Detail usnesení


Usnesení rady č. 58 ze dne 24. 7. 2001

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí poděkování Okresní organizace Blansko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR za poskytnutí finančního příspěvku.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí nové členské složení občanské aktivity Těchov.

Usnesení č. 3
Rada odvolává z Komise pro občanské aktivity pana Ladislava Petlacha a jmenuje členem této komise pana Josefa Vyláška, který je novým předsedou OA Těchov.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Lubomíra Toufara ze členství z Komise kontrolní a Kontrolního výboru z důvodu neslučitelnosti s funkcí přednosty OkÚ. Rada ukládá tajemníkovi MěÚ předložit odstoupení Ing. Lubomíra Toufara z Kontrolního výboru zastupitelstvu k projednání.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy Dvorská č. p. 2099/2 na pozemku p. č. 3790 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 394/1 (dle PK) o výměře 670 m2 v k. ú. Horní Lhota .

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 598/2 ostatní plochy o výměře cca 400 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/83/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 mezi městem Blansko a paní Janou Čechovou dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k části pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře 94 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře cca 94 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání k zahrádkářským účelům a za účelem údržby a sečení trávy zbývající části pozemku parc. č. 857/62 zahrady v k. ú. Blansko, která není zahrádkářsky využívána.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 778/2 ostatní plochy o výměře cca 9 m2 v k. ú. Blansko, která je zastavěna bezbariérovou přístupovou rampou a schodištěm do lékárny ALBA v budově č. p. 1683 na ulici Seifertova 6a v Blansku.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 671/11 orná půda o výměře 279 m2 v k. ú. Blansko za účelem využití jako zahrádka.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru převodu obecního pozemku do vlastnictví fyzické osoby jako protihodnotu za postoupení pohledávky vůči ČR – Pozemkovému fondu.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko firmě GAME LAND, s. r. o., zast. Vladimírem Řehůřkem, Zborovecká 11, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 100,-- Kč/m2/rok, za účelem zřízení letního posezení v souladu se stanovisky MP, KOM, SÚ.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 757/2 kultura ovocný sad o výměře cca 14 m2 v k. ú. Blansko paní Ireně Prudké, Jasanová 7, Blansko, k zahrádkářským účelům, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/62 zahrady o výměře cca 34 m2 v k. ú. Blansko paní Haně Blatné, Křižkovského 29, Blansko, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, za účelem užívání k zahrádkářským účelům a za účelem údržby a sečení trávy zbývající části pozemku parc. č. 857/62 zahrady v k. ú. Blansko, která není zahrádkářsky využívána.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě číslo INV-NS/33/99/Ko ze dne 31. 5. 1999, kterým bude rozšířen předmět nájmu o pozemek parc. č. 397/3 (dle PK) v k. ú. Dolní Lhota .

Usnesení č. 17
Rada ruší usnesení č. 20 z 48. zasedání dne 13. 2. 2001.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení zřízení úplatného věcného břemene pro vlastníka budovy č. p. 2329 v Blansku na pozemcích parc. č. 4805 zast. pl. a parc. č. 242/1 ost. pl., oba v k.ú. Blansko, spočívajícího ve strpění umístění budovy č. p. 2329 v Blansku na pozemku parc. č. 4805 zast. pl. v k. ú. Blansko a ve strpění přístupu a příjezdu k budově č. p. 2329 v Blansku, ve strpění vedení, užívání, opravách a údržbě inženýrských sítí k budově autosalonu, to vše na pozemku parc. č. 242/1 ost. pl. v k. ú. Blansko, na dobu určitou šest let, za jednorázovou úplatu ve výši 6-ti násobku nájemného pro rok 2001 dle nájemní smlouvy č. INV-NS/26/00/Ne ve znění dodatku č. 1 a č. 2.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. INV-NS/26/00/Ne ze dne 31. 10. 2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2001 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2001, a to dnem podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na předmět nájmu.


Usnesení č. 20
Rada bere na vědomí vrácení částky 3 476,- Kč manž. Jiřímu a Ludmile Musilovým, Blansko, nám. Republiky 14 za odprodej pozemku.

Usnesení č. 21
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup id. 17600/318229521 pozemku parc. č. 2379 zastavěná plocha v k. ú. Blansko od manž. Dorňákových a id. 28720/318229521 parc. č. 2379 zastavěná plocha v k. ú. Blansko od manž. Odehnalových za stejných podmínek, za jakých je nabyli kupní smlouvou ze dne 15. 4. 1998.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 7. 2001 do 30. 9. 2001.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 23 o velikosti 1+1 v Blansku, Údolní 19 nájemkyni Barboře Sterzové o 1 rok, t. j. do 31. 7. 2002.

Usnesení č. 24
Rada v souladu s vyhláškou o hospodaření s byty v majetku města nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí Davidu a Boženě Dvořákovým, bytem Blansko, Chelčického 56 a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Davidem Dvořákem, bytem Blansko, Chelčického 56, a to ve výši splátek 800,-- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada ukládá odboru KOM přidělovat byty výhradně na dobu určitou jednoho roku a v případě řádného plnění všech podmínek nájemní smlouvy prodlužovat v souladu s usnesením č. 6 ze 43. zasedání MR konaného dne 7. 11. 2000.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s odprodejem nemovitosti na pozemku p. č. 404 – RD Luční 4, Blansko a pozemku p. č. 404 v k. ú. Blansko v následujícím pořadí:

