Detail usnesení


Usnesení rady č. 30 ze dne 10.03.2020

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro školství a vzdělávání pana Mgr. Radovana Bartoška.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko přijala věcný dar od společnosti Petr Havíř – velkoobchod s. r. o., IČO: 26950740, se sídlem Chelčického 1186/56, 678 01 Blansko v hodnotě 2.382 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace a s čerpáním finančních prostředků z fondu investic této školy v max. výši 320 tis. Kč na rekonstrukci školní zahrady u budovy mateřské školy Dvorská 96.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků ze „Smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv“ č. 2012/00092/OHS/DS. s Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice, IČO: 63077639.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 41.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 54.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Malá Lhota ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Olomučany ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 55.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s vyčleněním bytu č. 52 v domě Bezručova 5, Blansko pro potřeby zajištění bydlení zaměstnanců příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Tento byt bude na základě doporučení Nemocnice Blansko přidělen radou mimo pořadí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. st. 407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře 15 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem vytvoření hracího prostoru pro děti a pěstování zeleniny, p. Bačové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.150 Kč/rok (plnění osvobozené od DPH) a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2020/001784/INV/OS (pozemky při ul. Luční v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemků parc. č. 523/2 orná půda, parc. č. 523/96 orná půda, parc. č. 541/23 ostatní plocha a parc. č. 541/59 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 280 m2, za účelem údržby těchto pozemků, panu Pokladníkovi, IČO: 49471091, Blansko za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pás pozemků v lokalitě Vojánky po obou stranách komunikace na pozemku parc. č. 523/92 v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 pod č. 2018/001308/INV/OS/ŠM – DODATEK 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem budoucí realizace stavby „Blansko, cyklostezka v průmyslové zóně podél silnice II/374, SO 104“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001658/INV/DS/ na administraci veřejné zakázky na akci „Městské lázně Blansko – projektová dokumentace“ a uzavření této smlouvy se společností INVESTINŽENÝRING a. s., Kapucínské náměstí 303/55, 602 00 Brno (IČO: 60742470).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001660/INV/DS na veřejnou zakázku „Blansko, MŠ Divišova – oprava opěrné stěny“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001659/INV/DS na veřejnou zakázku „Oprava kanalizace – MŠ Rodkovského".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001618/INV/DS/ na veřejnou zakázku „ZŠ Salmova – oprava hygienického zázemí, II. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2019/001508/INV/DS/Maz na akci „ZŠ Salmova – oprava střechy III. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2019/001537/INV/DS/SVO na veřejnou zakázku „Dolní Lhota – komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace 2021“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje hodnotící kritéria pro podané nabídky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s přijetím nabídky společnosti ATELIER URBI spol. s r. o., se sídlem Chopinova 301/9, 623 00 Brno, IČO: 26234734, ze dne 21.02.2020, na zpracování změny územního plánu označené "ÚP Blansko – změna B2019-Z3“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje prodloužení termínu pro podání nabídek pro bytovou výstavbu nad sídlištěm Písečná do 30.06.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 04.08.2020, 09:46 h