Detail usnesení


Usnesení rady č. 39 ze dne 22. 8. 2000

Usnesení č. 1

Rada konstatuje na základě vyjádření Městské policie Blansko a příslušných odborů, že došlo k selhání pořadatelů akce rockového koncertu Brutal Assault a ukládá odboru ŠKOL přijmout příslušné závěry z této akce.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje použití městského znaku na mapě města Blanska firmou KOMPAKT, s. r. o.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k. ú. Dolní Lhota, zahrnující pozemky p. č. 369 (EN) a p. č. 500 (KN), do ploch nízkopodlažní bytové zástavby rodinných domů, určené k zastavění v období návrhovém. Materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k. ú. Horní Lhota u Blanska, zahrnující pozemky p. č. 494, 495/1 až 14, 498/1 až 3, 500 a části pozemku p. č. 86, mezi plochy rekreační výstavby, určené k zastavění v období návrhovém. Materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje s účinností od 4. 9. 2000 dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem dne 1. 4. 1999, kterým se aktualizují cenové kalkulace obědů a to následovně:
– cena normální stravy činí 35,-- Kč, strávník hradí 32,-- Kč,
– cena dietní stravy činí 37,-- Kč, strávník hradí 34,-- Kč,
– cena oběda o víkendech činí 42,30 Kč, strávník hradí 39,-- Kč,
s tím, že rozdíl mezi cenou oběda a výší úhrady od strávníků je hrazen z rozpočtu města jako příspěvek na obědy důchodcům.

Usnesení č. 6
Rada ukládá odboru SOC připravit návrh dodatku smlouvy a p. Rudolfem Volfem, který nastaví mechanismus úpravy cen obědů.

Usnesení č. 7
Rada revokuje usnesení č. 11 z 38. zasedání městské rady konaného dne 18. 7. 2000.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Janem Grundzou, bytem Blansko, Údolní 21, a to ve výši splátek 700,-- Kč/měs. a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Romanem Zouharem, trvale bytem Blansko, Kollárova 9, a to ve výši splátek 500,-- Kč/měs. + poslední splátka ve výši 100,-- Kč a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 8 v podzemních garážích v Blansku, na ul. Mlýnská, panu Mir. Holinkovi, Salmova 11, Blansko, za nájemné ve výši 400,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Smetanova 1, Blansko o výměře 121 m2 pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu zast. p. Zdeňkem Bilíkem, bytem Blansko, Svitavská 24 za nájemné 1,-- Kč/rok + úhrada veškerých energií v plné výši.

Usnesení č. 12
Rada revokuje svoje usnesení č. 18 z 31. zasedání MR konané dne 11. 4. 2000 týkající se schválení odprodeje bývalé kamnárny panu Tichému, vzhledem k jeho odstoupení od nabídky.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Úřadem práce, zast. JUDr. J. Lorkovou, Vodní 9, Blansko, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 904,25 m2 v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko, za podmínek, navržených Úřadem práce.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v objektu č. p. 3 – nájemce ZUŠ v Blansku, zast. Mgr. Petrželovou – pro firmu Salm, a. s., zast. JUDr. F. Nevřelou za účelem provozování kancelářských činností – sídla společnosti na dobu do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o vlastnictví nebo do zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o obstarání věci a pronájmu veřejného prostranství č. 86/99/Ku ze dne 27. 8. 1999 dohodou k 31. 7. 2000.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o obstarání věci a pronájmu veřejného prostranství místní komunikace na pozemku p. č. 1409/1 a pozemku p. č. 1352/27 za účelem zabezpečení pravidelného konání jednodenních trhů se společností Služby Blansko, s. r. o., za nájemné ve výši 8 500,-- Kč za jedno konání trhů s platností od 1. 8. 2000.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje předložený návrh na osazení PA na parkoviště na ulici A. Skotáka za budovou IPB.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje předložený návrh na převzetí provozu MVE společností Služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 19
Rada se zabývala stížností majitelů občerstvení GIZELA a ukládá kontrolní komisi záležitost prošetřit a podat zprávu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s čerpáním 130 tis. Kč z fondu reprodukce investičního majetku na rekonstrukci médiového tunelu v učebnách fyziky a chemie na ZŠ Salmova, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zřízením rady školy na ZŠ TGM na ul. Rodkovského, Blansko v počtu 9 členů a pověřuje PhDr. Jaroslavu Královou, aby v tomto smyslu jednala s rodiči žáků a pedagogickými pracovníky.

