Detail usnesení


Usnesení rady č. 46 ze dne 16. 1. 2001

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena Komise sportovní pana Mgr. Michala Krále.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje předsedkyní Komise sociální Mgr. Věru Veselou.

Usnesení č. 3
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP ve spolupráci s odborem INV a příslušnými komisemi rady připravit návrh zadání pro zpracování konceptu regulačního plánu Střed města Blansko v souladu s připomínkami z rozpravy na 14. zasedání zastupitelstva města konaném dne 5. 12. 2000.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje bezúplatné používání znaku města v deníku Moravské noviny ROVNOST.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje změnu splatnosti za nájemné nebytových prostor, a to na 5. den prvního měsíce období, za které je nájemné placeno.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje text zadání veřejné soutěže a ukládá odboru FIN zveřejnit tento text v souladu se zákonem.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Silvií Kovandovou pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení – stomatologie.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku v budově OZS Černá Hora mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Darinou Kupkovou pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení – gynekologie.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje pořízení investic fibrobronshoskopu a analyzátoru glukózy pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí plošné navýšení mezd pracovníků Nemocnice Blansko.


Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemky v k.ú. Blansko, v lokalitě Zborovce-Sloupečník:
– parc.č. 872/1 – ostatní plochy o výměře 800 m2,
– parc.č. 872/3 – ostatní plochy o výměře 36 m2,
– parc.č. 872/4 – ostatní plochy o výměře 43 m2,
– parc.č. 4215/2 – zastavěná plocha o výměře 143 m2,
– parc.č. 4216/2 – zastavěná plocha o výměře 182 m2,
– parc.č. 4217/2 – zastavěná plocha o výměře 190 m2,
za účelem majetkoprávního vypořádání a doporučuje směnu pozemků k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 565/4 ostatní plochy o výměře 18 m2 a pozemek parc. č. 565/5 ostatní plochy o výměře 11 m2, oba v k.ú. Dolní Lhota dle geometrického plánu č.p. 263-440/1999 ze dne 20. 9. 2000 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako předzahrádky u rodinných domů č.p. 188 a č.p. 189 v městské části Blansko – Dolní Lhota a doporučuje odprodej pozemků k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu (směny) části pozemku parc. č. 214/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí o výměře 19 m2 v k.ú. Dolní Lhota a doporučuje směnu pozemku k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 858 kultura ostatní plochy o výměře cca 80 m2 v k.ú. Lažánky z důvodu majetkoprávního vypořádání (část pozemku je zastavěna novostavbou rodinného domu) a z důvodu zarovnání pozemku přiléhajícího k rodinnému domu a doporučuje odprodej částí tohoto pozemku k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc.č. 1650/2 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko, na kterém je postavena garáž ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 757/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. INV-NS/108/99/Ko ze dne 28.4.2000 uzavřené s Herbertem a Františkou Doleželovými, Sadová 94, Blansko, ve kterém bude snížena výměra předmětu nájmu – části pozemku parc.č. 757/2 v k.ú. Blansko na 56 m2 a sníženo nájemné na 168,-- Kč/rok.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. INV-NS/120/99/Ko ze dne 28.4.2000 uzavřené s Antonínem Matalem, Sadová 92, Blansko, ve kterém bude snížena výměra předmětu nájmu – části pozemku parc.č. 757/2 v k.ú. Blansko na 17 m2 a sníženo nájemné na 51,-- Kč/rok.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 674/85 ostatní plochy o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko, v lokalitě Podlesí panu Sašovi Zavenoviči Babajanovi, bytem 9. května 14, Blansko za účelem umístění a provozování dočasné stavby prodejního stánku pro prodej tiskovin, tabákových výrobků, balených potravin a nápojů, ovoce a zeleniny, za nájemné 12.000,-- Kč/rok, na dobu neurčitou + míra inflace od roku 2002. Pokud nebude k dočasné stavbě prodejního stánku vydáno příslušné rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) SÚ a ŽP MěÚ Blansko, pozbývá toto usnesení platnost.

Usnesení č. 20
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko projednat a schválit uzavření smluv o zřízení věcných břemen spočívajících ve strpění trvalého uložení napájecího kabelu 6 kV, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na:
– částech obecních pozemků parc.č. 1238/3-trvalý travní porost a parc.č.1238/10-trvalý travní porost v k.ú.Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 168,- Kč
– části obecního pozemku parc.č. 554-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k.ú.Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 51,- Kč
– částech obecních pozemků parc.č.1245/1-zahrada a parc.č.1361/1-ostatní plocha vše v k.ú.Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 4.625,- Kč
– částech obecních pozemků parc.č.1238/3-trvalý travní porost a parc.č.1361/1-ostatní plocha vše v k.ú.Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 15.400,- Kč
– částech obecních pozemků parc.č.141/8-ostatní plocha, parc.č.141/12-ostatní plocha, parc.č.1350/11-ostatní plocha a parc.č.1350/76-ostatní plocha vše v k.ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 10.920,- Kč
– částech obecních pozemků parc.č.1359/1-ostatní plocha a parc.č.1360/1-ostatní plocha vše v k.ú.Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 10.020,- Kč
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění trvalého uložení rozvodu plynu, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na částech pozemků st.parc.č. 448-zastavěná plocha, parc.č. 244/3-ostatní plocha, parc.č. 243/2-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr a parc.č. 250-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr vše v k.ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 16.170,- Kč, a to mezi městem Blansko a státní organizací České dráhy Praha.


Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením předložených smluv o nájmu s vlastníky pozemků, které budou dotčeny provozováním lyžařských vleků v majetku města Blansko v k.ú. Hořice u Blanska.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+1 v rod. domku Komenského 26 s manželi Annou a Miloslavem Hudečkovými, trvale bytem Blansko, Komenského 26 o jeden rok, tj. do 31. 12. 2001 za podmínky, že bude uzavřena dohoda o uznání závazku.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – garážového boxu č. 19 o výměře 7m2 na ul. Mlýnská, Blansko s JUDr. Václavem Reichem dohodou ke dni 31. 1. 2001.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – garážového boxu č. 19 o výměře 7 m2 na ul. Mlýnská, Blansko s panem Patrikem Vítkem za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok s platností od 1. 2. 2001.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku nebo pronájem nebytových prostor o výměře cca 40 m2 v objektu č.p. 167 na Klepačově.

Usnesení č. 26
Rada ukládá PhDr. Jaroslavě Králová jednat s ředitelkou ZUŠ Blansko Mgr. Evou Petrželovou o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. BNH-7/98/NEM/Pe ze dne 14. 10. 1998.
T: 30. 1. 2001

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na společný nájem kotelen ve vlastnictví města Blansko za účelem modernizace a rekonstrukce tepelných zařízení.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje novou organizační strukturu Kulturního střediska města Blanska vzniklou začleněním bývalého Klubu ČKD do KSMB s účinností od 1.1.2001.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h