Splněno.

  Zásady pro participativní rozpočet byly vytvořeny a schváleny. Zastupitelstvem města byla schválena výše prostředků na PRO v částce 600 tis. Kč na jednotlivé roky. Bylo vytvořeno logo a název projektu „Společně PRO Blansko“ vycházející z logotypu města. Na webu města jsou zveřejněny základní informace včetně formulářů pro podání projektů. Byla vytvořena pracovní skupina, která řeší celou problematiku PRO, tj. od dotazů občanů k možným projektům, po vyhodnocení projektů, nastavení podmínek pro hlasování, vyhodnocení hlasování a realizaci vítězného projektu a medializaci PRO. V rámci projektu PRO byly vyhodnoceny projekty v roce 2019, 2020 a 2021.
  Vítězné projekty z roku 2019 –  Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově a z roku 2020 – Lavičky pro oddech i setkávání generací, již byly realizovány. Vítězný projekt z roku 2021 bude realizován v roce 2022. Jedná se o projekt Zastřešení posezení na hřišti Blansko – Klepačov.
  Kromě vítězných projektů zrealializovaných v rámci PRO, byly zrealizovány i některé projekty, které v rámci PRO neuspěly, ale bylo vhodné je realizovat přímo z jiných prostředků města. Jedná se o projekty Rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu na ulici Bezručově, který byl realizován v roce 2020 a projekt Odpočinkový altánek u DPS na 9. května bude po přípravě v roce 2021 realizován v roce 2022. Stejně tak bude realizován projekt Venkovní skříňky pro sportovce na ostrově Ludvíka Daňka.

   

Bydlení a životní prostředí

 • výstavba finančně dostupného bydlení v závislosti na podpoře ze SFRB;

  Nerelevantní.


  Finanční podpora ze SFRB nebyla ve volebním období zajímavá.

 • podpora individuální i bytové výstavby v oblastech vymezených územním plánem;

  Splněno.

  Výčet nejvýznamnějších podpor:
      a)  město podpořilo lokalitu pro cca 15 RD v Horní Lhotě, 
      b) přípravilo projekt pro dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku, Klepačov „Na Příhoně“, 
      c) zveřejnilo a uzavřelo smlouvy na prodej pozemků pro výstavbu bytových domů Blansko, Písečná, 
      d) spolupodílelo se na výstavbě parkoviště za radnicí, bez kterého by nebylo umožněno vystavět BD na nám. Svobody 
      e) a obdobným umožněním výstavby parkovišť na pozemcích města vytvořilo podmínky i pro povolení stavby BD při ulici Dvorská, ul. Svitavská i Sukova

 • pokračování v kompletní revitalizaci sídliště Zborovce v dalších etapách;

  Splněno.

  Od roku 2018 byly zrealizovány již 3 etapy regenerace, a to v oblasti mezi ulicemi Okružní a Krajní, ulice Kamnářská, a vnitroblok mezi ulicemi Kamnářská a Cihlářská včetně centrálního pěšího traktu. Další etapy jsou připraveny nebo se připravují. 
  Za regeneraci  sídliště Zborovec město doposud vynaložilo cca  47 mil. Kč, z toho celková výše dotací činila 12 mil. Kč. 

 • usilování o naplnění nové energetické koncepce města tak, aby rozvoj centrálního zásobování teplem byl pro občany výhodný;

  Splněno částečně.

  Podařilo se stabilizovat soustavu CZT jako jeden ze zdrojů vytápění ve městě. Po odkupu soustavy došlo ke snížení ceny pro koncové odběratele, kterou se bohužel nepodařilo udržet vlivem současné situace na burze s komoditami energií a aktuální geopolitickou situací ve východní Evropě. V této oblasti byla také nastolena spolupráce s Amper Savings a.s., který plní úlohu energetického managementu města. Výrazně se podílí na návrzích zefektivnění a modernizace soustavy CZT, ale také v oblasti elektrické energie a vodního hospodářství.
  Byl zřízen Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

 • pokračování v rozšiřování separovaného sběru domovního odpadu;

  Splněno.

  Každoročně dochází k rozšiřování separovaného sběru domovního odpadu. Na území města Blansko a jeho místních částí je umístěno 161 ks sběrných nádob na papír, 99 ks na sklo barevné (41 ks má horní výsyp a 58 ks dolní výsyp), 36 ks na sklo čiré s dolním výsypem a 184 ks na plasty a tetrapaky.
  Vyseparované množství sbíraných komodit se odrazilo i v celkové finanční odměně za rok 2021 ve výši 2 684 448,- Kč, která byla následně využita v oblasti nakládání s odpady.

 • rozšíření rozmístění kontejnerů na biologický odpad;

  Splněno.

  Každoročně probíhá od dubna odvoz ovoce a jiného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) ze zahrad. Od roku 2021 již neprobíhá pytlový svoz od RD, který byl nahrazen svozem nádob na BRO o objemu 240 l. 

  V zahrádkářských lokalitách je rozmístěno 41 ks hnědých plastových nádob o objemu 1100 litrů na svoz tohoto druhu odpadu. 

  Průběžně jsou na území města rozmisťovány také hnědé plastové nádoby o objemu 1100 litrů na svoz tohoto druhu odpadu. 

 • podpora praktické výuky separovaného sběru odpadů na základních školách;

  Splněno.

  Mateřské školy v roce 2019 navázaly svojí činností na úspěšný dotační EVVO projekt s názvem „Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád!“ z roku 2015, který byl hrazen z rozpočtů Jihomoravského kraje a města. V rámci projektu proběhly exkurze do sběrného dvora a městské kompostárny, ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Blansko se v mateřských školách uskutečnily přednášky zaměřené na význam vody, flóry, fauny a třídění odpadu. Dále se děti podívaly do environmentálního centra ve Vyškově a do nově otevřeného Domu přírody Moravského krasu. V rámci projektu se v mateřských školách zavedlo systematické třídění odpadu a na podzim 2015 proběhla výtvarná a tvořivá soutěž dětí. I v roce 2019 mateřské školy navštěvovaly specializované vzdělávací programy v nedalekém Domě přírody Moravského krasu. Pokračovala rovněž spolupráce s environmentálními středisky v Brně. V blanenských mateřských školách se děti učily třídit odpad, sbíraly víčka od PET lahví i využívaly odpady k dalšímu zpracování. 

  Základní školy pokračovaly v nastoleném trendu předešlých let. Školy začleňují environmentální výchovu do svého Školního vzdělávacího programu, třídí odpad, jezdí s dětmi na školy v přírodě a do výukových environmentálních center, na tematicky zaměřované exkurze, sbírají pomerančovou a citronovou kúru. Školy spolupracují s institucemi zaměřenými na ochranu přírody a environmentální osvětu jako takovou. Na školách můžeme najít také přímo Činnost školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Základní školy v Blansku se i v roce 2019 zabývaly vznikem, tříděním, využitím i zneškodněním odpadů a organizovaly školy v přírodě spojené s ekologickou tématikou.

  ZŠ a MŠ Dvorská byla zařazena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V., na Den Země se podílela na úklidu CHKO Moravský kras a využila  nabídku Správy chráněné oblasti Moravský kras ke vzdělávacím aktivitám a prohlídkám krasových území. Dále pořádala sběr druhotných surovin i víček od PET lahví. V mateřské škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadního papíru a plastů. Ve školním roce 2016/2017 se zapojila do projektu Tonda obal na cestách, který se formou programů pro děti a vzdělávání pro učitele zabýval tematikou třídění a recyklace odpadů. V rámci vzdělávací činnosti pravidelně a s dlouhodobou tradicí její žáci navštěvují vzdělávací zařízení Lipka, které se zabývá environmentální problematikou ve vazbě na vzdělávací činnost a aktivity. K dalším aktivitám školy patří návštěvy ekologických programů od SAKO Brno. V neposlední řadě se škola pravidelně zúčastňuje vzdělávacího, přírodovědného a ekologického programu – vystoupení skupiny Zayferus , o.p.s., která se zabývá ochranou dravých ptáků. Díky zapojení do projektů škola vybudovala v prostorách školní zahrady miniekologickou stezku, která se soustřeďuje na nejbližší okolí. Škola se pravidelně zúčastňuje vědomostní soutěže Krápníkový pohár, kde se v roce 2018 umístila na druhém místě. V roce 2019 byla na pracovišti MŠ Dvorská 30 z rozpočtu města za přispění dotace ze SFŽP zrekontruována školní zahrada, byly přidány přírodní prvky, na výsadbě zeleně se podíleli také rodiče s dětmi z MŠ.