Usnesení č. 22
Rada bere na vědomí žádost paní Kozlové o udělení výjimky z Vyhlášky č. 2/2000 o provozování VHP ve městě Blansko a doporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s bezplatným využitím prostor rekreační oblasti Palava pro uspořádání akce "Běh Terryho Foxe" pořádanou sportovní organizací FIT KLUB Blansko dne 7. 10. 2000.

Usnesení č. 24
Rada projednala Návrh restrukturalizace řízení kultury ve městě Blansko, předložený p. Jaroslavem Jeřábkem, a návrh organizace začlenění městského klubu do KSMB, předložený p. Tomášem Písařem a souhlasí s organizačním začleněním objektu klubu pod KSMB.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje čerpání prostředků ve výši 89 460,-- Kč z fondu reprodukce inv. majetku školní jídelny ZŠ TGM Blansko na výměnu varného plynového kotle.

Usnesení č. 26
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 182 zahrady v k.ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc.č. 373 (dle PK) a parc.č. 680/5 (dle PK) o výměře cca 130 m2 v k.ú. Lažánky.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout část pozemků parc.č. 813/2 orná půda a parc.č. 813/4 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. Blansko za účelem zajištění zadního přístupu k ŘRD na ul. Lesní .

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1453 ostatní plochy o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej tisku a tabákových výrobků.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 740/10 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování stánku pro prodej tabáku, tiskovin, balených potravin a nápojů, ovoce a zeleniny.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 1022/13 ostatní plochy o výměře 146 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 1022/13 ostatní plochy o výměře 146 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 17.2.1992, případně s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi městem Blansko a BENZINOU a.s. Praha s platností od 1. 8. 2000, ve kterém bude upřesněn předmět nájmu spočívající v nově vytvořených parcelních číslech a výměře pozemků na ulici Poříčí v Blansko:
– pozemek parc.č. 2428/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m2, na kterém se nachází část benzinové stanice
– část pozemku parc.č. 1022/6 ostatní plochy o výměře 1161 m2, která tvoří manipulační a komunikační plochy okolo benzinové stanice
– část pozemku parc.č. 1022/2 ostatní plochy o výměře 228 m2, která tvoří okolní manipulační plochu v blízkosti benzinové stanice.
Na základě změněné výměry předmětu nájmu bude poměrně upravena i výše nájemného od 1. 8. 2000.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 137/1 pastvina o výměře 50 m2 a část pozemku parc.č. 1394/1 pastvina o výměře 117 m2, oba v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout pozemek parc.č. 896/4 ostatní plochy o výměře 157 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 126 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 143 m2 v k.ú. Olešná, který je zastavěný budovou č. p. 20 v městské části Blansko-Olešná.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc.č. 127/1 ostatní plochy o výměře 398 m2 v k.ú. Olešná manželům Jiřímu a Janě Horovým, Olešná 57, Blansko za účelem údržby a úklidu pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc.č. 282 (dle PK) a parc.č. 291 (dle PK) o výměře 136 m2 v k.ú. Horní Lhota za účelem pěstování zeleniny manželům Boženě a Zdeňku Křičkovým, bytem Horní Lhota 91, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 0,50 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 857/314 ostatní plochy (o výměře potřebné pro vybudování zastávky a čekárny MHD) v k.ú. Blansko mezi městem Blansko na straně vypůjčitele a vlastníkem pozemku JUDr. Janem Paroulkem, Cetkovice 214 na straně půjčitele, a to na dobu určitou, tj. na dobu existence trvalé stavby zastávky a čekárny MHD, za účelem jejího vybudování a provozování.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 857/83 orná půda o výměře cca 50 m2 v k.ú. Blansko panu JUDr. Janu Paroulkovi, bytem Cetkovice 214, na dobu určitou – po dobu existence trvalé stavby čekárny a zastávky MHD na pozemku parc.č. 857/314 ost. plochy v k.ú. Blansko, za účelem parkování 4 vozidel vypůjčitele a jeho klientů pouze v pracovních dnech od 7,30 hodin do 18,00 hodin.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 49/1 ostatní plochy o výměře 35 m2 v k.ú. Hořice Milanu a Věře Skoupým, Hořice 22, Blansko za účelem rozšíření a vydláždění stávající přístupové cesty k jejich rodinnému domu č.p. 22 na Hořicích na vlastní náklady, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 3643 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 252 m2 v k.ú. Blansko a části pozemku parc.č. 639/19 ostatní plochy o výměře 100 m2 v k.ú. Blansko panu Marku Studnařovi, Komenského 16, Blansko a panu Luboši Klimešovi, Erbenova 6, Blansko, za nájemné 13.342,-- Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozování restaurace na ulici Jasanová 1 v Blansku v lokalitě Písečná, na zastavěném pozemku p.č. 3643 v k.ú. Blansko a letní zahrádky před restaurací na části pozemku p.č. 639/19 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 43
Rada revokuje usnesení č. 25 z 38. zasedání městské rady ze dne 18.7.2000.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku parc.č. 242/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko dle smlouvy číslo INV-NS/20/99/Ne s panem Romanem Konečným, bytem Blansko, Žižkova 21 dohodou ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 242/1 ost. plochy v k.ú. Blansko novým nájemcem.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 242/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 4.777m2 za účelem dokončení výstavby autosalonu vozů Škoda a jeho provozování.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s uložením vodovodní přípojky k zahrádkářské lokalitě "Familie" v Horní Lhotě do pozemků parc.č. 370 ost. plocha a parc.č. 373 orná půda v k.ú. Horní Lhota a souhlasí se zřízením věcného břemene, kterým budou předmětné pozemky zatíženy na dobu neurčitou, bezplatně, pro Ing. Luďka Bezděka, bytem Blansko, Bezručova 7, případně pro ostatní zahrádkáře, kteří budou na vedení vodovodu napojeni.

