Detail usnesení


Usnesení rady č. 42 ze dne 24. 10. 2000

Usnesení č. 1
Rada jmenuje členem Komise pro OA předsedu OA Dolní Lhota p. Rostislava Kubicu.

Usnesení č. 2
Rada, v souladu s usnesením městského zastupitelstva ze dne 5. 9. 2000, vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko, ve znění vyhlášky č. 3/2000.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy parc. č. 424 v k.ú. Klepačov do ploch nízkopodlažní zástavby rodinných domů, určené k zastavění v období návrhovém. Materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se převedení plochy ležící při západní straně ulice Svitavské mezi stávajícím autobusovým nádražím a areálem firmy PENTACO (parc. č. 242/7 v k.ú. Blansko) do ploch, určených pro zástavbu podnikatelského charakteru (bydlení a služby) v návrhovém období. Materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje funkční schéma Muzea Blansko dle předloženého materiálu s nárůstem 0,7 úvazku s účinností od 1. 1. 2001.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./1. až 1./5.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s odložením měsíčních splátek a jednorázovou úhradou splátky kupní ceny včetně úroku z prodlení z dlužné částky nejpozději do 30. 9. 2001. Úrok z prodlení je stanoven ve výši 10% roční úrokové sazby.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 67/1, parc. č. 67/2 a parc. č. 67/3 o výměře cca 300 m2, vše v k.ú. Blansko za účelem přístavby k provozovně cukrárna SEVERKA na ulici Žalkovského č.p. 1401/2a v Blansku a zřízení letního posezení před cukrárnou.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se skončením nájmu částí pozemků parc.č. 862/24 ostatní plochy a parc.č. 859/1 ostatní plochy o výměře 120 m2 v k.ú. Blansko mezi městem Blansko a panem Lubomírem Pořízkem a paní Michaelou Pořízkovou, Blansko dle nájemní smlouvy č. INV-NS/74-11/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, a to dohodou obou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na pronájem těchto částí pozemků.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 862/24 ostatní plochy o výměře 120 m2 v k.ú. Blansko, k rozšíření zahrádky, k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu pozemku parc.č.739/1-vodní plocha, tok umělý o výměře 270 m2, parc.č.739/2-vodní plocha, tok umělý o výměře 511 m2 a parc.č.739/3-vodní plocha, tok umělý o výměře 195 m2, vše v k.ú.Dolní Lhota a doporučuje městskému zastupitelstvu schválit tento převod za podmínky, že zároveň bude do vlastnictví města převeden pozemek parc.č.1406/1-ost.plocha o výměře 928 m2 v k.ú.Blansko od vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 740/10 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko manželům Matevosu Šašikoviči Babajanovi a Ivetě Babajanové, bytem Blansko, 9. května 11, za účelem umístění a provozování stánku pro prodej tabáku, tiskovin, balených potravin a nápojů, ovoce a zeleniny, za nájemné 12.000,-- Kč/rok, na dobu určitou 3 roky + míra inflace od roku 2002. Pokud nebude k dočasné stavbě prodejního stánku vydáno územní rozhodnutí, případně stavební povolení, pozbývá toto usnesení platnost.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájem části pozemku parc.č. 1453 ostatní plochy o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko panu Josefu Cihlářovi, B. Němcové 241, Rájec-Jestřebí, za účelem umístění a provozování prodejního stánku pro prodej tisku a tabákových výrobků, za nájemné 20.000,-- Kč/rok + míra inflace od roku 2002, na dobu určitou 3 roky. Pokud nebude k dočasné stavbě prodejního stánku vydáno územní rozhodnutí, případně stavební povolení, pozbývá toto usnesení platnost.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc.č. 1635 ostatní plochy a parc.č. 567/17 zahrady oba v k.ú. Blansko spoluvlastníkům domu Mahenova 3, Blansko, a to manželům Doleželovým, Čermákovým, Zburníkovým, paní Kučerové, Formánkové a panu Součkovi, na dobu neurčitou, za účelem celoročního ošetřování pozemků, sečení trávy, ošetřování zeleně a oplocení a případně k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 886/1 kultura zahrady o výměře 210 m2 v k.ú. Blansko manželům Ludmile a Bohumilu Sloukovým, Kamnářská 3, Blansko k zahrádkářským účelům za nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 16
Rada ruší usnesení č. 37 z 31. zasedání městské rady konaného dne 11. 4. 2000.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro Adast Blansko a.s., IČO: 46995927, které spočívá ve strpění uložení, vedení a opravách vodovodní přípojky na části obecního pozemku parc.č. 1352/34 ostatní plochy o výměře cca 2m2 v k.ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,--Kč.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s revokací usnesení č. 14 ze 40. zasedání dne 12. 9. 2000, za podmínky, že zároveň bude podepsán ze strany ZERA Rájec, a.s. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. INV-NS/33/99/Ko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se změnou v nájemní smlouvě č. INV-NS/33/99/Ko, která byla uzavřena mezi městem Blansko a akciovou společností ZERA Rájec dne 31.5.1999 tak, že předmět nájmu nebude obsahovat pozemek parc.č. 397/3 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Dolní Lhota a se skončením jeho užívání a vyklizení po dohodě obou smluvních stran ke dni 30. 9. 2001, a to formou dodatku č. 2 k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 20
Rada doporučuje Městskému zastupitelstvu Blansko k projednání a schválení výkup pozemku parc.č.190/8-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 107 m2 v k.ú.Olešná od vlastníka tohoto pozemku za cenu 60,-Kč/m2.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje po úpravách návrh usnesení právních zástupců Města Blansko a společnosti SELIO, spol. s r.o. Blansko.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením mandátní smlouvy s firmou SELIO, spol. s r.o. Blansko dohodou ke dni 30. 11. 2000 (jedná se o vedení agendy pro tisk složenek pro kapitační platbu).

Usnesení č. 23
Rada ukládá odboru KOM předložit městskému zastupitelstvu k projednání žádost o neuplatnění práva na byt o velikosti 3+1 č. 28 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy o velikosti 739/23433 v domě č. pop. 1871 na ulici Dvorská 90.

Usnesení č. 24
Rada ukládá odboru INV vypsat výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti a poskytnutí technické pomoci spojené s přípravou a realizací stavby Intenzifikace ČOV Blansko II. etapa.


Ing. Miloslav Kala
starosta

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h