Detail usnesení


Usnesení rady č. 50 ze dne 27. 3. 2001

Usnesení č. 1
Rada povoluje používání znaku města Blanska pro účely Klubu lodních modelářů a pověřuje odbor VNV vyřízením žádosti pana Vičara a stanovením podmínek používání znaku.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2000.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje fyzickou likvidaci neupotřebitelného materiálu Nemocnice Blansko. Rada schvaluje odprodej neupotřebitelného majetku Nemocnici s poliklinikou Vyškov.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje předložený návrh na odprodej nepoužitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje navrhovanou fyzickou likvidaci opotřebovaného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1023 (dle PK) a parc. č. 1022/1 orná půda, vše v k.ú. Blansko o výměře cca 3.000 m2 (jedná se o část pozemků, která je dosud volná, tzn. nezastavěná a nepronajatá) za účelem výstavby podnikatelských objektů včetně potřebného zázemí.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecních pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1023 (dle PK) a parc. č. 1022/1 orná půda, vše o výměře cca 3.000 v k.ú. Blansko za pozemky parc. č. 862/308 orná půda, parc. č. 862/309 ostatní plochy a parc. č. 881/65 ostatní plochy, vše v k.ú. Blansko, ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1106/4 orná půda o výměře cca 75 m2 v k.ú. Těchov, za účelem dočasného umístění mobilní buňky pro uskladnění stavebního materiálu a za účelem užívání zbývající plochy k navážení a případnému uskladnění stavebního materiálu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 39/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře 1.944 m2 v k.ú. Klepačov za účelem výstavby rodinných domků.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 812/7 kultura orná půda o výměře 565 m2 a parc. č. 812/8 kultura orná půda o výměře 612 m2, tedy o celkové výměře 1.177 m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby rodinného domu a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej pozemků odsouhlasit.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 kultura ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s ukončením nájmu částí pozemků parc. č. 230 zahrady, parc. č. 269/1 (dle PK) a parc. č. 269/2 (dle PK) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Horní Lhota dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/60/99/Ne ze dne 1. 10. 1999, a to dohodou ke dne 31. 3. 2001.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem dne 1. 4. 1999, který nastavuje mechanizmus úpravy ceny obědů, a to v závislosti na růstu nebo snížení úhrnného indexu spotřebitelských cen. Pokud dojde k úpravě ceny obědů a výše úhrady za obědy, zvýší se současně slevy poskytované sociálně slabším strávníkům.

Usnesení č. 14
Rada povoluje RC autoklubu Blansko uspořádání vytrvalostního závodu modelů aut dne 15. 7. 2001 od 12.00 do 01.00 hod. na dráze autoklubu u sportovní haly ASK.

Usnesení č. 15
1. Rada souhlasí s pronájmem nám. Republiky v Blansku dne 16. 6. 2001 pro ASK Blansko na uspořádání Půlmaratonu Moravským krasem a Lidového běhu městem Blansko.
2. Rada souhlasí se spolupartnerstvím města Blanska na Půlmaratonu Moravským krasem 2001 a na Lidovém běhu městem Blansko, pořádaném ASK Blansko.
3. Rada ukládá Městské policii Blansko spolupracovat s výborem PMK při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
4. Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam na nám. Republiky dne 16. 6. 2001 pro ASK Blansko.
5. Rada souhlasí s umístěním znaku města Blansko v propozicích PMK.
6. Rada souhlasí s použitím městských komunikací pro trasy závodů PMK dne 16. 6. 2001 a ukládá odboru SÚ-ŽP projednat s pořadateli organizační záležitosti.
7. Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit tisk diplomů pro účastníky Lidového běhu městem Blansko.
8. Rada ukládá sportovní komisi projednat příspěvek na akci PMK 2001.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru poskytnout do výpůjčky nemovitý majetek sportovišť převedených z majetku ČKD Blansko, a.s. do majetku města.

Usnesení č. 17
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit do příštího zasedání zastupitelstva návrh řešení převodu majetku TJ ČKD Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s konáním XXI. sjezdu Lhot a Lehot v městské části Dolní Lhota ve dnech 29. 6., 30. 6. a 1. 7. 2001 a souhlasí s užíváním městských pozemků na tuto akci s tím, že večerní akce budou ukončeny v 02.00 hodin při dodržení technického zajištění dle písemné žádosti. Pořadatel sjedná pojištění odpovědnosti při pořádání kulturních akcí.

Usnesení č. 19
Rada ukládá oddělení cestovního ruchu MěÚ dohodnout s pořadateli sjezdu Lhot a Lehot prezentaci turistických možností v Blansku a okolí.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje předložený návrh Smlouvy o smlouvách budoucích, včetně jejich nedílných součástí, mezi Městem Blansko a společností HARPEN ČR, s.r.o. a společností Zásobování teplem s.r.o. pro zajištění realizace projektu "Rekonstrukce a modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Blansko".

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s p. Rudolfem Reinem, bytem Blansko, Jungmannova 10, a to ve výši splátek 300 Kč/měs. a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku, platné od 1. 4. 2001 do 30. 6. 2001.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor na ulici Smetanova 1, Blansko, p. Aleši Plachému.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na nám. Svobody 6, Blansko o výměře cca 66 m2 na dobu neurčitou v tomto pořadí:
1. Zdeňka Hartmanová, Vodní 2, Blansko (IČO 137 18 240), za nájemné ve výši 2.500,- – 3.000,- Kč/m2/rok, za účelem prodeje domácích potřeb,
2. Jana Jakubcová, nám. Svobody 2, Blansko (IČO: 124 09 910, za nájemné ve výši 2.000,- – 2.500,- Kč/m2/rok, za účelem prodeje značkového jeansového zboží,
3. Jiří Sehnal, Stařeckého 6, Blansko (IČO 634 00 375), za nájemné ve výši 3.761,- Kč/m2/rok, za účelem prodeje masa, masných výrobků, uzenářských specialit, zvěřiny, ryb a jiných porážkových zvířat.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje vytvoření 4 pracovních míst v odboru VNV – oddělení údržby na veřejně prospěšné práce s účinností od 1. 4. 2001.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje předložený text dopisu Obci Spešov.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h