1. Radek Kotlán, Blansko, Dvorská 5 a Jana Rédová, Blansko, 9. května 18
za 267 000,-- Kč + vrácení bytu v majetku města Blansko
2. Zdena Pšikalová, Blansko, Bezručova 23a za 225 000,-- Kč
3. Jaroslav Záboj, Blansko, Sloupečník 61 za 220 000,-- Kč
4. Vlastimil Chvátal, Blansko, Erbenova 10 za 220 000,-- Kč
5. Jana Bačová, Blansko, Jasanová 10 za 205 000,-- Kč
6. Ivo Jüthner, Blansko, Podlesí 9 za 195 000,-- Kč
7. Karel a Irina Sehnalovi, Blansko, Kamnářská 3 za 194 620,-- Kč

a doporučuje předložit k projednání v Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem nebyt. prostor na ul. Smetanova 3, Blansko pro Zdravotní pojišťovnu MV ČR, se sídlem Cejl 5, 658 16 Brno, na částku 900 – 1 000,-- Kč.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – kanceláře č. 805 v 8. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko – nájemce Geodezie Brno, a.s., Dvořákova 14, Brno – pro Českou školní inspekci, Fráni Šrámka 37, Praha, IČO: 00638994, za účelem kancelářské činnosti na dobu 1 roku.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s odprodejem 15 % podílu města Blanska na lanové dráze – dolní stanice lanové dráhy na pozemku p. č. st. 92/1 v k. ú. Suchdol, podpěra 1a, 1b na pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Suchdol a horní stanice lanové dráhy na pozemcích p. č. 1241, 1240, 1239, 1238/1, 1238/2 a p. č. 1221/6 v k. ú. Vilémovice – Společnosti pro Moravský kras, a.s. S.M.K., a.s., zast. předsedou představenstva Lubomírem Stokláskem, Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko; IČO: 49432036, za částku ve výši 4.274.293,-- Kč + náklady s převodem spojené a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 138 m2 (+ 37 m2 ost.) na ul. 9. května 3 paní Anně Neoralové, bytem Pekařská 6, Blansko, IČO: 409 98 061, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,-- Kč/m2/rok za účelem provozování rychločistírny. Nájemní smlouva bude sepsána s účinností od 1. 11. 2001.

Usnesení č. 32
Rada ukládá odboru KOM dále jednat s firmou Zásobování teplem s.r.o. o rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem v Blansku a předložit variantní návrh do dalšího zasedání rady.

Usnesení č. 33
Rada ukládá odboru KOM ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s.r.o. zajistit zpracování auditu projektu rekonstrukce a modernizace systému CZT v Blansku.

Usnesení č. 34
Rada ukládá místostarostovi požádat o poskytnutí státní dotace na zpracování energetické koncepce města v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb.

Usnesení č. 35
Rada bere na vědomí nájemní smlouvu mezi Nemocnicí Blansko a firmou Siemens, s. r. o. Praha na pronájem přístroje CT Somatom Emotion pro RTG oddělení.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 u položky 20 (monitorovací systém pro oddělení JIP interna) včetně dalšího postupu v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., v platném znění.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s odpisem pohledávky z roku 1998 ve výši 551,50 Kč za léčení cizího státního příslušníka.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje pořízení investice – stavební úpravy pro instalaci CT v rozsahu cca 1 mil. Kč v souladu se schváleným plánem investic.

Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP ve stávajícím rozsahu zdravotní péče a s platností do 30. 6. 2006.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí zprávu ke kontrolní činnosti.

Usnesení č. 41
Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu pečovatelské služby.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s užitím prostředků ve výši 208.000,-- Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Salmova 17 na výměny podlahových krytin, nákup kráječe zeleniny a kopírovacího stroje do výše uvedených cenových relací.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s užitím prostředků ve výši 50.000,-- Kč z investičního fondu ZŠ Blansko, Erbenova 13 na nákup el. sporáku do školní kuchyně.

Usnesení č. 44
Rada projednala žádost p. Jiřího Rulíška a souhlasí s pořádáním hudebních produkcí ve venkovním posezení u restaurace Zátiší, Blansko, Zborovce ve dnech 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15.9., 29. 9., 13. 10. a 27. 10. 2001, v časovém rozmezí od 18.00 do 24.00 hodin za předpokladu dodržení podmínek uvedených v žádosti. Pořadatel zajistí dodržování hladiny hluku podle ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví tak, aby hluk z veřejné produkce nepřekročil hygienické limity.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s bezplatným zapůjčením prostor rekreační oblasti Palava pro Fit klub Blansko k uspořádání II. ročníku běhu Terryho Foxe dne 6. října 2001.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje po úpravách návrh komise mládeže na rozdělení finanční dotace na rok 2001 schválené v rozpočtu města a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 47
Rada doporučuje Komisi sportovní projednat možnost poskytnutí příspěvků pro AMK a ASK Blansko z dosud nerozdělené částky na příspěvky tělovýchovným jednotám.

Usnesení č. 48
Na základě části IV., písm. d) vyhlášky města Blansko č. 2/2001, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, rada odejímá výjimku udělenou paní Martině Dřevové usnesením č. 5 z 57. zasedání rady dne 26. 6. 2001 na pořádání letních tanečních večerů u občerstvení Gizela v rekreační oblasti Palava na dny 24. 8. a 31. 8. 2001.

Usnesení č. 49
Rada revokuje své usnesení č. 6. z 57. zasedání dne 26. 6. 2001.

Usnesení č. 50
Rada prohlašuje v souladu s § 56 odst. 2 zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění novel, na uprázdněný mandát po Mgr. Věře Vachové za člena Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Zdeňka Kakáče, nar. 9. 9. 1954, náhradníka za volební stranu ČSSD, od 16. 7. 2001. Rada ukládá tajemníkovi MěÚ předat p. Ing. Zdeňku Kakáčovi osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h