Detail usnesení


Usnesení rady č. 48 ze dne 13. 2. 2001

Usnesení č. 1
Rada rozhodla s ohledem na zajištění provozování psího útulku o rozšíření předmětu podnikání společnosti Služby Blansko, s.r.o. o následující předmět podnikání:
– chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb – provozování hotelů a útulků pro zvířata.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Anežkou Rafaelovou, bytem Blansko, 9. května 20, a to ve výši splátek: 4 splátky po 200,- Kč/měs., 5. - 15. splátka po 300,-Kč/měs., 16. - 19. splátka po 500,- Kč/měs. a 20. splátka 654,- Kč s tím, že první splátka bude uhrazena v únoru 2001 a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Petrem Pospíšilem, bytem Blansko, Údolní 23, a to ve výši splátek: první splátku v částce 10.000,- Kč a dále měsíční splátky 1.000,- Kč, celkem 46 splátek a poslední splátku 539,- Kč, s tím, že první splátka bude uhrazena v únoru 2001 a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 4
Rada pověřuje starostu města k podpisu plné moci pro zastupování města jako vlastníka nebytových jednotek na ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek v domě Blansko, L. Janáčka č. 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13 a 15.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor – kanceláří č. 112 o výměře 39,76 m2 a č. 113 o výměře 11,20 m2 v 1. patře výškové budovy na ul. Smetanova 3, Blansko, s Ing. Josefem Vágnerem dohodou k 31. 3. 2001.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláří č. 112 o výměře 39,76 m2 a č. 113 o výměře 11,20 m2 v 1. patře výškové budovy na ul. Smetanova 3, Blansko pro Finanční úřad v Blansku, Smetanova 3, Blansko (Finanční ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, Brno) za účelem rozšíření vymáhacího oddělení za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 4. 2001.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor bývalé prodejny masa a uzenin v OS Písečná, Jasanová 15, Blansko o výměře 152 m2 pro pana Dalibora Čermáka za účelem zřízení prodejny stavebního materiálu, prodejny velkoskladu alkoholu a cigaret za nájemné ve výši 160,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko o výměře 115 m2 pro pana Milana Nejezchleba za účelem zřízení internetové kavárny za nájemné ve výši 1.100,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem jednotky č. 1817/106 – nebytového prostoru v I. NP budovy na nám. Svobody 6.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor o výměře cca 40 m2 v objektu čp. 167 na Klepačově pro AVZO-TSČ-ČR, ZO Klepačov, se sídlem Klepačov 30, zast. p. Čermákem (reg. č. 70075).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se společným nájmem kotelen pro firmu HARPEN ČR, s.r.o., Truhlářská 13/15, Praha 1 a ukládá oddělení PRAV připravit příslušné smlouvy.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje po úpravách Provozní řád pobytu na území Rekreační oblasti Palava a ukládá odboru KOM předložit příslušný materiál k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje po úpravách Nařízení o stání vozidel ve městě Blansku.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje pořízení investic:
1) úprava kožní ambulance soukromé lékařky MUDr. Dagmar Horáčkové
2) nákup malotraktoru
a pořízení studie na rekonstrukci stravovacího provozu.

Usnesení č. 15
Rada projednala a bere na vědomí výsledky řádného projednání i vlastní dokument "Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označených jako B8 – B15" a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje poskytnout půjčku následujícím žadatelům:
Formánek Jiří, 25.000,- Kč
Společenství vlastníků BD 20.000,- Kč
BD Blahobyt 500.000,- Kč
Kopřivová Marcela 20.000,- Kč
Kudry Alexandr 100.000,- Kč
BD Svitava 50.000,- Kč
Formánková Marie 55.000,- Kč
Konopáč Jiří 130.000,- Kč
Jakubcovi Vl. a Miloslava 30.000,- Kč
Eigl Martin 140.000,- Kč
Farkaš Hynek 130.000,- Kč