  ZŠ Erbenova se zapojila do projektu Recyklohraní (aktuálně Umíme žít bez odpadů), jehož cílem je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, několikrát ročně pořádá sběr starého papíru a každý rok se podílí na úklidu CHKO Moravský kras. Zapojila se i do výukového programu Tonda Obal na cestách, ve škole pravidelně třídí do umístěných sběrných nádob papír, plasty, dále víčka od PET lahví, sklo, drobné elektro, v rámci projektu Ovoce a mléko do škol třídili plasty a hliník. Ve škole pracuje Ekotým, v němž jsou zapojeni žáci ze všech tříd. Škola má centrální sběrné místo na staré baterie, elektroodpad, plasty, papír, sklo a hliník. V roce 2019 byla z rozpočtu města za přispění dotace ze SFŽP upravena školní zahrada, byl zbudován prostor pro venkovní výuku, byla provedena výsadba zeleně a zřízeno broukoviště.

  ZŠ a MŠ Salmova působí ve 3 budovách a to ZŠ Blansko, ZŠ Dolní Lhota a MŠ Dolní Lhota a účastnila se projektu Třídíš? Třídím. Třídíme, který je zaměřený na třídění a likvidaci odpadů (papír, plasty, použité baterie a malé elektrospotřebiče, víčka od PET lahví, pomerančová kůra). Též se v rámci „Dne Země“ pravidelně podílí na úklidu CHKO Moravský kras. Žáci i rodiče se pravidelně čtyřikrát ročně zapojují do sběrové akce papíru pro REMAT Letovice, v roce 2019 bylo odevzdáno cca 16,7 tun starého papíru. Škola má v každé učebně malé kontejnery  o objemu 40 litrů na papír, které se vysypávají u učitelů, a kontejnery stejného objemu též na plasty, které žáci vysypávají do velkého kontejneru na plasty před školou. V rámci vzdělávání má škola problematiku ekologie zařazenu napříč předměty a průběžně s ní žáky seznamuje.

  ZŠ TGM Blansko pořádala exkurze do brněnské spalovny, vedla žáky ke třídění papíru, plastů, hliníku, PET víček, pomerančové a citronové kůry. Ve sběru papíru se škola zapojila do soutěže mezi školami organizované společností Naja servis s. r. o. se sídlem ve Vyškově. Po celé škole jsou umístěny kontejnery na plasty, hliník,  PET víčka i papír a žáci i učitelé jsou vedeni ke třídění odpadu. S výjimkou zimních měsíců probíhá na škole jedenkrát v měsíci sběrový den, kdy rodiče a žáci mohou přivést do školy větší množství papíru. Škola se zapojila do dvouletého mezinárodního projektu Erasmus s názvem: Sladkovodní krize. Žáci 1. a 2. stupně se během školního roku zapojují do aktivit spojených s tématikou nedostatku sladké vody téměř ve všem předmětech. Žáci mají v osmém ročníku povinný předmět ekologické praktikum, které slouží pro výchovu dětí k trvale udržitelnému rozvoji. V průběhu roku se zejména třídy 1. stupně účastní vzdělávacích akcí s ekologickou výchovou, škola využívá vzdělávací programy Lipky. Na konci školního roku se škole pravidelně zapojuje do žákovské ekologické konference pořádané ve Křtinách, kde vybraní žáci školy prezentují svoje ekologické projekty.

  MŠ Rodkovského zakoupila nové nádoby na třídění odpadu, do kterých zaměstnanci i děti třídí odpadní papír, plasty, směsný odpad, sklo, kov, víčka od PET láhví. Děti na vycházkách pravidelně pozorují rostliny a zvířata, v environmentálním přístřešku na zahradě každá třída rychlí semena a vysazuje je pak do truhlíků. Děti navštěvují zookoutek na farské zahradě a debatují zde o všech součástech přírody. Děti sbírají pravidelně odpadky kolem MŠ. Na zahradě pozorují hmyz, který vlétá do hmyzích hotelů, a  krmí motýlky. V zimě krmí ptáčky. Děti navštěvují Dům přírody v Moravském krasu a též enviromentální středisko Lipka.

  MŠ Údolní se problematice třídění odpadů cíleně věnovala v rámci školního vzdělávacího programu v tematické části „Pečujeme o životní prostředí“, který se zabývá základními principy třídění odpadu a jeho významem pro životní prostředí. I v roce 2018 využívala materiálů a pomůcek získaných v rámci projektu „Příroda je náš kamarád…“. Děti třídily papír a plastové kelímky od mléčných výrobků a i v roce 2019 využily nabídku enviromentálních vzdělávacích programů v Jezírku Lipka a v Domě přírody v Moravském krasu. 

  MŠ Těchov využívá literaturu s ekologickou tematikou, plánuje výlety do blízkého okolí, k vodě, do lesa. Třídí odpad a vede k tomu i děti. Maximálně využívá odpadový materiál pro pracovní a výtvarnou výchovu. Děti pozorují přírodu, rostliny a drobné živočichy, provádí pokusy s následnou analýzou, studují encyklopedie, pomáhají zvířátkům v zimě. Každý rok pozorují vývoj motýlů z larvy a vypouštějí je do volné přírody. Škola děti vede k šetření energiemi a vodou (kapičkové pravidlo). Děti se podílejí na údržbě školní zahrady – hrabání listí, sběr ovoce, ořechů, větví. Udržují na zahradě pořádek. Denně si prohlubují poznatky o správném a nesprávném chování lidí k životnímu prostředí – odpadky v lese, apod. Všímají si, jak lidé mohou pomoci přírodě, např. zřízením krmítek, budek, krmelců. 

  MŠ Divišova třídí papír, plasty, kartonové obaly i víčka od PET lahví. I v roce 2019 uspořádala pro děti návštěvu Domu přírody Moravského krasu a jeho výukového programu "Jaro plné zázraků". Děti se seznámily se změnami v přírodě, které přináší jaro. Dozvěděly se, jak se probouzí příroda, zvířátka připravují na zimu, jak se ptáci vracejí z teplých krajin, jak zakládají hnízda a starají se o potomstvo. 

  MŠ Dvorská třídí odpad do označených nádob a dbá na úklid odpadků vzniklých při různých činnostech v přírodě. Při pobytu dětí venku je dbáno na ochranu rostlin a stromů, které poskytují útočiště nejrůznějším živočichům. Děti se nabádají, aby nadměrně nehlučely a nerušily tak hnízdící ptáky a zvěř.

  Všechny základní i mateřské školy vedou své žáky a děti k základním pravidlům třídění odpadu, ochraně ŽP. Formou papírového sběru, sběru sušených plodů, víček od lahví PET apod. pomáhají nejen přírodě, ale finančně také nejen samy sobě, ale i potřebným kamarádům.

  Společnosti ELEKTROWIN a. s. a ASEKOL s. r. o., které se zabývají zpětným odběrem nepotřebného elektrozařízení i společnost EKO-KOM, a. s., která se stará o třídění odpadů, pořádaly na školách i přímo ve městě akce zaměřené na snížení podílu nevytříděného komunálního odpadu.

  V roce 2020 a 2021 byla činnost škol značně ovlivněna proticovidovými opatřeními. V průběhu roku 2022 by mělo docházet k obnově externích aktivit a návštěvě odborných zařízení.

 • pokračování v realizaci úspor energií a ekologizaci městských budov;

  Splněno.

  Byla navázána spolupráce se společností Amper savings, a.s., která mimo jiné funguje jako energetický poradce a doporučuje opatření ke snižování energií v městských budovách.
  V městských budovách se průběžně nahrazují stávajícící žárovky za úspornější LED osvětlení. Budova na nám. Republiky byla zateplena, čímž došlo k úspoře energií, resp. tepelné energie. Byla vypracována proojektová dokumentace na otimalizaci 3 kotelen, které dodávají tepelnou energii do obou budov radnice, městských bytových domů i dalších odběratelů. 

 • rozmístění odpadkových košů s ekologickými sáčky na psí exkrementy v místech stanovených pro venčení obecně závaznou vyhláškou;

  Splněno.

  Ve městě Blansko je rozmístěno celem 15 ks košů na psí exkrementy, do kterých se pravidelně doplňují igelitové pytlíky, které jsou zhotoveny z recyklovaných plastů.  

 • zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do úklidu veřejných prostor;

  Splněno.

