Detail usnesení


Usnesení rady č. 57 ze dne 26. 6. 2001

57. zasedání rady města ze dne 26. 6. 2001 Usnesení z 57. zasedání rady města konaného dne 26. 6. 2001

Usnesení č. 1
Rada schvaluje podmínky pro bezplatné využití ploch rekreační oblasti Palava pro sportovní akce dle návrhu společnosti Služby Blansko, s.r.o.

Usnesení č. 2
Rada ukládá odboru ŠKOL ve spolupráci s odborem KOM a společností Služby Blansko, s.r.o. stanovit podmínky provozu skate parku včetně vypracování provozního řádu a předložit radě města k projednání.
T: 08/2001

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s použitím prostředků ve výši 218.000,- Kč z investičního fondu ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 na rekonstrukci sociálních zařízení školy.

Usnesení č. 4
Rada projednala žádost p. Viktora Plachého podpořenou souhlasným stanoviskem Občanské aktivity Těchov a souhlasí s pořádáním letních tanečních zábav na hřišti za KD Těchov ve dnech 6. 7., 20. 7., 25. 7., 25. 8., 1. 9., a 15. 9. 2001 v době od 21.00 do 02.00 hodin za předpokladu dodržení podmínek uvedených v žádosti. Pořadatel zabezpečí dodržování hladiny hluku podle ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví tak, aby hluk z veřejné produkce hudby nepřekročil hygienické limity.

Usnesení č. 5
Rada projednala žádost p. Martiny Dřevové a souhlasí s pořádáním letních tanečních večerů u občerstvení Gizela v rekreační oblasti Palava ve dnech 29. 6., 5. 7., 13. 7., 24. 8. a 31. 8. 2001 v době od 21.00 do 01.00 hodin za předpokladu dodržení podmínek uvedených v žádosti. Pořadatel zabezpečí dodržování hladiny hluku podle ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví tak, aby hluk z veřejné produkce hudby nepřekročil hygienické limity.

Usnesení č. 6
Rada pověřuje odbor ŠKOL a MP ke zrušení povolených hudebních produkcí v případě porušování stanovených podmínek.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s prázdninovou výpomocí školních kuchyní 7. a 11. MŠ s vařením obědů pro Mateřinku v Centru pro matku a dítě Blansko, Sladkovského 2, bez započítání věcných režií.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje nákup faxu, kopírovacího stroje a digitálního fotoaparátu z FRIM KSMB do výše uvedených cenových relací, dle nejvýhodnější nabídky.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici o investičním majetku a jeho evidenci.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 u položky 42 (nákup harddisku) a vyslovuje souhlas s pořízením nové investice.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 3A o jedné místnosti, kuchyň a soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko, na dobu 1 roku paní Zuzaně Zahálkové, trvale bytem 9. května 3, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Jarmilou Baudyšovou, 9. května 16, Blansko, a to ve výši splátek 500,- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Marií Jeřábkovou, bytem Blansko, 9. května 22, a to ve výši splátek 500,- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje Pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku, platné od 1. 7. 2001 do 30. 9. 2001.

Usnesení č. 15
Rada revokuje usnesení č. 8 ze 45. schůze RM konané dne 12. 12. 2000 týkající se přidělení náhradního ubytování manželům Skoumalovým.
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č. 6 o jedné místnosti a kuchyňce, soc. zařízení společné, v domě Jungmannova 10, Blansko, na dobu 1 roku manželům Svatopluku a Věře Skoumalovým, 9. května 18, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením "Smlouvy o výpůjčce" na objekt bývalé kaple v Lažánkách, část pozemku parc. č. 228 v k.ú. Lažánky o celkové ploše 136 m2 s Římskokatolickou farností Blansko, Komenského 14, Blansko, dohodou k 30. 6. 2001.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s neuplatněním předkupního práva na odprodej 10% podílu HOTELU PANORAMA a.s. na lanové dráze a doporučuje k projednání zastupitelstvu města.


Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bočních stran autobusové zastávky v obci Horní Lhota umístěné po levé straně komunikace ve směru Blansko – Ráječko za účelem umístění reklamy a ukládá odboru KOM tento záměr zveřejnit.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 783/1 a části pozemku parc. č. 598/2 oba v k.ú. Blansko, k umístění reklamního zařízení, firmě 1. Černopolní s.r.o., architektonicko-stavební ateliér, Slovinská 29, 612 00 Brno, za podmínky, že bude vydáno povolení k umístění tohoto zařízení stavebním úřadem.

Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí informaci o jednáních mezi SBD Macocha Blansko a Zásobování teplem s.r.o. Blansko o kupních smlouvách o dodávkách tepla.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4807 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plochy o výměře cca 42 m2 v k.ú. Blansko, za účelem výstavby provozovny kadeřnictví.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/84/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 mezi městem Blansko a panem Patrikem Martinkem dohodou ke dni vzniku nového smluvního vztahu k části pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře 34 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře cca 34 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům a za účelem údržby a sečení trávy zbývající části pozemku parc. č. 857/62 zahrady v k.ú. Blansko, která není zahrádkářsky využívána.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 674/16 ost. plochy o výměře cca 139 m2 v k.ú. Blansko manželům Barboře a Rostislavu Sterzovým, bytem Blansko, Údolní 19, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářského využití.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře cca 120 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka manželům Heleně a Zdeňku Hasmandovým, bytem Blansko, Smetanova 3, na dobu neurčitou, s čtyřměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok.


Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí se zveřejněním směny části pozemku parc. č.857/254 – ost. plocha o výměře 225 m2 nebo části parc. č. 855/1 – ostatní plocha o výměře 225 m2 nebo části pozemku parc. č. 857/93 – ost. plocha o výměře 225 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 28
Rada ukládá odboru SÚ-ŽP zajistit zpracování návrhu změn ÚPn SÚ Blansko, označených jako D1, D2, H1 a H2 a T1 – T8.

Usnesení č. 29
Rada ukládá odboru KOM uzavřít všechny schválené dohody o uznání závazku formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v souladu s ustanovením § 71 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Usnesení č. 30
Rada ukládá odboru FIN realizovat odprodej akcií ČS, a.s. v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.

Usnesení č. 31
Rada ukládá odboru FIN realizovat rozhodnutí zastupitelstva ve věci "Zhodnocování volných finančních prostředků města ve výši 61.052.500,- Kč". Rada ukládá odboru FIN předkládat výsledky ze zhodnocování volných finančních prostředků k projednání zastupitelstvu města 1× pololetně.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h