Usnesení č. 47
Rada doporučuje k projednání a schválení městskému zastupitelstvu převod pozemku parc.č.639/20-ostatní plocha v k.ú.Blansko včetně části zastavěné komunikací, a to Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Blansko, Nad Čertovkou 18.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 504/1 (dle PK) o výměře 140 m2 a část obecního pozemku parc. č. 500 – zahrada (parc. č. 555-dle PK) o výměře 156 m2, oba v k.ú. Lažánky za pozemek parc. č. 22 – zast. plocha o výměře 315 m2 v k.ú. Lažánky s vlastníkem tohoto pozemku za účelem majetkoprávního vypořádání a doporučuje městskému zastupitelstvu projednání a schválení této směny.

Usnesení č. 49
Rada revokuje usnesení č. 14 ze 29. zasedání městské rady ze dne 24. 6. 1999 v části týkající se souhlasného stanoviska s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, která se týká změny označené v předloženém materiálu jako návrh č. 4.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci označené N č. 4A z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí a doporučuje městskému zastupitelstvu udělit statutárnímu zástupci města Blansko souhlas k vydání písemného pokynu firmě REKO, spol. s r. o., Brno, k zahájení rekonstrukce internátu na 48 b. j.

Usnesení č. 52
Rada projednala petici občanů BD Salmova 10 – 16 ve věci rozšíření stávajícího parkoviště s tím, že město Blansko projedná s firmou DAS jinou alternativu parkování v této lokalitě a o výsledku jednání budou občané písemně informováni.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2000 a ukládá odboru FIN předložit jej k projednání na zasedání městského zastupitelstva.
Současně ukládá příspěvkové organizaci KSMB realizovat opatření k likvidaci vykázané ztráty hospodářského výsledku do konce roku 2000 v souladu se stanovenými závaznými ukazateli pro rok 2000.
Ukládá příspěvkové organizaci Městská knihovna Blansko provést odvod vybraných úhrad za internetové služby do rozpočtu města v měsíci září 2000.
Ukládá odboru FIN ve spolupráci s obstaravatelskou firmou Vrba, s. r. o., Blansko, přijmout důrazná opatření k podstatnému snížení pohledávek u nájemného za bytové prostory.

Usnesení č. 54
Rada ukládá odboru FIN – kontrolnímu oddělení, provést kontrolu hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí r. 2000.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje rozpočtové opatření – výstavbu lyžařského vleku na Hořicích ve výši 1 050 tis. Kč a realizaci výjezdu na ul. Vodní, parkoviště za radnicí, parkoviště u SÚ-ŽP, výsadbu zeleně. Finanční krytí je zajištěno použitím schválených finančních prostředků na 1. etapu stavby ul. Žalkovského, Družstevní, části K. J. Mašky s výjezdem na ul. Vodní.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje, aby finanční prostředky ve výši 21 348,-- Kč byly převedeny na samostatný účet obce Sloup za účelem sdružení finančních prostředků k realizaci projektu orientačního značení dálkových cyklotras procházejících okresem Blansko. Rada ukládá odboru FIN předložit záležitost k projednání na nejbližší zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření, body 2./5. až 2./15. Rada ukládá odboru FIN předložit příslušná rozpočtová opatření k projednání na nejbližším zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 58
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu nahrazení poslední věty textu usnesení č. 39 z 10. zasedání městského zastupitelstva ve dnech 28. - 29. 3. 2000, která zní:
Rozpočtová opatření u investic je oprávněna rada provádět pouze u těch investičních akcí, které byly schváleny v rozpočtu pro daný rok.
– novou větou, která zní:
Rozpočtová opatření u investic je oprávněna rada provádět pouze u těch investičních akcí, které byly schváleny v rozpočtu pro daný rok, u navýšení finančních prostředků do 10 % a u ponížení finančních prostředků do 30 %, původně rozpočtované částky.

Usnesení č. 59
Rada bere na vědomí poděkování od Svazu tělesně postižených v ČR, B. Němcové 1a, Blansko za sponzorský – humanitární dar.

Usnesení č. 60
Rada bere na vědomí materiál o plnění úkolů z městského zastupitelstva a ukládá tajemníkovi zaslat tento materiál všem členům MZ.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje navržený program jednání 12. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 62
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu:
– odvolat z funkce zástupce Města Blansko v Zájmovém sdružení měst a obcí okresu Blansko pro zneškodňování odpadů paní Mgr. Věru Vachovou
– jmenovat do funkce zástupce města Blansko v Zájmovém sdružení měst a obcí okresu Blansko pro zneškodňování odpadů pana Ing. Miloslava Kalu.

Usnesení č. 63
Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Jindřicha Krále na členství a předsednictví v Komisi kontrolní.

Usnesení č. 64
Rada jmenuje za členy Komise kontrolní p. Ing. Lubomíra Toufara, Pavla Mrázka a Vladimíra Nováka.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje přeřazení členství z Komise dopravní do Komise kontrolní u p. Ing. Jiřího Píchy na základě jeho vlastní žádosti.

Usnesení č. 66
Rada jmenuje předsedou Komise kontrolní p. Stanislava Navrkala.

Usnesení č. 67
Rada ukládá starostovi města Blansko účastnit se nejbližšího jednání Komise kontrolní.

Usnesení č. 68
Rada ukládá Komisi kontrolní zpracovat plán kontrolní činnosti do konce r. 2000 a předložit radě k projednání.

Usnesení č. 69
Rada bere na vědomí rezignaci MUDr. Zdeňka Grünwalda na předsednictví v Komisi mládeže.

Usnesení č. 70
Rada pověřuje vedením Komise mládeže PhDr. Jaroslavu Královou do doby jmenování nového předsedy.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h