  Město spolupracuje s Úřadem práce v Blansku a zaměstnává osoby z evidence uchazečů o zaměstnání na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2020 a 2021 se jedná o tyto pracovní pozice:
  1) Uklízeči veřejných prostranství – tito pracovníci jsou kromě úklidu města zaměstnáváni na drobné opravy majetku města Blansko. Tím město šetří náklady za práce, na které nemá kmenové pracovníky a které by muselo zajišťovat externě. V roce 2020 a 2021 se postupně vystřídalo a bylo zaměstnáno 13 uchazečů z evidence ÚP. V současné době je obsazeno všech pět pracovních míst.  

 • v rámci městského úřadu a všech podřízených organizací postupné odstranění používání igelitových tašek a plastových obalů;

  Splněno.

  Igelitové tašky byly v minulosti používány v informační kanceláři Blanska zejména k propagačním účelům. Nyní jsou plně nahrazeny papírovými taškami, propagační materiály jsou předávány také v plátěných taškách či textilních batůžcích.

 • otevření nabíjecí stanice pro elektro kola a elektro auta;

  Splněno.

  Pro elektroauta je vybudována nabíjecí stanice jako soukromá iniciativa u obchodního domu Kaufland. Pro elektrokola jsou od letošní sezóny umístěny nabíjecí cykloboxy pro 5 kol na Sportovním ostrově.

 • zatraktivnění rekreační oblasti Palava pro trávení volného času rodin a dětí a zlepšení zázemí;

  Splněno.

  Byla zvýšena intenzita údržby v lokalitě. Správce areálu zajistil nové lavičky. Došlo k navýšení počtu odpadkových košů. Byly doplněny nové a opraveny původní herní prvky na dětském hřišti. Došlo k úpravě zeleně a opravě překážkových drah na minigolfu. Postupně docházelo k opravě hráze.

  Během roku 2020-2021 byla zpracovávána studie revitalizace celé oblasti. V roce 2022 bude provedena modernizace herních prvků, zbudování nového workoutu a velkoplošná výsadba zeleně v celé lokalitě.

 • podpora projektů pro udržení vody v krajině s využitím dotačních programů;

  Splněno.

  ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně – realizace 2020-2022
  Akce je rozdělena na 2 etapy – I. etapa (nová stavba): SO 01 nová kuchyně a jídelna a SO 02 spojovací krček a II. etapa (upravy ve stávající budově):  SO 03 zádveří, SO 04 šatny, SO 05 odstranění přístavby KORD, SO 06 hlavní vstup.
  V rámci první etapy, je zastřešení stavebního objektu SO 01 provedeno „zelenou střechou“ – extenzivní zelená střecha. Součástí projektu v rámci klimatických změn je i vybudování 2 retenčních nádrží, do kterých bude dešťová voda ze stávajících i nově budovaných ploch/střech sváděna s přepadem do kanalizace. 

 • pokračování v modernizaci veřejného osvětlení;

  Splněno.

  V rámci nových investičních akcí a výměn svídidel v ucelených úsecích jsou instalována nová, moderní LED svítidla. Dále bylo měněno i kabelové vedení, a to zejména při regeneraci sídliště Zborovce. 

 • odkanalizování městské části Klepačov-Facírka v rámci akce Olomučany – splašková kanalizace;

  Splněno.

  Ve spolupráci se Svazkem měst a obcí je realizována rozsáhlá stavba odkanalizování obce Olomučany v celkové hodnotě 200 mil. Kč, se kterou je současně provedena i obnova vodovodu v určitých částech obcí Olomučany a Klepačov (Facírka) a výtlak na čistírnu odpadních vod v Blansku. Na páteřní stoku v Olomučanech je gravitačně napojena i část Klepačova – ul. Zátiší, Dlouhá, Pod Skalkou, Facírka. Společně s kanalizací byla v některých částech provedena i obnova vodovodu. Na kanalizaci se začnou občané připojovat po kolaudaci stavby. Předpokládaný termín kolaudace je během měsíce dubna 2022. Orientační náklady stavby: Město Blansko (hrazeno z plusovosti Svazku) – 10,2 mil. Kč (zbylé nedotační náklady).

 • rozšíření vysazování stromů a zeleně v městské zástavbě v rámci snižování dopadů teplotních extrémů;

  Splněno.

  Každoročně jsou vysazovány nové dřeviny, a to jak v rámci nařízených náhradních výsadeb, tak i v rámci nových investičních akcí. Každoročně se jedná o vyšší desítky nových stromů. 

 • upravení a udržení prostor na soutoku řek Svitavy a Punkvy;

  Splněno.

  V tomto prostoru byly instalovány 2 nové lavičky a jeden odpadkový koš. S Povodím Moravy bylo domluveno provedení zpevnění břehu. Místo je také pravidelně uklízeno od odpadků.

 • vybudování relaxační zóny mezi supermarketem BILLA a parkem u železniční zastávky;

  Nesplněno.

 • průběžná realizace a modernizace veřejně přístupných sportovních a dětských hřišť;

  Splněno.

  Každý rok probíhá pravidelná revize a následná údržba všech dětských hřišť a sportovišť. Dochází k výměně starých prvků a instalaci prvků nových.

  Od roku 2018 vznikly nové herní lokality nebo byly zásadně rozšířeny např. na ul. Bezručova, Chelčického, Krajní, Okružní, Cihlářská, Olešná, Lažánky, Dolní Lhota, Klepačov.

 • dokončení rekonstrukce kulturního domu v Lažánkách.

  Splněno. 

  Kulturní dům v Lažánkách byl v průběhu dvou let zrekonstruován pro potřeby občanů Lažánek a vzhledem k tomu, že byl pronajat Kulturnímu středisku města Blanska, může být pronajímán i jiným subjektům k pořádání společenských akcí, koncertů, apod. Byla opravena celá fasáda objektu a vzhledem k tomu, že zdi byly značně nerovné, byly srovnány pomocí polystyrenu, čímž byl objekt i zateplen. Uvnitř bylo zavedeno nové plynové topení (Robury). Byla vyměněna podlaha, opraveno podium a instalován bar. Bylo rekonstruováno sociální zařízení, a to jak v sále, tak i v části užívané občanskou aktivitou. Staré osvětlení bylo vyměněno za nové.  V patře byla opravena galerie jako zázemí pro potřeby dobrovolných hasičů. Celkové náklady: 2.700.000 Kč

Zdravotnictví a sociální oblast

 • zřizovatelem nemocnice zůstane město Blansko;

  Splněno.

  Město Blansko zřídilo příspěvkovou organizaci Nemocnici Blansko ke dni 10.02.1994 jako poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu oprávnění k poskytování těchto služeb vydaného KÚ JMK dle příslušných právních předpisů. Město Blansko podporuje a nadále bude podporovat jako zřizovatel tuto příspěvkovou organizaci k zajištění zejména jejího hlavního poslání, tj. poskytování kvalitní a komplexní zdravotní péče, ale i dalších doplňkových činností směřujících k rozvoji a zlepšení činnosti této organizace.

 • finanční podpora obnovy moderní techniky v Nemocnici Blansko bude zahrnuta jako mandatorní výdaj do každoročního rozpočtu města;

  Splněno.

  Každoročně je z rozpočtu města “vrácena” celá výše uhrazeného nájemného, a to dle  požadavků nemocnice (technické zhodnocení majetku). Byly poskytnuty účelové příspěvky na investice, a to v r. 2018 ve výši 18 mil. Kč na magnetickou rezonanci , v r. 2020 ve výši 436.800 Kč na hemodynamický monitor Starling , v r. 2021 ve výši 10 mil. Kč příspěvek do energetického hospodářství a  7 mil. Kč z části na nákup Anesteziologické věže a na digitalizaci dokumentace a virtuální úložiště.V r. 2019 bylo doplaceno zbudování magnetické resonance. V letech 2018-2020 byly poskytnuty příspěvky na provoz v celkové výši  28.728,5 tis. Kč.

 • udržení standardu poskytování sociálních služeb na území města a podpora činnosti neziskových a charitativních organizací v této oblasti;

  Splněno.

  Město Blansko je zřizovatelem dvou sociálních služeb, pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy).

