Detail usnesení


Usnesení rady č. 52 ze dne 24. 4. 2001

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci p. Josefa Krabičky na členství v Komisi pro zahraniční styky ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zachováním Komise kontrolní a Komise finanční.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje členem Komise pro investice a územní rozvoj pana Ing. Jaromila Richterjörka.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje členem Komise kontrolní pana Jaroslava Pokladníka.

Usnesení č. 5
Rada ukládá vedoucí Městského penzionu Blansko přepracovat evidenční listy obytných jednotek s účinností od 1. 5. 2001, a to následovně:
– úhrnná částka za úklid, vytápění, osvětlení společných prostor,
užívání výtahu, odvoz smetí a další.270,- Kč/měsíc/obyvatel,
– úhrada za čtvrtletní úklid obytné jednotky.. 60,-Kč/hodina,
– ostatní úhrady zůstávají beze změny v souladu s vyhláškou MPSV č. 82/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje s účinností od 1. 5. 2001 následující částky úhrad za další služby poskytované obyvatelům Městského penzionu Blansko:
– donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla 4,-Kč/úkon
– nákupy, nutné pochůzky v rozmezí 10,-Kč do 15,-Kč/úkon, denně
– doprovod na lékařské vyšetření,
úřední jednání apod.v rozmezí 20,-Kč do 30,-Kč/hodina
– běžný úklid ...v rozmezí 40,-Kč do 50,-Kč/hodina
podle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu
– praní a žehlení
praní prádla (plná dávka) 40,-Kč
praní prádla (plná dávka) – samoobsluha... 22,-Kč
sušení (60 minut) 16,-Kč
žehlení (60 minut)46,-Kč
mandlování (60 minut)60,-Kč
mandlování (60 minut) – samoobsluha.. 22,- Kč

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s níže uvedenými změnami v nájemní smlouvě č. INV-NS/22/98/Ko uzavřené mezi městem Blansko a společností TOP 1 s.r.o. dne 22.7.1998:
– snížení předmětu nájmu na výměru 880 m2, což představuje parkoviště před budovou STK a zpevněné příjezdové plochy k budově STK,
– snížení sazby nájemného za předmět nájmu na 40,--Kč/m2/rok + míra inflace, tj. ročně 35.200,--Kč,
– zbývající výměra, tj. 527 m2 (zelené plochy) bude bezplatně pronajata a nájemcem vlastním nákladem udržována,
za podmínky, že firma TOP 1 s.r.o. převede bezplatně do vlastnictví města Blansko příjezdovou komunikaci na části pozemku parc.č. 1022/1 orná půda o výměře 292 m2 v k.ú. Blansko, označená dle GP číslo 2151-130/1999 jako pozemek parc.č. 1022/9 kultura ostatní plochy, ostatní komunikace v k.ú. Blansko s tím, že k převodu předloží dokumentaci a doklady, požadované odborem KOM MěÚ Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1022/1 o výměře cca 370 m2 v k.ú. Blansko z důvodu jejího oplocení a užívání jako manipulační plocha okolo objektu skladu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 3480 zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 455 m2, pozemek parc. č. 1493 zahrady o výměře 88 m2, parc. č. 1492 (dle PK) o výměře 172 m2 a část pozemku parc. č. 1494 (dle PK) o výměře cca 400 m2, vše k.ú. Blansko, za účelem zástavby kovoobráběcí dílnou.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/86/95/Ko, která byla uzavřena mezi Milanem Tynklem, Salmova 19, Blansko dne 14. 6. 1995, a to dohodou obou smluvních stran ke dni vzniku nového právního vztahu k části pozemku parc. č. 886/9 kultura ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 kultura ostatní plochy o výměře 360 m2 v k.ú. Blansko paní Ivaně Novohradské, Chelčického 12, Blansko k zahrádkářským účelům, za nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Blansko a panem Lubošem Sedlákem, Jedovnice č.p. 429, 679 06 Jedovnice na pronájem části pozemku parc. č. 572/1-pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Lažánky o výměře 228 m2 ve vlastnictví pana Luboše Sedláka, za nájemné 6,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1106/4 orná půda o výměře cca 75 m2 v k.ú. Těchov, za účelem dočasného umístění mobilní buňky pro uskladnění stavebního materiálu a za účelem užívání zbývající plochy k navážení a případnému uskladnění stavebního materiálu, panu Vladimíru Michálkovi, bytem Blansko, Zborovecká 56, na dobu určitou do 30. 6. 2002.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1023 (dle PK) a parc. č. 1022/1 orná půda, vše v k.ú. Blansko o výměře cca 3000 m2 (jedná se o část pozemků, která je dosud volná, tzn. nezastavěná a nepronajatá) firmě (pořadí):
1. PRIMA Blansko, s.r.o., Vodní 9, Blansko
2. OMSZ spol. s r.o. Blansko
3. HJ Auto s.r.o. Brno, Šimáčkova 44, Provozovna Blansko
za těchto podmínek:
– účel nájmu – výstavba podnikatelských objektů včetně potřebného zázemí dle návrhu firmy a jejich následné užívání,
– doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce, přičemž výpověď může být dána pronajímatelem z důvodů uvedených ve smlouvě,
– nájemné je stanoveno od právní moci stavebního povolení ve výši 10,--Kč/m2/rok , od právní moci kolaudačního rozhodnutí ve výši za zastavěnou plochu budovami ve výši 100,--Kč/m2/rok za ostatní plochy (tj. zpevněné a zelené plochy) ve výši 40,--Kč/m2/rok,
– po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na vybudované stavby může požádat nájemce o odprodej zastavěných pozemků.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem průchodu a průjezdu po části obecního pozemku parc. č. 147/1 ostatní plochy v k.ú. Horní Lhota pro vlastníky nemovitosti-pozemku parc. č. 124 kultura zahrady v k.ú. Horní Lhota, na dobu neurčitou, bezplatně a doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit zřízení tohoto věcného břemene.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s tím, že:
a) technické zhodnocení pozemku parc. č. 242/1 ostatní plochy o výměře 4.777 m2 v k.ú. Blansko, který je předmětem nájmu v nájemní smlouvě číslo INV-NS/26/00/Ne (dále jen smlouva) bude odepisovat nájemce, tj. TOP AUTOSALON BLANSKO, s.r.o., který zhodnocení provedl,
b) město Blansko nezvýší účetně cenu pozemku, který je předmětem nájmu ve shora uvedené smlouvě o hodnotu technického zhodnocení pozemku, provedeného nájemcem,
c) smlouva bude upravena v čl. I - prohlášení vlastníka, čl. II – předmět a účel nájmu dle současného stavu.
V souladu s tímto usnesením bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.

