Detail usnesení


Usnesení rady č. 49 ze dne 13. 3. 2001

Usnesení č. 1
Rada projednala zápis z 2. zasedání Parlamentu dětí a mládeže Blansko, konaného dne 5. 2. 2001, oceňuje aktivní přístup členů k problematice kulturního a sportovního vyžití mládeže ve městě Blansko a vyjadřuje i nadále podporu této činnosti.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje přijetí pana Otakara Pokoje, nar. 1929, bytem Blansko, Lažánky 176 do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí návrh VAS, a.s. Boskovice na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení.

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 860 zahrady v k.ú. Těchov, která je v současné době zaplocena a užívána jako zahrada.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 2438 zastavěná plocha o výměře 321 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 346/1 (dle PK) o výměře 1168 m2 a části parc. č. 346/2 (dle PK) o výměře 287 m2, vše v k.ú. Blansko z důvodu zastavění budovami ve vlastnictví právnické osoby.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plochy o výměře cca 10 m2 v k.ú. Blansko, část pozemku parc. č. 857/85 ostatní plochy o výměře cca 7 m2 v k.ú. Blansko a část pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plochy o výměře cca 7 m2 v k.ú. Blansko z důvodu provozování prodejních stánků ve vlastnictví právnické osoby k prodeji tisku, tabákových výrobků a doplňkového zboží.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 183/6 zahrady o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1006/66 kultura orná půda o výměře cca 600 m2 v k.ú. Blansko a rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1006/66 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 778/2 ostatní plochy o výměře cca 9 m2 v k.ú. Blansko, na kterém je vybudována bezbariérová rampa a schodiště u vstupu do budovy č.p. 1683 na ulici Seifertova 6a v Blansku.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 745/6 ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování dočasné stavby prodejního stánku pro prodej novin, časopisů, tabákových výrobků a balených potravin.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plochy ani část pozemku parc. č. 1352/4 ostatní plochy, oba v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 2770 zast. plocha o výměře 362 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku bytovým domem ve vlastnictví právnické osoby bytovému družstvu BD Dvorská 82, zast. RNDr. Bohuslavem Seďou, bytem Blansko, Dvorská 82, na dobu určitou, do doby rozhodnutí příslušného orgánu ve věci restituce.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 4596 zast. plocha, nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko a parc. č. 4597/1 zast. plocha, nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví ČR a jejího užívání ke garážování vozidel, a to Ministerstvu zemědělství České republiky, pracoviště Blansko, Brněnská 23, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 7,--Kč/m2/rok.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 860 zahrady o výměře cca 1030 m2 v k.ú. Těchov za účelem sečení trávy a údržby pozemku panu Karlu Svobodovi, bytem Těchov 127, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez možnosti oplocení.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen pro JME Brno, a.s. Lidická 36, na dobu neurčitou, spočívajících v umístění a provozování, opravách a údržbě trafostanic s obslužným prostorem na obecních pozemcích:
parc. č. 2211 zast. pl. o výměře 135 m2 (při ul. Dvorská)
parc. č. 2725 zast. pl. o výměře 59 m2 (při ul. Stařeckého)
parc. č. 3900 zast. pl. o výměře 54 m2 (při ul. Okružní)
parc. č. 4394 zast. pl. o výměře 338 m2 (sídliště Písečná)
parc. č. 4408 zast. pl. o výměře 75 m2 (při ul. Čapkova)
parc. č. 4409 zast. pl. o výměře 141 m2 (u Salmova mlýna)
parc. č. 4414 zast. pl. o výměře 87 m2 (v sídlišti Zborovce)
parc. č. 4415 zast. pl. o výměře 104 m2 (v sídlišti Zborovce)
parc. č. 4416 zast. pl. o výměře 86 m2 ( při ul. Zborovecká)
parc. č. 4417 zast. pl. o výměře 201 m2 (při ul. Okružní)
parc. č. 4678 zast. pl. o výměře 34 m2 (Písečná u OA),
vše v k.ú. Blansko, za jednorázovou úplatu v celkové výši a doporučuje zastupitelstvu zřízení břemen za dohodnutou úplatu k odsouhlasení.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se změnou hranice mezi pozemkem parc. č. 9 – ost. plocha a pozemkem parc. č. 10 – zastavěná plocha v k.ú. Olešná na stav před novým mapováním, jak požaduje vlastník pozemku parc. č. 10-zastavěná plocha v k.ú. Olešná.

Usnesení č. 18
Rada pověřuje odbor INV vypracováním odpovědi na petici občanů bytového domu Svitavská č. 3, 3a, 3b v souladu s materiálem předloženým odborem INV.

Usnesení č. 19
Rada pověřuje odbor INV vypracováním odpovědi na petici občanů zastoupených Ing. arch. Danešem Hrdličkou v souladu s materiálem předloženým odborem INV a se zapracováním připomínek z rozpravy v této věci.

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí se zrušením výpovědi a trvá na vystěhování paní Marečkové a všech kdo s ní bydlí, z bytu č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Údolní 17 v Blansku.

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí se zrušením výpovědi a trvá na vystěhování Svatopluka a Věry Skoumalových a všech kdo s nimi v bytě bydlí, z bytu č. 3 o velikosti 1+1 na ulici 9. května 18 v Blansku.

Usnesení č. 22
Rada trvá na vyklizení bytu č. 17 na ulici 9. května 3 v Blansku panem Tomášem Müglem a všemi kdo v bytě bydlí.