  Od roku 2018 je město Blansko zapojeno do projektů, které rozšiřují spektrum pomoci v oblasti zdravotně sociálních služeb a přispívají ke zkvalitnění života občanů města Blansko. 
      • „ Anděl na drátě“ –  projekt asistenční a tísňové péče. Tato krizová služba funguje nonstop. Pomáhá osaměle žijícím klientům a klientům s lehčí formou demence zvládnout situaci způsobenou pádem, nevolností, slabostí, kolapsem a napomáhá k rychlému přivolání pomoci. Služba je poskytována ve spolupráci s pečovatelskou službou. Klienti jsou zabezpečeni pomocí hodinek či přívěšku. V případě problémů se spojí stisknutím tlačítka s odborným asistentem, který pomůže dle závažnosti řešit jejich problém. Hodinky i přívěšek slouží i k přijímání hovorů. Služba funguje bez potřeby mobilního telefonu. 
      • Podobnou pomoc nabízí blanenským seniorům od roku 2021 služba „Anděl Strážný“. Tato služba nabízí prostřednictvím dispečinku možnost si i popovídat, je schopna seniorům připomínat důležité věci, na které často zapomínají.
      • „I.C.E. – karta“ – projekt seniorská obálka vznikl na základě spolupráce v projektu „Politika stárnutí na krajích“. Seniorská obálka, v níž jsou uvedeny základní informace o zdravotním stavu seniora, pomáhá v případě zásahu záchranářů k rychlému rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě, eventuálně nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Město Blansko se zapojilo do výroby i distribuce této obálky. V roce 2021 bylo vytištěno přes tři tisíce kusů. Víc než dva tisíce kusů předali seniorům zaměstnanci terénních sociálních a zdravotních služeb, knihovna, Informační kancelář Blanka a obce ORP. V roce 2021 byla zpracována – verze mini MINI „cestovní varianta“ I.C.E. karty do peněženky, o kterou měli zájem mobilní senioři. Velikost byla přizpůsobena tak, aby se jim vešla do peněženky a mohli ji mít stále u sebe.

  Další sociální služby na území města Blansko jsou zajišťovány registrovanými poskytovateli zařazenými do základní sítě sociálních služeb, která je každoročně aktualizována. Každá sociální služba je vázána standardy poskytovaných služeb, které jsou předpokladem pro kvalitní poskytování služby. Prioritní oblastí procesu komunitního plánování a síťování sociálních služeb je podpora sociálních služeb pro seniory, zejména terénní formy pečovatelské služby tak, aby senioři mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Rok 2021 přinesl změny v oblasti zajišťování stravy nejen blanenským seniorům prostřednictvím externích dodavatelů. Účelem přenastavení systému bylo využití dalších komerčních zdrojů, které umožnily pečovatelským službám rozvoj v oblasti poskytování odborné péče. V roce 2021 nabídlo zajišťování stravy s dovážkou do domácností celkem 6 dodavatelů.

      • Město Blansko podporuje průběžné rozšiřování provozní doby a personálního zabezpečení pečovatelských služeb tak, aby byly pokryty potřeby obyvatel Blanska, řešena jejich nepříznivá sociální situace a hledány všechny možnosti podpory z jiných zdrojů. 
      • Ze strany města Blansko je dotačně podporována činnost neziskových subjektů, které poskytují registrované sociální služby občanům města.

 • analýza potřeby případného zřízení senior taxi.

  Splněno.

  Na základě provedené analýzy bylo rozhodnuto, že zřízení senior taxi nebude realizováno, a to z následujících důvodů:
      • Doprava v Blansku je součástí IDS JMK 
          ◦ Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P cestují v Blansku (na území zóny 235) zdarma, mimo Blansko jezdí v režimu jízdenky „Zlevněná A“, což je sleva 75 %
          ◦ Senioři –       65 – 70 let po předložení dokladu totožnosti kupují na cestu po Blansku  jednorázové jízdenky „Zlevněné A“ v ceně 2,- Kč 
          ◦ Nad 70 let – MHD zdarma, mimo Blansko jezdí v režimu jízdenky „Zlevněná A“, což je sleva 75 %
      • Příspěvek na mobilitu (dávka z ÚP):
          ◦ Lidem se zdravotním postižením, jejichž pohyblivost je nějakým způsobem ztížena či omezena a mají průkaz ZTP nebo ZTP/P, je úřadem práce přiznávána dávka „příspěvek na mobilitu“ ve výši 550 Kč/měsíčně, který je určen právě na hrazení individuální formy dopravy.

   

Školství

 • pokračování v opravách a modernizacích školních zařízení v Blansku;

  Splněno. 

  Za 4 roky přesáhly opravy a modernizace částku 200 mil. Kč.

  ZŠ TGM
  2018 – modernizace školních učeben B, C
  2019 – modernizace školních učeben A
  2020 – modernizace knihovny
  2020 – 2022 přístavba jídelny a školní kuchyně

  ZŠ a MŠ Dvorská
  2018 – odborná jazyková učebna
  2019 – 2 učebny informatiky, oprava hřiště u MŠ, realizace lezecké stěny ve velké tělocvičně, dodávka a montáž mycí linky
  2020 – oprava hygienického zázemí v budově přístavby
  2021 – oprava rozvodů vody I. etapa

  ZŠ a MŠ Salmova
  2018 – učebna dopravní výchovy
  2019 – oprava střechy, bezbariérová toaleta, učebna fyziky, chemie a jazyková učebna
  2020 – oprava hygienického zázemí II. etapa, mycí stroj do kuchyně
  2021 – oprava hygienického zázemí III. etapa, opravy kanalizací – kuchyně, Dolní Lhota

  ZŠ Erbenova
  2019 – rekonstrukce elektroinstalace IV. etapa, úprava zahrady
  2020 – rekonstrukce elektroinstalace V. etapa
  2021 – rekonstrukce elektroinstalace VI. Etapa

  MŠ Divišova
  2018 – doplnění herní sestavy, provedení pryžové plochy pod houpačkami
  2019 – obnova třídních přípraven jídla
  2020 – oprava opěrné stěny se skladem venkovního vybavení

  MŠ Dvorská 30
  2018 – pořízení konvektomatu a myčky nádobí, oprava pískovišť dětského hřiště
  2019 – obnova zahrady dětského hřiště za dotační podpory SFŽP
  2020 – generální obnova elektroinstalace objektu – I.etapa
  2021 – plánována generální obnova elektroinstalace objektu – II.etapa a obnova pryžové plochy dětského hřiště

  MŠ Dvorská 96
  2018 – pořízení myčky, obnova části prosklených vstupních stěn
  2019 – oprava venkovních teras objektu a vysprávky areálových pochůzích ploch

  MŠ Údolní 8
  2018 – pořízení konvektomatu
  2019 – obnova třídních přípraven jídla
  2020 – obnova dopadových ploch dětského hřiště – lité pryžové plochy

  MŠ Rodkovského 2a
  2018 – pořízení myček
  2019 – obnova fasády, a střechy – zateplení, prosklení pavlačí a přístupových schodišť, bleskosvod
  2019 – výměna ohřívače TUV
  2020 – 2021 – oprava venkovní ležaté splaškové kanalizace před objektem

  MŠ Rodkovského 2b
  2018 – výměna ohřívače TUV

  MŠ Těchov 124
  2018 – realizace zastřešené terasy
  2019 – obnova dveří a monitorovacího systému

 • dokončení projektu přístavby u ZŠ TGM s odstraněním současné školní jídelny před budovou a realizace za podmínky získání dotace;

  Splněno.

  Akce je rozdělena na 2 etapy – I. etapa (nová stavba): SO 01 nová kuchyně a jídelna a SO 02 spojovací krček a II. etapa (upravy ve stávající budově):  SO 03 zádveří, SO 04 šatny, SO 05 odstranění přístavby KORD, SO 06 hlavní vstup.
      1. etapa realizována v roce 2020-2021.
      2. etapa realizována 2021-2022. Konečný termín dokončení do srpna 2022.
  Celkové náklady na celou akci jsou dle smlouvy o dílo 79.738.784,62 vč. DPH.

 • zajištění dostatku míst v MŠ.

  Splněno.

  Město Blansko má zajištěny dostatečné kapacity v jím zřizovaných předškolních zařízení pro všechny děti starší 3 let, jejichž rodiče v řádném termínu přihlašují děti do MŠ.

   

Kultura, sport, volnočasové aktivity

 • aktivní podpora činnosti všech spolků a zájmových sdružení v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit;

  Splněno.

  Kultura a zájmová činnost
  Město Blansko si klade za cíl podporovat kulturní a zájmové aktivity tak, aby byly dostupné všem občanům města.  Prioritním zájmem je systematicky přispívat k podpoře a rozvoji kulturních aktivit občanů a zájmových aktivit mládeže. Mezi cíle patří i účelná podpora jednorázových kulturních a společenských akcí. Nezastupitelnou roli v naplňování těchto cílů mají i subjekty z neziskového sektoru, město se proto v rámci svých rozpočtových možností snaží podporovat tyto subjekty v jejich aktivitách a současně posilovat účast občanů na společenském životě města.
  Z rozpočtu města byly na dotace na kulturu a zájmovou činnost poskytnuty finanční prostředky v roce 2018 ve výši 2,4 mil. Kč, v roce 2019 ve výši 2,7 mil. Kč, v roce 2020 ve výši 2,4 mil. Kč, v roce 2021 ve výši 2,2 mil. Kč a na rok 2022 je z rozpočtu města vyčleněna částka 2,4 mil. Kč.

