Detail usnesení


Usnesení rady č. 41 ze dne 10. 10. 2000

Usnesení č. 1
Rada ukládá Komisi pro investice a územní rozvoj zpracovat strategický plán investic na období 5-ti roků.
T: 02/2001

Usnesení č. 2
Rada ukládá Komisi pro investice a územní rozvoj zpracovat Program územního rozvoje.
T: 02/2001

Usnesení č. 3
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku EKOCENTRU Ulita ve výši 5.000,- Kč na projekt putovní výstavy "O krásách a nekrásách Moravského krasu".

Usnesení č. 4
Rada jmenuje členkou Komise pro zahraniční styky Ing. Jolanu Havlovou.

Usnesení č. 5
Rada odvolává z funkce předsedkyně Komise přestupkové Mgr. Helenu Chlachulovou s tím, že zůstává členkou této komise.

Usnesení č. 6
Rada jmenuje předsedkyní Komise přestupkové Mgr. Ditu Šebelovou.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí, že odbor INV předá po realizační fázi odboru KOM stavbu psího útulku a ukládá odboru KOM zajistit provozování psího útulku prostřednictvím společnosti Služby Blansko, s.r.o. na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 1022/13 ostatní plochy o výměře 146 m2 v k.ú. Blansko panu Martinu Borkovi, Sloupečník 31, Blansko za účelem provozování parkoviště k motorestu .

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. INV-NS/23/98/Ko ze dne 24. 7. 1998 s panem Martinem Borkem, ve kterém bude snížena výměra předmětu nájmu po geometrickém zaměření na 340 m2 a dle této výměry poměrně sníženo nájemné za cenu 80,-- Kč/m2 /rok s platností od 1.8.2000. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 126 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 143 m2 v k.ú. Olešná, který je zastavěný budovou č.pop. 20 v městské části Blansko-Olešná Janě a Jiřímu Horovým, Olešná 57, Blansko za nájemné 4,-- Kč/m2 /rok, na dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou, za účelem uzavření smluvního vztahu k zastavěnému pozemku.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájem částí pozemku parc.č. 33/3 zahrady v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využívání paní Jitce Ševčíkové, Kamnářská 17, Blansko o výměře 92 m2, panu Emilu Lobpreisovi, Svitavská 3, Blansko o výměře 50 m2 a manželům PhDr. Vratislavu Grolichovi a Sylvii Grolichové, Komenského 25, Adamov o výměře 35 m2, za nájemné 2,-- Kč/m2 /rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc.č. 778/2 ostatní plochy o výměře cca 9,0 m2 v k.ú. Blansko panu Martinu Darmovzalovi r.č. 750822/3756, Sadová 1, Blansko za účelem vybudování bezbariérového vstupu (rampy a schodiště) do budovy č.p. 1683 na ulici Seifertova 8 v Blansku.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 242/1 ostatní plochy o výměře 4.777 m2 v k.ú. Blansko firmě TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., IČO: 25597183, za účelem dokončení výstavby autosalonu vozů ŠKODA včetně kompletního servisu a autobazaru a jeho provozování, a to na dobu neurčitou, za nájemné do doby kolaudace ve výši 390.185,-- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2001 a za nájemné ve výši 23.885,-- Kč/rok + zvyšování o míru inflace po kolaudaci.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 9. 1993 uzavřené mezi městem Blansko a Speciální školou pro žáky s více vadami, Žižkova 27, Blansko, ve kterém bude upřesněn předmět nájmu a závazky nájemce tak, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k tomuto materiálu.

Usnesení č. 15
Rada ruší usnesení č. 27 z 27. zasedání městské rady dne 21. 2. 2000.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene na pozemcích parc.č. 1361/1 ostatní plochy a parc.č. 1381/1 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko, které bude spočívat v právu Českých drah, s.o. provést osazení podzemního rozvodu plynové stl. přípojky dle projektu, právo vstupu v souvislosti s provozem, údržbou a opravou předmětného zařízení – stavby plynové stl. přípojky a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro Český Telecom, a.s. IČO: 60193336, které spočívá ve strpění umístění a provozování, opravách a údržbě dvou veřejných telefonních hovoren (dále jen VTH) na pozemku parc.č. 1447 ostatní plochy v k.ú. Blansko a strpění umístění, vedení, opravách a údržbě podzemního přípojného vedení telekomunikační sítě k VTH, po pozemcích parc.č. 1447 ostatní plochy, parc.č. 1446 ostatní plochy a parc.č. 1352/33 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,--Kč.