Usnesení č. 23
Rada vzhledem k tomu, že vyhláška o hospodaření s byty v majetku města neumožňuje přidělení bytu mimo pořadí, nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí slečně Magdě Danielové, bytem Blansko, 9. května 14 a nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání. Rada trvá na vyklizení bytu č. 4 na ulici 9. května 14

Usnesení č. 24
Rada vzhledem k tomu, že vyhláška o hospodaření s byty v majetku města neumožňuje přidělení bytu mimo pořadí, nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí Rudolfu a Vladimíře Danielovým, bytem Blansko, Jungmannova 10 a nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Miladou Marečkovou, bytem Blansko, Údolní 17, a to ve výši splátek: 52 splátek po 500,- Kč/měs. a 53. splátku v částce 195,- Kč a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Helenou Vaškovou, bytem Blansko, 9. května 20, a to ve výši splátek: 37 splátek po 1.500,- Kč/měs. a 38. splátku v částce 1.992,- Kč a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Janou Metelkovou, bytem Blansko, Údolní 19, a to ve výši splátek: 19 splátek po 1.000,- Kč/měs. a 20. splátku v částce 1.021,- Kč a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Jaroslavem Březovským, bytem Blansko, Jungmannova 10, a to ve výši splátek: 35 splátek po 2.000,- Kč/měs. a 36. splátku v částce 1.437,- Kč a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Josefem Bandym, bytem Blansko, 9. května 18, a to ve výši splátek: 51 splátek po 1.000,- Kč/měs. a 52. splátku v částce 1.142,- Kč a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Anastázií Vdolečkovou, bytem Blansko, Údolní 19, a to ve výši splátek: 20 splátek po 500,- Kč/měs. a 21. splátku v částce 214,- Kč a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Dagmar Půhonou, bytem Blansko, Dvorská 22, a to ve výši splátek 800,- Kč/měs. a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – bývalé mandlovny a prádelny – v bytovém domě na ul. Údolní 19 pro manžele Olgu a Aleše Havelkovy, bytem Údolní 19, za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok za účelem chovu akvarijních ryb s podmínkou, že nájemce zajistí samostatné měření energií oddělené od společné spotřeby domu a zajistí provedení rekolaudace předmětných prostor.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí se snížením nájemného pro pana Himmera, nájemce nebytového prostoru ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, na částku 1.600,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se změnou účelu nájmu v nájemní smlouvě s panem Himmerem nájemcem nebytového prostoru ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, a to na prodej mobilních telefonů a příslušenství pro mobilní telefony.

Usnesení č. 35
Rada ukládá odboru KOM vypovědět nájemní smlouvu s Josefem Janků – Zahradnickým podnikem Šmelcovna.

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru KOM zveřejnit záměr na pronájem objektu zahradnictví na ul. Sadová, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s ukončením výpůjčky na vlek EPV-300 SL se Službou Škole a to dohodou ke dni 15. 3. 2001.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce přenosného lyžařského vleku EPV-300 SL s TJ Sokol Blansko, která jej bude využívat v souladu s účelem daným výrobcem tohoto zařízení.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce stavební buňky č. 3089 s TJ Sokol Blansko.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s prominutím částky 585,- Kč, což je úrok z prodlení v důsledku pozdního uhrazení nájemného z pozemku dle nájemní smlouvy č. INV-NS/26/Ne s firmou TOP AUTOSALON BLANSKO, s.r.o., se sídlem Heinrichova 8, Brno ze dne 31. 10. 2000.

Usnesení č. 41
Rada zřizuje na funkční období dvou let, tj. do 13. 3. 2003, Radu školy na ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2.
Zástupci zřizovatele: L. Šustr, P. Čípek, A. Greplová
Volení zákonní zástupci žáků: J. Skotáková, R. Leibiger, P. Vymazalová
Volení zástupci zaměstnanců školy: L. Polová, R. Burgetová, I. Kunderová.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje udělení Čestného uznání Městskému klubu důchodců při příležitosti 25. výročí založení MKD.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko a ukládá odboru ŠKOL předložit jej ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí s udělením výjimky provozovně Gastro Centrum Blansko, Nádražní 6, z městské vyhlášky č. 2/2000 o provozu VHP a nedoporučuje její projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 a firmou RadioMobil a.s., Londýnská 59, Praha, na umístění anténních nosičů a vybudování podkrovní místnosti pro umístění technologie telekomunikačního zařízení.

Usnesení č. 46
Rada ukládá odboru FIN zapracovat do návrhu rozpočtu r. 2002 akce:
– rekonstrukce školního hřiště ZŠ Dvorská
– "Vyhlídka" na Hořicích
– zahájení oprav ZŠ T.G.M. na ul. Rodkovského.

Usnesení č. 47
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP zajistit zpracování návrhu podle Zadání Změn Územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Blansko, označených jako B8 – B15.


Usnesení č. 48
Rada schvaluje zrušení jednoho místa v organizační struktuře pověřeného MěÚ Blansko. Jedná se o místo pracovníka oddělení územního plánování a životního prostředí odboru SÚ-ŽP.

Usnesení č. 49
Rada ukládá vedoucímu odboru INV předložit návrh opatření k minimalizaci nákladů u realizovaných investic.

Usnesení č. 50
Rada odvolává z funkce místopředsedy Komise kontrolní p. Miloše Okáče z organizačních důvodů a jmenuje do funkce místopředsedy Komise kontrolní p. Petra Alexu.

Usnesení č. 51
Rada jmenuje za člena Komise kontrolní p. Jiřího Hudce.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h