Detail usnesení


Usnesení rady č. 44 ze dne 21. 11. 2000

Usnesení č. 1

Rada podporuje rozšíření výuky o výuku italského jazyka na ZŠ Dvorská.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2 000,-- Kč na Mistrovství Evropy Euroteamů sl. Aleně Kalové ze sportovní organizace TJ Start Blansko.

Usnesení č. 3
Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise mládeže sl. Hanu Báčovou z organizačních důvodů.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje do funkce místopředsedkyně Komise mládeže sl. Hanu Bínovou.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí rezignaci p. Jaroslava Žáčka na funkci člena Komise pro zahraniční styky z důvodu změny zaměstnání, časových a osobních důvodů.

Usnesení č. 6
Rada předkládá projednanou Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Blansko v platném znění, Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 7
Rada předkládá projednaný návrh Zadání změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Blansko, označených jako B1, B2, B3, B4, B6 a B7 Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 8
Rada předkládá projednaný návrh Zadání změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Klepačov a Olešná u Blanska, označených jako K1, K2, K3, K4, K5, O1 a O2 Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí návrh Zadání regulačního plánu Střed města Blansko a ukládá odboru SÚ-ŽP předložit tento materiál do Zastupitelstva města Blansko k projednání.

Usnesení č. 10
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko znovu projednat východiska a podklady pro řešení regulačního plánu středu města Blansko, a to urbanistickou studii, kterou vzalo zastupitelstvo na vědomí na 3. zasedání MZ dne 30. 3. 1999, a to zejména z důvodu řešení nám. Republiky.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje zvýšení úvazků ve struktuře Městské knihovny Blansko od 1. 1. 2001:
a) 0,608 úvazku na rozšíření výpůjčních služeb pro veřejnost
b) 1,000 úvazek po dobu tří měsíců v r. 2001 na zprovoznění knihovnického programu Koniáš

Usnesení č. 12
Rada povoluje uzavření provozů Městské knihovny Blansko ve dnech 28. a 29. 12. 2000 z důvodu čerpání řádné dovolené.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s nákupem 1 ks PC pro účetní pí Kudovou z FRIM pro ZŠ TGM Blansko, Rodkovského ul. v celkové výši 30 000,-- Kč.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s nákupem třítroubové pece pro školní jídelnu ZŠ Erbenova ul. z FRIM ve výši 56 657,-- Kč z fondu reprodukce investičního majetku.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí předloženou koncepci základních škol v Blansku do r. 2005.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./1. až 1./8. a ukládá odboru FIN předložit k projednání rozpočtová opatření č. 1./3., 1./4., 1./6. zastupitelstvu města.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení rozpočtové provizorium města Blansko na I. čtvrtletí roku 2001. Ukládá odboru FIN předložit rozpočtové provizorium zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 18
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení revokaci přijatého usnesení č. 14 z 10. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 28. 3. 2000. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení změnu účelu čerpání hypotečního úvěru, a to z koupě a rekonstrukce na rekonstrukci objektu 48 bytových jednotek, budova č. p. 1470 na pozemku parc. č. 2588 v k. ú. Blansko. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení navýšení hypotečního úvěru na rekonstrukci objektu 48 bytových jednotek, budova č. p. 1470 na pozemku parc. č. 2588 v k. ú. Blansko na celkovou výši 12,5 mil. Kč, t. j. navýšení o 5 mil. Kč. Ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. st. 445 (dle PK) o výměře max. 15 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování zpevněného přístupu k budově č. p. 567 v Blansku ze zadní strany, za podmínek stanovených SÚ a za předpokladu vydání příslušného rozhodnutí SÚ v této věci.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1415 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře 2 m2 z důvodu zastavění pozemků RD.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 183/6 zahrady o výměře 115 m2 v k. ú. Blansko paní Anně Hudečkové, Komenského 26, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 56 m2 za účelem výstavby dvojgaráže.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 369 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ evidence nemovitostí EN o výměře cca 500 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem částečného zastavění rodinným domem.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 694 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 307 m2 v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. 693 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 27
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit uznání vlastnického práva manželů Šíblových, Blansko, Erbenova 17 k části pozemku parc. č. 692 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 321 m2.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 9 – ostatní plocha o výměře 42 m2 a část pozemku parc. č. 204 – zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Olešná za účelem funkčního spojení s nemovitostmi ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup části pozemku parc. č. 376 zahrady v k. ú. Horní Lhota od vlastníka pozemku, a to v rozsahu potřebném pro zajištění příjezdu do zahrádkářské lokality Familie.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 273/1, parc. č. 273/11, parc. č. 271/2, parc. č. 271/4, parc. č. 273/12 a parc. č. 273/14 v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků v souladu se stanoviskem odboru INV k tomuto materiálu.


Usnesení č. 31
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 24 z 10. zasedání městského zastupitelstva dne 28. 3. 2000 tak, že dohodnutá kupní cena bude činit 100 774,-- Kč.

Usnesení č. 32
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup pozemků v "průmyslové zóně" v Blansku od vlastníků pozemků, uvedených v materiálu odboru INV k tomuto bodu.

Usnesení č. 33
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkupy všech pozemků nebo jejich částí v průmyslové zóně – Vojanky (viz přiložená situace – plochy P1 až P4), za cenu max. 200,--Kč/m2. Rada doporučuje, aby zastupitelstvo města pověřilo radu města realizací těchto výkupů.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č. SM-NS/97/96/Ko ze dne 15. 11. 1996 s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, kterou podali Mgr. Pavel Kočka a Jana Kočková, Sadová 65, Blansko, z nájmu části pozemku parc. č. 759/3 pastvina o výměře 200 m2 v k. ú. Blansko. Nájem pozemku skončí dnem 30. 4. 2001, poměrné nájemné za rok 2001 činí 200,-- Kč.