U BD Blahobyt je podmínkou vyčerpání půjčky v roce 2001 a vrácení půjčky do dvou roků od poskytnutí půjčky.
Rada ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu jednotlivé návrhy finančních částek půjček k projednání na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu tepelného hospodářství Města Blansko na rok 2001. Ukládá odboru FIN předložit k projednání zastupitelstvu na jeho nejbližší zasedání.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4805 zastavěná plocha o výměře 1.257 m2 v k.ú. Blansko, z důvodu zastavění budovou ve vlastnictví právnické osoby.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc č. 242/1 ostatní plochy o výměře 3.520 m2 v k.ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej odsouhlasit.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 242/1 ostatní plochy v k.ú. Blansko pro společnost TOP AUTOSALON Blansko, s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu zřízení břemene odsouhlasit.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4700 zastavěná plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Blansko, který je zastavěný stavbou stanice technické kontroly na ulici Poříčí 17 v Blansku.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1022/8 ostatní plochy o výměře 1.407 m2 v k. ú. Blansko, který byl zaměřen geometrickým plánem č.z. 2151-130/1999 ze dne 26. 5. 1999 z části pozemku parc. č. 1022/1 v k.ú. Blansko a z části pozemku parc. č. 1022 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko a který není zapsán v katastru nemovitostí a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej odsouhlasit.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4783 zastavěná plocha o výměře 194 m2 v k.ú. Blansko, který je zastavěný stavbou motorestu na ulici Poříčí v Blansku.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1022/13 ostatní plochy o výměře 146 m2 v k.ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej odsouhlasit.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 84/9 – ostatní plocha o výměře max. 662 m2 v k.ú. Blansko za pozemek parc. č. 242/3 zahrady v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/2 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko panu Vladimíru Pantůčkovi, Údolní 5, Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 7,-- Kč/ m2/rok.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Blansko Josefu a Jiřině Minxovým, Sadová 94, Blansko k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, a to formou dodatku k uzavřené nájemní smlouvě č. INV-NS/130/99/Ko ze dne 28. 4. 2000.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Blansko Jiřímu a Ing. Jitce Skotákovým, Sadová 92, Blansko k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě číslo INV-Výp/34/99/Ko ze dne 4. 2. 2000, uzavřené mezi městem Blansko a DDM Blansko, kterým bude upravena a doplněna smlouva tak, aby bylo možné občasné užívání části předmětu výpůjčky jinými osobami.

Usnesení č. 30
Rada předkládá zastupitelstvu k projednání žádost o přehodnocení usnesení č. 3 ze 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 12. 2000 a změnu usnesení nedoporučuje.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku mezi společností AGRO-ND spol. s r.o., Sloupečník 1a, Blansko a městem Blansko na uznání závazku firmy AGRO-ND, tedy uznání dlužného nájemného za IV. čtvrtletí roku 1999, za celý rok 2000 a za I. čtvrtletí roku 2001, které společnost AGRO-ND spol. s r.o. uhradí v celkové výši nejpozději dne 31. 7. 2001, včetně úroku z prodlení.

Usnesení č. 32
Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit výkup části pozemku parc. č. 674/24 kultura zahrady v k.ú. Blansko od manželů Vítězslava a Marty Hudcových, Kachlíkova 7, Brno o výměře cca 53 m2 (části zastavěné částí garáže a části, na které se nachází opěrná zídka a zpevněná příjezdová komunikace k řadovým garážím v sídlišti Podlesí) za cenu 6,-- Kč/m2, jak bylo ujednáno v kupní smlouvě mezi městem Blansko a manžely Hudcovými ze dne 14. ledna 1992.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 68 ostatní plocha v k.ú. Těchov, které spočívá ve vybudování, vedení a opravách vodovodního řadu a souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 425 ostatní plochy v k.ú. Těchov, které spočívá ve vybudování, vedení a opravách dešťové kanalizace, vše v souvislosti se stavbou "15 RD – lokalita Na slunku k.ú. Těchov", pro Ing. Josefa a Martu Hasoňovi, bytem Blansko, Podlesí 22, na dobu neurčitou, bezplatně a doporučuje zřízení věcného břemene zastupitelstvu k odsouhlasení.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení ploch veřejné zeleně, vyznačených v předložené situaci, do ploch určených v návrhovém období do ploch uvedených v nízkopodlažní bytové zástavbě – RD a doporučuje zastupitelstvu města schválení jejího pořízení.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje vnitřní předpis Výbory zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit tento předpis zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje Jednací řád Rady města Blansko.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje předložený návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 38
Rada požaduje, aby v zadání Konceptu RPn Střed města Blansko objekt Hotelu Dukla byl zařazen do stabilizovaného území s tím, že výsledné řešení souvisejících ploch severní části prostoru nám. Republiky bude zadáno samotnou územně plánovací dokumentací, až v návaznosti na jeho případnou asanaci.

Usnesení č. 39
Rada požaduje, aby byl do zadání Konceptu RPn Střed města Blansko zapracován požadavek na zachování jednosměrné dopravy v prostoru ulice Seifertova s tím, že v následné fázi zpracování a projednání Konceptu RPn bude prověřena možnost současného vyloučení průjezdné dopravy z prostoru ulice Rožmitálova a nám. Republiky. V případě, že návrh tohoto dopravního řešení bude technicky neprůchodný, či z hlediska dopadů na související prostředí neakceptovatelný, souhlasí s návrhem na obousměrné řešení ulice Seifertova.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h