Detail usnesení


Usnesení rady č. 40 ze dne 12. 9. 2000

Usnesení č. 1
Rada jmenuje členem Komise pro životní prostředí p. Martina Fadrného.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2000 sk. 4 ve výši 4 tis. Kč na rehabilitačně výchovné pobyty v Luhačovicích pro Svaz tělesně postižených, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí předložené výsledky měření hladiny hluku v Dolní Lhotě "Na hřišti" provedené OHS Blansko a konstatuje, že došlo k porušení vyhl. min. zdravotnictví č. 13/1977 Sb. Rada ukládá odboru ŠKOL postoupit materiál ve věci hudebních produkcí v Dolní Lhotě, jako podnět k zahájení přestupkového řízení v dané věci.

Usnesení č. 4
Rada ukládá odboru ŠKOL znovu iniciovat vznik OA Dolní Lhota.

Usnesení č. 5
Rada ukládá odboru ŠKOL zpracovat podmínky pro povolování hudebních produkcí na území města Blanska.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje směrnici o investičním majetku a jeho evidenci, oceňování investičního majetku, zásady prodeje hmotného investičního majetku při vyřazování.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje směrnici o inventarizaci majetku a závazků.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje provedení inventarizace majetku města Blanska v roce 2000 v souladu se schválenou Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků a zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací a řediteli společnosti Služby Blansko, s.r.o. zabezpečit průběh inventarizací dle vlastních směrnic a zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., s účastí zástupce města Blanska v dílčích inventarizačních komisích.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje podmínky pro vyhlášení Obchodní veřejné soutěže na "zhodnocení volných finančních prostředků města", pro dvě nabídky, ve výši a) 61.052.500,- Kč, b) 30.000.000,- Kč a ukládá starostovi města jmenovat tříčlennou komisi pro otevírání obálek a devítičlennou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje předložené rozpočtové opatření.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se změnou splátkového kalendáře u Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ze dne 13. 10. 1998 manželů Berkových, bytem Blansko, Dvorská 48/1844.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se skončením nájmu části pozemku parc.č. 886/1 ostatní plochy o výměře 210 m2 v k.ú. Blansko mezi městem Blansko a panem Ing. Alešem Pekárkem, Sloupečník 38, Blansko dle nájemní smlouvy č. SM-NS/84/95/Ko ze dne 14.6.1995, a to dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na pronájem tohoto pozemku.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 886/1 ostatní plochy o výměře 210 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č. INV-NS/33/99/Ko ze dne 31.5.1999 ZEŘE Rájec a.s., se sídlem Blanenská 86, Rájec-Jestřebí s roční výpovědní lhůtou z důvodů majetkoprávních vypořádání pozemků.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s výpovědí z nájmu pozemků parc.č. 655/21 orná půda o výměře 1735 m2 v k.ú. Blansko a parc.č. 659/22 ostatní plochy o výměře 185 m2 v k.ú. Blansko panu Karlu Krejčímu, Husova 29, Blansko dle nájemní smlouvy č. INV-NS-28/99/Ne ze dne 9.6.1999 s roční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s podepsáním Kupních smluv s Jihomoravskou energetikou, a.s. se sídlem v Brně, Lidická č. 36, týkající se prodeje rozvodného zařízení – kabelového vedení NN pro bytový dům č.p. 2294 v Blansku, ul. Okružní 3a, 3b, 3c a pro kabelové vedení NN na ul. Lesní a ul. Dvorská, vše v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu k projednání a schválení opravu usnesení č. 7 z 9. zasedání MZ, a to takto:
Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí se společností REKO, spol. s r.o. , Tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, IČO: 13690299, zast. jednatelem společnosti panem Jiřím Studeným na odkoupení nemovitostí – budovy č.p. 1470 na pozemku parc.č. 2588 zastavěná plocha, pozemku parc.č. 2588 zastavěná plocha, části pozemku parc.č. 241/4 ostatní plochy a části pozemku parc.č. 567/42 ostatní plochy, vše k.ú. Blansko, přičemž rozsah částí pozemků je dán situačním výkresem B1, který je součástí projektové dokumentace, schválené rozhodnutím SÚ- ŽP Blansko pod č.j. SR/178/2000-2051/2000/So. Výměra převáděných částí pozemků bude upřesněna až po jejich geometrickém zaměření. Odkup všech výše uvedených nemovitostí bude realizován za cenu 3.750 tisíc Kč s tím, že veškeré poplatky spojené s převodem bude hradit prodávající.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č.7A o jedné místnosti, kuchyň a soc.zařízení společné, v domě Jungmannova č.10 v Blansku na dobu 1 roku panu Davidu Dvořákovi a paní Boženě Dvořákové, bytem Blansko, Chelčického 56.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č.8A o jedné místnosti, kuchyň a soc.zařízení společné, v domě Jungmannova č.10 v Blansku na dobu 1 roku paní Anně Látalové, bytem Blansko, Bezručova 5.
Usnesení č. 20
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č.1A o jedné místnosti, soc.zařízení společné, v domě Jungmannova č.10 v Blansku na dobu 1 roku paní Drahomíře Křižanové bytem Blansko, 9.května 1.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č.5 o jedné místnosti, soc.zařízení společné, v domě Jungmannova č. 10 v Blansku na dobu 1 roku paní Haně Petrů, bytem Blansko, 9.května 18.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č.5A o jedné místnosti, kuchyň a soc.zařízení společné, v domě Jungmannova č. 10 v Blansku na dobu 1 roku paní Danušce Skřipské, bytem Blansko, 9.května 18.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1.6.2000 do 31.11.2000.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zrušením výpovědi a trvá na vystěhování z bytu č.44 v Blansku, Údolní 17 dle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Blansku.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Milanem Stojkovičem, bytem Blansko, Údolní 23, a to ve výši splátek 500,- Kč/měs. + poslední splátka ve výši 350,- Kč a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí materiál týkající plnění ustanovení nájemních smluv mezi Městem Blansko a ZUŠ v Blansku.