  Sport
  Pestrá nabídka příležitostí ke sportovnímu vyžití patří k významným faktorům ovlivňujícím kvalitu života občanů města. Na území města působí řada subjektů realizujících volnočasovou a výkonnostní sportovní činnost. Tyto subjekty pracují jak s mládeží, tak s dospělými. Prioritním zájmem města je systematicky přispívat k podpoře a rozvoji sportování a sportovních a tělovýchovných aktivit mládeže, jsou ale zabezpečeny i vhodné podmínky pro sportování všech občanů a návštěvníků města.
  Z rozpočtu města byly na dotace do oblasti sportu poskytnuty tyto finanční prostředky:
  rok 2018 ve výši 7,4 mil. Kč, rok 2019 ve výši 7,9 mil. Kč, rok 2020 ve výši 9,8 mil. Kč, rok 2021 ve výši 6,9 mil. Kč a na rok 2022 je v rozpočtu plánovaná částka ve výši 11 mil. Kč.

 • rekonstrukce městských lázní;

  Plněno průběžně.

  Přípravné práce na realizaci objektu novostavby městských lázní za účelem zvýšení atraktivnosti poskytovaných služeb, odstranění bariér a problémů současného objektu a optimalizace energetického managementu objektu včetně okolních budov na sportovním ostrově. Novostavba objektu je z pohledu budoucích návštěvníků řešena jako jednopodlažní objekt, přístupný z úrovně terénu; zahrnuje společné šatny dvacetipěti metrový nerezový plavecký bazén, relaxační bazén, brouzdaliště, wellness část s vířivým a ochlazovacím bazénkem, bazén pro maminky s kojenci, prostor pro umístění fitness zázemí a doprovodné zázemí objektu pro veřejnost. Technologické zázemí je situováno v suterénu objektu a částečně v úrovni prvního nadzemního podlaží, kde zároveň bude využito jako sdílené energetické centrum pro okolní objekty na sportovním ostrově. Hlavním zdrojem energií budou kogenerační jednotky doplněné pro kokrytí špiček plynovými kotli, a fotovoltaickými panely. Zadržování dešťové vody ze střech objektu v retenčí nádrži pro využití při zavlažování přilehlé zeleně je samozřejmostí. Na projektové přípravě bylo prozatím vynaloženo 2.860.000,- Kč.

 • udržování památek v dobrém stavu a využívání je pro cestovní ruch;

  Splněno.

  Probíhá důsledná údržba budovy blanenského zámku, zámeckého parku a obnova podzámčí. Postupně se opravovaly památníky a pitení místa na území města.

 • postupné opravy a modernizace sportovišť v majetku města;

  Splněno.

  Blansko, ul. Mlýnská – sportoviště ASK – dotace z JMK – realizace 2020
  V rámci dotace byly realizovány 3 stavební objekty a to rekonstrukce oplocení a stávající tribuny a realizace el. rozvodů NN pro zásuvkové rozvaděče. Součástí akce byl i nedotační objekt oprava stupňů a vjezd do areálu. Celkové výdaje akce tj. dotačních i nedotačních objektů byl 6.094.000,00 Kč. 

  Aquapark – rekonstrukce provozně sociální budovy – realizace 2021-2022
  V rámci akce budou provedeny nové hydrizolace, vyzděné nové příčky, rozvody ZTI a elektro, budou provedeny nové obklady, dodány zařizovací předměty.
  Náklady dle SOD 5.010.000,00 Kč.

  Fotbalové hřiště na Sportovním ostrově – vodovodní přípojka – realizace 2019
  Z důvodu havarie na stávající vodovodní přípojce byla realizována nova vodovodní přípojka.
  Celkové náklady 1.071.000,00 Kč.

  Hala ASK – oprava hygienického zázemí – realizace 2021
  Kompetní oprava toalet pro ženy a muže v 1. NP a 1. PP v budově haly ASK na ul. Mlýnská v Blansku.
  Celkové náklady 2.054.000,00 Kč.

  Kromě výše uvedených akcí každoročně probíhá pravidelná údržba a modernizace v řádu milionů Kč.

 • vybudování zázemí sportovních aktivit z ubytovny na sportovním ostrově;

  Splněno.

  Realizací akce došlo  k vytvoření adekvátního zázemí a zlepšení hygienické úrovně pro sportovní činnosti jak sportovních klubů, tak sportující veřejnosti. Jednalo se o celkovou rekonstrukci a adaptaci stávajícího dvoupodlažního zděného objektu na Sportovním ostrově, v minulosti využívaného jako ubytovna (parc. č. st. 3235 v k.ú Blansko). V 1. NP byla obnovena veřejná WC přístupná z atletického stadionu, vznikly oddělené šatny atletů (muži, ženy) včetně hygienického zázemí a byly vybudovány 2 klubovny. Jedna klubovna je přístupná hlavním vstupem situovaným ve střední části objektu, druhá klubovna, zamýšlená původně též jako potenciálně možný prostor pro vytvoření např. bufetu  je přístupná samostatným vstupem a disponuje samostatným hygienickým zázemím. V 2. NP jsou situovány kancelářské prostory s hygienickými místnostmi a technická místnost zásobníku TUV, plynového kotle a data racku. V objektu byly vytvořeny nová souvrství podlah, v 1. NP byly aplikovány nové vodorovné hydroizolace, propojené na stávající hydroizolace zachovávaných obvodových a vnitřních nosných stěn, bylo provedeno zateplení vnější obálky objektu tepelnou izolací kontaktním zateplovacím systémem z EPS a minerální vlny v části dřevěné fasády ze sibiřského modřínu, střešní plášť byl zateplen EPS a byla provedena nová hydroizolace asfaltovými pásy; byly vyměněny otvorové výplně, provedena nová přístupová rampy se schodištěm do objektu. Objekt disponuje samostatnou přípojkou na veřejný vodovod, samostatnou přípojkou na splaškovou kanalizaci; dešťové vody jsou zasakovány na pozemku. Samostatně byly mimo objekt umístěny rozvaděče pro jednotlivé objekty v lokalitě. Bylo provedeno odvětrání suteréního prostoru a sanace vlhkosti schodišťového prostoru.
  Celkové náklady akce cca 18.804.000,00 Kč.

 • vybudování osvětlení na okruhu „Triangl“ na Sportovním ostrově;

  Splněno.

  Realizací výše uvedené stavby došlo k vybudování nové větve veřejného osvětlení na Sportovním ostrově v Blansku. Konkrétně se jedná o oblast TRIANGLU (tj. úseku cyklostezky A, úseku cyklostezky B a propoje úseků cyklostezek A a B) a přístupové cesty k trianglu od mostu na Sportovní ostrov podél stávající asfaltové komunikace na pravém břehu řeky Svitavy.
  Celkové náklady akce cca 2.229.000,00 Kč

 • vybudování stezky pro pěší v aleji mezi ASK a splavem na sportovním ostrově;

  Splněno.

  Stavbou – části A úseku „Mlýnský náhon“ došlo k vytvoření komunikační trasy cyklostezky od baseballového stadion, podél levé strany mlýnského náhonu, po stávající cyklostezku (úsek B "Mlýnský náhon")“. Délka části A úseku „Mlýnský náhon“, včetně kolmého přejezdu přes komunikaci mostu u baseballového stadionu (v délce cca 4,3m) a s využitím části stávajícího asfaltového povrchu skateparku (v délce cca 40m) činí cca 352 m. Cyklostezka má asfaltový povrch a její šíře je 3 m. Součástí stavby je 5 ks laviček vč. dlážděné plochy.
  Celkové náklady akce cca 2.706.000,00 Kč.

  Stezka pro pěší v aleji mezi ASK a splavem – v současnosti probíhá realizace, náklady stavby 2,2 mil. Kč, dokončení prací do konce dubna 2022. Ve stavbě je zohledněna koordinace s budoucí možností nové lávky přes řeku Svitavu. 

 • podpora tradičních blanenských sportovních a kulturních akcí.

  Splněno.