Usnesení č. 35
Rada předkládá k projednání a doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas se zřízením věcného břemene na části obecních pozemků parc. č. 1015/1 (dle PK), parc. č. 1015/3 (dle PK) a parc. č. 1014/1 (dle PK), vše v k. ú. Blansko pro KOREKT-INVEST spol. s r.o. Brno, spočívající v umístění, provozování, opravách a údržbě dešťové kanalizace, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,-- Kč.

Usnesení č. 36
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci označené – viz příloha č. 3 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro sportovní areály a zařízení, a doporučuje zastupitelstvu města schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 37
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) jako lokalita č. 1 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a doporučuje zastupitelstvu města schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 38
Rada projednala pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci (příloha č. 6) jako lokalita č. 2 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD a nedoporučuje zastupitelstvu města schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pořízením regulačního plánu "Sportovního ostrova" a doporučuje zastupitelstvu města schválení pořízení regulačního plánu "Sportovního ostrova".

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pořízením regulačního plánu "areálu ADASTu" a doporučuje zastupitelstvu města schválení pořízení regulačního plánu "areálu ADASTu".

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 30/99/Pe (mezi městem Blansko a Komerční bankou, a.s.) na pronájem parkoviště na části pozemku p.č. 1372/4 na ul. Seifertova dohodou k 31.12.2000.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře cca 115 m2 na ul. Sadová 2, Blansko Českému červenému kříži, Sadová 2, Blansko, IČO: 00426288, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláří a skladu CO a záchranné jednotky.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor (cca 6m2) na ul. Sadová 2, Blansko – pronajatých Českému červenému kříži, Sadová 2, Blansko, IČO: 00426288 – pro paní Anežku Klimešovou, bytem Pod Javory 14, Blansko, IČO: 46251243, za účelem poskytování ekonomického a organizačního poradenství a vedení účetnictví, a to na 2 roky od podpisu nájemní smlouvy s ČČK.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky na ul. L. Janáčka 13, Blansko, mezi městem Blansko a HHP, zast. p. Kratochvílovou tak, jak je uvedeno v materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu na pozemku p.č. 175/4 o výměře 450 m2 a pozemku p.č. 175/4 o výměře 450 m2 za cenu dle případných nabídek.

Usnesení č. 46
Rada s ohledem na zvýšení cen PHM souhlasí s navýšením cen jízdného MHD dle materiálu o 20% a ukládá odboru KOM předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s uzavření smlouvy o bezúplatném převodu chodníků, komunikace a terénních a sadových úprav provedených v rámci KBV 52 b.j. na Zborovcích z OkÚ Blansko na Město Blansko a ukládá odboru KOM předložit příslušný materiál do zastupitelstva města.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí po úpravách, uvedených v zápisu z jednání, s uzavřením Dohody o narovnání s firmou SELIO, spol. s r.o. Blansko s využitím III.varianty svozu TDO.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění mobilního sběru a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu a Smlouvy o sběru, svozu a využití využitelných složek komunálního odpadu s firmou SELIO, spol. s r.o. Blansko


Usnesení č. 50
Rada souhlasí s prodejem movitých věcí – mechanizačních prostředků, zapůjčených firmě SELIO, spol. s r.o. Blansko a specifikovaných v předloženém materiálu, této firmě za celkovou částku 545 000,- Kč.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě s firmou SELIO, spol. s r.o. ze dne 14.4.1998. Změna se týká nové specifikace pronajatých ploch překladiště TDO a vypuštění nájmu mechanizačních prostředků.

Usnesení č. 52
Rada ukládá odboru INV vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění nového překladiště komunálního odpadu.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje doplnění ceníku (přílohy č.1) k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s firmou Selio, spol. s r.o. Blansko o vozidlo Mercedes Benz UNIMOG 1650 s dohodnutými cenami uvedenými v materiálu s účinností od 1.11.1999.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje předložený systém modernizace a rekonstrukce tepelných zdrojů a rozvodů ve městě a ukládá odboru KOM předložit příslušný materiál k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje navrhovanou likvidaci neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje předložený návrh na odprodej nepoužitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se smlouvou o nájmu mezi Nemocnicí Blansko a firmou IMOS Brno a.s., se sídlem Olomoucká 74, Brno, jejímž předmětem je budova údržby, montovaný a plechový sklad, které nájemce využije pro zařízení staveniště v souvislosti s výstavbou Domova důchodců Blansko.

Usnesení č. 58
Rada schvaluje předpis Výbory Zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit tento předpis zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 59
Rada ukládá starostovi vyzvat volební strany zastupitelstva k předložení návrhů na členské obsazení výborů zastupitelstva.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit tento předpis zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 61
Rada bere na vědomí možnosti odměňování neuvolněných funkcionářů dle písemného materiálu a ukládá tajemníkovi předložit tento materiál zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje předložený návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 63
Rada bere na vědomí rezignaci pana Pavla Němce na mandát člena Zastupitelstva města Blansko ke dni 15. 11. 2000 a člena Komise sportovní ke dni 16. 11. 2000.

Usnesení č. 64
Rada prohlašuje v souladu s § 56 odst. 2) zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění novel, na uprázdněný mandát po p. Pavlu Němcovi za člena Zastupitelstva města Blansko pana Jaroslava Pokladníka, nar. 14. 6. 1958, náhradníka za volební stranu KSČM, od 15. 11. 2000. Rada ukládá tajemníkovi předat p. Jaroslavu Pokladníkovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h