Usnesení č. 27
Rada ukládá Komisi kontrolní prověřit plnění smluv č. BNH-7/98/NEM/Pe, KOM-5/2000/Pe, KOM-6/2000/Pe.

Usnesení č. 28
Rada revokuje usnesení č. 14. z 38. schůze MR konané dne 18.7.2000 týkající se odprodeje OS Písečná paní Čípkové.

Usnesení č. 29
Rada revokuje usnesení č. 31 z 29. schůze MR konané dne 21.3.2000 a druhou část usnesení č. 19. z 34. schůze MR konané dne 16.5.2000 týkající se zveřejnění záměru na odprodej nemovitosti OS Písečná a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem volných nebytových prostor v tomto objektu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v OS Písečná o výměře 39,96 m2 s paní Renatou Ziakovou, bytem Blansko, nám. Svobody 3, dohodou k 31.10.2000.

Usnesení č. 31
Rada jako dozorčí rada Nemocnice Blansko schvaluje upravené "Zásady komunikace mezi Dozorčí radou nemocnice a Nemocnicí Blansko v průběhu hospodářského roku".

Usnesení č. 32
Rada schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Nemocnice Blansko vydané dne 10. 2. 1994.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje vydání úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s návrhem programu na 13. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje postup ve věci nápravy věcné nesprávnosti Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. VS/3-5615/99-733 formou návrhu na povolení obnovy řízení.

Ing. Miloslav Kala
starosta


OPRAVA USNESENÍ
ze 40. zasedání městské rady konaného dne 12. 9. 2000

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v OS Písečná o výměře 39,96 m2 s paní Renatou Ziakovou, bytem Blansko, nám. Svobody 13, dohodou k 31.10.2000.

Ing. Miloslav Kala
starosta

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h