Usnesení č. 18
Rada doporučuje městskému zastupitelstvu schválit souhlasné prohlášení mezi Městem Blansko a Správcem konkurzní podstaty ČKD Blansko, a.s. k nemovitostem zapsaným na LV 4412 v k.ú.Blansko tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce čís. INV-Výp/43/00/Ko ze dne 12. 4. 2000. Tímto Dodatkem č.1 bude rozšířen předmět výpůjčky o část pozemku parc.č.1023-pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 600 m2 v k.ú.Blansko s tím, že stavba bude povolena pouze jako dočasná.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s přijetím daru lyžařských vleků LV 200 a LV 300 včetně poháněcích stanic a přívodů elektrické energie a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s dárcem TJ Sokol Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce rekonstruovaných lyžařských vleků v k.ú. Hořice pro TJ Sokol Blansko za účelem jejich provozování. Konečné znění smlouvy o výpůjčce bude před podpisem předloženo radě k odsouhlasení.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením smluv o výpůjčce a nájemních smluv s vlastníky pozemků v k.ú. Hořice, které budou dotčeny provozováním lyžařských vleků v majetku města Blansko, v této lokalitě. Konečné znění smluv bude před podpisem předloženo radě k odsouhlasení.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. SMM-V/109/96/Ne s Českým Junákem tak, jak je uvedeno v materiálu (tzn. při pojištění předmětu výpůjčky ze strany Českého Junáka bude při případné pojistné události škoda vyplacena Českému Junáku).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – kavárny s cukrárnou v objektu čp. 12, nám. Svobody 10, Blansko, nájemce firma TOP 1, spol. s r.o., Žižkova 21, Blansko pro firmu SVITAVA spol. s r.o., Dvorská 36, Blansko, IČO 63478706, zast. p. Josefem Jašíkem do 30. 6. 2001 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Mgr. Evou Petrželovou, Blansko pro pana Josefa Novotného, Příkrá 3, Blansko (IČO: 400997979) za účelem provozování cestovní kanceláře a autobusové dopravy do 31. 12. 2001 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor v objektu čp. 3 (v části za průchodem do zámeckého parku) – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Mgr. Evou Petrželovou, Blansko pro pana Miroslava Čecha, Masarykova 3, Blansko (IČO: 12408204) za účelem provozování obchodu se starožitnostmi a antikvariátu do 31. 12. 2001 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí přísl. orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na ul. Dvorská 38, Blansko, s panem Petrem Hynkem, bytem Blansko, Dvorská 90, dohodou k 30. 10. 2000.

Usnesení č. 28
Rada bere na vědomí zprávu Pohřebního ústavu Blansko.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje pořádání hudební produkce v sále Dělnického domu Klepačov dne 27. 10. 2000, a to do 02.00 hodin.

Usnesení č. 30
Rada nedoporučuje udělení výjimky z Vyhlášky č. 2/2000 o provozu VHP pro Hotel Dukla a Gastro Centrum a předkládá jejich žádosti k projednání v městském zastupitelstvu.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s bezplatným využitím prostor rekreační oblasti Palava pro uspořádání soutěže lodních modelářů, pořádanou klubem lodních modelářů při DDM Blansko.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./1. – 1./10.


Usnesení č. 33
Rada schvaluje použití finančních prostředků z programu stimulace podnikání ve městě takto: 50 tis. Kč na uhrazení projektu "vytvoření Podnikatelské INFO banky HKOB o podnikatelských subjektech na území města a okresu" a 350 tis. Kč pro rozšíření kamerového systému pro krytí území ulice Rožmitálova, části nám. Svobody a části nám. Republiky.

Usnesení č. 34
Rada bere na vědomí Statut parlamentu dětí a mládeže a Volební řád parlamentu dětí a mládeže.

Usnesení č. 35
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP předložit městské radě ke schválení obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/1998 o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 36
Rada ukládá Komisi kontrolní prošetřit dosud uzavřené smlouvy s firmou REKO, spol. s r.o.

Usnesení č. 37
Rada ukládá řediteli příspěvkové organizace KSMB realizovat opatření k likvidaci vykázané ztráty hospodářského výsledku do konce roku 2000 v souladu se stanovenými závaznými ukazateli pro r. 2000.

Usnesení č. 38
Rada ukládá odboru FIN ve spolupráci s obstaravatelskou firmou Vrba, s.r.o., Blansko, přijmout důrazná opatření k podstatnému snížení pohledávek u nájemného za bytové prostory.

Usnesení č. 39
Rada ukládá zástupkyni starosty PhDr. Králové, aby zorganizovala kvalifikovaný průzkum mezi rodiči ohledně jejich názoru a zájmu na dovoz dětí do MŠ v městských částech Blansko.

Usnesení č. 40
Rada ukládá odboru FIN zabezpečit finanční prostředky na akci "Běh Terryho Foxe" v rámci rozpočtových pravidel.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje předloženou Směrnici pro veřejné zakázky se zapracováním připomínek dle diskuse.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 Organizačního řádu pověřeného MěÚ Blansko.

Usnesení č. 43
Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Ivo Lachmana z funkce člena Městské rady Blansko ke dni 13. 9. 2000.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje poskytnutí ručitelského prohlášení města Blanska ze nesplacenou jistinu kontokorentního úvěru č. 053 00 0003, včetně příslušenství. Ukládá Nemocnici Blansko předložit k projednání na nejbližší zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o státní dotaci na rekonstrukci rehabilitačního oddělení.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí navýšení platů v Nemocnici Blansko k 1. 10. 2000.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s prodloužením termínu k předložení návrhu rozpočtu Nemocnice Blansko na r. 2001 do 1. 11. 2000 a ukládá odborům FIN a PRAV poskytnout právní pomoc při rozboru příslušných zákonů.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí plán investičních akcí Nemocnice Blansko uvedených v materiálu "Plán investic na rok 2000 až 2003".
Ukládá Nemocnici Blansko předkládat jednotlivé pořízení investic vždy městské radě ke schválení.
Ukládá Nemocnici Blansko pravidelně čtvrtletně vyhodnocovat v rozborech hospodaření přínos nově pořízených investic i s dopadem na očekávané výnosy a očekávané provozní náklady.
Realizovány budou pouze takové investice, které budou zcela financovány z vlastních zdrojů Nemocnice Blansko, schválených dotací, případně z jiných schválených zdrojů financování.

Ing. Miloslav Kala
starosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h