Detail usnesení


Usnesení rady č. 54 ze dne 9. 5. 2001

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí plán práce Kontrolního výboru na rok 2001 a ukládá tajemníkovi předložit tento plán práce k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje členkou Komise sociální pí Evu Kubíkovou.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje návrh Komise sportovní na rozdělení finanční dotace na rok 2001 schválené v rozpočtu města a ukládá odboru školství uzavřít s příjemci smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje po úpravách návrh Komise kulturní na rozdělení finanční dotace na rok 2001 schválené v rozpočtu města a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje návrhy úplného aktualizovaného znění zřizovacích listin škol a kulturních zařízení a ukládá odboru ŠKOL předložit je ke schválení na příští zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ Blansko, Dvorská 26 a organizací Služba škole Blansko, Bezručova 4a na pronájem dvou volných místností v budově školy.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pořádáním tanečních zábav ve dnech 2. 6. a 10. 8. 2001 v areálu TJ Sokol Horní Lhota, pořádaných OA Horní Lhota v čase 20.00 – 02.00 hodin, při dodržení podmínek obsažených v žádosti.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uspořádáním rockového festivalu dne 16. 6. 2001 v době do max. 24.00 hodin, pořádaný p. Radimem Jašíkem, při dodržení podmínek obsažených v žádosti a za předpokladu, že pořadatel před konáním odzkouší za účasti odboru ŠKOL a Městské policie výkonnou zvukovou aparaturu za účelem zjistit průnik hluku do okolí zimního stadionu. V případě negativního výsledku zkoušky není akce povolena. Dále pořadatel zajistí dodržování pořádku na plochách mezi mostem přes řeku Svitavu a zimním stadionem dle požadavků Městské policie.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku ČKD Blansko, a. s. určeným pro sport a tělovýchovu, který byl rozhodnutím Krajského soudu v Brně předán Městu Blansko. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Blansko a TJ ČKD Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje návrh na využití částky 3.777.000,- Kč takto:
– 3.000.000,- Kč – oprava a údržba fasády ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2
– 677.000,- Kč – opravy a údržba ostatních škol + azylový dům
– 100.000,- Kč – příspěvek na opravy dřevěného kostela
a ukládá odboru ŠKOL předložit tento návrh k projednání na příštím zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č. 711/1 pastviny o výměře 1567 m2 v k.ú. Lažánky za účelem výstavby RD, a to v souladu s usnesením č. 11 z 15. zasedání ZM dne 24.3.1997. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a v tisku.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemků parc.č. 1022 (dle PK) a 1023 (dle PK) o výměře cca 470 m2 v k.ú. Blansko, které budou zastavěny budovou firmy Prima.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 886/9 kultura ostatní plochy o výměře cca 210 m2 v k.ú. Blansko Petru a Marcele Prudilovým, Okružní 3A, Blansko, k zahrádkářským účelům, za nájemné 1,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s prominutím nájemného ve výši 2.000,- Kč dle nájemní smlouvy číslo INV-NS/31/00/Ne panu M. Š. Babajanovi, bytem Blansko, 9. května 11.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí informaci JUDr. Filly, zástupce firmy KOREKT-INVEST, s. r. o. , o dalším průběhu výstavby Obchodního centra Blansko-Řady, s tím, že do 9. 6. 2001 předloží upřesňující návrh na vypořádání finančního příspěvku pro město Blansko dle uzavřených smluvních vztahů.
Dále rada bere na vědomí informaci JUDr. Gottweise o možnostech postupu města ve věci výstavby Obchodního centra Blansko-Řady na základě uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení ze dne 30. 6. 2000 s firmou REKO, spol. s r. o., Brno a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko jeho schválení:
Dodatkem se mění znění bodu 1.3. čl. V. následovně:
Předložit městu Blansko k podpisu kupní smlouvu na prodej druhé ideální 1 nemovitosti . tj. budovy č. p. 1470 vč. pozemku parc. č. 2588 a části pozemků parc. č. 241/4 a 567/42, mas. do 30. 6. 2001.
Rozsah pozemků 241/4 a 567/42 je dán situačním výkresem projektové dokumentace č. B1 (u pozemku 567/42 jde o 10 parkovišť).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 885/1 – ost. plocha, 885/27 – ost. plocha, 885/31 – ost. plocha, 885/57 – ost. plocha, 886/1 – zahrada vše v k. ú. Blansko za účelem zajištění výstavby bytových nájemních domů s firmou VANICEK, Stavebně-Obchodní spol. s r. o., v souladu s materiály předloženými odborem INV v této věci.

