Detail usnesení


Usnesení rady č. 32 ze dne 24.03.2020

Usnesení č. 1

Rada rozhodla, že komise rady se po dobu vyhlášeného nouzového stavu nebudou scházet. Stejný postup doporučuje rada i výborům zastupitelstva.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada revokuje v návaznosti na nouzový stav vyhlášený Vládou České republiky dne 12.03.2020 usnesení č. 11 ze své 26. schůze konané dne 14.01.2020 týkající se termínu zápisu k plnění povinné školní docházky a souhlasí s prodlouženým termínem zápisu k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro šk. rok. 2020/2021, a to od 7. dubna 2020 od 00:00 hodin do 13. dubna 2020 do 24:00 hodin s tím, že zápisy proběhnou bezkontaktním způsobem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Bořitov ve výši 39.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 34.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 4.000 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Jedovnice ve výši 50.000 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lažany ve výši 12.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec-Jestřebí ve výši 80.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 200.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Sloup ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 22.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Chalupníkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Kupkovou, Blansko a paní Kotasovou, Dlouhá Lhota.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Daňkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Jirušovou, Blansko a paní Svěrákovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada bere na vědomí Souhrnnou zprávu o čerpání dotací z rozpočtu města Blansko za rok 2019 – oblast sociálních služeb předloženou odborem SOC.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje Pravidla participativního rozpočtu "Společně PRO Blansko".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 8/2020 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 2/2020 a ZRR 3/2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje Kupní smlouvu s firmou TOP AUTOSALON BLANSKO s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Bergerové, Blansko dohodou k 31.3.2020.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada jmenuje do funkce členky dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. paní Petru Kupkovou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci při zbudování bezbariérového přístupu se Společenstvím vlastníků pro dům Salmova 1,3,5,7.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku panu Fialovi, Blansko, na opravy a investice dle zaslané žádosti prováděné v nebytových prostorách pronajatých nájemní smlouvou č. 2019/000138/KOM/NS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada pozastavuje stěhování nových nájemců do přidělených bytů v domech s pečovatelskou službou do doby ukončení mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru a současně rada svěřuje starostovi rozhodnutí o stanovení doby počátku nájmu v těchto bytech.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc č. 1603/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části předmětného pozemku o výměře 60 m2 (pozemek při ul. Smetanova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2.148 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu čp. 2329 na ulici Svitavská v Blansku (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 3555 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Přibylovi, bytem Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 01.01.2020 do dne předcházejícímu dni podání návrhu na vklad práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje pronájem částí pozemků 504/1 lesní pozemek a parc. č. 510/1, oba v k. ú. Klepačov o výměře 1738 m2, městem Blansko, na dobu určitou do 31.12.2025, za účelem provozování komunikace včetně obratiště, od vlastníka těchto pozemků, za nájemné 500 Kč/rok, které bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje nájemní smlouvu č. 2020/001661/INV/DS (komunikace ke hřbitovu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada neschvaluje zatížení části pozemků v lokalitě Písečná v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nové optické sítě společnosti ign.cz internet, s. r. o., IČO: 03628698, se sídlem Jedovnice, v rámci stavby „Optika Blansko-Písečná“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zahájením přípravy "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí, veřejné zakázky pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu "Blansko, Olešná, splašková kanalizace".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 pod č. 2019/001327/INV/DS/SVO – DODATEK 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace stavby „Opěrná gabionová stěna v Horní Lhotě-Na Strážném“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 05931861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou je podpořen projekt „ZŠ Erbenova, úprava zahrady“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 06011862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou je podpořen projekt „Úprava zahrady objektu Mateřské školy Blansko, Dvorská 30“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/001628/INV/DS/ na veřejnou zakázku „ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 04.08.2020, 09:46 h