  Každý rok město formou individuálních dotací podporovalo realizaci nejvýznamnějších akcí soukromých pořadatelů – Blanenská desítka, Půlmaraton Moravským krasem, You Dream We Run, Morava Park fest apod. Ročně tato podpora činila cca 500 tis. Kč.

  V rámci programových dotací pak město každoročně podporovalo realizaci i více jak padesátky menších, ale také důležitých a potřebných akcí a celoročních činností. Ročně tato podpora jak kulturních, tak zájmových a sportovních subjektů činí okolo 10 mil. Kč. 

  Jako tradičně byly z rozpočtu města finančně hrazeny všechny činnosti Kulturního střediska města Blansko a Městské knihovny Blansko, které rovněž realizují některé tradiční akce.

Doprava a infrastruktura

 • vybudování chodníku podél zahradního města směrem k hotelu Panorama v části města Češkovice;

  Splněno.

  Předmětem byla realizace chodníku a veřejného osvětlení. Rozděleno na etapy, poslední etapa vedoucí přes soukromé pozemky se zatím nepodařila realizovat právě z důvodu nemožnosti zajištění pozemků. 
  Celkové náklady realizovaných etap: 3.548.000,00 Kč.

 • opravy a rekonstrukce silnic a chodníků a budování nových komunikací se zvláštním zřetelem na všechny části města;

  Splněno.

  Komunikace Údolní – realizace 2019
  Předmětem byla rekonstrukce komunikace Údolní od sportovní haly směrem ke křižovatce s ul. Čapkova. V rámci projektu byly realizovány šikmé parkovací stání z dlažby s distančníky, nový asfaltový povrch komunikace, přeložky chodníku a veřejného osvětlení, realizace kontejnerových stání a doplnění zeleně.
  Celkové náklady 9.598.000,00 Kč

  Komunikace Dvorská – realizace 2020
  Předmětem byla rekonstrukce části komunikace Dvorská od okružní křižovatky s ul. Bezručova po křižovatku pod základní školou. V rámci projektu byl a realizován nový asfaltový povrch komunikace a oprava části stávajících kanalizačních šachet.
  Celkové náklady 1.655.000,00 Kč

  Chodník a parkovací stání ul. 9. května – realizace 2019
  Předmětem byla realizace podélných parkovacích stání a chodníku v ulici 9. května
  Celkové náklady 4.172.000,00 Kč

  Chodník Klepačov Dlouhá – realizace 2019
  Předmětem byla realizace nového chodníku v Klepačově na ulici Dlouhá v délce 291m.
  Celkové náklady 1.431.000,00 Kč

  Chodník Křižkovského – realizace 2020
  Předmětem byla realizace chybějící části chodníku a dále šlapákové cesty pro pěší na ul. Křižkovského v Blansku – pod hřbitovem.
  Celkové náklady 517.000,00 Kč.

  Most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna – realizace 2020
  Předmětem byla realizace nového mostu na místě stávajícího, vybudování parkoviště, komunikace s obratištěm a veřejného osvětlení
  Celkové náklady 22.808.000,00 Kč

  Chodník, parkoviště a účelová komunikace 9. května – realizace 2021
  Předmětem byla realizace účelové komunikace, parkovacích stání (v celkovém počtu 7 míst) a chodníku od bytového domu č. 14 na ul. 9. května po bytový dům č. 13 na ul. Údolní.
  Celkové náklady 1.389.000,00 Kč.

  Parkoviště ve vnitrobloku mezi ul. A. Skotáka a Žalkovského
  Předmětem byla realizace parkoviště o celkové kapacitě 46 parkovacích stání z toho 3 pro ZTP. Dále realizace veřejného osvětlení, komunikací pro pěší a nového kontejnerového stání. Na realizaci se finančně podílela z 54% celkových nákladů na stavbu společnost SP Mainoffice, s.r.o.
  Celkové náklady: 6,6 mil. Kč 

  Klepačov – oprava komunikace ke hřbitovu 
  Předmětem byla oprava komunikace v místní části Klepačov v délce 300 m k místnímu hřbitovu.
  Celkové náklady: 1,2 mil. Kč

 • pokračování v obnově vodárenské infrastruktury ve spolupráci se Svazkem VaK;

  Splněno.

  K obnově infrastruktury dochází průběžně. 

  Byla mimo jiné provedena rekonstrukce ulice Komenského, dokončena rekonstrukce  ulice Brněnská, realizace ulice Pražská, rozvoj vodovodů, územní rozhodnutí na odkanalizování Olešné, přeložka vody v rámci regenerace sídliště Zborovce, při ulici Kamnářská. V rámci eliminace ztrát vody jsou zmenšovány okruhy vodovodů do menších měřených oblastí s přenosem dat na dispečink. Ztráty se těmito opatřeními snižují o desítky procent, v reálném dopadu se nezvyšují nároky na odběry z vodních zdrojů, ale úbytek ztrát pokryvá nárůst spotřeb.

 • vybudování nového chodníku na ulici Dlouhá v části města Klepačov;

  Splněno.

  Zrealizována byla první etapa v délce 291 m, celkové náklady 1.431.000,00 Kč. Do budoucna lze případně na tento nový chodník navázat, nebudou-li v této část města jiné priority.

 • vybudování okružní křižovatky na ulici Poříčí – Mlýnská u Sportovního ostrova;

  Splněno.

  Stavba byla realizována společně s finančním podílem SÚS JMK v roce 2021. Předmětem byla přestavba průsečné křižovatky na okružní, přechody pro chodce včetně jejich nasvětlení, přeložka vodovodu a sdělovacích kabelů
  Celkové náklady města 6.610.000,00 Kč

 • pokračování ve výstavbě cyklostezek;

  Splněno.

  Úspěšně byla zbudována cyklostezka ISAN – PYROTEK v délce 199m, nákladem 1,8 mil. Kč, dotace z JMK cca 0,5 mil. Kč,

  Vhledem k přístupu majitelů pozemků, ať již lesních, vodních, či soukromích se nedaří již další rozvoj oproti aktuálně zrealizovaným cyklostezkám připravit, např. cyklostezky: podél řeky Svitavy od “Salmova jezu” po most na Dolní Lhotu a dále podél Svitavy až k přechodu do průmyslové zóny, pokračování cyklostezky od Pyroteku směrem k potoku Sloupečník, cyklostezka od ředitelství ČKD až po křižovatku na Skalní mlýn x Lažánky. 
  Nemalým počinem, byť se nejedná přímo o cyklostezku, je však dokončení projektové přípravy pěší lávky přes řeku Svitavu, která má v budoucnu propojit systém cyklostezek Sportovního ostrova s areálem Skleníků. 

 • zachování rozsahu městské hromadné dopravy;

  Splněno.

  I přes neustálý nárůst cen pohonných hmot se podařilo a dale daří zachovat stejný rozsah městské hromadné dopravy, což činí cca 295 tis. km/rok. 

 • pokračování v budování bezbariérového města;

  Splněno.

  plněno průběžně, v rámci investičních akcí města jsou bariéry odstraňovány a to jak ve veřejných prostranstvích, tak i v budovách.

 • zavedení monitoringu a online výstupu obsazenosti parkovišť a rozšíření aplikace pro platbu parkovného mobilními telefony (v rámci Smart City);

  Splněno částečně.

  Byla rozšířena aplikace pro platbu parkovného mobilními telefony.

  Zavedení monitoringu a online výstupu obsazenosti parkoviště nebylo zrealizováno. Zrealizován byl pouze pilotní projekt spočívající v instalaci měřicích bodů pro vjezd a výjezd vozidel do lokality, který pro město zrealizoval KORDIS.

 • rekonstrukce komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě.

  Bude splněno v roce 2022.

Cestovní ruch

 • zajištění a podílení se na spolupráci komerčních a veřejných institucí v turistickém ruchu, propagaci a marketingu města a oblasti Moravského krasu a okolí ve vazbě na Destinační management;

  Splněno.

  Blansko je jedním ze zakladatelů nového spolku s názvem DMO Moravský kras a okolí, z.s. Ten od ledna roku 2022 převzal funkci nositele destinačního managementu od MAS Moravský kras, z.s. Mezi zakladateli jsou také Boskovice, zástupci podnikatelů, představitelé neziskového sektoru a poskytovatelé služeb v turistickém ruchu z celého regionu. Cílem spolku je zlepšit propagaci regionu i jednotlivých subjektů v něm a představit tuzemským i zahraničním turistům širokou nabídku možných cílů a služeb.

 • zajištění informačního a pobytového servisu pro turisty (infopointy);

  Splněno.

