Detail usnesení


Usnesení rady č. 36 ze dne 13. 6. 2000

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Věry Vachové na funkci předsedkyně Komise pro občanské aktivity.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje do funkce předsedy Komise pro občanské aktivity pana Ing. Miloslava Kalu.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí rezignaci pana Ing. Miloslava Kaly na členství v Komisi kontrolní.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí poděkování od Sdružení zdravotně postižených, Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci, Sadová 2, Blansko za sponzorský dar poskytnutý městem.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí informace o současné situaci v jednání o majetku TJ ČKD.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí vyhodnocení provozu prodloužené půjčovní doby knihovny a souhlasí s jeho prodloužením do 31.12.200 za stávajících podmínek. Rada ukládá ředitelce knihovny zavést prodlouženou půjčovní dobu v pátek od 1. 1. 2001.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje uzavření všech provozů knihovny v době od 10. 7. – 21. 7. 2000, z důvodu čerpání řádné dovolené.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje pořádání vytrvalostního závodu RC modelů na dráze RC v Blansku dne 15. 7. 2000 s ukončením v 01.00 hodin.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje návrh Komise mládeže na rozdělení dotací na zájmovou činnost dětí a mládeže dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje použití prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Blansko, Salmova ul., na nákup el. trojdílné pece (70 tis. Kč) a na výměnu podlahové krytiny v chodbě pavilonu B (70 tis. Kč).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prodloužením koncertu k zakončení školního roku dne 30. 6. 2000 na zahrádce Klubu ZEUS do maximálně 24.00 hodin.


Usnesení č. 13
Rada schvaluje pořádání tanečních zábav na hřišti Dolní Lhota v termínech 16.6., 1.7., 15.7., 21.7., 4.8., 19.8. a 26.8.2000 do 02.00 hodin.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje pořádání tanečních zábav v areálu TJ Sokol Horní Lhota dne 23. 6. a 14. 7. 2000 do 02.00 hodin.

