Detail usnesení


Usnesení rady č. 37 ze dne 26. 6. 2000

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci paní Marie Hlaváčkové z členství v Komisi pro občanské záležitosti ze zdravotních důvodů. Rada vyslovuje poděkování paní Marii Hlaváčkové za dlouholetou práci v komisi.

Usnesení č. 2
Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise bytové slečnu Hanu Bínovou z důvodu změny pracovního zařazení.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje do funkce místopředsedkyně Komise bytové paní Zdenu Cvilinkovou.

Usnesení č. 4
Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise kulturní paní Marcelu Horákovou z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou.

Usnesení č. 5
Rada jmenuje do funkce místopředsedkyně Komise kulturní slečnu Hanu Bínovou.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s přidělením finančního příspěvku ve výši 1.900,- Kč členkám zahraniční komise sl. Janě Navrátilové a Mgr. Zuzaně Rolné z kapitoly odboru VNV položka 5167 – školení, jako příspěvek na školné na kurzy italštiny pro pokročilé při Státní jazykové škole v Brně.

Usnesení č. 7
Rada pověřuje starostu a oba zástupce starosty, aby do 30. 6. 2000 rozhodli s konečnou platností v souvislosti s dostavbou zimního stadionu v Blansku o konání "Velké letní show rádia Krokodýl 103 FM" dne 1. 9. 2000 na zimním stadionu v Blansku do max. 02.00 hodin s tím, že pořadatel odzkouší a zajistí omezení negativního vlivu hlučnosti na okolí.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje konání tanečních zábav a benefičních akcí na hřišti za KD Těchov do max. 02.00 hodin v těchto termínech: 14. - 15. 7. (popř. 18. - 19. 8.), 28. 7., 4. 8., 25. 8., 15. 9. 2000.

Usnesení č. 9
Rada pověřuje starostu a oba zástupce starosty, aby do 30. 6. 2000 rozhodli s konečnou platností v souvislosti s dostavbou zimního stadionu v Blansku o konání tradičního rockového festivalu Brutal Assault na zimním stadionu v Blansku dne 18. a 19. 8. 2000 do 02.00 hodin s tím, že pořadatel odzkouší a zajistí omezení negativního vlivu hlučnosti na okolí.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje čerpání prostředků ve výši 120.750,- Kč z fondu reprodukce základních prostředků ZŠ Blansko, Erbenova ul., na realizaci opravy podlahy školní tělocvičny.


Usnesení č. 11
Rada schvaluje po úpravách dle zápisu předložený návrh Komise kulturní na rozdělení dotací na kulturu pro rok 2000. Rada současně schvaluje rozpočtové opatření – povýšení částky na dotace v oblasti kultury o 10.000,- Kč z výtěžku z VHP, která bude poskytnuta Oblastní charitě Blansko na projekt My jsme my a Vy jste vy, dohromady můžeme být všichni.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje rozpočtové opatření – z výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů přidělení částky 30.000,- Kč pro Oblastní skupinu AGILITY Blansko a 10.000,- Kč na vernisáž sochy a výstavu p. Říhy.

Usnesení č. 13
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh 19 podnikatelů na zrušení vyhlášky č. 2/2000 o provozování VHP k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada projednala výsledky konkursního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Blansko, Dvorská 26 a souhlasí s návrhem ředitelky Školského úřadu Blansko jmenovat p. Mgr. Vlastimila Šíbla do této funkce.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na plánované akce pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na úhradu cestovného v souvislosti s konáním krajské soutěže Hlídek mladých zdravotníků pro Český červený kříž, úřad oblastního spolku, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na rekondiční pobyt v Lázních Poděbrady pro Sdružení zdravotně postižených, Smíšená org. 3, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na rekondiční a rehabilitační pobyty pro Svaz postižených civilizačními chorobami, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na Edukačně rekondiční pobyt v penzionu Purkyně v Poděbradech pro Svaz diabetiků, územní organizace, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč na částečné zajištění nákladů v souvislosti s provozem Sociálně právního poradenství a Denního centra pro Lidi bez domova pro Oblastní charitu, Blansko.


Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uvolněním finančních částek z rozpočtu města na rok 2000 sk. 3 na rekondiční a rehabilitační pobyty pro:
– Sdružení neslyšících v Moravském krasu
Spolek neslyšících Blansko ....................................................... ve výši 15 tis. Kč
– Svaz diabetiků ČR
územní organizace Blansko ...................................................... ve výši 15 tis. Kč
– Svaz tělesně postižených v ČR
okresní výbor Blansko ..............................................................ve výši 65 tis. Kč
– Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
okresní výbor Blansko ..............................................................ve výši 45 tis. Kč
– Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
okresní rada Blansko ................................................................ve výši 20 tis. Kč
– Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
okresní výbor Blansko ..............................................................ve výši 20 tis. Kč.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. SM-NS/108/95/Ko ze dne 29. 4. 1996 na nájem pozemku parc. č. 3643 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 252 m2 v k.ú. Blansko a části pozemku parc. č. 639/19 ostatní plochy o výměře 100 m2 v k.ú. Blansko s nájemkyní paní Evou Lukáčovou, nám. Republiky 4, Blansko, dohodou obou smluvních stran ke dni vzniku nového právního vztahu k předmětnému pozemku.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 3643 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 252 m2 v k.ú. Blansko a část pozemku parc. č. 639/19 ostatní plochy o výměře 100 m2 v k.ú. Blansko za účelem provozování restaurace na ulici Jasanová 1 v Blansku v lokalitě Písečná, na zastavěném pozemku p.č. 3643 v k.ú. Blansko a letní zahrádky před restaurací na části pozemku p.č. 639/19 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 46/6 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Olešná za účelem vybudování vjezdu ke garáži.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 43 (dle PK) o výměře cca 23 m2 v k.ú. Hořice s paní Ludmilou Vítovou, Hořice č. 6 na straně půjčitele, za účelem umístění buňky pro činnost občanské aktivity v Hořicích, na dobu určitou 15 let.

Usnesení č. 26
Rada ruší usnesení č. 35 z 32. zasedání městské rady dne 2. 5. 2000.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plochy o výměře 11 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku bezbariérovým přístupovým chodníkem k prodejně zlatnictví na Wanklově nám. V Blansku a jeho užívání firmě Moravia Gold, s.r.o. se sídlem Husova 23, Blansko, zastoupené jednatelem panem Petrem Valouškem, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.244,- Kč/rok + míra inflace od roku 2001.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc.č. 310/5 orná půda, 1392/1 ostatní plochy a parc. č. 307/2 pastviny, vše v k.ú. Blansko, potřebných k realizaci stavby "Přeložka přívodného vodovodního řadu – Obtížky" Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, na dobu do 31. 12. 2000.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodního řadu na částech pozemků parc.č. 310/5 orná půda, 1392/1 ostatní plochy a parc.č. 307/2 pastviny, vše v k.ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně pro Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje rozpočtové opatření na akci PD a realizace Wanklovo nám. a 1. etapy nám. Republiky ve výši 2.500 tis. Kč a ukládá odboru INV ve spolupráci s oddělením PRAV připravit smlouvu o dílo.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou PSJ HOLDING a.s. Jihlava na II. etapu rekonstrukce Zimního stadionu v Blansku v souladu s výsledkem výběrového řízení na tuto akci s tím, že akce bude realizována do výše schváleného rozpočtu Města Blansko pro rok 2000.

Usnesení č. 32
Rada ruší jedno tabulkové místo asistenta starosty v organizační struktuře pověřeného Městského úřadu Blansko v oddělení sekretariát starosty.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 3, Mlýnská ul., Blansko pro Ing. Josefa Fureka, bytem Blansko, Bezručova 3 za nájemné ve výši 420,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s předloženou kupní smlouvou na odprodej nemovitosti čp. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko, na pozemku pč. 3260 o výměře 1.300 m2 a pozemku pč. 3260 o výměře 1.300 m2 vše v k.ú. Blansko mezi Městem Blansko a Úřadem práce v Blansku, zast. JUDr. J. Lorkovou, Vodní 9, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s podnájmem garážového boxu č. 22 v podzemních garážích na ul. Mlýnská – nájemce paní Marie Blažková, bytem 9. Května 112, Ráječko – pro pana I. Hájka, Sloupečník 90, Blansko, a to na dva roky.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se změnou smluvní strany v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, a to z Prevcentra Ulita a Ekocentra Ulita na Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s., zast. A. Herzogem, se sídlem Sadová 2, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor (jedné místnosti) na ul. Sadová 2 Blansko – nájemce Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. – pro Ekocentrum Ulita, zast. panem Pavlem Bartákem, Sadová 2, Blansko, a to po dobu trvání nájemního vztahu s Prevcentrem Ulita, o.p.s.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s umořením částky do výše 55.000,- Kč, panu Volfovi, Fügnerova 237, Rájec-Jestřebí, na nájemném v roce 2001. Uvedená částka představuje náklady na zabudování nového plynového kotle v kuchyni na ul. K.J.Mašky 2. Rada ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí problematiku instalace nové vzduchotechniky v kuchyni na ul. K.J.Mašky 2 a ukládá odboru FIN nejpozději do konce srpna předložit návrh rozpočtového opatření do výše 300.000,- Kč na krytí nákladů na instalaci nové vzduchotechniky.

Usnesení č. 40
Rada trvá na svém usnesení č. 22 z 36. zasedání městské rady konaného dne 13. 6. 2000.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1./2. a 1./3.

Usnesení č. 42
Rada bere na vědomí předložený rozbor hospodaření společnosti Služby Blansko, s.r.o., – předpoklad na rok 2000.

Usnesení č. 43
Rada ukládá řediteli společnosti Služby Blansko, s.r.o., hledat náhradní řešení pro provozování "Pátečních trhů" a ukládá Ing. Snopkovi tyto varianty řešení předložit jednatelům společnosti do 10.7.2000.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h