  Město provozuje Blanenskou informační kancelář Blanka, která funguje mimo sezonu od pondělí do soboty, v sezoně i v neděli. Turistické informace přehledně shrnuje městem provozovaný web blanensko.cz, včetně kontaktů na informační centra, turistické cíle i služby. Ve městě i jeho okolí jsou průběžně doplňovány a umisťovány informační cedule. Turisté mohou využívat také mobilní aplikaci Turistický průvodce Blanskem s odkazem na památky, restaurace, ubytování, trávení volného času a další praktické informace, dostupné jsou jazykové mutace v ČJ, AJ a NJ verzi.

Bezpečnost

 • rozšíření a zkvalitnění městského kamerového systému a zaměření se na boj proti vandalům a sprejerům;

  Splněno.

  S budováním městského dohlížecího kamerového systému (dále jen MKDS) město započalo v roce 1999, kdy byla první kamera umístěna na budovu tehdejšího okresního úřadu. Na budování MKDS v letech 1999 – 2013 vynaložilo město celkem 9.350.000,- Kč, z nichž přibližně 80 % se podařilo získat na dotacích, které poskytl kraj nebo MV ČR.

  Vzhledem k nově nastaveným podmínkám k získání dotací na budování nových kamerových bodů MKDS bylo rozhodnuto, že městská policie půjde cestou zejména zdokonalování a modernizace stávajícího kamerového systému a všechny tyto investice budou financovány z rozpočtu města. Do modernizace MKDS tak bylo v letech 2014 – 2018 investováno celkem 2.100.000,-Kč.  

  S rozšiřováním a zkvalitňováním MKDS se pokračovalo také v letech 2018 – 2022, kdy celková částka investovaná rozpočtu města Blanka dosáhla výše 2.300.000,-Kč.

  V uváděném období byly v rámci modernizace MKDS instalováno celkem 15 moderních IP kamer s vysokým rozlišením na místo původních, již zastaralých analogových kamer (budova ČAD, Sportovní ostrov, budova PČR, ulice Okružní, budova MěÚ, ulice Dvorská, ulice Jasanová, ulice Ant. Dvořáka, budova Zámek 1 a 2 (4 kamery), budova nemocnice, nám. Míru 1, nám. Svobody). 

  V roce 2021 byla v rámci modernizace MKDS provedena zásadní změna přenosu dat z kamerových bodů, které byly do této doby připojeny pomocí radiového propojení přes radiový uzel na výškové budově na ulici Smetanova. Celkem se jednalo o 10 kamerových bodů, které jsou nyní propojeny pomocí optické sítě firma Alfservis do infrastruktury MKDS.
  V tomto období bylo také modernizováno monitorovací pracoviště MP, instalací dalšího velkoplošného zobrazovacího monitoru a doplněním záznamového serveru o datové úložiště s potřebnou kapacitou, včetně aktualizace SW kamerového systému. V současné době má MKDS celkem 16 kamerových bodů.

  Co se týká praktického využití MKDS, tak MP Blansko tento systém především umožňuje monitorovat a pořizovat důkazní materiál při projevech vandalství, dohled nad veřejným pořádkem a v oblasti BESIPU monitoring a řešení přestupků v dopravě.
  V oblasti boje proti vandalství a sprejerství městská policie také úzce spolupracuje s PČR a to především při výměně poznatků a informací o možných pachatelích takovéhoto protiprávního jednání. Ze statistiky PČR vyplývá, že páchání trestné činnosti v oblasti sprejerství na území města Blansko má od roku 2018 klesající tendenci. V roce 2018 to bylo 21 případů a v roce 2021 4 případy. 

 • podpora, rozvíjení a zlepšování činnosti Městské policie Blansko se zaměřením na častější hlídkování;

  Splněno.

  Při běžném výkonu služby se strážníci  MP Blansko zaměřovali na co nejefektivnější využití jejich každodenní hlídkové činnosti v ulicích města zejména ve  středu města, parcích a okolí objektů se zvýšeným rizikem výskytu veřejnopořádkových deliktů (supermarkety, nádraží, nemocnice), s cílem provádět preventivní dozor nad veřejným pořádkem a řešit zjištěné přestupky. 

  Byl kladen větší důraz na pěší obchůzkovou službu, již samotná přítomnost strážníka působí preventivně a odrazuje potencionální pachatele od protiprávního jednání. V rámci možností se snažíme posílit naše hlídky, aby se ve městě pohyboval větší počet strážníků. Represivní činnost strážníků byla prioritně směřována na projevy vandalství na veřejných prostranstvích (sprejerství, poškozování městského mobiliáře, poškozování dopravního značení, apod.), v oblasti BESIPU pak na kontrolu a trestání přestupků v tzv. „statické dopravě“, tedy zejména parkování na místech, kde to ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

 • pokračování v nulové toleranci k hazardu na území města;

  Splněno. 

  Na úzěmí města je provoz hazardních her obecně závaznou vyhláškou zakázán. 

 • nadále podporovat materiálně technické zabezpečení jednotek sboru dobrovolných hasičů;

  Splněno.

  Město má zřízených sedm jednotek SDH, které zajišťuje  po materiálně technické stránce a tím zvyšuje jejich akceschopnost. Každoročně jsou na pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany a na provozní výdaje jednotek SDH vyčleňovány v rozpočtu města finanční prostředky na pokrytí těchto výdajů. V roce 2020 to bylo 500 tis. Kč a pro rok 2021 548 tis. Kč. 
  Město také podporuje spolupráci s Hasičským záchranným sborem a přispívá formou dotace na provoz a činnost stanice v Blansku. V roce 2020 i 2021 se jednalo o částku 200 tis. Kč.

 • zklidnění dopravy zjednosměrněním vybraných ulic;

  Plněno průběžně. 

  V letech 2018 – 2022 byla postupně zjednosměrněna část ulice B. Němcové, Rodkovského, ul. nám. Svobody, Čapkova a ul. Údolní. 

  Během roku 2022 pokračují práce na zjednosměrnění ulice Lipová a zjednosměrnění ulic mezi ulicemi Sadová a 9. května. Ke zjednosměrnění bude docházet postupně od roku 2023.

 • pokračování v projektu BESIP.

  Splněno.

  Vládou schválená dopravní politika státu, společně s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu, tvoří základní pilíře v oblasti bezpečnosti nás všech, kteří se v tomto dopravním prostoru jakožto jeho účastníci pohybujeme. Na základě těchto dokumentů přijal Jihomoravský kraj tzv. „Koncepci bezpečnosti silničního provozu“, která je závazná i pro obce s rozšířenou působností. Obce mají ze zákona povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých obyvatel a tedy i o jejich bezpečnost v rámci silničního provozu.

  Obec s rozšířenou působností Blansko se každoročně zaměřuje jak na oblast přímých investic, kterými je řešen provoz na území obce, tak na materiální a finanční podporu systematické dopravní výchovy. Ta je realizována na dětském dopravním hřišti (dále jen DDH) a určena žákům základních škol i veřejnosti, formou podpory preventivní činnosti v oblasti dopravní výchovy napříč celým věkovým spektrem obyvatelstva, a jako dopravně preventivní a sportovní akce s doprovodnou tématikou BESIP.

  Každoročně je zpracován a schválen plán preventivních, dopravně bezpečnostních akcí, na kterých se podílí aktiv BESIP Městského úřadu Blansko, odboru vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend, Městská policie Blansko, Policie České republiky, Český červený kříž Blansko, provozovatel DDH – Autoškola Pernica, s.r.o., ZŠ a MŠ Salmova Blansko, TOP autosalon Blansko, s.r.o. a další.

  V období 2018 – 2022 se uskutečnila řada tradičních a pravidelných akcí na území města Blanska, okresu a kraje. Nutno podotknout, že toto období bylo ale také poznamenáno epidemií a nemožností realizovat některé akce z důvodu omezení či přímo zákazu shromažďování většího počtu osob. Zejména se toto omezení týkalo let 2020 a 2021. Přesto se v uvedeném období v roce 2018 a 2019 podařilo zrealizovat okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ či „Dny otevřených dveří na DDH“ v letních měsících. Aktiv BESIP pod Městským úřadem Blansko zorganizoval semináře určené dětem a mládeži. Proběhly semináře pro žáky 9. tříd s tematikou prevence dopravních nehod, či užívání návykových látek a alkoholu, pro děti z prvních tříd byla organizována představení, kde byly formou hry seznámeny se zásadami jejich bezpečného pohybu v silničním provozu. V průběhu tohoto období se několikrát změnil zákon o provozu na pozemních komunikacích, na což aktiv BESIP reagoval uspořádáním několika seminářů pro zájemce z řad řidičů, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Ve své činnosti aktiv BESIP nezapomínal na občany – seniory, pro které bývá v podzimních měsících již tradičně připravováno setkání s tématikou novinek v zákoně a bezpečnosti silničního provozu.