Usnesení č. 15
Rada ukládá vedoucí Městského penzionu Blansko přepracovat evidenční listy obytných jednotek s účinností od 1. 7. 2000 a to následovně:
– záloha na vytápění obytné jednotky bude stanovena jako násobek plochy obytné jednotky (obyt. místnost, kuchyň, předsíň, WC) a sazby za 1 m2 (skutečné náklady za rok 1999),
– základní sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy ........................14,- Kč/m2
– úhrnná částka (úklid, vytápění, osvětlení spol. prostor a další) ....230,- Kč/měsíc/obyvatel
– ostatní úhrady zůstávají beze změny v souladu s vyhláškou MPSV č. 82/1993 Sb. v platném znění.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o správě volných finančních prostředků města společnosti ING. INVESTMENT MANAGEMENT a doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje návrh programu 12. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s převedením částky za uhrazené měsíční nájemné nájemce služebního bytu ve výškové budově Smetanova 3 v Blansku, na účet České spořitelny.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Českou spořitelnou, a.s., IČO: 45244782, na pronájem výměníkové stanice a dílny ve výškové budově za nájemné ve výši 4.000,- Kč za rok (+ inflace) s platností od 1. 6. 2000.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce služeb s Českou spořitelnou, a.s. , IČO: 45244782, na placení záloh na vodu a finanční spoluúčast České spořitelny, a.s. na provoz, údržbu a kontrolu výměníkové stanice.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o skončení bezúplatného užívání nebytových prostor s dohodou o narovnání tak, jak je předložena v příloze s tím, že tato dohoda bude doplněna dle požadavku uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře cca 12 m2, které budou součástí stánku na Wanklově nám. po jeho rekonstrukci, pro firmu GhaPro, zast. Ing. Josefem Procházkou, Pražská 51, Letovice, IČO: 25592629 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3.100,- Kč/m2/rok za účelem provozování rychlého občerstvení.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře cca 6 m2, které budou součástí stánku na Wanklově nám. po jeho rekonstrukci, pro firmu Domservis Blansko, s.r.o., zast. Ing. Jiřím Zavoralem, Čapkova 8, Blansko, IČO: 65277724 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 4.500,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodeje tiskovin a sortimentu novinového a tabákového stánku.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením nájmu kanceláře č. 313 s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Smetanova 3, Blansko dohodou k 30. 6. 2000.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 313 pro Finanční úřad v Blansku, Smetanova 3, Blansko (Finanční ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, Brno) za účelem zřízení podatelny a informací za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok od 1. 7. 2000.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu na pozemku pč. 175/4 a pozemku pč. 175/4 o výměře 450 m2 za cenu dle nabídek případných zájemců.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se změnou umístění základnové stanice GSM společnosti Eurotel, spol. s.r.o., na střeše výškové budovy tak, jak je uvedeno v materiálu včetně umístění dvou nových antén na volné sloupy a ukládá odboru KOM uzavřít dodatek ke stávající smlouvě o umístění zařízení se společností Eurotel spol. s r.o., Sokolovská 855, Praha, ve kterém bude zvýšena úhrada za umístění zařízení na 66.000,- Kč/rok. Podmínkou sepsání dodatku a tedy změny základnové stanice bude vydání stavebního povolení odborem SÚ-ŽP.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Mgr. Evou Petrželovou, Blansko do 31. 12. 2000 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení pro pana Roberta Vaculíka, místo podnikání – Pekařská 6, Blansko, IČO: 12174696 za účelem provozování výroby a prodeje rychlého občerstvení.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prodloužením souhlasů s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Mgr. Evou Petrželovou, Blansko do 31. 12. 2000 nejpozději však do dne , kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení pro:
– Drahomíra Zouhara – Kontakt, místo podnikání: Čapkova 10, Blansko, IČO: 16338430
za účelem prodeje a skladování textilu
– Františka Kováře, místo podnikání: Okružní 1973/45, Blansko, IČO: 64340091
za účelem prodeje a skladování ovoce a zeleniny
– Olgu Fialovou, místo podnikání: Dvorská 1507/18, Blansko, IČO: 68666756
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a drogistického zboží
– Dang Truong Ngo, místo podnikání: Sadová 40, Blansko, IČO: 67378676
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi
– Thang Nguyen Chi, místo podnikání: Nová č.p. 235, Ráječko, IČO: 63134853
za účelem provozování prodeje a skladování textilu a obuvi.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 329/3 ostatní plochy o výměře cca 11 m2 (pouze část, zastavěná garáží) v k.ú. Klepačov z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 85 (dle PK) o výměře cca 100 m2 v k.ú. Lažánky.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 291 (dle PK) a 282 (dle PK) o výměře 136 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem pěstování zeleniny.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 356 ostatní plochy o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dolní Lhota za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu Blansko-Dolní Lhota č.p. 172.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/11/96/Ko ze dne 3. 1. 1996 na nájem pozemku parc.č. 183/6 zahrady o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko, podanou nájemci JUDr. Bohuslavem a Marií Šauerovými, bytem Dvorská 20, Blansko, a to výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájem pozemku skončí dnem 30. 11. 2000.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 183/6 zahrady o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářskému využití od termínu 1. 1. 2001.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 886/7 zahrady, část pozemku parc. č. 886/6 ost. plochy a parc. č. 887/1 louky, vše v k.ú. Blansko a doporučuje žadateli jednat dle stanoviska komise pro investice a rozvoj.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) část pozemku parc. č. 262 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Olešná za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 21 garáží s pochůznou střechou, které budou postaveny na části pozemku parc. č. 639/1 – orná půda o výměře cca 420 m2 a pozemků zastavěných těmito garážemi v k.ú. Blansko zájemcům z řad obyvatel sídliště Písečná s tím, že, garáže jsou určeny pro obyvatele nově vybudovaného obecního domu čp. 2321, 2322 a 2323 a zbývající garáže jsou určeny pro ostatní obyvatele sídliště Písečná.
Podmínkou převodu je akceptace užívání pochůzné střechy jako veřejné prostranství – věcné břemeno.
Cena garáže a zastavěného pozemku by činila cca 140.000,- Kč.
V případě více zájemců o koupi garáže, než je počet garáží, bude výběr kupců garáží řešen v obou skupinách zájemců (nájemníci obecního bytového domu a ostatní obyvatelé Písečné) formou losování za účasti notáře.
Případní zájemci se mohou informovat na Městském úřadě Blansko, nám. Svobody 3, Blansko – odbor INV – tel. 413164 a vážní zájemci pak musí zaslat podepsanou písemnou žádost o odprodej garáže a zastavěného pozemku na Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, Blansko – odbor INV, a to do 14. 7. 2000.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 620/3 ostatní plochy o výměře cca 200 m2 v k.ú. Blansko Petru a Ivaně Beranovým, Dvorská 74, Blansko, za účelem údržby pozemku.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 624/1 ostatní plochy o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko paní Renatě Vykoukalové , Na Vyhlídce 15, Blansko, z důvodu zástavby částí garáže, za cenu 7,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 41
Rada doporučuje k projednání městskému zastupitelstvu výkup části pozemku parc. č 127 (dle PK) v k.ú. Olešná o výměře cca 220 m2 (pouze část zabraná místní komunikace) max. za cenu 75,- Kč/m2.

Usnesení č. 42
Rada doporučuje Městskému zastupitelstvu Blansko k projednání a schválení výkup pozemku parc. č. 240 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 2063 m2 v k.ú. Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 105,- Kč/m2.

Usnesení č. 43
Rada doporučuje Městskému zastupitelstvu Blansko k projednání a schválení výkup pozemků parc. č. 287/15, 287/18, 287/20 a 289/7 v k.ú. Olešná od vlastníků těchto pozemků, za cenu 75,- Kč/m2.

Usnesení č. 44
Rada doporučuje Městskému zastupitelstvu Blansko k projednání a schválení výkupu části pozemku parc. č. 784/2 – ostatní plocha o výměře cca 295 m2 a části pozemku parc. č. 784/4 – ostatní plocha o výměře cca 235 m2 v k.ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku parc. č. 783/1 – ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje organizační řád společnosti Služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření a účetní uzávěrku společnosti Služby Blansko, s.r.o., za r. 1999 a souhlasí s rozdělením dosaženého zisku 6.573,76 Kč takto:
5000,- Kč jako příděl do zákonného rezervního fondu a 1.573,76 Kč jako nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí předložený předpoklad hospodaření společnosti Služby Blansko, s.r.o., na r. 2000 a ukládá jednatelům společnosti předložit aktuální podobu předpokladu hospodaření pro rok 2000 a tento návrh předložit na další jednání městské rady.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje rozšíření předmětu podnikání společnosti Služby Blansko, s.r.o., o následující činnosti: "Provozování elektrických osvětlení" a "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení".

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s převzetím provozování veřejného osvětlení ve městě Blansku společností Služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 51
Rada odvolává z funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o., paní Mgr. Věru Vachovou.

Usnesení č. 52
Rada jmenuje do funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o., pana Ing. Miloslava Kalu, starostu Města Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h