Usnesení č. 17
Rada projednala petici občanů – Smetanova 5,7, Blansko ve věci nesouhlasu s umístěním veřejných WC a schvaluje předložený text odpovědi.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2001.

Usnesení č. 19
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o usměrňování prostředků na platy podle §5, objem mzdových prostředků na tarifní mzdy, mimotarifní položky a celkové mzdové náklady příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2001 v absolutní výši.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje po úpravách kritéria pro výplatu roční odměny ředitele Nemocnice Blansko v roce 2001 podle stanovených zásad.

Usnesení č. 21
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit na příštím zasedání zastupitelstva města návrh na
zrušení 6. MŠ Blansko, Klepačov a 13. MŠ Blansko, Horní Lhota z důvodu malého počtu zapsaných dětí.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou městské vyhlášky č. 9/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů a ukládá odboru ŠKOL předložit navrženou změnu ke schválení na příští jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 2000.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 4. 2001 do 30. 6. 2001.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Libuší Kohútovou, Jilemnického 23, Adamov, a to ve výši 1 500,-- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 26
Rada, v souladu s ustanovením vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města, nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Zuzaně Staňkové, nyní bytem Sladkovského 2b, Blansko.

Usnesení č. 27
Rada, na základě doporučení bytové komise, souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města a s přidělením bytu mimo pořadí Svatopluku a Věře Skoumalovým, bytem 9. května 18, Blansko a ukládá odboru KOM předložit žádost k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor (cca 15 m2) na ul. Smetanova 1, Blansko – nájemce A. Plachý, Blansko – pro pana Jaroslava Kakáče, Blansko-Lažánky, za účelem prodeje autodoplňků, a to na 2 roky.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitosti na pozemku parc. č. 175/4, pozemku parc. č. 175/4 o výměře 450 m2 a pozemku parc. č. 872/2 o výměře 821 m2 vše v k.ú. Blansko, s podmínkou, že využití areálu pozemků bude v souladu s platným územním plánem.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor- garážového boxu č. 17 s panem JUDr. Kalvodou, Blansko-Lažánky dohodou k 31. 5. 2001.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – garážového boxu č. 17 o výměře 15,80 m2 na ul. Mlýnská, Blansko, na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2001 pro žadatele v pořadí:
1. Ing. Ladislav Janíček, Bezručova 3, MBA, PhDr. za nájemné ve výši 410,- Kč/m2/rok
2. Emilie Ševčíková, Bezručova 3, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem nemovitosti – garáže na pozemku parc. č. 2716 – zast. pl., nádvoří na ul. 9. května, Blansko o výměře 22 m2 panu Milanu Daníčkovi, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístnění čísel k označení budov a ukládá odboru KOM předložit tuto vyhlášku na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje po úpravách obecně závaznou vyhlášku o ochraně zeleně ve městě Blansko a ukládá odboru KOM předložit tuto vyhlášku na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s uzavřením Kina Blansko ve dnech 19. 7. 2001 až 18. 8. 2001 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

Usnesení č. 36
Rada na základě dlouhodobého průzkumu návštěvnosti v Kině Blansko schvaluje předložený nový hrací profil kina.

Usnesení č. 37
Rada projednala dopis představenstva SBD Macocha ze dne 20. 4. 2001 adresovaný starostovi města a ukládá odboru KOM ve spolupráci se ZT, s.r.o. a firmou Harpen ČR, s.r.o. jednat s představenstvem SBD Macocha o vyjasnění stanoviska družstva k připravovanému záměru rekonstrukce a modernizace tepelných zdrojů a rozvodů v městě Blansko.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h