Usnesení č. 18
Rada nerozhodla o pronájmu pozemků v lokalitě Písečná a schvaluje opakované zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 620/5 – ost. plocha, 639/22 – ost. plocha, 639/28 – ost. plocha vše v k.ú. Blansko za účelem zajištění výstavby bytových nájemních domů.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí informace k převodu majetku Nemocnice Blansko na Město Blansko.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje pořízení investice pro Nemocnici Blansko – nákup počítačové stanice.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o státní dotaci na rekonstrukci stravovacího provozu pro rok 2002.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko o výměře 115 m2 příspěvkové organizaci Služba škole, Bezručova 4a, 678 01 Blansko, IČO: 00841871 za účelem zřízení skladu učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb pro všechny stupně škol okresu Blansko za nájemné 450,- Kč/m2/rok + služby.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem skladových prostor (bývalý přístřešek na popelnice) na ul. Bezručova 7, o výměře 25 m2 p. Janu Mikovi, Bruntál, za účelem zřízení sběrny barevných kovů za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok s tím, že nájemce veškeré opravy předmětu nájmu včetně provedení rekolaudace provede na vlastní náklady.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se změnou smluvní strany ve smlouvě č. 27/99/Pe ze dne 11. 6. 1999 na: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. – divize MORAVA, zast. Dr. Josefem Podstatou, se sídlem Šlechtitelů 6, 771 86 Olomouc, IČO: 61 86 09 81.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 80/99/Pe na pronájem kanceláří ve výškové budově s Finančním ředitelstvím v Brně z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Rada dále souhlasí se sloučením smluv č. 80/99/Pe a č. 22/2000/Ku s FŘ v Brně do jedné smlouvy (ke smlouvě č. 80/99/Pe bude vypracován dodatek a smlouva č. 22/2000/Ku ze dne 3. 7. 2000 bude ukončena dohodou).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s ukončením výpůjčky budovy "bývalé hasičky" na pozemku 242-zast. pl., nádvoří, o výměře 16 m2 v k.ú. Těchov se Sborem dobrovolných hasičů Obůrka dohodou.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem, příp. výpůjčku objektu "bývalé hasičky" na pozemku pč. 242-zast. pl., nádvoří, o výměře 16 m2 v k.ú. Těchov.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitosti č. p. 396, ulice Luční 4, Blansko na pozemku p. č. 404 o výměře 147 m2 a pozemku p. č. 404 o výměře 147 m2, vše v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 783/1 a části pozemku parc. č. 598/2 v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamy s tím, že vlastní realizace pronájmu bude uskutečněna až na základě povolení těchto zařízení.

Usnesení č. 30
Rada projednala a bere na vědomí výsledky řádného projednání i vlastní dokument "Zadání změn ÜPn SÚ Blansko na katastrálních územních Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako D1, D2, H1 a H2", a doporučuje Zastupitelstvu Města Blansko jeho schválení.

Usnesení č. 31
Rada projednala a bere na vědomí výsledky řádného projednání i vlastní dokument "Zadání změn ÜPn SÚ Blansko na katastrálním území Těchov, v částech města Blansko – Obůrka, Češkovice a Těchov, označených T1 – T8, a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko jeho schválení.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h