Detail usnesení


Usnesení rady č. 26 ze dne 14.01.2020

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Oty Kostky na funkci člena komise pro školství a vzdělávání.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Lukáše Musila na funkci člena komise sportovní.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 330.000 Kč od společnosti Stavba a údržba silnic Třebíč – obchodní činnost s. r. o., se sídlem Velkomeziříčská 640/45, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26927501.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 20/20 „Dodávka a instalace motodlahy kolenního a kyčelního kloubu pro oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 21/20 „Začlenění strukturované kabeláže budovy C“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020 s tím, že technické zhodnocení bude následně převedeno do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 22/20 „Odkup pronajatého přístroje Cryogen 3“ pro oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 31.12.2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada rozhodla na základě výjimky ze směrnice č. 11/2017 Pravidla pro oceňování nejlepších sportovců města Blansko mimořádně navýšit počet udělovaných Cen za rok 2019 z 6 na 8 z důvodu mimořádného ocenění sportovních výkonů A-týmu muži FK Blansko a týmu U9 Olympie Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje udělení finanční odměny ve výši 2 tis. Kč každému sportovci v kategorii osobnost a jednotlivec oceněnému v rámci ankety Nejlepší sportovec města Blansko za rok 2019.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí záměr vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. června 2020 na všech základních školách zřizovaných městem Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s termínem zápisu k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro šk. rok. 2020/2021 na úterý 7. dubna 2020 v době od 14:00 do 17:00 hodin, vč. náhradního termínu ve středu 8. dubna 2020 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok. 2020/2021 na úterý 5. května 2020 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s předloženým harmonogramem provozu mateřských škol zřizovaných městem Blansko v průběhu měsíců červenec a srpen 2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zapojením Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do projektu financovaného z Česko-německého fondu budoucnosti zaměřeného na spolupráci se školou v Darmstadtu v roce 2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2020“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bukovinka ve výši 17.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipůvka ve výši 39.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Svinošice ve výši 11.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 13.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Šošůvka ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 56.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vavřinec ve výši 26.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 26.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Žďár ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.01.2020 do 31.03.2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s podnájmem bytu č. A33, Jasanová 30, Blansko osobám dle žádosti, a to na dobu jednoho roku.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Mužíka, Blansko dohodou k 31.03.2020.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej 4 volných bytů dle materiálu odboru.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada v působnosti valné hromady schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 27

Rada v působnosti valné hromady schvaluje předložený Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s.r.o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada neschvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 919/12 trvalý travní porost, parc. č. 935/46 orná půda a parc. č. 935/47 orná půda o celkové výměře cca 490 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Blansko-Březinky).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 3555 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada neschvaluje bezúplatný převod vodohospodářského majetku (Čerpací stanice Obůrka – MBOV4000810 – rok vzniku 1979) na město Blansko od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001492/INV/DS na akci „Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna".

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2019/001314/INV/DS na veřejnou zakázku „Úprava Zahrady objektu MŠ Blansko – Dvorská 30“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 04.08.2020, 09:46 h