  Členové aktivu BESIP se v tomto období rovněž organizačně spolupodíleli na akcích dalších subjektů. Příkladem mohou být pravidelně se opakující projekty jako „Kdo je vidět, vyhrává“, pořádané Policií České republiky, okresní či krajská kola soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“, pořádaná Českým červeným křížem Blansko, nebo „Vítání prvňáčků“, které se organizuje v Adamově.

  Ze všech akcí byly pořizovány audiovizuální nebo obrazové záznamy, které byly a jsou využívány zejména v oblasti mediální prezentace, a dále stručné zprávy o průběhu konkrétní akce jako součásti souhrnného hodnocení za uplynulý rok, předkládaného Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Centru služeb pro silniční dopravu s.p.o. Praha. 

  K dalším činnostem v tomto období patřila distribuce propagačních materiálů, a to reflexních prvků, brožur, letáků a omalovánek, směrem k zainteresovaným subjektům. Při zajištění jednotlivých akcí aktiv BESIP spolupracuje s krajským koordinátorem BESIP.

  Závěrem lze uvést, že preventivní opatření a úsilí vynaložené městem Blansko v období let 2018 – 2022 na úseku bezpečnosti silničního provozu zcela nepochybně přinese pozitivní výsledky, spočívající zejména ve snížení počtu dopravních nehod a počtu zraněných a zahynulých účastníků silničního provozu. A to nejen v rámci blanenského regionu, ale rovněž na území okresu, kraje, potažmo celé republiky. 

Zahraniční spolupráce

 • rozvíjení další spolupráce s partnerskými městy v oblasti školství, sportu, kultury a činnosti seniorů;

  Splněno.

  Město je v pravidelném kontaktu se zástupci a představiteli partnerských měst. Oboustranné návštěvy byly v uplynulých dvou letech omezeny z důvodu mimořádných protiepidemických opatření, na rok 2022 už jsou ale opět plánovány výměnné pobyty i návštěvy zástupců měst. 

 • podpora výměnných pobytů žáků základních škol v partnerských městech.

  Splněno.

  Partnerské výměny nadále pokračují, většinou on-line, omezeny byly v uplynulých dvou letech omezeny z důvodu mimořádných protiepidemických opatření. 

Veřejná správa a komunikace s občany

 • zavedení interaktivních elektronických formulářů na internetovém portálu města;

  Splněno.

  Rozšiřování o další elektronické formuláře, napojení Portálu občana města Blansko na Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci a rozšíření jeho služeb po ověření totožnosti uživatele, zavedení Životních situací s postupy vyřizování na úřadě.

 • pokračování v elektronizaci veřejné správy;

  Splněno.

  Podpora zavádění elektronických procesů a komunikace v rámci úřadu i směrem k občanům, budování potřebné infrastrukrury a procesů nutných pro jejich podporu.

 • mobilní úřad – městský úřad bude i nadále zabezpečovat pro občany, pro které je ze zdravotních důvodů osobní návštěva komplikací, vyřízení jejich žádostí o občanské průkazy;

  Splněno.

  Za imobilními občany správního obvodu vyjíždějí pracovnice odboru VNV vždy jeden den v měsíci. 

 • vylepšování fungování činnosti městského úřadu a vytváření odpovídajícího servisu všem občanům města Blansko;

  Splněno.

  Změny ve fungování byly prováděny průběžně především jako reakce na změnu legislativy. 

  Velká reorganizační změna proběhla v roce 2020. Došlo k:
  a) optimalizaci procesů v krizovém řízení;
  b) racionalizaci správy městského majetku – posílení synchronizace a koncepčnosti investic, následného provozu a údržby městského movitého i nemovitého majetku. Investice do školských, kulturních a sportovních nemovitostí z dlouhodobého hlediska tvoří největší podíl investic města;
  c) maximálnímu vytěžení odborného potenciálu jednotlivých referentů – změnou struktury odborů a oddělení vznikl větší prostor pro prohlubování odbornosti zaměstnanců a následné využití jejich specializací – např. dotace poskytované městem, veřejné zakázky, investice, dopravní infrastruktura, správa nemovitostí, metodické řízení organizací zřízených a založených městem aj.;
  d) posílení zastupitelnosti mezi referenty, což dosud v důsledku roztříštěnosti agend na tři odbory nebylo vždy možné;
  e) konsolidaci někdy až protichůdných záměrů a činností odborů – především účelnější koordinace harmonogramu příprav a realizace stavebních prací, v nichž bude město investor;
  f) logičtější koordinaci liniových staveb – přípravných fází i vlastních realizací, a to nejen při budování a opravách pozemních komunikací, ale také inženýrských sítí bez ohledu na jejich investora;
  g) sjednocení formálních procesů a postupů při výkonu samosprávných úkolů a jejich formálních výstupů ve vztahu k veřejnosti;
  h) snížení administrativní a časové zátěže pro klienty, kteří budou potřebovat vyřídit zábory veřejného prostranství nebo uhradit některé místní poplatky – je zaštítěno jedním odborem;
  i) racionalizaci finančních prostředků vynakládaných na průběžné vzdělávání zaměstnanců odboru;
  j) snížení stavu zaměstnanců a tím k úspoře mzdových prostředků.

 • provedení revize struktury internetového portálu města.

  Splněno.

  Webové stránky města prošly modernizací, web je od května 2020 jednodušší, vzdušnější, přehlednější a čitelnější. Důraz je kladen na přístupnost, web má nastaveny prvky pro speciální čtečky pro nevidomé, je také dodržován potřebný kontrast písma vůči pozadí. Pro lepší čitelnost a přehlednost jsme zvětšili písmo a plochu mezi řádky či odstavci. V krajském kole soutěže Zlatý erb 2021 získalo město hned dvě ocenění v kategorii Elektronické služby a projekty Smart City získalo první místo za On-line objednávání na úřad. Za webové stránky si pak v kategorii měst Blansko odneslo druhé místo o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Na webu města je od února 2022 také nový přehlednější kalendář akcí s možnosti detailního vyhledávání.

  V únoru 2020 začalo město ke komunikaci s občany využívat aplikaci Mobilní rozhlas – aktuálně má přes 2800 aktivních uživatelů. Město službu využívá k rozesílání krizových zpráv e-mailem, do aplikace či přes sms zprávy – rozesílá mimořádná opatření související s koronavirem, varování meteorologů i aktuality o dění ve městě (dopravní uzavírky, odstávky v dodávkách energií, velké investice a projekty, organizační sdělení). O aktuálním dění ve městě informuje každé pondělí v pravidelně rozesílaných newsletterech. Město MR využívá také při pořádání anket mezi obyvateli, při hlasování v participativním rozpočtu, nominacích na nejlepší sportovce atp. Blanenský MR získal v dubnu 2020 2. místo v celorepublikovém hodnocení za pravidelnou a ucelenou nejen krizovou komunikaci s občany v soutěži aplikace Mobilní Rozhlas. 

  Od září 2020 město nabízí také on-line přenosy zasedání zastupitelstva v roce 2020. Na webových stránkách zůstávají umístěné také odkazy na záznam z jednání.

  Město využívá dlouhodobě také on-line objednávání na úřad, které i v době mimořádných opatření umožnilo individuálně objednaným klientům využívat služby MěÚ bez omezení.  

  Město využívá pro komunikaci s veřejností také webové stránky Blansko.cz a sekci Otázky a odpovědi, Zpravodaj města Blanska, ale také sociální sítě jako je Instagram a Twitter. Blanenský Instagram získal třetí místo v soutěži Zlatý lajk 2021 mezi instagramovými účty měst a městských částí nad 10 tisíc obyvatel.

  Informační kancelář Blanka slouží pro místní občany, ti ji využívají zejména k vyhledávání telefonních kontaktů na firmy ve městě a okolí, dopravních spojů, tisku a kopírování, možnosti využití veřejného internetu či prodeji vstupenek na místní kulturní akce. 

Toto programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2018–2022 schválila Rada města Blansko na své 6. schůzi dne 29.01.2019.


Ing. Jiří Crha
Ing. František Hasoň
Mgr. Ivo Polák
MUDr. Zdeněk Grünwald
MUDr. Jana Novotná
Ing. Ivo Stejskal
Radek Šinkora

            aktualizováno: 14. 9. 2022, 09:31 h